Introduktion till Excel Starter

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Microsoft Excel Starter 2010 är ett kalkylbladsprogram utformat för dagliga uppgifter som att sätta upp en budget, hantera en adresslista eller att hålla reda på en lista med att göra-objekt. Excel Starter är en del av Microsoft Office Starter 2010 och levereras förinstallerat på din dator.

Excel Starter 2010 är mycket likt Microsoft Excel 2010 till utseendet. Om du inte arbetat med menyfliksområdet eller Backstage-vyn tidigare har du med Excel Starter möjlighet att bekanta dig med det nya gränssnittet innan du uppgraderar till Excel 2010.

Excel Starter skiljer sig från den fullständiga versionen av Excel genom att den innehåller reklam och inte stöder de avancerade funktionerna i den fullständiga versionen av Excel. Om du vill ha fler funktioner kan du uppgradera till Excel 2010 direkt från Excel Starter 2010. Klicka på Köp på fliken Start i menyfliksområdet.

Vad vill du göra?

Öppna Excel Starter och ta en titt

Skapa en ny arbetsbok

Spara en arbetsbok

Ange data

Få det att se rätt ut

Kopiera, flytta eller ta bort data

Ändra ordningen

Filtrera bort extra information

Beräkna data med formler

Skapa diagram över data

Skriv ut

Dela med hjälp av e-post eller webben

Mer hjälp

Öppna Excel Starter och ta en titt

Öppna Excel Starter med Start-knappen i Windows.

 1. Klicka på Start-knappen Knappen Start . Om Excel Starter inte finns i listan över program som visas klickar du på Alla program och klickar sedan på Microsoft Office Starter.

 2. Klicka på Microsoft Excel Starter 2010.

  Startskärmen för Excel Starter visas, med ett tomt kalkylblad. I Excel Starter används kalkylblad och kalkylbladen sparas en fil som kallas arbetsbok. Arbetsböcker kan innehålla ett eller flera kalkylblad.

Excel Starter

1. Kolumner (märkta med bokstäver) och rader (märkta med siffror) utgör cellerna i kalkylbladet.

2. Om du klickar på fliken Arkiv öppnas Backstage-vyn av din arbetsbok. Där kan du öppna och spara filer, visa information om den aktuella arbetsboken och utföra andra uppgifter som inte har att göra med själva innehållet i arbetsboken, till exempel skriva ut arbetsboken eller skicka en kopia av den per e-post.

3. Varje flik i menyfliksområdet visar kommandon grupperade efter aktivitet. Du kommer förmodligen för det mesta att använda fliken Start när du anger och formaterar data. Använd fliken Infoga om du behöver lägga till tabeller, diagram, bilder eller annan grafik i kalkylbladet. Använd fliken Sidlayout när du behöver ändra marginaler och layout, särskilt vid utskrift. Använd fliken Formler för att göra beräkningar på data i kalkylbladet.

4. Rutan längs ena sidan i fönstret för Excel Starter innehåller länkar till hjälpavsnitt och genvägar till mallar och ClipArt så att du enklare ska kunna skapa arbetsböcker för specifika uppgifter, som till exempel att skapa en medlemslista eller hålla ordning på utgifter. I denna ruta visas även reklam och en länk där du kan köpa den fullständiga versionen av Office.

Överst på sidan

Skapa en ny arbetsbok

När du skapar en arbetsbok i Microsoft Excel Starter 2010 kan du börja från början eller så kan du utgå från en mall där en del av arbetet redan är gjort åt dig.

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Nytt

  Nytt

 2. Om du vill börja med ett tomt rutnät klickar du på Tom arbetsbok.

  Tom arbetsbok

  Om du vill komma igång snabbt med en viss typ av arbetsbok väljer du en av de mallar som är tillgängliga på Office.com. Välj bland budgetar, evenemangsplanerare, medlemslistor och mycket mer.

  Mallar

 3. Excel Starter öppnar den tomma arbetsboken eller mallen och du kan börja lägga till dina data.

Överst på sidan

Spara en arbetsbok

När du avbryter eller avslutar arbetet måste du spara kalkylbladet, annars förlorar du ditt arbete. När du sparar kalkylbladet skapar Excel Starter en fil av typen arbetsbok, som sparas på datorn.

 1. Klicka på knappen Spara Knappen Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

  (Kortkommando: Tryck på CTRL+S.)

  Om den här arbetsboken redan har sparats som en fil kommer alla ändringar som du gjorde omedelbart att sparas i den arbetsboken och du kan fortsätta att arbeta.

 2. Om det är en ny arbetsbok som du ännu inte har sparat behöver du skriva ett namn för den.

 3. Klicka på Spara.

Mer information om namngivning och hur du sparar arbetsböcker ges i avsnittet Snabbstart: Spara en arbetsbok.

Överst på sidan

Ange data

Om du vill arbeta med data i ett kalkylblad måste du först ange data i kalkylbladets celler.

 1. Klicka i en cell och ange sedan data i den cellen.

 2. Tryck på RETUR eller TABB för att flytta till nästa cell.

  Tips!     Om du vill ange data på en ny rad i en cell kan du infoga en radbrytning genom att trycka på ALT+RETUR.

 3. Om du vill ange en serie med data, till exempel dagar, månader eller stigande tal, anger du startvärdet i en cell och skapar sedan ett mönster genom att ange ett värde i nästa cell.

  Anta att du vill att serien 1, 2, 3, 4, 5..., skriver du 1 och 2 i de två första cellerna.

  Markera de celler som innehåller startvärdena och dra sedan TE000033285 Fyllningshandtaget över det område som du vill fylla.

  Tips!    Om du vill använda stigande ordning drar du nedåt eller åt höger. Om du vill använda fallande ordning drar du uppåt eller åt vänster.

Överst på sidan

Få det att se rätt ut

Du kan formatera text och celler för att få kalkylbladet att se ut som du vill.

 • Om du vill radbryta text i en cell, markerar du de celler som du vill formatera och klickar sedan på Radbyte i gruppen Justering på fliken Start.

  Radbryta Text

 • Om du vill justera kolumnbredd och radhöjd så att cellen anpassas automatiskt efter innehållet, markerar du de kolumner eller rader som du vill justera och klickar sedan på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Gruppen Celler

  Klicka på Autopassa kolumnbredd eller Autopassa radhöjd under Cellstorlek.

  Tips!    Du kan snabbt autopassa alla kolumner eller rader i kalkylbladet genom att klicka på knappen Markera alla och sedan dubbelklicka på skiljelinjen mellan två kolumn- eller radrubriker.

  Knappen Markera allt

 • Om du vill byta teckensnitt markerar du de celler som innehåller data som ska formateras och klickar sedan på önskat format i gruppen Tecken på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 • Om du vill använda talformatering klickar du i den cell som innehåller talen som ska formateras, pekar på Allmänt i gruppen Tal på fliken Start och klickar sedan på önskat format.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

Mer hjälp om hur du anger och formaterar data ges i avsnittet Snabbstart: Ange data i ett kalkylblad i Excel Starter och Snabbstart: Formatera tal i ett kalkylblad.

Överst på sidan

Kopiera, flytta eller ta bort data

Du kan använda kommandona Klippa ut, Kopiera och Klistra in för att flytta eller kopiera rader, kolumner och celler. Om du behöver kopiera kan du trycka på CTRL+C för att använda kommandot Kopiera. Om du behöver flytta kan du trycka på CTRL+X för att använda kommandot Klipp ut.

 1. Markera de rader, kolumner eller celler som du vill kopiera, flytta eller ta bort.

  Du kan välja en rad eller en kolumn genom att klicka på rad- eller kolumnrubriken.

  Kalkylblad där rad- och kolumnrubriker viss

  1. Radrubrik

  2. Kolumnrubrik

  Om du vill markera en cell klickar du på cellen. Om du vill markera flera celler klickar du och drar eller klickar och använder piltangenterna medan du håller ned SKIFT.

 2. Tryck på CTRL+C för att kopiera eller på CTRL+X om du vill klippa ut.

  Om du vill ta bort en rad eller kolumn trycker du på DELETE medan den raden eller kolumnen är markerad. Det tömmer raden eller cellen på dess innehåll. Om du behöver ta bort en rad eller kolumn högerklickar du på rad- eller kolumnrubriken och klickar sedan på Ta bort rad eller Ta bort kolumn.

  Obs!    En animerad flyttmarkering visas runt celler som har klippts ut eller kopierats. Om du vill avbryta flyttmarkeringen trycker du på ESC.

 3. Placera markören på den punkt där du vill kopiera eller flytta cellerna.

  Om du vill kopiera eller flytta en rad eller kolumn klickar du på rad- eller kolumnrubriken efter den punkt där du vill infoga raden eller kolumnen som du kopierat eller klippt ut.

  Om du vill kopiera eller flytta en cell klickar du på den cell där du vill klistra in den cell du kopierat eller klippt ut.

  Om du vill kopiera eller flytta ett cellområde klickar du på den övre vänstra cellen i inklistringsområdet.

 4. Klistra in data på den nya platsen.

  För rader eller kolumner högerklickar du på rad- eller kolumnrubriken på den nya platsen och klickar sedan på Infoga.

  För en cell eller ett cellområde trycker du CTRL+V. De celler som du kopierat eller klippt ut ersätter cellerna på den nya platsen.

Mer information om hur du kopierar och klistrar in celler finns i Flytta eller kopiera celler och cellinnehåll

Överst på sidan

Ändra ordningen

När du sorterar informationen i ett kalkylblad kan du se data på det sätt du önskar och snabbt hitta värden.

Markera de data du vill sortera   

Markera ett dataområde med hjälp av musen eller tangentkommandon, till exempel A1:L5 (flera rader och kolumner) eller C1:C80 (en enda kolumn). Området kan omfatta rubriker som du har skapat för att identifiera kolumner eller rader.

Exempel på data som är markerad för sortering i Excel

Du kan sortera med bara två musklickningar genom att klicka på Sortera och filtrera och sedan klicka på önskad knapp för sortering.

Sortering

 1. Markera en enskild cell i den kolumn du vill sortera data efter.

 2. Klicka på den övre knappen om du vill sortera i stigande ordning (A till Ö eller minst till störst).

 3. Klicka på den nedre knappen om du vill sortera i fallande ordning (Ö till A eller störst till minst).

Mer hjälp med sortering av data ges i avsnittet Snabbstart: Sortera data med hjälp av ett autofilter i Excel Starter.

Överst på sidan

Filtrera bort extra information

Genom att filtrera information i ett kalkylblad kan du hitta värden snabbt. Du kan filtrera en eller flera kolumner med data. Du kan kontrollera inte bara vad du vill se, utan du kan även kontrollera vad du vill utesluta.

 1. Markera de data som du vill filtrera

  Exempel på data som är markerad för sortering i Excel

 2. På fliken Start klickar du på Sortera och filtrera och sedan på Filter i gruppen Redigera.

  Filter

 3. Klicka på pilen Pilen för den nedrullningsbara filterlistan i kolumnrubriken för att visa en lista där du kan välja alternativ för filtrering.

  Obs!    Beroende på vilken typ av data kolumnen innehåller visar Excel Starter antingen Talfilter eller Textfilter i listan.

Mer hjälp med filtrering av data ges i avsnittet Snabbstart: Filtrera data med hjälp av ett autofilter.

Överst på sidan

Beräkna data med formler

Formler är ekvationer som kan utföra beräkningar, returnera information, manipulera innehållet i andra celler, testa villkor och mycket annat. En formel inleds alltid med ett likhetstecken (=).

Formel

Beskrivning

=5+2*3    

Lägger till 5 till produkten av 2 gånger 3.

=ROT(A1)   

Använder funktionen ROT för att returnera kvadratroten av värdet i A1.

=IDAG()    

Returnerar dagens datum.

= IF(A1>0)   

Testar cellen A1 för att fastställa om den innehåller ett värde som är större än 0.

Markera en cell och börja skriva   

Inled formeln genom att ange ett likhetstecken (=) i en cell.

Fyll i resten av formeln   

 • Ange en kombination av tal och operatorer, till exempel 3+7.

 • Använd musen för att markera andra celler (och infoga en operator mellan dem). Markera exempelvis B1 och skriv sedan ett plustecken (+), markera C1 och skriv +, och markera därefter D1.

 • Skriv en bokstav om du vill välja från en lista över kalkylbladsfunktioner. Om du till exempel skriver "a" visas alla tillgängliga funktioner som börjar på bokstaven"a".

  Skapa formler på olika sätt

Slutför formeln   

Du slutför en formel som använder en kombination av tal, cellreferenser och operatorer genom att trycka på RETUR.

Om du ska slutföra en formel som använder en funktion, fyller du i den information om krävs för funktionen och trycker sedan på RETUR. Exempelvis kräver funktionen ABS ett numeriskt värde – detta kan vara ett tal som du anger eller en cell som innehåller ett tal som du markerar.

Överst på sidan

Skapa diagram av data

Ett diagram är en visuell bild av data. Med hjälp av element som kolumner (i ett stapeldiagram) eller linjer (i ett linjediagram), visas serier med numeriska data i ett grafiskt format i ett diagram.

Stapeldiagram

Diagrammets grafiska format gör det enklare att förstå stora mängder data och förhållandet mellan olika dataserier. Ett diagram kan också ge en helhetsbild så att du kan analysera data och undersöka om det finns viktiga trender.

 1. Välj de data som du vill skapa ett diagram av.

   Kalkylbladsdata

  Tips!    Data ska vara ordnade i rader eller kolumner, med radetiketter till vänster och kolumnetiketter ovanför – i Excel fastställs automatiskt det bästa sättet att rita ut data i diagrammet.

 2. Klicka på den typ av diagram du vill använda i gruppen Diagram på fliken Infoga och klicka sedan på en undertyp.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tips!    Om du vill visa alla tillgängliga diagramtyper klickar du på Bild av knapp när du vill öppna dialogrutan Infoga diagram och sedan klickar du på pilarna om du vill bläddra mellan diagramtyperna.

  Dialogrutan Infoga diagram

 3. När du vilar muspekaren över en diagramtyp visas ett skärmtips med dess namn.

Mer information om diagramtyperna finns i Tillgängliga diagramtyper.

Överst på sidan

Skriva ut

Innan du skriver ut ett kalkylblad är det en god idé att förhandsgranska det för att verifiera att det ser ut som du vill. När du förhandsgranskar ett kalkylblad i Excel öppnas det i Microsoft Office Backstage-vyn. I den här vyn kan du ändra utskriftsformatet och layouten innan du skriver ut.

 1. Om du vill skriva ut en del av kalkylbladet klickar du i kalkylbladet och markerar det dataområde som du vill skriva ut. Om du vill skriva ut hela kalkylbladet aktiverar du kalkylbladet genom att klicka i det.

 2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.

  Tangentbordsgenväg Du kan också trycka på CTRL+P.

  Obs!    Förhandsgranskningsfönstret visas alltid i svartvitt även om ditt kalkylblad innehåller färg, såvida du inte har konfigurerat datorn för utskrift på en färgskrivare.

 3. Klicka på Skriv ut.

  Bild av knapp

Mer hjälp med utskrift ges i avsnittet Snabbstart: Skriva ut ett kalkylblad i Excel Starter.

Överst på sidan

Dela med hjälp av e-post eller webben

Ibland kommer du att vilja dela en arbetsbok med andra. Om du delar arbetsboken med någon som också har Excel kan du skicka arbetsboken som en bilaga i ett e-postmeddelande. Mottagaren kan öppna arbetsboken i Excel och arbeta med den.

Obs!     Om du vill använda kommandon för att skicka e-postbilagor behöver du ha ett e-postprogram installerat på datorn, till exempel Windows Mail.

Om din avsikt är att mottagaren ska kunna se arbetsboken i stället för att redigera den kan du välja att skicka en ögonblicksbild av arbetsboken, som en PDF-fil eller en XPS-fil.

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Spara och skicka.

 2. Klicka på Skicka per e-post

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill skicka arbetsboken som en Excel-fil klickar du på Skicka som bifogad fil.

  • Om du vill skicka arbetsboken som en ögonblicksbild klickar du på Skicka som PDF eller Skicka som XPS.

 4. Ditt e-postprogram öppnar ett e-postmeddelande åt dig, med den angivna typen av fil bifogad. Skriv ditt meddelande och skicka det.

Ett alternativ till att skicka arbetsboken är att lagra den i Windows Live OneDrive. På så vis har du en enda kopia av arbetsboken som är tillgänglig för andra. Du kan skicka en länk till arbetsboken till andra personer där de kan titta på den och även redigera den i webbläsaren (om du ger dem behörighet).

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Spara och skicka.

 2. Klicka på Spara på webben.

 3. Klicka på Logga in, ange ditt Windows Live ID och lösenordet och klicka sedan på OK.

  Om du använder Hotmail, Messenger eller Xbox Live har du redan ett Windows Live ID. Om du inte har ett klickar du på Registrera dig för ett nytt konto för att skapa ett nytt Windows Live ID.

 4. Välj en mapp i OneDrive och klicka på Spara som. Ange ett namn på filen och klicka på Spara.

  Dokumentet sparas nu på OneDrive. I OneDrive kan du ge personer behörighet att visa och redigera innehållet i dina mappar. När du vill dela en arbetsbok skickar du en länk till den via e-post.

Mer information om hur du lagrar dina dokument i OneDrive finns i Spara ett dokument till OneDrive från Office 2010.

Överst på sidan

Mer hjälp

Office.com uppdateras regelbundet med nytt innehåll, bland annat instruktionsartiklar, videoklipp och kurser. Om längst ned hjälpvisningsprogrammet står Offline och du är ansluten till Internet, klicka på Offline och klicka sedan på Visa innehåll från Office.com.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×