Infoga en kontroll för bifogade filer

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om användarna ska kunna infoga filer i ett Microsoft Office InfoPath-formulär kan du lägga till kontrollen Bifogad fil i formulärmallen. Med kontrollen kan användarna bifoga filer, som sedan kodas och sparas med formulärinformationen.

Artikelinnehåll

När du ska använda en kontroll för bifogad fil

Användarupplevelsen

Infoga en kontroll för bifogad fil

Säkerhetsinformation om

Situationer då kontrollen Bifogad fil används

Använd kontrollen Bifogad fil om du vill:

 • Att användarna ska kunna bifoga dokument, kalkylblad eller andra typer av filer i formuläret.

 • Bifoga en fil i formulärmallen, till exempel en fil som innehåller kompletterande information om mallen.

 • Arbeta med binär filer från en databas eller andra externa datakällor.

I följande exempel har ett Microsoft Office Word 2007-dokument bifogats ett InfoPath-formulär. Dokumentet innehåller en utförlig beskrivning av ett agendaförslag för ett internationellt försäljningsmöte.

fil som bifogats till ett formulär via kontroll för bifogad fil

Som standard kan användarna bläddra igenom, ta bort eller ersätta filer i kontrollen Bifogad fil. De kan också ange valfria filer som ska bifogas formuläret. Det går dock inte att bifoga filer som kan innehålla viruskod, till exempel BAT- eller EXE-filer. Du kan ange en begränsning för vilka filtyper som kan bifogas med kontrollen Bifogad fil i formuläret.

Relaterade kontroller

InfoPath har andra kontroller som liknar kontrollen Bifogad fil, men som tjänar andra syften. Med hjälp av följande lista kan du avgöra vilka kontroller som bör användas i en viss formulärmall:

Bildkontroll    Med en bildkontroll kan användarna bläddra bland, ta bort eller ersätta filer i formulären, som med kontrollen Bifogad fil. Med bildkontrollen går det dock bara att lägga till bildfiler. Kontrollen Bifogad fil kan användas för tillägg av alla typer av filer, även bildfiler. Båda kontrollerna är av datatypen base64, som används för kodning och avkodning av binärfiler för lagring och visning.

Hyperlänk    Om du inte vill att användarna ska kunna bifoga filer i formulären, eftersom det kan göra att formulärets filstorlek ökar, kan du lägga till en hyperlänkkontroll i formuläret. Då kan användarna infoga länkar till olika filer.

Överst på sidan

Användaren i fokus

Beroende på de alternativ som har angetts för kontrollen Bifogad fil, kan användarna infoga en fil i en tom kontroll eller ersätta en befintlig bifogad fil. I båda fallen klickar användaren i kontrollen för att ange filen. När dialogrutan Bifoga fil öppnas kan användaren navigera till den fil som ska bifogas.

Du kan ange exakt vilka typer av filer som ska gå att lägga till med kontrollen Bifogad fil. Ej godkända filer döljs automatiskt i dialogrutan Bifoga fil när du har angett vilka filer som inte tillåts. Om du till exempel anger att bara TXT-filer får bifogas, döljs DOCX-filer PPTX-filer och andra filtyper i dialogrutan, även om den aktuella mappen innehåller sådana filer.

Om användare försöker infoga en filtyp som är potentiellt skadlig, till exempel en körbar fil (.exe), ett säkerhetsmeddelande talar om för dem att filtypen är osäkra och hindrar dem från att bifoga i formuläret. InfoPath spärras följande typer av osäkra filer som standard. Mer information om osäkra filer finns i information om säkerhet i den här artikeln.

Överst på sidan

Infoga kontrollen Bifogad fil

Metoden för att infoga kontrollen Bifogad fil beror på om du skapar en helt ny formulärmall eller en formulärmall som baseras på en databas eller andra externa datakällor.

I följande bild visas kontrollen Bifogad fil när den har markerats i designläge.

Kontroll för bifogad fil markerad i designläge

Kontroller kan vara bundna eller obundna. När en kontroll är buden är den kopplad till ett fält eller en grupp i datakällan så att data som anges i kontrollen sparas i den underliggande formulärfilen (.xml). När en kontroll är obunden är den inte kopplad till ett fält eller en grupp och data som anges i kontrollen sparas inte. När du väljer eller flyttar pekaren över en kontroll visas text och en bindningsikon i konrollens övre högra hörn. Texten indikerar gruppen eller fältet som kontrollen är bunden till i datakällan. Ikonen visar om kontrollen är rätt bunden till den gruppen eller det fältet. När bindningen är korrekt visas en grön ikon. Om det är något fel på bindningen visas istället en blå eller röd ikon.

Datakällan för formulärmallen består av fälten och grupperna som visas i en hierarkisk vy i åtgärdsfönstret Datakälla. Kontroller för filbilagor alltid är bundna till fält med en bifogad bild eller fil (base64) datatyp. I exemplet nedan är bilagekontrollen formulärmallen bunden till fältet discussionItemAttachment i åtgärdsfönstret Datakälla.

Relation mellan bilagekontrollen i en formulärmall och motsvarande fält i datakällan

Infoga kontrollen Bifogad fil i en ny formulärmall

När du utformar en ny, tom formulärmall markeras kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller som standard. Då kan InfoPath automatiskt skapa fält och grupper i datakällan när du lägger till kontroller i formulärmallen. De här fälten och grupperna representeras av mapp- och filikoner i åtgärdsfönstret Datakälla.

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Bifogad fil under Infoga kontroller.

 4. Om du vill lägga till en etikett i kontrollen skriver du texten ovanför eller till vänster om kontrollen, följt av ett kolon (:).

 5. Som standard kan användarna bifoga alla typer av filer till ett formulär, utom till exempel EXE-filer som av säkerhetsskäl blockeras automatiskt i InfoPath. Så här begränsar du vilka typer av filer som användarna kan bifoga i formulären:

  1. Dubbelklicka på kontrollen för bifogade filer.

  2. Klicka på fliken Data.

  3. Markera kryssrutan Tillåt endast att användaren bifogar följande filtyper under Verifiering och regler, och ange filnamnstilläggen för de filtyper som ska tillåtas. Om du till exempel anger .docx kan användarna bara bifoga Office Word 2007-filer med kontrollen Bifogad fil i formulären.

   Obs!: Om du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall går det inte att ange vilka filtyper som ska tillåtas i kontrollen Bifogad fil.

 6. Som standard infogas en ikon med platshållartext i formulärmallen.

 7. Gör så här om en standardfil ska visas i kontrollen, i stället för platshållartexten:

  1. Dubbelklicka på kontrollen Bifogad fil.

  2. Klicka på fliken Data.

  3. Klicka på Ange standardfil under Bindning och klicka sedan på Bläddra.

  4. Välj den fil som ska visas i rutan för bifogade filer i formulärmallen, och klicka sedan på Infoga i dialogrutan Bifoga fil.

Infoga kontrollen Bifogad fil i en formulärmall som baseras på en befintlig datakälla

Om du baserar design formulärmallens på en befintlig Extensible Markup Language (XML) fil, databas eller webbtjänst härleder InfoPath fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla från den befintliga datakällan. I det här scenariot kan du infoga en kontroll för bifogad fil genom att dra ett fält från åtgärdsfönstret Datakälla till en formulärmall eller genom att infoga en kontroll för bifogad fil från åtgärdsfönstret kontroller i stället, som beskrivs i följande procedur:

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Bifogad fil under Infoga kontroller.

 4. Markera det fält där informationen om bifogade filer ska sparas och klicka sedan på OK i dialogrutan Bindning för Bifogad fil.

 5. I InfoPath används namnet på fältet eller gruppen som etikett för kontrollen. Ändra etikettexten om det behövs.

 6. Som standard kan användarna bifoga alla typer av filer till ett formulär, utom exempelvis EXE-filer som av säkerhetsskäl blockeras automatiskt. Så här begränsar du vilka typer av filer som användarna kan bifoga i formulären:

  1. Dubbelklicka på kontrollen för bifogade filer.

  2. Klicka på fliken Data.

  3. Markera kryssrutan Tillåt endast att användaren bifogar följande filtyper under Verifiering och regler, och ange filnamnstilläggen för de filtyper som ska tillåtas. Om du till exempel anger .docx kan användarna bara bifoga Office Word 2007-filer med kontrollen Bifogad fil i formulären.

   Obs!: Om du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall går det inte att ange vilka filtyper som ska tillåtas i kontrollen Bifogad fil.

 7. Som standard infogas en kontroll med platshållartext i formulärmallen.

 8. Gör så här om en standardfil ska visas i formulärmallen i stället för platshållartexten:

  1. Dubbelklicka på kontrollen för bifogade filer.

  2. Klicka på fliken Data.

  3. Klicka på Ange standardfil under Bindning och klicka sedan på Bläddra.

  4. Välj i dialogrutan Bifoga fil den fil som ska visas i rutan för bifogade filer i formulärmallen.

   Tips: Du kan också infoga kontroller genom att använda åtgärdsfönstret Datakälla. I åtgärdsfönstret Datakälla högerklickar du på det fält som kontrollen för bifogade filer ska bindas till, och sedan klickar du på Bifoga fil på snabbmenyn. Om alternativet Bifoga fil inte visas på snabbmenyn, kontrollera att fältet är av datatypen Bild eller Bifogad fil.

Överst på sidan

Säkerhetsinformation

Av säkerhetsskäl går det inte att bifoga vissa filer i formulär i InfoPath. Det gäller till exempel EXE-, COM- och BAT-filer. Med den begränsningen förhindras att filer med skadligt innehåll körs på användarnas datorer. InfoPaths modell för bestämning av osäkra filer har stora likheter med den modell som används i Microsoft Office Outlook.

Som standard betraktas filer med följande filnamnstillägg som osäkra i InfoPath: .ade, .adp, .app, .asp, .bas, .bat, .cer, .chm, .cmd, .com, .cpl, .crt, .csh, .der, .exe, .fxp, .hlp, .hta, .inf, .ins, .isp, .its, .js, .jse, .ksh, .lnk, .mad, .maf, .mag, .mam, .maq, .mar, .mas, .mat, .mau, .mav, .maw, .mda, .mdb, .mde, .mdt, .mdw, .mdz, .msc, .msh, .msh1, .msh2, .msh1xml, .msh2xml, .mshxml, .msi, .msp, .mst, .ops, .pcd, .pif, .plg, .prf, .prg, .pst, .reg, .scf, .scr, .sct, .shb, .shs, .tmp, .url, .vb, .vbe, .vbs, .vsmacros, .vsw, .ws, .wsc, .wsf, .wsh.

Genom att lägga till en viss registernyckel och ange en semikolonavgränsad lista över filnamnstillägg som värde kan systemadministratören utöka ovanstående lista. Det går också att ta bort filer från listan över osäkra filer.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×