Introduktion till Excel Starter

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Excel Starter 2010 är ett kalkylbladsprogram utformat för dagliga uppgifter som att sätta upp en budget, hantera en adresslista eller att hålla reda på en lista med att göra-objekt. Excel Starter är en del av Microsoft Office Starter 2010 och levereras förinstallerat på din dator.

Excel Starter 2010 är mycket likt Microsoft Excel 2010 till utseendet. Om du inte arbetat med menyfliksområdet eller Backstage-vyn tidigare har du med Excel Starter möjlighet att bekanta dig med det nya gränssnittet innan du uppgraderar till Excel 2010.

Excel Starter skiljer sig från den fullständiga versionen av Excel genom att den innehåller reklam och inte stöder de avancerade funktionerna i den fullständiga versionen av Excel. Om du vill ha fler funktioner kan du uppgradera till Excel 2010 direkt från Excel Starter 2010. Klicka på Köp på fliken Start i menyfliksområdet.

Vad vill du göra?

Öppna Excel Starter och ta en titt

Skapa en ny arbetsbok

Spara en arbetsbok

Ange data

Få det att se rätt ut

Kopiera, flytta eller ta bort data

Ändra ordning

Filtrera ut extra information

Beräkna data med formler

Illustrera data i diagram

Utskrift

Dela via e-post eller webb

Mer hjälp

Öppna Excel Starter och ta en titt

Öppna Excel Starter med Start-knappen i Windows.

 1. Klicka på knappen Start Knappen Start . Om Excel Starter inte finns i listan med program som visas klickar du på Alla program och sedan på Microsoft Office Starter.

 2. Klicka på Microsoft Excel Starter 2010.

  Startskärmen för Excel Starter och ett tomt kalkylblad visas. I Excel Starter används kalkylblad och kalkylblad lagras i en fil som kallas en arbetsbok. Arbetsböcker kan innehålla ett eller flera kalkylblad.

Excel Starter

1. Kolumner (märkta med bokstäver) och rader (märkta med siffror) utgör cellerna i kalkylbladet.

2. Om du klickar på fliken Arkiv öppnas Backstage-vyn i arbetsboken, där kan du öppna och spara filer, få information om den aktuella arbetsboken och utföra andra uppgifter som inte har att göra med innehållet i arbetsboken, t.ex. om du vill skriva ut den eller skicka en kopia av den via e-post.

3. På varje flik i menyfliksområdet visas kommandon som är grupperade efter aktivitet. Du kommer antagligen mest att använda fliken Start när du anger och formaterar data. Använd fliken Infoga för att lägga till tabeller, diagram, bilder eller annan grafik i kalkylbladet. Använd fliken Sidlayout för att justera marginaler och layout, särskilt för utskrift. Använd fliken Formler för att göra beräkningar på data i kalkylbladet.

4. Rutan längs sidan av Excel Starter-fönstret innehåller länkar till hjälpen och genvägar till mallar och ClipArt, för att ge dig ett försprång när du skapar arbetsböcker för särskilda uppgifter som att hantera en medlemslista eller hålla koll på utgifter. I rutan visas också reklam och en länk för att köpa en version av Office med fullständiga funktioner.

Överst på sidan

Skapa en ny arbetsbok

När du skapar en arbetsbok i Microsoft Excel Starter 2010 kan du börja från början eller så kan du utgå från en mall där en del av arbetet redan är gjort åt dig.

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Nytt.

  Ny text

 2. Om du vill börja med motsvarigheten till ett tomt rutnät klickar du på Tom arbetsbok.

  Tom arbetsbok

  Om du vill komma igång snabbt med en viss typ av arbetsbok väljer du en av de mallar som är tillgängliga på Office.com. Välj bland budgetar, evenemangsplanerare, medlemslistor och mycket mer.

  Mallar

 3. Excel Starter öppnar den tomma arbetsboken eller mallen, som du sedan kan lägga till data i.

Överst på sidan

Spara en arbetsbok

När du avbryter eller avslutar arbetet måste du spara kalkylbladet, annars förlorar du ditt arbete. När du sparar kalkylbladet skapar Excel Starter en fil som kallas en arbetsbok, som lagras på datorn.

 1. Klicka på Spara knappen Knappen Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

  (Kortkommando: Tryck på CTRL+S.)

  Om den här arbetsboken redan har sparats som en fil sparas alla ändringar du gjort direkt i arbetsboken och du kan fortsätta arbeta.

 2. Om det är en ny arbetsbok som du ännu inte har sparat, anger du ett namn för den.

 3. Klicka på Save.

Mer information om hur du namnger och sparar arbetsböcker finns i Snabbstart: Spara en arbetsbok.

Överst på sidan

Ange data

Om du vill arbeta med data i ett kalkylblad måste du först ange data i kalkylbladets celler.

 1. Klicka i en cell och ange sedan data i den cellen.

 2. Tryck på RETUR eller TABB för att flytta till nästa cell.

  Tips     Om du vill ange data i en ny rad i en cell kan du infoga en radbrytning genom att trycka på ALT+RETUR.

 3. Om du vill ange en serie med data, till exempel dagar, månader eller stigande tal, anger du startvärdet i en cell och skapar sedan ett mönster genom att ange ett värde i nästa cell.

  Anta att du vill att serien 1, 2, 3, 4, 5..., skriver du 1 och 2 i de två första cellerna.

  Markera cellerna som innehåller startvärdena och dra sedan fyllningshandtag Fyllningshandtag över det område som du vill fylla.

  Tips    Om du vill fylla cellerna i stigande ordning drar du fyllningshandtaget nedåt eller åt höger. Vill du fylla cellerna i fallande ordning drar du fyllningshandtaget uppåt eller åt vänster.

Överst på sidan

Få det att se rätt ut

Du kan formatera text och celler så att kalkylbladet ser ut som du vill.

 • Om du vill radbryta text i en cell, markerar du de celler som du vill formatera och klickar sedan på Radbyte i gruppen Justering på fliken Start.

  Radbryt text

 • Om du vill justera kolumnbredd och radhöjd så att cellen anpassas automatiskt efter innehållet, markerar du de kolumner eller rader som du vill justera och klickar sedan på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Gruppen Celler

  Under Cellstorlek klickar du på Autopassa kolumnbredd eller Autopassa radhöjd.

  Tips    Om du snabbt vill autopassa alla kolumner eller rader i kalkylbladet klickar du på knappen Markera allt. Sedan dubbelklickar du på skiljelinjen mellan två kolumn- eller radrubriker.

  Knappen Markera allt

 • Om du vill byta teckensnitt markerar du cellerna som innehåller de data som du vill formatera och klickar sedan på önskat format i gruppen Tecken på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 • Om du vill använda talformatering klickar du i den cell som innehåller talen som ska formateras och på fliken Start i gruppen Tal pekar du på Allmänt och klickar sedan på önskat format.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

Mer hjälp med att ange och formatera data finns Snabbstart: Formatera tal i ett kalkylblad.

Överst på sidan

Kopiera, flytta eller ta bort data

Du kan använda kommandona Klipp ut, Kopiera och Klistra in för att flytta eller kopiera rader, kolumner och celler. Om du vill kopiera trycker du på CTRL+C för att använda kommandot Kopiera. Om du vill flytta trycker du på CTRL+X för att använda kommandot Klipp ut.

 1. Markera de rader, kolumner eller celler som du vill kopiera, flytta eller ta bort.

  Om du vill markera en rad eller kolumn klickar du på rad- eller kolumnrubriken.

  Kalkylblad där rad- och kolumnrubriker viss

  1. Radrubrik

  2. Kolumnrubrik

  Du markerar en cell genom att klicka i cellen. Markera ett cellområde genom att klicka och dra eller klicka och använd piltangenterna samtidigt som du håller ned SKIFT-tangenten.

 2. Tryck på CTRL+C om du vill kopiera eller på CTRL+X om du vill klippa ut.

  Om du vill ta bort en rad eller kolumn kan du trycka på TA BORT medan raden eller kolumnen är markerad så tas innehållet bort och en tom rad eller cell finns kvar. Om du vill ta bort en rad eller kolumn högerklickar du på rad- eller kolumnrubriken och klickar sedan på Ta bort rad eller Ta bort kolumn.

  Obs!    En animerad flyttmarkering visas runt celler som har klippts ut eller kopierats. Om du vill avbryta flyttmarkeringen trycker du på ESC.

 3. Placera markören på den plats dit du vill kopiera eller flytta cellerna.

  Om du vill kopiera eller flytta en rad eller kolumn klickar du på rad- eller kolumnrubriken efter den plats där du vill infoga raden eller kolumnen som du kopierat eller klippt ut.

  Om du vill kopiera eller flytta en cell klickar du på den cell där du vill klistra in cellen som du kopierat eller klippt ut.

  Om du vill kopiera eller flytta ett cellområde klickar du på cellen längst upp till vänster i inklistringsområdet.

 4. Klistra in data på den nya platsen.

  För rader och kolumner högerklickar du på rad- eller kolumnrubriken på den nya platsen och klickar sedan på kommandot Infoga.

  För en cell eller ett cellområde trycker du på CTRL+V. De celler som du kopierat eller klippt ut ersätter cellerna på den nya platsen.

Mer information om hur du kopierar och klistrar in celler finns i Flytta eller kopiera celler och cellinnehåll

Överst på sidan

Ändra ordning

När du sorterar information i ett kalkylblad kan du visa data som du vill och snabbt hitta de värden du söker.

Markera de data du vill sortera   

Använd musen eller kortkommandon för att markera ett dataområde, till exempel A1:L5 (flera rader och kolumner) eller C1:C80 (en enda kolumn). Området kan omfatta rubriker som du har skapat för att identifiera kolumner eller rader.

Exempel på data som är markerad för sortering i Excel

För att sortera med bara två musklick klickar du på Sortera och filtrera och klickar sedan på någon av Sortera-knapparna.

Sortera

 1. Markera en enskild cell i den kolumn som du vill sortera.

 2. Klicka på den översta knappen om du vill sortera i stigande ordning (A till Ö eller minst till störst).

 3. Klicka på den nedersta knappen om du vill sortera i fallande ordning (Ö till A eller störst till minst).

Överst på sidan

Filtrera ut extra information

Genom att filtrera information i ett kalkylblad kan du snabbt hitta de värden du söker. Du kan filtrera en eller flera kolumner med data. Du styr inte bara det du vill se, utan även det du vill utesluta.

 1. Markera de data du vill filtrera

  Exempel på data som är markerad för sortering i Excel

 2. På fliken Start, i gruppen Redigera, klickar du på Sortera och filtrera och sedan på Filter.

  Filter

 3. Klicka på pilen Listrutepilen för Filter i kolumnrubriken för att visa en lista där du kan göra filterval.

  Obs!    Beroende på typen av data i kolumnen visar Excel Starter antingen Talfilter eller Textfilter i listan.

Mer hjälp med hur du filtrerar finns i Snabbstart: Filtrera data med hjälp av ett autofilter.

Överst på sidan

Beräkna data med formler

Formler är ekvationer som kan utföra beräkningar, returnera information, ändra innehållet i andra celler, testa villkor och mycket mer. En formel inleds alltid med ett likhetstecken (=).

Formel

Beskrivning

=5+2*3   

Lägger till 5 till produkten av 2 gånger 3.

=ROT(A1)   

Använder funktionen ROT för att returnera kvadratroten av värdet i A1.

=IDAG()   

Returnerar dagens datum.

= IF(A1>0)   

Testar cellen A1 för att fastställa om den innehåller ett värde som är större än 0.

Markera en cell och börja skriva   

Inled formeln genom att skriva ett likhetstecken (=) i en cell.

Fyll i resten av formeln   

 • Skriv en kombination av tal och operatorer, t.ex. 3+7.

 • Använd musen för att välja andra celler (infoga en operatör mellan dem). Välj till exempel B1 och skriv ett plustecken (+), välj C1 och skriv + och välj sedan D1.

 • Skriv en bokstav för att välja från en lista med kalkylbladsfunktioner. Om du till exempel skriver "a" visas alla tillgängliga funktioner som börjar med bokstaven "a".

  Skapa formler på olika sätt

Slutföra formeln   

Slutför en formel som använder en kombination av tal, cellreferenser och operatorer genom att trycka på RETUR.

Slutför en formel som använder en funktion genom att fylla i den information som krävs för funktionen och tryck sedan på RETUR. Till exempel kräver funktionen ABS ett numeriskt värde – detta kan vara ett tal som du skriver eller en cell som du väljer som innehåller ett tal.

Överst på sidan

Illustrera data i diagram

Ett diagram är en visuell representation av dina data. Med hjälp av element som kolumner (i ett stapeldiagram) eller linjer (i ett linjediagram) visar ett diagram serier med numeriska data i ett grafiskt format.

Stapeldiagram

Det grafiska formatet på ett diagram gör det enklare att förstå stora mängder data samt förhållandet mellan olika serier med data. Ett diagram kan också visa en helhetsbild så att du kan analysera dina data och titta efter viktiga trender.

 1. Markera data som du vill illustrera i diagrammet.

  Data i ett kalkylblad

  Tips    Data bör ordnas i rader eller kolumner, med radetiketter till vänster och kolumnetiketter ovanför data – Excel bestämmer automatiskt det bästa sättet att visa data i diagrammet.

 2. På fliken Infoga, i gruppen Diagram, klickar du på den diagramtyp som du vill använda och klickar sedan på en undertyp.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tips!    Klicka på Bild av knapp om du vill starta dialogrutan Infoga diagram om du vill se alla tillgängliga diagramtyper och klicka sedan på pilarna för att bläddra igenom de olika diagramtyperna.

  Dialogrutan Infoga diagram

 3. När du placerar muspekaren över en diagramtyp visas dess namn i ett skärmtips.

Mer information om diagramtyper finns i Tillgängliga diagramtyper.

Överst på sidan

Skriva ut

Innan du skriver ut ett kalkylblad är det en god idé att förhandsgranska det för att verifiera att det ser ut som du vill. När du förhandsgranskar ett kalkylblad i Excel öppnas det i Microsoft Office Backstage-vyn. I den här vyn kan du ändra utskriftsformatet och layouten innan du skriver ut.

 1. Om du vill skriva ut en del av ett kalkylblad klickar du på kalkylbladet och markerar det dataområde som du vill skriva ut. Om du vill skriva ut hela kalkylbladet klickar du på kalkylbladet för att aktivera det.

 2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.

  Tangentbordsgenväg du kan också trycka på CTRL + P.

  Obs!    Förhandsgranskningsfönstret visas i svartvitt, oavsett om dokumentet innehåller färg, såvida du inte använder en skrivare som kan skriva ut i färg.

 3. Klicka på Skriv ut.

  Bild av knapp

Överst på sidan

Dela via e-post eller webb

Ibland vill du dela en arbetsbok med andra. Om du delar din arbetsbok med någon som också har Excel kan du skicka arbetsboken som en bifogad fil i ett e-postmeddelande. Mottagaren kan öppna arbetsboken i Excel och arbeta med den.

Obs!     Om du vill använda kommandon för att skicka e-postbilagor krävs att du har ett e-postprogram, t.ex. Windows Mail, installerat på datorn.

Om du vill att mottagaren ska titta på arbetsboken i stället för att redigera den, kan du skicka en ögonblicksbild av arbetsboken som en PDF- eller XPS-fil.

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Spara och skicka.

 2. Klicka på Skicka via e-post

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill skicka arbetsboken som en Excel-fil klickar du på Skicka som bifogad fil.

  • Om du vill skicka arbetsboken som en ögonblicksbild klickar du på Skicka som PDF eller Skicka som XPS.

 4. E-postprogrammet öppnar ett e-postmeddelande åt dig med den angivna filtypen bifogad. Skriv e-postmeddelandet och skicka det sedan.

Ett alternativ till att skicka arbetsboken är att lagra den i Windows Live OneDrive. På så vis har du en enda kopia av arbetsboken som är tillgänglig för andra. Du kan skicka en länk till arbetsboken till andra personer där de kan titta på den och även redigera den i webbläsaren (om du ger dem behörighet).

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Spara och skicka.

 2. Klicka på Spara till webben.

 3. Klicka på Logga in, ange ditt Windows Live-ID och ditt lösenord och klicka på OK.

  Om du använder Hotmail, Messenger eller Xbox Live har du redan ett Windows Live-ID. Om du inte har ett klickar du på Registrera ett nytt konto för att skapa ett nytt Windows Live-ID.

 4. Välj en mapp i OneDrive och klicka på Spara som. Ange ett namn på filen och klicka på Spara.

  Dokumentet sparas nu på OneDrive. I OneDrive kan du ge personer behörighet att visa och redigera innehållet i dina mappar. När du vill dela en arbetsbok skickar du en länk till den via e-post.

Mer information om hur du lagrar dina dokument i OneDrive finns i Spara ett dokument till OneDrive från Office 2010.

Överst på sidan

Mer hjälp

Office.com uppdateras regelbundet med nytt innehåll, bland annat instruktionsartiklar, videoklipp och kurser. Om längst ned hjälpvisningsprogrammet står Offline och du är ansluten till Internet, klicka på Offline och klicka sedan på Visa innehåll från Office.com.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×