Infoga ett upprepande avsnitt

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du infogar ett upprepande avsnitt i formulärmallen i Microsoft Office InfoPath kan användarna lägga till flera förekomster av det avsnittet när de fyller i ett formulär som bygger på formulärmallen.

Artikelinnehåll

När du ska använda ett upprepande avsnitt

Användarupplevelsen

Infoga ett upprepande avsnitt

Layouttips

När bör jag använda ett upprepande avsnitt?

Ett upprepande avsnitt är en kontroll som innehåller andra kontroller och som upprepas om det behövs. Använd ett upprepande avsnitt när du vill:

 • Samla in alla instanser av samma typ av data. I en formulärmall för en försäljningsrapport kan du t.ex. använda ett upprepande avsnitt för att samla in säljmål från dina säljare.

 • Visa varierande mängder data i ett formulär. Om formulärmallen t.ex. är kopplad till en databas med anställda kan du använda ett upprepande avsnitt för att visa matchande poster när en användare söker i databasen med hjälp av ett InfoPath-formulär. Om en post returneras visas endast ett avsnitt i formuläret. Om tio poster returneras visas tio avsnitt.

 • Undvika tomma ytor med platshållare som tar upp stora delar av formulärmallen.

Tänk dig en formulärmall för försäkringsansökan där den sökande måste ange anhörigas namn och ålder. Pappersversionen av formuläret innehåller tre platshållarfält eftersom de flesta antas ha högst tre anhöriga. Personer med flera anhöriga tvingas klämma in informationen under de befintliga fälten eller skriva den på formulärets baksida.

I InfoPath-versionen av formuläret kan du använda ett upprepande avsnitt så att den sökande enkelt kan lägga till så många fält för anhöriga som behövs. Bilden visar hur det kan se ut för den som fyller i formuläret.

Upprepande avsnitt i formulär

När du infogar ett upprepande avsnitt i en formulärmall infogar du i själva verket en tom behållare. För att det upprepande avsnittet ska kunna användas måste du infoga andra kontroller i det.

Relaterade kontroller

Det finns andra kontroller i InfoPath som liknar upprepande avsnitt men har andra användningsområden. Med hjälp av den här listan kan du avgöra vilka av dessa kontroller som fungerar bäst i den aktuella formulärmallen:

Upprepande tabell    Om du vill att användare ska kunna lägga till flera rader i en tabell kan du använda en upprepande tabell i stället för ett upprepande avsnitt i formulärmallen. Du kan exempelvis visa fakturaposter i ett tabellformat så att användare vid behov kan lägga till ytterligare rader i tabellen. Det är egentligen en smaksak om du vill använda en upprepande tabell eller ett upprepande avsnitt. Med hjälp av båda kontrollerna kan du samla in och visa flera instanser av samma datatyp.

Avsnitt    Med hjälp av avsnitt kan du organisera grupper av relaterade kontroller. Om du använder ett avsnitt i stället för ett upprepande avsnitt kan användarna inte lägga till ytterligare avsnitt i formuläret.

Upprepande alternativgrupp    En alternativgrupp innehåller två eller flera avsnitt. Som standard visas ett av dessa avsnitt i formuläret. Användaren kan välja att ersätta det med ett annat avsnitt. Alternativgrupper kan också infogas flera gånger i ett formulär av användaren.

Upprepande rekursivt avsnitt    På samma sätt som ett upprepande avsnitt kan ett upprepande rekursivt avsnitt infogas flera gånger i ett formulär. När användare infogar flera instanser av ett upprepande avsnitt i formuläret infogas varje nytt avsnitt nedanför det föregående. I ett upprepande rekursivt avsnitt infogas däremot varje nytt avsnitt i ett befintligt avsnitt, vilket resulterar i en uppsättning kapslade avsnitt. Det kan vara användbart om du vill skapa hierarkisk information, till exempel en disposition.

Valfritt avsnitt    Om du lägger till ett upprepande avsnitt i formulärmallen visas det alltid i formuläret när det öppnas av användaren. Valfria avsnitt är däremot dolda som standard. Användarna kan välja om de vill inkludera ett valfritt avsnitt i formuläret. I en inköpsorder kan vissa användare t.ex. vilja kommentera vilka artiklar de tänker beställa. Du kan infoga ett valfritt avsnitt och en RTF-ruta med rubriken Kommentar i det valfria avsnittet. Då kan användarna lägga till det valfria avsnittet om det behövs genom att klicka på en instruktionstext under det valfria avsnittet.

Listkontroll    Listkontroller är den enklaste typen av upprepande kontroll och är praktiska när du vill att användarna ska kunna lägga till poster i en punktlista, numrerad lista eller oformaterad lista. Du kan exempelvis använda en kontroll för en punktlista för att lägga till olika uppgifter i en ärendelista.

Översikts-/detaljkontroll    En översikts-/detaljkontroll utgörs av två relaterade kontroller. Översiktskontrollen är alltid en upprepande tabell. Detaljkontrollen kan antingen vara en upprepande tabell eller ett upprepande avsnitt. Du använder den här kontrollen när du vill länka en kontroll till en annan så att valet i den första kontrollen avgör vad som visas i den andra.

Överst på sidan

Användaren i fokus

När användaren pekar på det upprepande avsnittet visas en blå knapp med en pil i det övre vänstra hörnet. Det är en snabbmenyknapp. Användaren kan klicka på den här knappen för att visa alternativ för att infoga eller ta bort det upprepande avsnittet.

Snabbmeny som överlappar upprepande avsnitt i formulär

Överst på sidan

Infoga ett upprepande avsnitt

Tillvägagångssättet för att infoga ett upprepande avsnitt är lite olika beroende på om du skapar en ny, tom formulärmall eller utgår från en databas eller någon annan extern datakälla när du skapar formulärmallen.

Följande illustration visar hur ett upprepande avsnitt ser ut när det är markerat i designläge.

Upprepande avsnitt markerat i designläge

Kontroller kan vara bundna eller obundna. När en kontroll är buden är den kopplad till ett fält eller en grupp i datakällan så att data som anges i kontrollen sparas i den underliggande formulärfilen (.xml). När en kontroll är obunden är den inte kopplad till ett fält eller en grupp och data som anges i kontrollen sparas inte. När du väljer eller flyttar pekaren över en kontroll visas text och en bindningsikon i konrollens övre högra hörn. Texten indikerar gruppen eller fältet som kontrollen är bunden till i datakällan. Ikonen visar om kontrollen är rätt bunden till den gruppen eller det fältet. När bindningen är korrekt visas en grön ikon. Om det är något fel på bindningen visas istället en blå eller röd ikon.

Datakällan för formulärmallen består av fälten och grupperna som visas i en hierarkisk vy i åtgärdsfönstret Datakälla. Upprepande avsnitt är vanligtvis bundna till upprepande grupper i formulärmallens datakälla, även om de också vara bundet till upprepande fält.

I följande exempel är det upprepande avsnittet Underordnade i formulärmallen bundet till den upprepande gruppen Underordnade i åtgärdsfönstret Datakälla. Varje kontroll i det upprepande avsnittet är bunden till ett motsvarande fält som ingår i det upprepande avsnittets grupp.

Relationen mellan upprepande avsnitt i formulär och upprepade grupp i åtgärdsfönstret datakälla

Infoga ett upprepande avsnitt i en ny, tom formulärmall

När du utformar en ny, tom formulärmall markeras kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller som standard. Då kan InfoPath automatiskt skapa fält och grupper i datakällan när du lägger till kontroller i formulärmallen. De här fälten och grupperna representeras av mapp- och filikoner i åtgärdsfönstret Datakälla.

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Upprepande avsnitt under Infoga kontroller.

 4. Om du vill lägga till kontroller i det upprepande avsnittet drar du de kontroller som du vill använda från åtgärdsfönstret Kontroller till det upprepande avsnittet i formulärmallen.

  Obs!: Du bör inte flytta en kontroll som redan finns i en formulärmall i avsnittet om inte kontrollens fält redan är en del av avsnittets grupp i datakällan. Annars kan bindning för kontrollen bryta.

 5. Om du vill lägga till en etikett i kontrollen skriver du texten ovanför den.

Infoga ett upprepande avsnitt i en formulärmall som bygger på en befintlig datakälla

Om du baserar design formulärmallens på en befintlig Extensible Markup Language (XML) fil, databas eller webbtjänst härleder InfoPath fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla från den befintliga datakällan. I det här scenariot kan du lägga till ett upprepande avsnitt genom att dra en upprepande grupp från åtgärdsfönstret Datakälla till en formulärmall eller genom att infoga upprepande avsnitt med hjälp av åtgärdsfönstret kontroller som beskrivs i följande procedur.

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Upprepande avsnitt under Infoga kontroller.

 4. Välj i vilken upprepande grupp du vill lagra informationen för det upprepande avsnittet i dialogrutan Bindning för Upprepande avsnitt, och klicka sedan på OK.

 5. Lägg till kontroller i det upprepande avsnittet, och bind dem till rätt fält i datakällan.

 6. I InfoPath används namnet på fältet eller gruppen som etikett för kontrollen. Ändra etikettexten om det behövs.

  Tips: Du kan också infoga kontroller med hjälp av åtgärdsfönstret Datakälla. Högerklicka på den upprepande grupp som du vill binda det upprepande avsnittet till i åtgärdsfönstret Datakälla, och klicka sedan på Upprepande avsnitt på snabbmenyn.

Överst på sidan

Layouttips

Innan du infogar kontroller i ett upprepande avsnitt måste du bestämma hur du vill placera dem. Du kan lägga till kontroller på fri hand genom att dra dem till önskad plats i avsnittet. Om du vill ha mer kontroll över layouten kan du lägga till en layouttabell inuti det upprepande avsnittet och därefter infoga etiketter och kontroller i de enskilda cellerna så att de placeras snyggt i förhållande till varandra. I följande exempel har formulärets konstruktör använt en layouttabell med en rad och tre kolumner för att ordna kontrollerna i ett upprepande avsnitt.

layouttabell som används för att ordna kontroller i upprepande avsnitt

Förutom att använda layouttabeller kan du göra något av följande:

 • Om du vill ändra storleken på flera upprepande avsnitt samtidigt markerar du de upprepande avsnitt du vill ändra storleken på, klickar på EgenskaperFormat-menyn och gör nödvändiga ändringar på fliken Storlek.

 • Om du vill ändra kantlinjen eller färgen på ett upprepande avsnitt markerar du det i formulärmallen, klickar på Kantlinjer och fyllningFormat-menyn, klickar på fliken Kantlinjer och gör de önskade ändringarna.

 • Om du vill se hur kontrollerna i det upprepande avsnittet ser ut när de innehåller text klickar du på ExempeldataVisa-menyn. Detta ger dig en uppfattning om hur ett formulär som bygger på formulärmallen kommer att se ut när det fylls i av en användare.

 • Ibland kan texten i kontrollerna i ett upprepande avsnitt och etiketterna till vänster om kontrollerna vara en aning feljusterade. Du kan snabbt rätta till justeringen genom att dubbelklicka på kontrollerna, klicka på Justera på fliken Storlek och sedan klicka på Verkställ. Om etiketten och kontrollerna finns i olika celler i en layouttabell högerklickar du i cellen som innehåller etiketten, klickar på Tabellegenskaper på snabbmenyn och klickar på Centrera under Lodrät justering på fliken Cell.

 • Alternativet Upprepa lodrätt är markerat som standard. Det innebär att när användare lägger till upprepande avsnitt visas dessa avsnitt i en lodrät sammansättning nedåt längs formulärets längd. Du kan välja att få det upprepande avsnittet att expandera vågrätt istället. På så sätt kan du skapa helt olika layouter. Du kan till exempel skapa en formulärmall som liknar en kalender. Alternativet Upprepa vågrätt stöds inte i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×