Introduktion till deltagarinställningar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du är webbplatsadministratör arbetar du förmodligen med olika grupper, t.ex. webbdesigners eller innehållsförfattare som arbetar med en webbplats på olika sätt. När så många grupper arbetar samtidigt är du kanske rädd för att någon ska förstöra en webbplats av misstag, t.ex. genom att ändra designen på startsidan, ändra formatmallar, spara filer på fel platser eller förstöra webbplatsens navigering eller sökfunktioner. Då är det bra att veta att du kan undvika de här scenarierna genom att använda deltagarinställningar för att aktivera och inaktivera deltagarläge i Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Deltagarinställningar kan användas i stor utsträckning i organisationer med webbplatsuppdateringsprocesser som inbegriper flera användargrupper. Med deltagarinställningar kan du t.ex.:

 • ge webbplatsadministratörer kontroll över hur de kan ändra en webbplats med Office SharePoint Designer 2007

 • se till att webbplatsens utseende förblir konsekvent när användare skapar och uppdaterar sidor på en SharePoint-webbplats

 • se till att användare kan utföra sina uppgifter enkelt och utan att ha sönder sidor av misstag genom att ändra saker de inte borde kunna ändra

 • se till att användare enkelt kan följa företagets rekommendationer och processer för uppdatering av webbplatser genom att guida användarna automatiskt

 • göra webbplatsens uppdateringsprocess enkel och smidig

I den här artikeln beskrivs deltagarinställningar och nyckelkoncept för effektiv hantering av funktioner förklaras.

Viktigt!: Om du vill använda deltagarinställningar måste webbplatsen finnas på en server som kör antingen Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007.

I den här artikeln

Vad är Deltagarinställningar?

Inställningar för deltagare inte är en säkerhetsfunktion

Vad är deltagargrupper?

Vad är områdestyper?

Vad är användarupplevelsen som i deltagarläge?

Föreslagna fortsättning

Vad är deltagarinställningar?

Deltagarinställningar används för att konfigurera och aktivera deltagarläge som är ett begränsat åtkomstläge i Office SharePoint Designer 2007. Användare som öppnar en webbplats för redigering i Office SharePoint Designer 2007 har tillgång till olika kommandon och funktioner beroende på vilken deltagargrupp de hör till och vilka redigeringsbegränsningar deltagargruppen har.

Deltagarläge aktiveras som standard och det krävs ingen särskild typ av installation av webbplatsadministratören. Det är bara webbplatsadministratören som kan aktivera eller inaktivera deltagarläge.

Deltagarinställningar fungerar på webbplatsnivån och kan inte ärvas av underwebbplatser från överordnad webbplats.

Med deltagarinställningar kan en webbplatsadministratör definiera användargrupper (eller deltagargrupper) i ett företag och sedan definiera exakt vilka aktiviteter de har rätt att utföra i Office SharePoint Designer 2007. Det innebär att du kan använda deltagarinställningar för att ställa in olika redigeringsbegränsningar för olika grupper. Du kan t.ex. tillåta att webbdesigners får skapa nya format men förhindra att innehållsförfattare gör det. Du kan tillåta att innehållsförfattare skapar nya sidor från en huvudsida men begränsa andra grupper från att göra detsamma. Webbplatsadministratörer kan konfigurera deltagargrupper så att användare bara får tillgång till de kommandon och funktioner i Office SharePoint Designer 2007 som de behöver för att slutföra sina aktiviteter.

De funktioner du kan komma åt i Office SharePoint Designer 2007 beror på din roll i verksamheten. Mer information finns i följande tabell.

Om du är …

Kan du …

Webbplatsadministratör

Om behörigheten i SharePoint ger dig fullständig kontroll kan du:

 • skapa deltagargrupper och tilldela dem redigeringsbegränsningar

 • infoga innehållsområden på en huvudsida och ange vilken typ av innehåll som är tillåten i det området

 • begränsa områden utanför innehållsområden på en huvudsida från att redigeras

 • kontrollera hur och vilken typ av sidor som skapas och var innehåll ska sparas

 • förhindra användare från att ändra standardstartsida, huvudsida eller andra sidor som ingår i webbplatsdefinitionen

 • tillåta fullständig och obegränsad användning av Office SharePoint Designer 2007 endast för de grupper du anger

Användare, t.ex. webbdesigner eller innehållsförfattare (eller andra begränsade användare)

Beroende på redigeringsbegränsningar för din deltagargrupp kan du:

 • skapa nya sidor

 • tillämpa format och formatering för befintliga sidor

 • infoga bilder och mediefiler

 • arbeta med SharePoint-innehåll som webbdelar och datavyer

Deltagarinställningar är ett sätt för webbplatsadministratören att konfigurera deltagarläge så att du kan tilldela användare en lämplig åtkomstnivå för funktioner i Office SharePoint Designer 2007. Med deltagarläge blir det enklare för användare att slutföra sina uppgifter och det förstärker verksamhetens befintliga uppdateringsprocess för webbplatsen.

Överst på sidan

Deltagarinställningar är inte en säkerhetsfunktion

Viktigt!: Deltagarinställningar är inte en säkerhetsfunktion. Deltagarläge är ett begränsat åtkomstläge för användare som öppnar och redigerar SharePoint-webbplatser i Office SharePoint Designer 2007. Deltagarläge är utformat för att användas i en miljö där webbplatsadministratörerna litar på användarnas avsikter. I deltagarläge guidas användare i en viss riktning för att kunna slutföra sina uppgifter, och den här guidningen förhindrar att ändringar på webbplatsen görs av misstag.

Överst på sidan

Vad är deltagargrupper?

Deltagargrupper är användargrupper som är tilldelade en viss roll på en verksamhets uppdateringsprocess av webbplats. Webbplatsadministratören skapar redigeringsbegränsningar som styr hur en deltagargrupp kan ändra en SharePoint-webbplats med Office SharePoint Designer 2007.

Det är viktigt att förstå att deltagargrupper är länkade till behörighetsnivåer i SharePoint. T.ex. har Office SharePoint Designer 2007 tre standarddeltagargrupper: Webbplatsadministratör, webbdesigner och innehållsförfattare. De här tre deltagargrupper är länkade till följande respektive behörighetsnivåer i SharePoint: Fullständig behörighet, Design och Delta. Följande tabell illustrerar standardinställningen.

Den här behörighetsnivån i SharePoint …

Är länkad till den här deltagargruppen …

Fullständig behörighet

Webbplatsadministratör

Design

Webbdesigner

Delta

Innehållsförfattare

Deltagargrupper och behörighetsnivåer fungerar i olika sfärer för att ge dig maximal flexibilitet när du ska definiera gruppåtkomster. Med en behörighetsnivå kan du bevilja behörigheter till användare eller SharePoint-grupper för en enhet som en webbplats, bibliotek, mapp, post eller dokument. Genom att länka en behörighetsnivå till en deltagargrupp kan du ställa in redigeringsbegränsningar för vilka funktioner och kommandon de användarna har åtkomst till i Office SharePoint Designer 2007.

Behörighetsnivåer är överordnade deltagargruppen. När du konfigurerar en deltagargrupp i Office SharePoint Designer 2007 kan du inte tillåta att gruppen utför aktiviteter som inte beviljas enligt deras behörighetsnivå.

I Office SharePoint Designer 2007 finns t.ex. alternativ där en deltagargrupp tillåts skapa nya sidor. Även om du tillåter det, kan en användare ändå inte skapa nya sidor om behörighetsnivån i SharePoint inte innehåller behörighet för att lägga till och anpassa sidor. Behörighetsnivån för deltagare innehåller som standard inte behörighet för att lägga till eller anpassa sidor. Behörighetsnivån för deltagare innehåller i stället behörigheter för att Lägga till post, Redigera post och Ta bort post. Behörighetsnivån för deltagare är länkad till deltagargruppen innehållsförfattare. Det innebär att användare i gruppen innehållsförfattare som standard bara kan redigera och spara sidor i dokumentbibliotek. Om du vill tillåta deltagargruppen att skapa nya sidor måste du lägga till behörigheten i behörighetsnivån och även tillåta aktiviteter för deltagargrupperna så som visas i följande illustration.

Inställningar för deltagargrupper länkade till inställningar för behörighetsnivåer

Hur lägger du till användare i en deltagargrupp? Det korta svaret är att du inte gör det, åtminstone inte direkt. Du tilldelar i stället användare och grupper på en SharePoint-webbplats till en behörighetsnivå som sedan länkas till deltagargruppen. Medlemmarna i en deltagargrupp består av alla medlemmar och grupper som är tilldelade de behörighetsnivåer som är länkade till den deltagargruppen. När du konfigurerar deltagargrupper måste viktiga delar av processen därför först utföras i webbläsaren i Windows SharePoint Services 3.0. I webbläsaren kan du t.ex.:

 • lägga till användare och grupper till webbplatsen

 • tilldela användare och grupper en behörighetsnivå

 • skapa nya behörighetsnivåer vid behov

 • konfigurera behörighetsnivåer genom att lägga till eller ta bort behörigheter vid behov

I Office SharePoint Designer 2007 är behörighetsnivån sedan länkad till en deltagargrupp. Följande illustration visar att en webbplatsadministratör måste utföra vissa av uppgifterna i webbläsaren och vissa i Office SharePoint Designer 2007.

Diagram som visar hur behörighetsnivåer är relaterade till deltagarinställningar

I Office SharePoint Designer 2007 kan du använda standarddeltagargrupper eller skapa nya grupper och länka dem till behörighetsnivåer i SharePoint. En deltagargrupp kan vara länkad till flera behörighetsnivåer i SharePoint, men en behörighetsnivå kan bara länkas till en enda deltagargrupp. När du t.ex. har länkat en deltagarbehörighetsnivå till deltagargruppen för innehållsförfattare kan du inte länka den till deltagargruppen för webbdesigners. Följande diagram illustrerar ett-till-flera-förhållandet mellan deltagargrupper och behörighetsnivåer.

Diagram som visar ett-till-flera-förhållandet mellan deltagargrupper och behörighetsnivåer

Om du skapar många nya deltagargrupper behöver du antagligen också skapa nya behörighetsnivåer att länka till grupperna och sedan tilldela användare och grupper nya behörighetsnivåer.

Överst på sidan

Vad är områdestyper?

Genom att använda standarddeltagargrupper kan en webbplatsadministratör, utan föregående inställning, snabbt kontrollera vem som kan göra ändringar på en webbplats och vilka typer av ändringar som tillåts. Genom att använda områdestyper tillsammans med innehållsområden på en huvudsida kan webbplatsadministratören dessutom kontrollera inte bara ”vem” och ”vad” utan också ”var”.

I Office SharePoint Designer 2007 kan du lägga till innehållsplatshållare till en huvudsida och ordna dem hur du vill. Alla innehållsplatshållare definierar ett innehållsområde. Ett innehållsområde på en huvudsida definierar var användare kan lägga till innehåll i innehållssidor som är kopplade till den huvudsidan. Genom att tilldela en områdestyp till en innehållsregion kan du kontrollera vilka typer av innehåll (t.ex. text och bilder) användare kan lägga till i ett innehållsområde.

Områdestyper definierar vilken typ av innehåll användare kan lägga till ett innehållsområde på en sida. Office SharePoint Designer 2007 har tre standardområdestyper: Text och bilder, Endast text och Text, layout och bilder. Som webbplatsadministratör kan du lägga till nya innehållsplatshållare till huvudsidan, skapa områdestyper och tilldela områdestyper till innehållsområden. När användare i deltagargrupper sedan skapar eller redigerar innehållssidor som är baserade på den huvudsidan kan de enkelt lägga till vissa typer av innehåll till de områdena, men utan att förstöra designelement eller sidlayout.

Innehållsplatshållare som visar områdestyp

Följande tabeller anger och beskriver standardområdestyper.

Den här områdestypen …

Tillåter den här typen av innehåll …

Text och bilder

Både text och bilder tillåts i det här området. Användare kan skriva in eller klistra in text, och de kan infoga bilder från mappen Bilder på webbplatsen. Alla bildtyper stöds, men video, ljud och andra filtyper är inte tillåtna.

Endast text

I det här området är det är bara tillåtet att ange text. Användare kan inte tillämpa formatering eller infoga bilder, filer eller hyperlänkar.

Text, layout och bilder

Användare kan skriva eller klistra in text i det här området och tillämpa formatering på texten. Bilder är också tillåtna, och alla bildtyper stöds.

Utöver befintliga standardområdestyper kan du skapa så många nya områdestyper som du behöver. Med områdestyper kan webbplatsadministratörer ställa in noggranna redigeringsbegränsningar för områden på en sida. När du skapar områdestyper har du möjlighet att antingen ärva inställningarna från användarens deltagargrupp eller åsidosätta deltagargruppens inställningar.

Deltagargruppens innehållsförfattare har t.ex. som standard behörighet att redigera text och sidelement som tabeller och hyperlänkar. Om du vill kan du skapa en områdestyp som åsidosätter inställningarna för deltagargruppen och tillåter innehållsförfattare att bara redigera text i ett innehållsområde på en sida. När en webbplatsadministratör använder huvudsidor för att bestämma vilka ändringar en användare kan göra på en webbplats ger områdestyper webbplatsadministratören flexibla möjligheter och noggrann kontroll över exakt var och vilken typ av ändringar som får göras på innehållssidor.

Överst på sidan

Hur upplevs deltagarläget av användarna?

Du arbetar i Office SharePoint Designer 2007 på en webbplats med deltagarläge aktiverat och du hör till en deltagargrupp som en begränsad användare. Vad innebär det?

När du startar Office SharePoint Designer 2007 i deltagarläge finns flera tecken på att något är annorlunda. Du ser t.ex. ett deltagaråtgärdsfönster som anger vilken deltagargrupp du hör till, samt en länk till dina deltagarinställningar och andra användbara länkar.

Obs!: Om du är användare i en deltagargrupp är det en bra idé att kontrollera deltagargruppens inställningar innan du börjar arbeta i deltagarläge. Då ser du vilka funktioner du har tillgång till. En länk till mer information om hur du visar dina inställningar för deltagare finns i avsnittet Se även.

Följande illustration visar hur åtgärdsfönstret Deltagare visas för en medlem i deltagargruppen Innehållsförfattare. Om åtgärdsfönstret Deltagare inte visas klickar du på DeltagareÅtgärdsfönster-menyn.

Åtgärdsfönstret Deltagare så som det visas för deltagargruppen Innehållsförfattare

1. Här visas namnet på den deltagargrupp du hör till.

2. Klicka på den här länken för att visa inställningarna för den deltagargrupp du hör till

3. Klicka på den här länken för att öppna ett e-postmeddelande adresserat till webbplatsadministratören.

4. Här hittar du en lista över de filer som du öppnade i föregående session i Office SharePoint Designer 2007.

5. Klicka på den här länken om du vill öppna dialogrutan Ny och skapa nya filer.

6. Klicka på den här länken om du vill öppna dialogrutan Öppna och bläddra till och öppna filer.

När du startar Office SharePoint Designer 2007 får du också ett deltagarlägesmeddelande i statusfältet i nedre högra hörnet av fönstret. Meddelandet visar namnet på din deltagargrupp. Dubbelklicka på den här delen i statusfältet så visas åtgärdsfönstret Deltagare, om det inte redan är öppet.

Meddelande om deltagarläge i statusfältet

En annan indikator är namnlisten som visar att du är i deltagarläge.

Meddelande om deltagarläge i namnlisten

Vissa funktioner är alltid avstängda i deltagarläge, t.ex. kommandot Ta bort formateringFormat-menyn. Vissa funktioner är alltid aktiverade i deltagarläge, t.ex. kommandot Spara och Hjälp- och Fönster-menyerna. De flesta funktioner kan dock aktiveras eller inaktiveras i deltagarläge.

Viktigt!: Tangentbordsgenvägar som är associerade med funktioner som du inte kommer åt svarar inte när du försöker aktivera dem.

Om en funktion är tillgänglig eller inte varierar med var markören är placerad på sidan, så vissa funktioner blir tillgängliga eller inte tillgängliga när du förflyttar dig i dokumentet. Den allmänna regeln är att om en funktion inte är tillåten så är den inte tillgänglig. Om du t.ex. inte har behörighet att infoga webbdelar eller webbdelszoner är åtgärdsfönstret Webbdelar inte tillgängligt.

Funktionerna aktiveras när sidan ändras så att de tillåts. Om ett innehållsområde tillåter en bild så är kommandot Bild tillgängligt på Infoga-menyn. När du har infogat en bild blir dock kommandot Bild inte längre tillgängligt på Infoga-menyn. Om du tar bort bilden blir kommandot tillgängligt på nytt.

Förutom ej tillgängliga funktioner finns också delar av sidan som kanske inte är tillgänglig för dig – det här är regioner som inte kan redigeras. Det här blir bekant för dig om du har använt huvudsidor där innehållsområden betecknas. Markören ändras till Bild av hur markören ser ut i ett område som inte kan redigeras , vilket betyder att du inte kan göra ändringar där. En visas samma om du försöker att dra innehåll till en redigerbar region. Om du försöker att dra innehåll till ett innehållsområde, tillämpas kopiera och klistra in regler. Du kan inte klistra in innehållet i en region inte kan redigeras. När du klistrar in till ett innehållsområde klistras endast de attribut som är tillåtna i det området. Till exempel när du klistrar in text i ett innehållsområde definieras som endast text tas all formatering bort från den inklistrade texten.

Överst på sidan

Förslag på nästa steg

Deltagarinställningar är ett kraftfullt sätt att hantera användare på en SharePoint-webbplats. Nu när du förstår grunderna i deltagarinställningar vill du kanske lära dig mer, beroende på vilken roll du har.

För webbplatsadministratörer

Om du är webbplatsadministratör vill du kanske:

 • Använda Deltagarinställningar som webbplatsadministratör    Ta reda på hur webbplatsen chefer kan ändra deltagarinställningar för att skapa exakt rätt användarens upplevelse. Mer information finns i Använda Deltagarinställningar som webbplatsadministratör.

 • Skapa en deltagargrupp    Information om hur webbplatsen chefer kan skapa nya deltagargrupper och länka dem till SharePoint-behörighetsnivåer. Mer information finns i Skapa en deltagargrupp.

 • Skapa en områdestyp    Information om hur webbplatsen chefer kan skapa nya områdestyper och tilldela dem till innehållsområden på en huvudsida.

För användare i deltagargrupper

Om du är en användare i en deltagargrupp som t.ex. innehållsförfattare eller webbdesigner behöver du veta hur du arbetar i Office SharePoint Designer 2007 med tilldelade gruppbegräsningar. Du vill kanske:

 • Visa dina Deltagarinställningar    Kontrollera inställningarna grupp i deltagarläge för att förstå vad du kan och inte kan göra i Office SharePoint Designer 2007. Du kan hitta en länk till mer information om hur du kan visa dina Deltagarinställningar i avsnittet Se även.

 • Skapa sidor i deltagarläge    Lär dig att skapa nya sidor i deltagarläge. Mer information finns i skapa sidor i deltagarläge.

 • Arbeta i deltagarläge som innehållsförfattare    Läs mer om hur det är att vara användare och innehållsförfattare i deltagarläge. Mer information om hur du arbetar i deltagarläge finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×