Infoga en listruta

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda en listruta i ett Microsoft Office InfoPath-formulärmall för att visa en lista över ömsesidigt uteslutande alternativ för en användare.

I den här artikeln

När du ska använda en listruta

Användarupplevelsen

Infoga en listruta

Layouttips

När du ska använda en listruta

Använd en listruta när du vill:

 • Ge användarna möjlighet att göra ett val i en lista med fördefinierade alternativ.

 • Visa värden som hämtats från en fast lista, från formulärmallens datakälla eller från en extern datakälla, till exempel en databas eller Microsoft Windows SharePoint Services-lista.

I följande bild kategoriserar användare utgifter i ett formulär för utgiftsrapport genom att välja värden i en listruta.

Objekt markerat i listruta

När du har infogat en listruta i en formulärmall måste du ange de värden som du vill ska visas i den. I annat fall kan en användare ser en tom lista när de öppnar ett formulär som baseras på din formulärmall. Du kan skriva posterna själv eller konfigurera i listrutan genom att hämta poster från en databas eller annan datakälla i dialogrutan Egenskaper för listruta.

Relaterade kontroller

InfoPath innehåller kontroller som liknar listrutor men som har olika syften. Med hjälp av listan nedan kan du bestämma vilka av dessa kontroller fungerar bäst på din formulärmall:

Nedrullningsbar listruta    Som en listruta erbjuder en nedrullningsbar listruta användare en lista med alternativ. Dock i en nedrullningsbar listruta döljs listposter tills användaren klickar på en pil bredvid rutan lista. Om du planerar att erbjuda många valmöjligheter i listan, eller om utrymmet på din formulärmall är begränsat, kan en nedrullningsbar listruta vara ett bra val.

Kombinationsruta    Som en listruta erbjuder en kombinationsruta användare en lista med alternativ. I en kombinationsruta döljs listposter dock tills användaren klickar på en pil bredvid kombinationsrutan. Användare kan ange sina egna posten till en kombinationsruta eller välja från en lista med fördefinierade poster.

Listruta för flera val    Om du vill att användarna ska kunna välja fler än ett objekt i en lista kan använda du en listruta med flera markeringar i stället för en listruta. Användare anger ett val genom att markera en eller flera kryssrutor i stället för att klicka på ett värde i en lista i en listruta med flera markeringar. Precis som med vanliga listrutor, visas posterna i en listruta med flera val när användare öppnar formuläret.

Alternativknappar    Som en listruta kan en grupp med alternativknappar användarna ska kunna välja från en lista över ömsesidigt uteslutande alternativ. Dock med alternativknappar, användare klickar på en liten cirkel om du vill göra ett val i stället för att klicka på ett objekt i en listruta.

Överst på sidan

Användarupplevelsen

Listrutor är en av de vanligaste formulärkontrollerna, så att de flesta användare vet hur de används.

Om du vill markera något från en listruta användare bara klickar du på det objekt som de vill. Listrutan är ”öppna”, så att användare kan se listan med alternativ utan att behöva klickar du på kontrollen. Om alternativen i listan överskrider höjden på rutan som innehåller dem, visas en rullningslist till höger i kontrollen. Om användare använder tangentbordet för att fylla i formuläret, tryck de på UPPIL och NEDPIL för att flytta mellan objekten i listrutan.

Överst på sidan

Infoga en listruta

Proceduren för att infoga en listruta skiljer sig något beroende på om du utformar en ny, tom formulärmall eller baserar formulärmallens design på en databas eller någon annan extern datakälla.

I följande bild visas hur en listruta ser ut när den väljs i designläge innan läggs en etikett och poster.

Markerad listruta i designläget

Kontroller kan vara bundna eller obundna. När en kontroll är buden är den kopplad till ett fält eller en grupp i datakällan så att data som anges i kontrollen sparas i den underliggande formulärfilen (.xml). När en kontroll är obunden är den inte kopplad till ett fält eller en grupp och data som anges i kontrollen sparas inte. När du väljer eller flyttar pekaren över en kontroll visas text och en bindningsikon i konrollens övre högra hörn. Texten indikerar gruppen eller fältet som kontrollen är bunden till i datakällan. Ikonen visar om kontrollen är rätt bunden till den gruppen eller det fältet. När bindningen är korrekt visas en grön ikon. Om det är något fel på bindningen visas istället en blå eller röd ikon.

Datakällan för formulärmallen består av fälten och grupperna som visas i en hierarkisk vy i åtgärdsfönstret Datakälla. Listrutor är alltid bundna till fält. Listrutan kategori i en formulärmall i exemplet nedan är bunden till fältet category i åtgärdsfönstret Datakälla.

Relation mellan listruta i en formulärmall och motsvarande fält i datakällan

När du utformar en ny, tom formulärmall markeras kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller som standard. Då kan InfoPath automatiskt skapa fält och grupper i datakällan när du lägger till kontroller i formulärmallen. De här fälten och grupperna representeras av mapp- och filikoner i åtgärdsfönstret Datakälla.

Om du baserar formulärmallens design på en befintlig XML-fil (Extensible Markup Language), databas eller webbtjänst härleder InfoPath fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla från den befintliga datakällan.

Infoga en listruta

 1. Placera markören på formulärmallen där du vill infoga kontrollen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Gör något av följande i åtgärdsfönstret Kontroller:

  • Om du automatiskt vill skapa ett fält i datakällan som är bundet till listrutan markerar du kryssrutan Skapa datakälla automatiskt.

  • Om du vill binda listrutan till ett befintligt fält avmarkerar du kryssrutan Skapa datakälla automatiskt.

   Obs!: Om kryssrutan inte är tillgänglig är datakällan låst. Om du exempelvis baserar formulärmallens design på ett XML-schema kanske du inte kan lägga till nya fält eller grupper i datakällan i InfoPath. Med den här begränsningen förhindrar du att av misstag göra ändringar i schemat som kan göra det ogiltigt.

 4. Klicka på Listrutan under Infoga kontroller.

 5. Om du avmarkerade kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i steg 3 markerar du ett fält i dialogrutan Bindning för listruta som du vill binda listrutan.

 6. Om du vill lägga till en etikett i listrutan på formulärmallen skriver du texten ovanför eller till vänster om listrutan, följt av ett kolon (:).

 7. Om du vill ange de värden som du vill använda som poster i listan dubbelklickar du på listrutan på din formulärmall.

 8. Klicka på fliken Data.

 9. Fyll i listrutan genom att göra något av följande:

  Skriv värden i listrutan själv

  Det här alternativet är användbart när det finns en förutbestämd begränsad uppsättning värden och du inte väntar dig att värdena ändras i framtiden. Om värdena ändå ändras måste du publicera en uppdaterad version av formulärmallen så att användarna kan se de senaste listposterna.

  1. Klicka på Lägg till.

  2. I rutan Värde skriver du in texten du vill spara om en användare väljer den här posten.

  3. I rutan Visningsnamn skriver du in texten du vill visa för posten och klickar sedan på OK.

  4. Upprepa steg 1 till 3 för varje post du vill lägga till i listrutan.

  5. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

  Använda värden från en annan del av formuläret

  Det här alternativet är användbart när du vill att värdena i listan ska ändras, beroende på andra värden som användaren anger på sina formulär.

  1. Under Poster i listruta klickar du på Slå upp värden i formulärets datakälla.

   Posterna i listrutan måste vara kopplade till en viss återkommande grupp eller ett visst återkommande fält på din formulärmall.

  2. Klicka på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutan Poster och sedan klickar du i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp på det återkommande fältet eller den återkommande gruppen som innehåller fälten som ska ge listrutan värden. Sedan klickar du på OK.

  3. Klicka på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutan Värde, klicka på fältet som innehåller de möjliga värdena för alternativen i listrutan och klicka sedan på OK. Ett av de här värdena sparas i underliggande XML när en användare klickar på ett alternativ i listrutan.

  4. Klicka på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutan Visningsnamn, klicka på fältet som innehåller de värden som visas i listrutan och klicka sedan på OK.

   Tips: Du kan förhindra att visningsnamnvärden visas flera gånger i listrutan genom att markera kryssrutan Visa endast poster med unika visningsnamn.

  Använda värden från en databas, en webbtjänst, ett XML-dokument eller en SharePoint-webbplats

  Det här alternativet är användbart när du vill att värdena i en listruta uppdateras regelbundet. Värdena lagras normalt i en databas eller någon annan extern datakälla och hämtas varje gång formuläret öppnas.

  1. Klicka på Slå upp värden i en extern datakälla.

  2. Gör något av följande:

   • Om du redan har lagt till en dataanslutning klickar du på den i rutan Dataanslutning.

   • Om du vill lägga till en ny dataanslutning klickar du på Lägg till och följer sedan instruktionerna i guiden Dataanslutning.

    Posterna i listrutan måste vara kopplade till ett visst återkommande fält eller en viss återkommande grupp.

  3. Klicka på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutan Poster och sedan klickar du i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp på gruppen eller fältet som innehåller fälten som ska ge listrutan värden. Sedan klickar du på OK.

  4. Klicka på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutan Värde, klicka på fältet som innehåller de möjliga värdena för alternativen i listrutan och klicka sedan på OK. Ett av de här värdena sparas i underliggande XML när en användare klickar på ett alternativ i listrutan.

  5. Klicka på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutan Visningsnamn, klicka på fältet som innehåller de värden som visas i listrutan och klicka sedan på OK.

   Tips: Du kan förhindra att visningsnamnvärden visas flera gånger i listrutan genom att markera kryssrutan Visa endast poster med unika visningsnamn.

Överst på sidan

Layouttips

Använd följande tips kan du förfina utseendet, storlek och andra aspekter av en listruta:

 • Överväg att bredda listrutan så att det är större än den genomsnittliga bredden några blanksteg för objekt i listan. På så sätt dolt listobjektet inte delvis.

 • Om du vill ändra bredden på flera listrutor samtidigt väljer du listrutor vars storlek du vill ändra, tryck på ALT + RETUR, klicka på fliken storlek och skriver sedan ett nytt tal i rutan bredd.

 • Om du vill ändra bakgrundsfärgen för flera listrutor på samma gång, markerar du listan som du vill ändra. Klicka på Kantlinjer och fyllningFormat-menyn och gör nödvändiga justeringar på fliken fyllning.

 • Använd rutorna teckensnitt och Teckenstorlek i verktygsfältet formatering om du vill anpassa det teckensnitt som visas i en listruta. Klicka på listrutan som innehåller den formatering som du vill använda och klicka sedan på Använd teckensnitt för alla listrutekontrollerFormat-menyn om du vill ändra teckensnitt och teckenstorlek för samtliga listrutor på din formulärmall samtidigt.

 • Om du vill justera avståndet mellan en listruta och objekt som omger formulärmallen justerar du marginalinställningarna i dialogrutan Egenskaper för listruta (flikenstorlek ). Använda marginaler för att öka avståndet ger en bättre graden av kontroll än att använda styckebrytningar för att öka avståndet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×