Introduktion till datakällor

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln

Översikt över datakällor

Huvuddatakälla

Sekundära datakällor

Relationen mellan en datakälla och ett XML-schema

Översikt över datakällor

All information som visas i ett formulär, om detta är data som en användare kan välja i en listruta, nedrullningsbar listruta eller kombinationsruta eller de data som användaren lägger till ett formulär lagras i formulärets datakällor. En datakälla är består av fälten och grupperna. På samma sätt att mappar på din hårddisk innehåller och ordna dina filer, fält innehåller de data som användaren anger på formulär som baseras på din formulärmall och grupper innehåller och ordna dessa fält. Användaren lägger till data till kontroller i ett formulär och dessa kontroller är bundna till dessa fält. Anta till exempel att du designar en formulärmall för en utgiftsrapport. När användare öppnar ett formulär som baseras på din formulärmall kan de sätta namnen förnamn, efternamn och efternamn i tre textrutekontroller – varje textruta är bunden till ett fält för det första namnet, ett fält för mellannamn och ett fält där efternamnet. De här fälten finns i en grupp med namnet "namn".

Fälten och grupperna visas i formulärmallens datakälla i åtgärdsfönstret Datakälla, där du kan arbeta med fälten och grupperna.

Åtgärdsfönstret Datakälla i InfoPath

1. Fält

2. Grupp

Även om struktur datakällan inte alltid matchar layouten för en formulärmall är likheter gemensamma, särskilt för grupper och fält som är associerade med upprepande tabeller, avsnitt, upprepande avsnitt och valfria avsnitt. Till exempel en tabell eller ett avsnitt är bundet till en grupp i datakällan, och alla kontroller i tabellen eller avsnittet är bundna till fält som ingår i gruppen. I följande illustration består den detaljerade utgifter upprepande tabell i kostnadsrapportformulär av tre kolumner som innehåller en datumväljare, en textruta för beskrivning och en textruta för kostnader. Dessa kontroller är bundna till ett datumfält, beskrivning och fältet ett belopp respektive. Själva tabellen är bunden till gruppen objekt.

Upprepande tabell som är bunden till grupper och fält i datakällan

En formulärmall kan ha två typer av datakällor: en huvuddatakälla och en eller flera sekundära datakällor.

Överst på sidan

Huvuddatakälla

Huvuddatakällan innehåller följande:

 • Data som användarna lägger till när de fyller i ett formulär som baseras på formulärmallen, till exempel data som anges i textrutor. En användare kan till exempel ange sitt förnamn, mellannamn och efternamn i tre olika textrutor som är bundna till fält i huvuddatakällan.

 • Data från en dataanslutning, som definierar formulärmallens datakälla, till en databas eller en webbtjänst.

I huvuddatakällan sparas information som användarna anger när de fyller i formuläret. När användarna sparar formuläret för att skicka det vid ett senare tillfälle, sparas informationen i huvuddatakällan.

Skapa huvuddatakällan

När du skapar en formulärmall skapas huvudsakliga datakällan automatiskt åt dig i Microsoft Office InfoPath. Alla InfoPath-formulärmallar innehåller en enda, huvudsakliga datakälla. Fälten och grupperna kan läggas till i den huvudsakliga datakällan, beroende på typen av formulärmall som du skapar:

Tom formulärmall    Du lägger till fält och grupper i huvuddatakällan genom att använda åtgärdsfönstret Datakälla eller genom att dra kontroller från åtgärdsfönstret Kontroller till en vy i formulärmallen. Fält och grupper som motsvarar den typ av kontroll du drar, läggs till i huvuddatakällan. Om du till exempel drar en textruta till formulärmallen, läggs ett fält till i huvuddatakällan. Om du drar ett upprepande avsnitt till formulärmallen, läggs en grupp till i huvuddatakällan. Om du drar en upprepande tabellkontroll till formulärmallen, läggs två grupper till för den upprepande tabellen i huvuddatakällan. För varje kolumn i tabellen läggs dessutom ett fält till i huvuddatakällan.

Formulärmall som baseras på ett XML-dokument    Fält och grupper som motsvarar de element som är definierade i schemat eller som finns i dokumentet, läggs till i InfoPath.

Formulärmall som baseras på en Microsoft Office Access-databas eller en Microsoft SQL Server-databas     Fält och grupper läggs till i huvuddatakällan, enligt databasens lagringsstruktur.

Formulärmall som baseras på en webbtjänst    Fält och grupper som motsvarar schemat från webbtjänsten läggs till i InfoPath.

Om datakällan, till exempel en webbtjänst eller en databas, inte ingår i formulärmallen, är det en så kallad extern datakälla. InfoPath-formulären ansluts till externa datakällor via dataanslutningar.

Ändra huvuddatakällan

Beroende på de befintliga fälten eller grupperna i huvuddatakällan kan du lägga till fler fält och grupper i den. I följande tabell beskrivs vad du kan lägga till i befintliga fält eller grupper, enligt de ikoner som visas i åtgärdsfönstret Datakälla.

Ikon

Det här kan du lägga till

Gruppikon

Gruppikon    Du kan lägga till grupper eller fält i gruppen. Ikonen representerar en grupp som har lagts till i huvuddatakällan via åtgärdsfönstret Datakälla, eller en kontroll som är associerad till gruppen och som har dragits från åtgärdsfönstret Kontroller till en vy i en tom formulärmall.

Bild av ikon

Fältikon    I det här fältet kan du lägga till fält. Ikonen representerar ett fält som har lagts till i huvuddatakällan via åtgärdsfönstret Datakälla, eller en kontroll som är associerad till fältet och som har dragits från åtgärdsfönstret Kontroller till en vy i en tom formulärmall.

Ikon för låst grupp

Ikon för låst grupp    I den här gruppen går det inte att lägga till fält eller grupper. Gruppen baseras på en dataanslutning till en extern datakälla.

Ikon för låst fält

Ikon för låst fält    I det här fältet går det inte att lägga till fält. Fältet baseras på en dataanslutning till en extern datakälla.

Om du drar en kontroll till en vy i en formulärmall som innehåller fält eller grupper som baseras på en dataanslutning, måste kontrollen bindas till de befintliga fälten och grupperna i huvuddatakällan. Fält och grupper läggs inte till automatiskt i en formulärmall som innehåller fält och grupper som baseras på externa datakällor. Länkar till mer information om att lägga till fält och grupper finns i avsnittet Se även.

Obs!: Om du utför följande ändringar i formulärmallens huvuddatakälla kan data går förlorade i redan ifyllda formulär som baseras på formulärmallen:

 • Flyttar, tar bort eller byter namn på ett fält eller en grupp

 • Ändrar ett upprepande fält eller en upprepande grupp till icke-upprepande

 • Ändrar en RTF-datatyp till en annan datatyp

Du kan ändra följande egenskaper för ändringsbara fält och grupper:

Namn    Namnet på fältet eller gruppen.

Krav för namn

 • Varje namn i huvuddatakällan måste vara unikt. Om du vill använda samma namn för flera fält eller grupper kan du skapa en referens till fältet eller gruppen med det aktuella namnet. När du skapar en referens till ett fält eller en grupp, skapas ett nytt identiskt fält eller en ny identisk grupp vars egenskaper är länkade till det ursprungliga fältets eller den ursprungliga gruppens egenskaper. Om du ändrar fältet eller gruppen, ändras det refererade fältet eller den refererade gruppen automatiskt. Referensgrupper och referensfält innehåller samma fält och grupper, och har samma egenskaper.

 • Namnet får inte innehålla blanksteg.

 • Namnet måste börja med ett alfabetiskt tecken eller understreck (”_”) och får bara innehålla alfanumeriska tecken, understreck, bindestreck (”-”) och punkter (”.”).

Utöver ovanstående krav är det en bra idé att använda namn som är beskrivande för innehållet i fältet eller gruppen. Om en grupp till exempel innehåller kostnadsposter kan du tilldela den namnet Kostnadspost. Ett fält i en grupp som innehåller kostnadsbeloppet kan tilldelas namnet Kostnad.

Typ    Anger om en post i huvuddatakällan är ett fält eller en grupp. Ett fält har ett unikt värde och en grupp innehåller andra fält.

Typer av fält och grupper

Typ

Använd

Fält (attribut)

Använd den här typen av fält om något av följande gäller:

 • Fältet får inte innehålla andra grupper eller fält.

 • Fältet måste ingå i ett elementfält.

 • Fältet är inte ett upprepande fält.

 • Fältet måste alltid innehålla ett värde.

 • Fältet är av vilken datatyp som helst, utom RTF (XHTML).

 • Ett attributfält krävs för databasen eller webbtjänsten.

Fält (element)

Använd den här typen av fält om något av följande gäller:

 • Fältet får innehålla andra attributfält.

 • Fältet ingår i en grupp.

 • Fältet är upprepande i en grupp.

 • Ett elementfält krävs för databasen eller webbtjänsten.

Elementfält kan vara av vilken datatyp som helst och kan tilldelas ett standardvärde.

Grupp

Använd den här typen för en grupp som kan innehålla andra fält eller grupper.

Grupp (alternativ)

Använd den här typen om gruppen bara kan innehålla en av flera olika typer av fält eller fältgrupper.

Anta till exempel att du utformar en formulärmall som leverantörer i USA och i vissa områden i EU ska använda. Den aktuella formulärmallen innehåller en adressvalsgrupp. Adressvalsgruppen innehåller i sin tur en grupp med fält för en adress i USA eller en grupp med fält för en adress i ett område i EU. En användare som öppnar det formulär som baseras på formulärmallen kan välja att ange en adress i USA eller en adress i ett annat land eller område. I formuläret visas de kontroller som är bundna till fälten i gruppen.

Fullständigt XML-schema eller XML-dokument

Använd den här elementtypen om du vill lägga till ett XML-schema eller XML-dokument på en viss plats i datakällan.

Datatyp    Bestämmer vilka typer av data som kan lagras i fältet.

Lista över tillgängliga datatyper

Datatyp

Använd

Text

Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

Rich Text

Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

Whole Number

Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller tal utan decimalvärden.

Decimal

Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller valutavärden eller tal med decimalvärden.

Sant/falskt

Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller data som bara kan anta två möjliga värden.

Hyperlink

Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

Date

Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller ett kalenderdatum.

Tid

Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller klockslag (24 timmar).

Datum och tid

Använd den här datatypen för element- eller attributfält som innehåller både ett kalenderdatum och ett klockslag (24 timmar).

Bifogad bild eller fil

Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

Custom

Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

Obs!: This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

Datanamnområde    Definierar den identifierare URI (Uniform Resource) om du vill lägga till ett namnområde för en anpassad datatyp. Den här egenskapen är tillgänglig för element eller attribut fält med en anpassad data typ av radkälla. När du lägger till en anpassad kontroll i en formulärmall innehåller i den här egenskapen vanligtvis ett värde som definieras av författaren av den anpassade kontrollen som är bunden till fältet.

Standardvärde    Definierar startvärdet i ett fält för element eller attribut när formuläret öppnas av en användare. Du kan också lägga till formler standardvärden, till exempel dagens datum, en matematisk beräkning eller en referens till ett annat fält.

Upprepande    Definierar om element i fältet, Attributfältet eller gruppen kan förekomma mer än en gång i ett formulär. Listkontroller, upprepande avsnitt, upprepande tabeller och kontroller som är en del av ett upprepande avsnitt eller en upprepande tabell är bundna till upprepande fält och upprepande grupper.

Kan inte vara tomt    Bestämmer om element- eller attributfältet måste innehålla ett värde. Den kontroll som är bunden till fältet markeras med en röd asterisk eller, för vissa typer av kontroller, en streckad röd kantlinje, om du markerar det här alternativet. Egenskapen är bara tillgänglig för fält, inte för grupper.

Överst på sidan

Sekundära datakällor

Sekundära datakällor är de formulärdatakällor som innehåller data som överförs via andra dataanslutningar till externa datakällor. Anta till exempel att du skapar en formulärmall till en kostnadsrapport. Du vill att det ska gå att registrera olika valutor i de formulär som baseras på formulärmallen. Valutainformationen är dock lagrad i en databas. Genom att lägga till en dataanslutning till databasen visar du valutainformationen, som sedan lagras i en sekundär datakälla och visas i en listrutekontroll i formulärmallen.

Data från andra dataanslutningar lagras i sekundära datakällor och visas som alternativ i kontroller, till exempel listrutor, kombinationsrutor eller nedrullningsbara listrutor, där användarna kan välja alternativen när de fyller i formulären. Ett alternativ som en användare väljer i en sekundär datakälla kopieras till ett fält i huvuddatakällan.

Skillnaderna mellan sekundära datakällor och huvuddatakällor är följande:

 • En formulärmall måste inte ha sekundära datakällor. Alla formulärmallar måste ha en huvuddatakälla.

 • En formulärmall kan ha en eller flera sekundära datakällor, men bara en huvuddatakälla.

 • Fält och grupper i en sekundär datakälla baseras på lagringsmetoden i den externa datakällan, som är ansluten till formuläret via en dataanslutning. Sådana fält och grupper går inte att ändra med hjälp av InfoPath.

 • Till skillnad mot huvuddatakällan sparas inte sekundära datakällor med formuläret.

 • Data i sekundära datakällor skickas vanligtvis inte när användaren skickar det ifyllda formuläret. Med regler för formulärmallen kan du dock ange att informationen i den sekundära datakällan ska skickas till en webbtjänst, och med egen kod kan du ange att informationen ska skickas till en e-postmottagare.

Skapa sekundära datakällor

När du lägger till en dataanslutning till en extern datakälla som överför data till formuläret, skapas en sekundär datakälla automatiskt. För varje dataanslutning som läggs till i formulärmallen skapas en motsvarande sekundär datakälla. I sekundära datakällor läggs fält och grupper till på samma sätt som i huvuddatakällan. Fält och grupper som läggs till i sekundära datakällor struktureras för överensstämmelse med den externa datakällans lagringsstruktur. Du kan skapa en sekundär dataanslutning till:

 • En webbtjänst

 • En XML-fil

 • En Microsoft Office Access-databas eller en Microsoft SQL Server-databas

 • En lista på en webbplats där Microsoft Windows SharePoint Services körs

När du skapar en sekundär datakälla genom att lägga till en dataanslutning i en formulärmall visas den sekundära datakällans fält och grupper i åtgärdsfönstret Datakälla. Där visas varje sekundär datakälla vid dataanslutningens namn, följt av Sekundär inom parentes.

Sekundär datakälla i åtgärdsfönstret Datakälla

Ändra sekundära datakällor

Det går inte att ändra fält och grupper i sekundära datakällor, eftersom sådana fält och grupper baseras på dataanslutningar till externa datakällor. I åtgärdsfönstret Datakälla visas ikonen för låst fält Ikon för låst fält vid fälten, och vid grupperna visas ikonen för låst grupp Ikon för låst grupp , vilket innebär att det inte går att ändra de aktuella fälten och grupperna.

Överst på sidan

Förstå förhållandet mellan en datakälla och ett XML-schema

När en användare fyller i ett formulär som baseras på en formulärmall, lagras formulärets huvuddatakälla och sekundära datakälla som XML-dokument på användarens dator. XML-dokumentets struktur definieras i ett XML-schema. Ett XML-schema är en XML-baserad fil som definierar strukturen och elementen i XML-dokumentet, det vill säga formuläret, och de data som elementen kan innehålla.

Det XML-schema som definierar strukturen för de formulär som användarna fyller i skapas automatiskt i InfoPath när du skapar en formulärmall. Med egenskaperna för varje fält och grupp i datakällan definieras strukturen för motsvarande element och de data som varje element kan innehålla i det resulterande XML-dokumentet. Mer schemainformation visas på fliken Information i dialogrutan Egenskaper för fält eller grupp, som du öppnar genom att dubbelklicka på ett fält eller en grupp i åtgärdsfönstret Datakälla.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×