Infoga en vågrätt upprepande tabell

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du vill att användare ska kunna lägga till extra kolumner i en tabell använder du en vågrätt upprepande tabell i Microsoft Office InfoPath-formulärmall.

I den här artikeln

När du ska använda en vågrätt upprepande tabell

Användarupplevelsen

Att tänka på kompatibilitet

Infoga en vågrätt upprepande tabell

Layouttips

När du ska använda en vågrätt upprepande tabell

Använda en vågrätt upprepande tabell när du vill att data ska anges eller visas i formatet strukturerade, tabell och när du vill att användare ska kunna lägga till fler kolumner med data, om det behövs. Du kan till exempel använda ett vågrätt upprepande tabell för att samla in försäljningsdata för varje kvartal. Du kan också använda en vågrätt upprepande tabell för att fungera med poster från databasen om formulärmallen är länkat till en databas.

Vågrätt upprepande tabell består av en upprepande avsnitt inuti en layouttabell. Upprepande avsnitt har en upprepas vågrätt inställningen är aktiverad, som simulerar en kolumn i en tabell.

I exemplet nedan användare kan lägga till fler kolumner i tabellen om de vill spela in försäljningsdata för olika kvartal.

Försäljningsdata registreras i en vågrätt upprepande tabell i ett formulär

Vågrätt upprepande tabell består av två delar:

 • Rubrik-kolumnen    När du infogar en vågrätt upprepande tabell på en ny, tom formulärmall sidhuvud kolumnen visas som standard. Normalt använder du den här kolumnen för att ange etiketter som visas till vänster i tabellen. Om du inte behöver dessa etiketter, högerklicka i kolumnen, peka på Ta bort på snabbmenyn och klicka sedan på kolumner.

 • Egendefinierad datakolumn    Datakolumnen är den kolumn som kan ”upprepas” i ett formulär så många gånger som behövs. Som formulärdesignerns mall finns du vanligtvis i en enda kolumn i designläge när du infogar en vågrätt upprepande tabell. Den person som fyller i ett formulär som baseras på din formulärmall men klickar du kan lägga till flera kolumner i formuläret genom att trycka på CTRL + RETUR, genom att klicka på kommandon på en snabbmeny eller genom att klicka på instruktionstexten i formuläret där du kan Infoga objekt Anpassa.

Relaterade kontroller

InfoPath innehåller andra kontroller som liknar vågrätt upprepande tabeller, men som har olika syften. Med hjälp av listan nedan kan du bestämma vilka av dessa kontroller fungerar bäst på din formulärmall:

Upprepande tabell    Om du vill att användare ska kunna lägga till flera rader i en tabell i stället för flera kolumner, använder du en upprepande tabell i stället för vågrätt upprepande tabell.

Upprepande avsnitt    Använd ett upprepande avsnitt eller en annan kontroll för upprepande om du vill skapa ett avsnitt som användarna kan infoga i ett formulär för flera gånger (till exempel en post i en databas). När användare infogar ett upprepande avsnitt i ett formulär, enskilda avsnitt ska infogas lodrätt eller efter varandra, ned längden på formuläret. Det här beteendet skiljer sig från upprepande avsnitt i en vågrätt upprepande tabell där enskilda avsnitt ska infogas vågrätt eller sida vid sida i formuläret.

Överst på sidan

Användarupplevelsen

En genväg menyknapp visas när användaren placerar pekaren över en kolumn i en vågrätt upprepande tabell. Användare klickar du på knappen om du vill visa en snabbmeny med kommandon för att infoga eller ta bort en kolumn.

Snabbmeny för vågrätt upprepande tabell

Användare kan också infoga en ny kolumn genom att klicka på texten Infoga objekt som visas under vågrätt upprepande tabell i formuläret. Du kan anpassa eller ta bort den här texten när du utformar en formulärmall. Alla kolumner som överskrider bredden på layouttabell som innehåller kontroll för upprepande avsnitt radbryts till nästa rad.

Överst på sidan

Att tänka på kompatibilitet

När du utformar en formulärmall i InfoPath kan du välja att designa en webbläsarkompatibel formulärmall. När du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall är vågrätt upprepande tabell kontroller inte tillgängliga i åtgärdsfönstret kontroller eftersom de inte kan visas i en webbläsare.

Överst på sidan

Infoga en vågrätt upprepande tabell

Proceduren för att infoga en vågrätt upprepande tabell skiljer sig något beroende på om du utformar en ny, tom formulärmall eller baserar formulärmallens design på en databas eller någon annan extern datakälla.

I följande bild visas hur en vågrätt upprepande tabell ser ut när du flyttar pekaren över den i designläge.

Upprepande avsnitt som är markerat i vågrätt upprepande tabell

Kontroller kan vara bundna eller obundna. När en kontroll är buden är den kopplad till ett fält eller en grupp i datakällan så att data som anges i kontrollen sparas i den underliggande formulärfilen (.xml). När en kontroll är obunden är den inte kopplad till ett fält eller en grupp och data som anges i kontrollen sparas inte. När du väljer eller flyttar pekaren över en kontroll visas text och en bindningsikon i konrollens övre högra hörn. Texten indikerar gruppen eller fältet som kontrollen är bunden till i datakällan. Ikonen visar om kontrollen är rätt bunden till den gruppen eller det fältet. När bindningen är korrekt visas en grön ikon. Om det är något fel på bindningen visas istället en blå eller röd ikon.

Datakällan för formulärmallen består av fälten och grupperna som visas i en hierarkisk vy i åtgärdsfönstret Datakälla. Vågrätt upprepande tabeller är vanligtvis bundna till upprepande grupper i formulärmallens datakälla, även om de också vara bundet till upprepande fält.

Tabell i en formulärmall i exemplet nedan är bunden till kvartal upprepande grupp i åtgärdsfönstret Datakälla. Textrutekontroller i tabellen – Golf, Tennis och Windsurfing – är bundna till fält som ingår i kvartalet upprepande grupp.

Relationen mellan vågrätt upprepande tabell i en formulärmall och en upprepande grupp i datakällan

Infoga en vågrätt upprepande tabell i en ny, tom formulärmall

När du utformar en ny, tom formulärmall markeras kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller som standard. Då kan InfoPath automatiskt skapa fält och grupper i datakällan när du lägger till kontroller i formulärmallen. De här fälten och grupperna representeras av mapp- och filikoner i åtgärdsfönstret Datakälla.

 1. Placera markören på formulärmallen där du vill infoga kontrollen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Vågrätt upprepande tabell under Infoga kontroller.

 4. Ange antalet rader som du vill att tabellen ska ha som standard i rutan antal rader.

 5. Vågrätt upprepande tabell skapas med en textruta i varje rad i datakolumnen. Om du vill konvertera en textruta till en annan typ av kontroll, högerklicka på textrutan som du vill konvertera, peka på Ändra till på snabbmenyn och klicka sedan på den kontroll som du vill använda.

Infoga en vågrätt upprepande tabell i en formulärmall som baseras på en befintlig datakälla

Om du baserar design formulärmallens på en befintlig Extensible Markup Language (XML) fil, databas eller webbtjänst härleder InfoPath fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla från den befintliga datakällan. I det här scenariot kan du infoga en vågrätt upprepande tabell genom att dra en upprepande grupp från åtgärdsfönstret Datakälla till en formulärmall eller genom att infoga en vågrätt upprepande tabell från åtgärdsfönstret kontroller i stället, enligt beskrivningen i den följande procedur:

 1. Placera markören på formulärmallen där du vill infoga kontrollen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Vågrätt upprepande tabell under Infoga kontroller.

 4. Klicka på upprepande grupp Bild av ikon som du vill binda tabellraderna till på den första sidan i upprepande tabell i guiden för den datakälla som du vill använda i listan datakälla.

  Tips: Om du vill skapa en ny upprepande grupp högerklickar du på gruppen som du vill lägga till upprepande grupp, klicka på Lägg till på snabbmenyn och anger sedan Egenskaper för upprepande grupp i dialogrutan Lägg tilldelningsfält eller en grupp.

 5. Klicka på Nästa.

 6. Dubbelklicka på fälten i listan binda Data som du vill lägga till som kolumner i tabellen på den andra sidan i guiden upprepande tabell bindning.

  Tips: Om du vill skapa ett nytt fält i listan Databindning högerklickar du på gruppen som vågrätt upprepande tabell är bunden till, klicka på Lägg till på snabbmenyn och anger sedan Egenskaper för fältet i dialogrutan Lägg tilldelningsfält eller grupp.

 7. Om du vill ändra ordning på kolumnerna, markera en kolumn i listan rader i tabellen och klicka sedan på Flytta före eller Flytta efter.

Överst på sidan

Layouttips

Använd följande tips kan du förfina utseendet, storlek och andra aspekter av en vågrätt upprepande tabell och kontroller inom den:

 • Kom ihåg att en vågrätt upprepande tabell som består av ett upprepande avsnitt i en layouttabell. Den högra kanten av layouttabellen definierar den punkt där kolumnerna i tabellen Radbryt till nästa rad när användare infoga ytterligare kolumner. Du kan dra högerkanten på den Layouttabellcell som omger kontroll för upprepande avsnitt till höger eller vänster för att styra kolumn figursättning.

 • Vågrätt upprepande tabell kan vara användbara för utskrift. Kolumner i kontrollen radbryts till nästa rad i en formulärmall så att all information i tabellen skrivs ut. Om din formulärmall är främst avsett för visning på skärmen, bör du placera vågrätt upprepande tabell i en rullningsområde på din formulärmall. På så sätt, om användaren anger en stor mängd data i en vågrätt upprepande tabell, de kan bläddra om du vill visa i stället för att se alla i formuläret.

 • Om du vill ändra storlek på flera textrutor på en gång, markerar du texten vars storlek du vill ändra, trycker på ALT + ENTER, klickar på fliken storlek och gör nödvändiga justeringar.

 • Ändra storlek på textrutor på din formulärmall att passa längden på den text som du förväntar dig användare skriver i fälten.

 • Ändra bildens kantlinje eller färgen på flera textrutor samtidigt, Välj textrutor som du vill ändra på Format-menyn klickar du på Kantlinjer och fyllning, klicka på fliken kantlinjer och gör nödvändiga justeringar.

 • Använd rutorna teckensnitt och Teckenstorlek i verktygsfältet formatering om du vill anpassa texten som visas i en textruta. Markera den textruta som innehåller den formatering som du vill använda och klicka sedan på Använd teckensnitt för alla textrutekontrollerFormat-menyn om du vill ändra teckensnitt och teckenstorlek för samtliga textrutor på din formulärmall samtidigt.

 • Om du vill se hur textrutorna ser ut med faktiska text i dem, klickar du på ExempeldataVisa-menyn. Detta ger dig en uppfattning om hur ett formulär som baseras på din formulärmall kommer att se ut när användarna fyller i.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×