Introduktion till Access SQL

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill hämta data från en databas kan be om data med hjälp av Structured Query Language eller SQL. SQL är ett datorspråk som som liknar engelska databasprogram förstå. Om du vet SQL är viktigt eftersom varje fråga i Microsoft Access använder SQL. Förstå hur SQL fungerar kan hjälpa dig att skapa bättre frågor och att det blir lättare för dig att åtgärda en fråga när den inte returnerar resultatet som du vill använda.

Obs!: Du kan inte redigera SQL för en webbfråga.

I den här artikeln

Vad är SQL?

Grundläggande SQL-satser: SELECT, FROM, och där

Sortera resultatet: ordning efter

Arbeta med summerade data: GROUP BY och HAVING

Kombinera frågeresultat: UNION

Mer information om SELECT-satsen

Läs mer om FROM-satsen

Läs mer om WHERE-satsen

Vad är SQL?

SQL är ett datorspråk som för att arbeta med uppsättningar av information och förhållandet mellan dem. Relationsdatabas program, till exempel Access, använda det för att arbeta med data. Så många datorspråk är en internationell standard som känns igen av standardorgan som ISO och ANSI SQL.

Du kan använda SQL till att beskriva datauppsättningar som kan hjälpa dig att svara på frågor. När du använder SQL måste du använda rätt syntax. Syntaxen är den uppsättning regler som språkelementen kan kombineras med. SQL-syntaxen är baserad på den engelska syntaxen och många element är samma som i syntaxen för Visual Basic for Applications (VBA).

Ett enkelt SQL-uttryck som till exempel returnerar en lista med efternamn för kontakter vars förnamn är Mary kan se ut så här:

SELECT Last_Name
FROM Contacts
WHERE First_Name = 'Mary';

Obs!: SQL används inte bara för att hantera data, utan också för att skapa och ändra design på databasobjekt, till exempel tabeller. En del av SQL som används för att skapa och ändra databasobjekt kallas data definition language (DDL). Det här avsnittet omfattar inte DDL. Mer information finns i artikeln Skapa eller redigera tabeller eller index genom att använda en datadefinitionsfråga.

SELECT-uttryck

Om du vill beskriva en uppsättning data med hjälp av SQL använder du ett SELECT-uttryck. Ett SELECT-uttryck innehåller en fullständig beskrivning av en uppsättning data som du vill hämta från en databas. Detta omfattar följande:

  • Vilka tabeller som innehåller informationen.

  • Sambandet mellan information från olika källor.

  • Vilka fält eller beräkningar som returnerar informationen.

  • Villkor som data måste matcha att sparas med.

  • Om och i så fall hur resultatet ska sorteras.

SQL-satser

Precis som en mening har ett SQL-uttryck satser. Varje sats utför en funktion i SQL-uttrycket. En del satser är obligatoriska i ett SELECT-uttryck. I tabellen nedan visas de vanligaste SQL-satserna.

SQL-sats

Vad den gör

Obligatorisk

SELECT

Visar de fält som innehåller relevanta data.

Ja

FROM

Visar tabellerna som innehåller de fält som anges i SELECT-satsen.

Ja

WHERE

Anger vilka fältvillkor som måste uppfyllas av varje post för att den ska inkluderas i resultatet.

Nej

ORDER BY

Anger hur resultatet ska sorteras.

Nej

GROUP BY

Visar fält som inte sammanfattas i SELECT-satsen i ett SQL-uttryck som innehåller mängdfunktioner.

Bara om den här typen av fält finns

HAVING

Anger villkor som gäller för fält som sammanfattas i SELECT-satsen i ett SQL-uttryck som innehåller mängdfunktioner.

Nej

SQL-termer

Varje SQL-sats består av termer, som kan jämföras med olika delar i språket. I tabellen nedan visas olika typer av SQL-termer.

SQL-term

Motsvarar följande del i språket

Definition

Exempel

identifierare

substantiv

Ett namn som du använder för att identifiera ett databasobjekt, t.ex. namnet på ett fält.

Kunder.[Telefonnummer]

operator

verb eller adverb

Ett nyckelord som representerar en åtgärd eller som modifierar en åtgärd.

AS

konstant

substantiv

Ett värde som inte ändras, t.ex. ett tal eller NULL.

42

uttryck

adjektiv

En kombination av identifierare, operatorer, konstanter och funktioner som returnerar ett enda värde.

>= Produkter.[Enhetspris]

Överst på sidan

Grundläggande SQL-satser: SELECT, FROM och WHERE

Ett SQL-uttryck har normalt sett formatet:

SELECT field_1
FROM table_1
WHERE criterion_1
;

Meddelanden: 

  • Radbrytningar i ett SQL-uttryck ignoreras i Access. Du bör emellertid använda en rad för varje sats så att det blir lättare för dig själv och andra att läsa SQL-uttrycken.

  • Varje SELECT-uttryck avslutas med ett semikolon (;). Semikolonet kan placeras sist i den sista satsen eller på en egen rad i slutet av SQL-uttrycket.

Ett exempel i Access

Följande exempel illustrerar ett SQL-uttryck för en enkel urvalsfråga i Access:

SQL-objektfliken med ett SELECT-uttryck

1. SELECT-sats

2. FROM-sats

3. WHERE-sats

Det här SQL-uttrycket kan utläsas så här: "Hämta data som lagras i fälten E-mail Address (E-postadress) och Company (Företag) från tabellen Contacts (Kontakter), och mer specifikt posterna där värdet på fältet City (Stad) är Seattle."

Nu ska vi titta närmare på ett exempel, en sats i taget, för att se hur SQL-syntaxen fungerar.

SELECT-satsen

SELECT [E-mail Address], Company

Det här är SELECT-satsen. Den består av en operator, SELECT, följt av två identifierare, [E-mail Address] (E-postadress) och Company (Företag).

Om en identifierare innehåller blanksteg eller specialtecken, t.ex. "E-mail Address" (E-postadress), måste den omges av hakparenteser.

En SELECT-sats behöver inte indikera vilka tabeller som innehåller fälten, och kan inte ange villkor som måste uppfyllas för att informationen ska inkluderas.

SELECT-satsen placeras alltid före FROM-satsen i ett SELECT-uttryck.

FROM-satsen

FROM Contacts

Det här är FROM-satsen. Den består av en operator, FROM, följt av en identifierare, Contacts (Kontakter).

En FROM-sats visar inte de fält som väljs.

WHERE-satsen

WHERE City="Seattle"

Det här är WHERE-satsen. Den består av en operator, WHERE, följt av ett uttryck, City="Seattle" (Stad).

Obs!: Till skillnad från SELECT- och FROM-satserna är WHERE-satsen inte ett obligatoriskt element i ett SELECT-uttryck.

Du kan utföra många av de åtgärder som SQL kan du göra med hjälp av Välj, från, och WHERE-satser. Mer information om hur du använder dessa satser presenteras i de här avsnitten i slutet av den här artikeln:

Mer information om SELECT-satsen

Läs mer om FROM-satsen

Läs mer om WHERE-satsen

Sortera resultatet: ORDER BY

Precis som i Microsoft Office Excel kan du sortera frågeresultat i ett datablad i Access. Du kan också ange i frågan hur du vill sortera resultatet när frågan körs genom att använda en ORDER BY-sats. ORDER BY-satsen är den sista satsen i SQL-uttrycket.

En ORDER BY-sats innehåller en lista med de fält som du vill använda för sorteringen, i den ordning som du vill sortera efter.

Anta exempelvis att du i första hand vill sortera resultaten efter värdet i fältet Company (Företag) i fallande ordning och, om det finns poster med samma värde för Company, efter värdena i fältet E-mail Address (E-postadress) i stigande ordning. Så här skulle ORDER BY-satsen se ut:

ORDER BY Company DESC, [E-mail Address]

Obs!: Som standard sorteras värdena i stigande ordning (A-Ö, minst till störst). Använd nyckelordet DESC om du istället vill sortera värdena i fallande ordning.

Mer information om ORDER BY-satsen finns i avsnittet ORDER BY-sats.

Överst på sidan

Arbeta med sammanfattade data: GROUP BY och HAVING

Ibland vill du kanske arbeta med sammanfattade data, t.ex. totalförsäljningen för en månad, eller de dyraste artiklarna i ett lager. Om du vill göra det använder du en mängdfunktion för ett fält i SELECT-satsen. Om du till exempel vill att frågan ska returnera antalet e-postadresser för varje företag, skulle SELECT-satsen kunna se ut så här:

SELECT COUNT([E-mail Address]), Company

Vilka mängdfunktioner du kan använda beror på typen av data i fältet eller uttrycket du vill använda. Mer information om tillgängliga mängdfunktioner finns i artikeln SQL-mängdfunktioner.

Ange fält som inte används i en mängdfunktion: GROUP BY-satsen

När du använder mängdfunktioner måste du vanligtvis även skapa en GROUP BY-sats. En GROUP BY-sats visar alla fält som du inte tillämpar någon mängdfunktion på. Om du använder mängdfunktioner för alla fält i en fråga behöver du inte skapa GROUP BY-satsen.

En GROUP BY-sats placeras direkt efter WHERE-satsen, eller FROM-satsen om det inte finns någon WHERE-sats. En GROUP BY-sats visar fälten så som de visas i SELECT-satsen.

Om vi fortsätter med föregående exempel och om SELECT-satsen tillämpar en mängdfunktion på [E-mail Address] (E-postadress) men inte på Company (Företag), skulle GROUP BY-satsen se ut så här:

GROUP BY Company

Mer information om GROUP BY-satsen finns i avsnittet GROUP BY-sats.

Begränsa aggregerade värden genom att använda gruppen villkor: på HAVING-satser

Om du vill begränsa resultatet genom att använda villkor, och det fält som du vill tillämpa villkoren på används i en mängdfunktion, kan du inte använda en WHERE-sats, utan använder i stället en HAVING-sats. En HAVING-sats fungerar som en WHERE-sats, men används i samband med mängdfunktioner.

Anta exempelvis att du använder funktionen COUNT (som returnerar ett antal rader) med det första fältet i SELECT-satsen:

SELECT COUNT([E-mail Address]), Company

Om du vill att frågan ska begränsa resultatet baserat på COUNT-funktionens värde kan du inte använda något villkor för fältet i WHERE-satsen. I stället placerar du villkoret i en HAVING-sats. Om du till exempel vill att frågan bara ska returnera rader om mer än en e-postadress associeras med företaget, kan du använda en HAVING-sats liknande följande:

HAVING COUNT([E-mail Address])>1

Obs!: En fråga kan ha en WHERE-sats och en HAVING-sats. Villkor för fält som inte används i en mängdfunktion placeras i WHERE-satsen, och villkor för fält som används med mängdfunktioner placeras i HAVING-satsen.

Mer information om HAVING-satsen finns i avsnittet HAVING-sats.

Överst på sidan

Kombinera frågeresultat: UNION

Om du vill granska alla data som returneras av flera liknande urvalsfrågor på en gång, som en kombinerad uppsättning, använder du operatorn UNION.

Med operatorn UNION kan du kombinera två SELECT-uttryck till ett. De SELECT-uttryck som du kombinerar måste ha samma antal utdatafält, i samma ordning och med samma eller kompatibla datatyper. När du kör frågan kombineras data från respektive uppsättning med matchande fält till ett utdatafält så att frågeresultatet har samma antal fält som de enskilda SELECT-uttrycken.

Obs!: Datatyperna för tal och text är kompatibla med unionsfrågor.

När du använder operatorn UNION kan du också ange om frågeresultatet ska innehålla dubblettrader, om sådana finns, genom att använda nyckelordet ALL.

Den grundläggande SQL-syntaxen för en unionsfråga som kombinerar två SELECT-uttryck är som följer:

SELECT field_1
FROM table_1
UNION [ALL]
SELECT field_a
FROM table_a
;

Anta exempelvis att du har två tabeller, Products (Produkter) och Services (Tjänster). Båda tabellerna inkluderar fält som innehåller namn på produkten eller tjänsten, priset, garantitillgänglighet, samt uppgifter om huruvida produkten eller tjänsten erbjuds exklusivt. Trots att produkttabellen och tjänstetabellen innehåller olika typer av garantiinformation, är den grundläggande informationen samma (oavsett om en viss produkt eller tjänst levereras med en viss kvalitetsgaranti). Du kan använda en unionsfråga, t.ex. den nedan, om du vill kombinera de fyra fälten från de båda tabellerna:

SELECT name, price, warranty_available, exclusive_offer
FROM Products
UNION ALL
SELECT name, price, guarantee_available, exclusive_offer
FROM Services
;

Mer information om hur du kan kombinera SELECT-uttryck med hjälp av operatorn UNION finns i artikeln kombinera resultaten för select-frågor med hjälp av en unionsfråga.

Överst på sidan

Mer information om SELECT-satsen

I ett SELECT-uttryck innehåller SELECT-satsen de fält som innehåller data som du vill använda.

Använda hakparenteser runt identifierare

Du kan använda hakparenteser för att omge namnet på ett fält i en SELECT-sats. Om namnet inte innehåller blanksteg eller specialtecken (till exempel skiljetecken) är hakparenteserna valfritt. Om namnet innehåller blanksteg eller specialtecken, måste du använda hakparenteser.

Tips: Ett namn som innehåller blanksteg blir lättare att läsa och kan du spara tid när du utformar formulär och rapporter, men får hamnar gör du skriver mer när du skriver SQL-uttryck. Du bör överväga detta när du namnger objekt i databasen.

Om SQL-uttrycket har två eller fler fält med samma namn måste du lägga till namnet på respektive fälts datakälla till fältnamnet i SELECT-satsen. Du använder samma namn för datakällan som du använder i FROM-satsen.

Välja alla fält

Om du vill inkludera alla fälten från en datakälla kan du antingen ange alla fälten separat i SELECT-satsen, eller använda en asterisk (*). Om du använder asterisken kontrollerar Access vilka fält som datakällan innehåller när frågan körs, och inkluderar alla dessa fält i frågan. På så sätt kan du vara säker på att frågan är uppdaterad om nya fält läggs till i datakällan.

Du kan använda asterisken med en eller flera datakällor i ett SQL-uttryck. Om du använder asterisken och det finns flera datakällor måste du ange datakällans namn vid asterisken, så att Access kan avgöra vilken datakälla som alla fälten ska inkluderas från.

Om du exempelvis vill välja alla fälten från tabellen Orders (Order), men endast e-postadressen från tabellen Contacts (Kontakter), kan SELECT-satsen se ut så här:

SELECT Orders.*, Contacts.[E-mail Address]

Obs!: Håll ordning på när du använder asterisken. Om nya fält läggs till i datakällan och du inte har planerat för detta, kanske frågeresultatet inte blir vad du avsåg.

Välja distinkta värden

Om du vet att uttrycket returnerar redundanta data, och du föredrar att bara hämta distinkta värden, kan du använda nyckelordet DISTINCT i SELECT-satsen. Anta exempelvis att dina kunder associeras med flera olika intresseområden, av vilka några har samma telefonnummer. Om du bara vill att varje telefonnummer ska visas en gång, kan SELECT-satsen se ut så här:

SELECT DISTINCT [txtCustomerPhone]

Använda alias för fält och uttryck: nyckelordet AS

Du kan ändra etiketten som visas för ett fält i databladsvyn med hjälp av nyckelordet AS och ett fältalias i SELECT-satsen. Ett fältalias är ett namn som du tilldelar ett fält i en fråga så att det blir lättare att läsa resultatet. Om du till exempel vill välja data från fältet txtCustPhone (txtKundtel) och fältet innehåller telefonnummer, blir det lättare att läsa resultatet om du använder ett fältalias i SELECT-uttrycket, t.ex.:

SELECT [txtCustPhone] AS [Customer Phone]

Obs!: Du måste använda ett fältalias om du använder ett uttryck i en SELECT-sats.

Välja med hjälp av ett uttryck

Ibland kan du vill titta på beräkningar utifrån data eller hämta endast en del av ett fälts datatyp. Anta att du vill återställa hela året som kunder föddes utifrån data i fältet Födelsedatum i databasen. SELECT-satsen kan likna följande:

SELECT DatePart("yyyy",[BirthDate]) AS [Birth Year]

Det här uttrycket består av den DatumDel och två argument, ”yyyy” (en konstant) och [BirthDate] (en identifierare).

Du kan använda valfritt giltigt uttryck som ett fält om uttrycket returnerar ett enskilt utdatavärde för ett enskilt indatavärde.

Överst på sidan

Läs mer om FROM-satsen

I ett SELECT-uttryck anger FROM-satsen vilka tabeller eller frågor som innehåller de data som ska användas av SELECT-satsen.

Om du exempelvis vill ta reda på telefonnumret för en viss kund, och fältet där informationen lagras finns i tabellen tblCustomer (tblKund), skulle FROM-satsen se ut så här:

FROM tblCustomer

Använda hakparenteser runt identifierare

Du kan omge namnet med hakparenteser. Om namnet inte innehåller några blanksteg eller specialtecken, t.ex. skiljetecken, behöver du inte använda hakparenteserna. Om namnet innehåller blanksteg eller specialtecken måste du använda hakparenteserna.

Tips: Ett namn som innehåller blanksteg blir lättare att läsa och kan du spara tid när du utformar formulär och rapporter, men får hamnar gör du skriver mer när du skriver SQL-uttryck. Du bör överväga detta när du namnger objekt i databasen.

Använda alias för datakällor

Du kan använda ett annat namn för att referera till en datakälla i ett SELECT-uttryck genom att använda ett tabellalias i FROM-satsen. Ett tabellalias är ett namn som du tilldelar en datakälla i en fråga när du använder ett uttryck som datakälla eller att göra det lättare att skriva eller läsa SQL-uttrycket. Det kan vara praktiskt om namnet på datakällan är långt eller svårt att skriva, särskilt när det finns flera fält som har samma namn från olika tabeller.

Om du till exempel vill använda data från två fält med samma namn (ID), och det ena kommer från tabellen tblCustomer (tblKund) och det andra från tabellen tblOrder, kan du använda följande SELECT-sats:

SELECT [tblCustomer].[ID], [tblOrder].[ID]

Genom att använda tabellalias i FROM-satsen blir det lättare att skriva frågan. FROM-satsen med tabellalias kan se ut så här:

FROM [tblCustomer] AS [C], [tblOrder] AS [O]

Sedan kan du använda de här tabellaliasen i SELECT-satsen på följande sätt:

SELECT [C].[ID], [O].[ID]

Obs!: När du använder ett tabellalias kan referera du till datakällan SQL-uttrycket med hjälp av alias eller genom att använda det fullständiga namnet på datakällan.

Koppla relaterade data

Du kan kombinera poster från två datakällor till en post i en frågelista genom att koppla posterna. En koppling är en SQL-operation som anger hur två datakällor är relaterade till varandra, samt huruvida data från den ena källan ska inkluderas om det inte finns matchande data i den andra källan.

Om du vill kombinera informationen från två datakällor skapar du kopplingsinstruktionen för det fält som de har gemensamt. När värdena som lagras i det här fältet matchar varandra, kombineras informationen från posterna i resultatet.

Förutom att kombinera data kan du använda en koppling för att ange om poster från respektive tabell ska inkluderas om det inte finns någon matchande post i den relaterade tabellen.

Anta att du vill använda data från två tabeller i en fråga: Tblkund och tblOrder. De två tabellerna båda har ett fält av typen CustomerID som identifierar en kund. Varje post i tabellen Tblkund kan ha en eller flera motsvarande poster i tabellen tblOrder och motsvarande värden kan identifieras av värdena i fältet CustomerID.

Om du vill koppla tabellerna så att frågan kombinerar posterna från tabellerna, förutom poster från den ena tabellen om det inte finns någon matchande post i den andra tabellen, kan FROM-satsen se ut så här (vi har lagt till en radbrytning för att underlätta läsningen av koden):

FROM [tblCustomer] INNER JOIN [tblOrder]
ON [tblCustomer].[CustomerID]=[tblOrder].[CustomerID]

I Microsoft Office Access skapas kopplingarna i FROM-satsen i ett SELECT-uttryck. Det finns två typer av kopplingar: inre kopplingar och yttre kopplingar. Det båda typerna förklaras i följande avsnitt.

Inre kopplingar

Inre kopplingar är den vanligaste typen av koppling. När en fråga med en inre koppling körs inkluderas bara de poster i resultatet som har ett gemensamt värde i båda de kopplade tabellerna.

En inre koppling har följande syntax (vi har lagt till en radbrytning för att underlätta läsningen av koden):

FROM table1 INNER JOIN table2
ON table1.field1 compopr table2.field2

I följande tabell beskrivs de olika delarna av en INNER JOIN-instruktion.

Argument

Beskrivning

tabell1, tabell2

Namnen på de tabeller som innehåller de poster som ska kombineras.

fält1, fält2

Namnen på de fält som ska kombineras. Om fälten inte är numeriska måste fälten ha samma datatyp och innehålla samma information, men de behöver inte ha samma namn.

operator

En jämförelseoperator: "=," "<," ">," "<=," ">=" eller "<>."

Yttre kopplingar

Yttre kopplingar påminner om inre kopplingar eftersom de anger hur frågan ska kombinera information från två källor. De skiljer sig åt eftersom de också anger om data ska inkluderas då det inte finns något gemensamt värde. Yttre kopplingar är riktningskopplingar: du kan ange om alla poster från den första datakällan i kopplingen ska inkluderas (en vänsterkoppling), eller om alla poster från den andra datakällan i kopplingen ska inkluderas (en högerkoppling).

En yttre koppling har följande syntax:

FROM tabell1 [vänster | RIGHT] JOIN tabell2
table1.field1compopr Tabell2.fält2

I följande tabell beskrivs de olika delarna i LEFT JOIN- och RIGHT JOIN-operationer.

Argument

Beskrivning

tabell1, tabell2

Namnen på de tabeller som innehåller de poster som ska kombineras.

fält1, fält2

Namnen på de fält som ska kombineras. Fälten måste tillhöra samma datatyp och innehålla samma typ av data, men de behöver inte ha samma namn.

operator

En jämförelseoperator: "=," "<," ">," "<=," ">=" eller "<>."

Mer information om kopplingar finns i artikeln Koppla tabeller och frågor.

Överst på sidan

Läs mer om WHERE-satsen

När du vill använda data för att begränsa antalet poster som returneras av en fråga använder du fråga villkor i WHERE-satsen i ett SELECT-uttryck. En fråga villkoret liknar en formel – det är en sträng som kan bestå av fältreferenser, operatorer och konstanter. Frågevillkor är en typ av uttryck.

Tabellerna nedan innehåller några exempel på villkor, och beskrivningar av hur de fungerar.

Villkor

Beskrivning

>25 och <50

Detta villkor gäller för ett talfält, till exempel pris eller antal i lager. Den innehåller bara de poster där fältet innehåller ett värde som är större än 25 och mindre än 50.

DatumDiff ("yyyy", [Födelsedatum], Datum()) > 30

Det här villkoret gäller bara för fält av typen Datum/tid, t.ex. Födelsedatum. Endast poster där antalet år mellan en persons födelsedatum och dagens datum överskrider 30 returneras i frågeresultatet.

Är Null

Det här villkoret kan användas med alla typer av fält för att returnera poster där fältvärdet är null.

Som du ser kan villkoren se väldigt olika ut beroende på datatypen för fältet som villkoren tillämpas på och på dina specifika krav. En del villkor är enkla, och använder grundläggande operatorer och konstanter. Andra är komplexa och utnyttjar funktioner, speciella operatorer och innehåller fältreferenser.

Viktigt!: Om ett fält används med en mängdfunktion kan ange du inte villkor för fältet i en WHERE-sats. I stället använder en HAVING-sats för att ange villkor för aggregerat fält. Mer information finns i avsnittet arbeta med summerade data: GROUP BY och HAVING.

WHERE-satsens syntax

En WHERE-sats har följande grundläggande syntax:

WHERE field = criterion

Anta exempelvis att du behöver telefonnumret för en kund, men bara kommer ihåg kundens efternamn, Bagel. I stället för att gå igenom alla telefonnummer i databasen kan du använda en WHERE-sats för att begränsa resultatet så att det blir lättare att hitta telefonnumret. Om efternamnen lagras i fältet LastName (Efternamn) kan WHERE-satsen se ut så här:

WHERE [LastName]='Bagel'

Obs!: Du behöver inte basera villkoret i WHERE-satsen på likvärdiga värden. Du kan använda andra jämförelseoperatorer, till exempel större än (>) eller mindre än (<). Till exempel där [Price] > 100.

Kombinera datakällor med hjälp av WHERE-satsen

Ibland kanske du vill kombinera datakällor baserat på fält som har matchande data, men olika datatyper. Du kanske exempelvis vill jämföra ett fält i en tabell som har datatypen Tal med ett fält i en annan tabell som har datatypen Text.

Du kan inte skapa en koppling mellan fält som har olika datatyper. Om du vill kombinera data från två datakällor baserat på värden i fält som har olika datatyper, skapar du en WHERE-sats som använder det ena fältet som ett villkor för det andra fältet. Det gör du genom att använda nyckelordet LIKE.

Anta exempelvis att du vill använda data från tabell1 och tabell2, men bara om värdena i field1 (fält1), som är ett textfält i tabell1, matchar värdena i field2 (fält2), som är ett numeriskt fält i tabell2. Så här kan WHERE-satsen se ut:

WHERE field1 LIKE field2

Mer information om hur du skapar villkor för användning i en WHERE-sats finns i artikeln Exempel på frågevillkor.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×