Infoga ett avsnitt

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda ett avsnitt för att ordna grupper med relaterade kontroller i en Microsoft Office InfoPath-formulärmall.

Artikelinnehåll

När du ska använda ett avsnitt

Infoga ett avsnitt

Dölja ett avsnitt baserat på värden i formuläret

Layouttips

När ska avsnitt användas?

Använd avsnitt när du vill ordna en uppsättning relaterade kontroller i formulärmallen. På en formulärmall för skadeanmälan kan du t.ex. använda ett avsnitt för att gruppera ett antal textrutor som används för att samla in kontaktinformation från försäkringstagare.

Avsnitt som innehåller textrutor

Du kan även använda villkorsstyrd formatering för att visa eller dölja avsnitt som baseras på värden som användarna anger på andra ställen i formuläret. I ett formulär för en utgiftsrapport kan du t.ex. använda villkorsstyrd formatering för att visa ett godkännande-avsnitt för användare vilkas utgifter uppgår till mer än SEK 10 000. Om utgifterna understiger detta belopp förblir avsnittet dolt i formuläret.

När du infogar ett avsnitt i en formulärmall infogar du i själva verket en tom behållare. För att avsnittet ska vara användbart måste du infoga andra kontroller i det. Dessa kontroller kan vara textrutor, listrutor eller t.o.m. andra avsnitt.

Tips: Avsnittens kantlinjer är som standard osynliga i formuläret. Om du vill visa en kontur kring avsnittet liknande den som visas i exemplet med skadeanmälan, kan du tillämpa en kantlinje på avsnittet i dialogrutan Kantlinjer och fyllning.

Relaterade kontroller

Det finns andra kontroller i InfoPath som liknar avsnitt men som tjänar andra syften. Med hjälp av den här listan kan du bestämma vilka av dessa kontroller som fungerar bäst i den aktuella formulärmallen:

Upprepande avsnitt    Om du vill skapa avsnitt som användarna kan infoga i formuläret flera gånger ska du använda ett upprepande avsnitt eller en annan typ av upprepande kontroll.

Valfritt avsnitt    Om du lägger till ett avsnitt till din formulärmall visas det i formuläret när användaren öppnar det första gången. Valfria avsnitt, å andra sidan, är dolda som standard. Användarna kan välja om de ska infoga de valfria avsnitten i sina formulär eller inte.

Alternativgrupp    Om du vill infoga ett avsnitt som kan ersättas av ett annat avsnitt ska du välja en alternativgrupp. En alternativgrupp innehåller två eller flera avsnitt. Som standard visas ett av dessa avsnitt i formuläret. Användaren kan välja att ersätta det med ett annat avsnitt.

Överst på sidan

Infoga ett avsnitt

Proceduren för att infoga ett avsnitt skiljer sig bara marginellt oavsett om du utformar en ny och tom formulärmall eller om du baserar din formulärmall på en databas eller en annan extern datakälla.

Följande illustration visar hur ett avsnitt ser ut i designläge.

Tomt avsnitt markerat i designläge

Kontroller kan vara bundna eller obundna. När en kontroll är buden är den kopplad till ett fält eller en grupp i datakällan så att data som anges i kontrollen sparas i den underliggande formulärfilen (.xml). När en kontroll är obunden är den inte kopplad till ett fält eller en grupp och data som anges i kontrollen sparas inte. När du väljer eller flyttar pekaren över en kontroll visas text och en bindningsikon i konrollens övre högra hörn. Texten indikerar gruppen eller fältet som kontrollen är bunden till i datakällan. Ikonen visar om kontrollen är rätt bunden till den gruppen eller det fältet. När bindningen är korrekt visas en grön ikon. Om det är något fel på bindningen visas istället en blå eller röd ikon.

Datakällan för formulärmallen består av fälten och grupperna som visas i en hierarkisk vy i åtgärdsfönstret Datakälla. Avsnitt är alltid bundna till grupper i formulärmallens datakälla. Varje kontroll i ett avsnitt är bundet till fält som är en del av den avsnittsgrupp.

I följande exempel är avsnittet med försäkringstagarinformation i formulärmallen bundet till gruppen addressPolicyholder i åtgärdsfönstret Datakälla.

relation mellan avsnitt i formulärmall och motsvarande grupp i datakällan

Infoga ett avsnitt i en ny tom formulärmall

När du utformar en ny, tom formulärmall markeras kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller som standard. Då kan InfoPath automatiskt skapa fält och grupper i datakällan när du lägger till kontroller i formulärmallen. De här fälten och grupperna representeras av mapp- och filikoner i åtgärdsfönstret Datakälla.

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Avsnitt under Infoga kontroller.

 4. Om du vill lägga till kontroller i avsnittet drar du den kontroll som du vill använda från åtgärdsfönstret Kontroller till avsnittet i din formulärmall.

  Obs!: Du bör inte flytta en kontroll som redan finns i en formulärmall i avsnittet om inte kontrollens fält redan är en del av avsnittets grupp i datakällan. Annars kan bindning för kontrollen bryta.

 5. Om du vill lägga till en etikett i kontrollen skriver du texten ovanför den.

Infoga ett avsnitt i en formulärmall som baseras på en befintlig datakälla

Om du baserar design formulärmallens på en befintlig Extensible Markup Language (XML) fil, databas eller webbtjänst härleder InfoPath fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla från den befintliga datakällan. I det här scenariot kan du lägga till ett avsnitt genom att dra en upprepande grupp från åtgärdsfönstret Datakälla till en formulärmall eller genom att infoga avsnittet med hjälp av åtgärdsfönstret kontroller som beskrivs i följande procedur:

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Avsnitt under Infoga kontroller.

 4. Välj den grupp i vilken du vill lagra avsnittsdata i dialogrutan Bindning för Avsnitt och klicka sedan på OK.

 5. Lägg till kontroller till avsnittet och bind dem till lämpliga fält i datakällan.

Överst på sidan

Dölja ett avsnitt baserat på värdena i formuläret

Villkorsstyrd formatering används inte bara för att utföra formateringsändringar på kontroller. Ett av de bästa sätten att använda villkorsstyrd formatering på är att visa och dölja en kontroll som är baserad på värden som anges i en annan kontroll. Ett vanligt sätt att göra detta på är att utforma formuläret med en kryssruta ovanför ett avsnitt, så att man kan visa och dölja avsnittet genom att markera respektive avmarkera kryssrutan. Den här tekniken gör det lätt för dig att visa rätt information vid rätt tillfälle.

I den här proceduren utgår vi ifrån att du redan har lagt till ett avsnitt till formulärmallen.

 1. Klicka på det avsnitt som du vill dölja i formulärmallen.

 2. Klicka på Villkorsstyrd formateringFormat-menyn.

 3. Klicka på Lägg till i dialogrutan Villkorsstyrd formatering.

 4. Ange ett villkor under Om det här villkoret är uppfyllt. Om du t.ex. vill dölja ett avsnitt som du har markerat i steg 1 när en viss kryssruta markeras, markerar du det fält till vilket kryssrutan är bunden i den första rutan, och anger sedan ett värde som avgör om avsnittet ska visas eller döljas.

  Tips: För kryssrutor innebär SANT som standard "markerad", medan FALSKT innebär "avmarkerad".

 5. Klicka på Dölj den här kontrollen under Ska den här formateringen användas.

 6. Spara villkoret och gå tillbaka till formulärmallen genom att klicka på OK två gånger.

 7. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Layouttips

Innan du infogar kontroller i ett avsnitt i en formulärmall bör du tänka igenom hur du vill ordna kontrollerna. Du kan lägga till textrutor och andra kontroller genom att dra dem till ett avsnitt var du vill. Om du vill ha mera kontroll över layouten kan du lägga till en layouttabell inuti avsnittet, och sedan infoga etiketter och kontroller inuti de enskilda cellerna, så att de justeras i linje med varandra. I följande exempel använder formulärdesignern en layouttabell med två rader och tre kolumner för att ordna kontrollerna inuti ett avsnitt.

Avsnitt med layouttabell som innehåller textrutor

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×