Infoga en kontroll för översikt/detaljer

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Office InfoPath kan använda du kontroll för översikt/detaljer för att länka en kontroll till ett annat, så att valet i den första kontrollen avgör vad som visas i den andra.

I den här artikeln

När du ska använda en kontroll för översikt/detaljer

Att tänka på kompatibilitet

Infoga en kontroll för översikt/detaljer

Ändra standard översikt/detaljer relation

När du ska använda en kontroll för översikt/detaljer

En kontroll för översikt/detaljer är faktiskt två relaterade kontroller. En kontroll är avsedd bildbakgrunden kontroll och den andra är detaljkontroll. Bildbakgrunden är alltid upprepande tabell. Kontroll för detaljer kan vara en upprepande tabell eller ett upprepande avsnitt.

Använd en kontroll för översikt/detaljer när du vill:

 • Möjliggöra för en användare som fyller i formulär som baseras på din formulärmall att arbeta mer effektivt med stora mängder data.

 • Visa motsvarigheten till en 1: 1-relation. Du kan till exempel använda en kontroll för översikt/detaljer när du utformar en formulärmall för personal som är ansluten till en databas med anställningsposter. Bildbakgrunden kontrollen kan visa en anställds namn och befattning och detaljkontroll kan visa en medarbetares plats, hyra datum och födelsedatum.

 • Visa motsvarigheten till en 1: n-relation. Du kan till exempel använda bildbakgrunden kontrollen ska visas en uppsättning poster (till exempel kundnamnen) och detaljkontroll att visa relaterade poster (till exempel kundorder).

I följande illustration anställda på avdelningen Personalavdelning klickar du på en rad i en upprepande tabell åt detaljerad information om en medarbetare.

Personaluppgifter i översikts- och detaljkontroller i formulär

När användare klickar på en viss rad i en upprepande tabell (bildbakgrunden kontrollen), visas en eller flera poster i ett upprepande avsnitt eller en upprepande tabell (detaljkontroll) någon annanstans i formuläret.

I InfoPath finns en fördefinierad översikt/detaljer-kontroll som du kan infoga med hjälp av åtgärdsfönstret kontroller. Du kan också skapa en kontroll för översikt/detaljer genom att infoga en upprepande tabell och upprepande avsnitt (eller två upprepande tabeller) och sedan ändra egenskaperna för alla kontroller.

Om din formulärmall är främst avsett för visning på skärmen, bör du placera detaljkontroll inuti en rullningsområde på din formulärmall. På så sätt, om det finns en stor mängd data som visas i kontrollen, användarna kan bläddra igenom informationen. Observera att det inte är det bästa alternativet om du tror användare kommer att skriva ut sina formulär, eftersom alla data som är dold i rullningsbart område på skärmen även att visas på utskrivna formulär.

Överst på sidan

Att tänka på kompatibilitet

När du utformar en formulärmall i InfoPath kan du välja att designa en webbläsarkompatibel formulärmall. När du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall är översikt/detaljer kontroller inte tillgängliga i åtgärdsfönstret kontroller eftersom de inte kan visas i en webbläsare.

Dessutom kan du kan komma åt fliken Översikt/detaljer i dialogrutan Egenskaper för upprepande avsnitt och Egenskaper för upprepande tabell alla inställningar på fliken är inte tillgängliga (nedtonade).

Om du vill undvika denna begränsning kanske du vill utforma din formulärmall så att användare kan visa två vyer, en ”” bakgrundsvy som visar vissa objekt och en ”detaljvy” med expanderad information som är specifik för varje post i vyn Anteckningsbakgrund.

Överst på sidan

Infoga en kontroll för översikt/detaljer

Proceduren för att infoga en kontroll för översikt/detaljer skiljer sig något beroende på om du utformar en ny, tom formulärmall eller baserar formulärmallens design på en databas eller någon annan extern datakälla.

När du infogar en kontroll för översikt/detaljer från åtgärdsfönstret kontroller infogas automatiskt en upprepande tabell och ett upprepande avsnitt som är bundna till samma upprepande grupp i datakällan. Som standard innehåller båda kontrollerna andra kontroller som är bundna till fält i den upprepande gruppen.

I följande bild visas en kontroll för översikt/detaljer i designläge.

Kontroll för översikt/detaljer med detaljkontroll vald i designläge

Kontroller kan vara bundna eller obundna. När en kontroll är buden är den kopplad till ett fält eller en grupp i datakällan så att data som anges i kontrollen sparas i den underliggande formulärfilen (.xml). När en kontroll är obunden är den inte kopplad till ett fält eller en grupp och data som anges i kontrollen sparas inte. När du väljer eller flyttar pekaren över en kontroll visas text och en bindningsikon i konrollens övre högra hörn. Texten indikerar gruppen eller fältet som kontrollen är bunden till i datakällan. Ikonen visar om kontrollen är rätt bunden till den gruppen eller det fältet. När bindningen är korrekt visas en grön ikon. Om det är något fel på bindningen visas istället en blå eller röd ikon.

Datakällan för formulärmallen består av fälten och grupperna som visas i en hierarkisk vy i åtgärdsfönstret Datakälla. Översikt/detaljer kontroller är alltid bundna till upprepande grupper. I exemplet nedan är bildbakgrunden kontrollen och detaljkontroll bundna till d:Employees upprepande grupp i åtgärdsfönstret Datakälla.

Relation mellan kontroll för översikt/detaljer i formulärmall och upprepande grupp i datakälla

Obs!: Översikts- och detaljkontroller kontroller är vanligtvis bundna till olika upprepande grupper i en 1: n-relation. Mer information om hur du upprättar en 1: n-relation i stället för en 1: 1-relation finns i Ändra standard översikt/detaljer relation senare i den här artikeln.

Infoga en kontroll för översikt/detaljer på en ny, tom formulärmall

I InfoPath finns en fördefinierad översikt/detaljer-kontroll som du kan infoga med hjälp av åtgärdsfönstret kontroller. Du kan också skapa en kontroll för översikt/detaljer genom att infoga en upprepande tabell och ett upprepande avsnitt (eller två upprepande tabeller) och sedan ändra egenskaperna för alla kontroller.

När du utformar en ny, tom formulärmall markeras kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller som standard. Då kan InfoPath automatiskt skapa fält och grupper i datakällan när du lägger till kontroller i formulärmallen. De här fälten och grupperna representeras av mapp- och filikoner i åtgärdsfönstret Datakälla.

 1. Placera markören på formulärmallen där du vill infoga kontrollen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Översikt/detaljer under Infoga kontroller.

 4. Ange antalet kolumner i rutan antal kolumner i Översikt i dialogrutan Infoga översikt/detaljer för bildbakgrunden kontrollen.

 5. Ange hur många fält för detaljkontroll i rutan antal fält i detalj.

  Två kontroller på din formulärmall infogas. Först etiketten Upprepande tabell (Original) och andra är betecknat (Detaljer).

 6. Klicka på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard om du vill testa översikt/detaljer relationen, och ange data i kontrollen bildbakgrunden. Relaterade data ska visas i detaljkontrollen.

Infoga en kontroll för översikt/detaljer i en formulärmall som baseras på en befintlig datakälla

Om du baserar design formulärmallens på en befintlig Extensible Markup Language (XML) fil, databas eller webbtjänst härleder InfoPath fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla från den befintliga datakällan. I det här scenariot kan du infoga en kontroll för översikt/detaljer från åtgärdsfönstret kontroller som beskrivs i följande procedur.

Översikts- och detaljkontroller kontroller kan vara bundna till samma upprepande grupp eller till olika upprepande grupper, beroende på dina behov. Kontrollerna som visas inuti en kontroll för översikt/detaljer är bundna till fält som är en del av en upprepande grupp.

 1. Placera markören på formulärmallen där du vill infoga kontrollen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Upprepande tabell under Infoga kontroller.

 4. Klicka på den upprepande grupp som du vill binda tabellraderna till på den första sidan i upprepande tabell bindning guiden och klicka sedan på Nästa. Om tabellen innehåller endast en kolumn, kan du välja ett upprepande fält i stället för en upprepande grupp.

  Tips: Om du vill skapa en ny upprepande grupp om du vill binda tabellen till, högerklickar du på gruppen som du vill lägga till upprepande grupp, klicka på Lägg till på snabbmenyn och anger sedan Egenskaper för upprepande grupp i dialogrutan Lägg tilldelningsfält eller en grupp.

 5. Dubbelklicka på fälten i listan binda Data genom att lägga till de kolumner som du vill ska ingå i tabellen.

  Tips: Högerklicka på den grupp som tabellen är bunden till, klicka på Lägg till på snabbmenyn och ange egenskaper för fältet i dialogrutan Lägg tilldelningsfält eller en grupp om du vill skapa ett nytt fält ska läggas till som en kolumn.

 6. Om du vill ändra ordning på kolumnerna klickar på en kolumn i listan kolumner i tabellen, klicka på Flytta upp eller Flytta ned och klicka sedan på Slutför.

 7. Dubbelklicka på etiketten för Upprepande tabell under tabellen på din formulärmall.

 8. Klicka på fliken Översikt/detaljer.

 9. Klicka på Ange som översikt och Skriv ett namn i rutan Huvud-ID.

 10. Placera markören på formulärmallen där du vill infoga upprepande avsnitt (detaljkontroll).

 11. Klicka på Upprepande avsnitt under Infoga kontroller i åtgärdsfönstret kontroller.

  Obs!: Alternativt kan du använda en annan upprepande tabell som detaljkontroll.

 12. På den första sidan i upprepande avsnitt bindning guiden klickar du på den upprepande grupp som du vill binda avsnittet till.

 13. Dubbelklicka på etiketten för Upprepande avsnitt som visas under avsnittet på din formulärmall.

 14. Klicka på fliken Översikt/detaljer.

 15. Klicka på Ange som detaljer och klicka sedan på namnet på den överordnade kontrollen i listan länk till översikts-ID.

 16. Om du vill ändra standard, förhållandet för kontroll för översikt/detaljer till en 1: n-relation, klickar du på efter viktiga fält under översikt/detaljer relation och klicka sedan på Välj XPath Bild av knapp bredvid (aktivitetsfält) nyckel överordnad) och tangenten fält (detaljer) rutorna för att markera nyckelfälten som du vill använda.

 17. Klicka på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard om du vill testa översikt/detaljer relationen, och ange data i kontrollen bildbakgrunden. Relaterade data ska visas i detaljkontrollen.

Tips: Du kan också använda åtgärdsfönstret Datakälla för att infoga översikt/detaljer kontroller. Om du vill skapa bildbakgrunden kontrollen i åtgärdsfönstret Datakälla högerklickar du på den upprepande grupp som du vill binda bildbakgrunden kontrollen till och klicka sedan på Upprepande tabell på snabbmenyn. Följ sedan samma allmänna steg för att skapa detaljkontrollen.

Överst på sidan

Ändra standard översikt/detaljer relation

När du infogar en kontroll för översikt/detaljer i en formulärmall med hjälp av åtgärdsfönstret kontroller upprättar InfoPath en 1: 1-relation mellan bildbakgrunden kontrollen och detaljkontrollen. En 1: 1-relation innebär att ett resultat visas för varje markering i bildbakgrunden kontrollen i detaljkontroll.

Du kan ändra relationen mellan översikt/detaljer från relationen till en 1: n-relation. En 1: n-relation innebär att flera resultat kan visas för varje markering i bildbakgrunden kontrollen i detaljkontroll.

När du infogar en kontroll för översikt/detaljer på din formulärmall infogas automatiskt en upprepande tabell och ett upprepande avsnitt som standard. Båda dessa kontroller är bundna till samma upprepande grupp i datakällan. Som standard innehåller båda kontrollerna andra kontroller som är bundna till fält i den upprepande gruppen. I en 1: n-relation dock översikts- och detaljkontroller kontrollerna vanligtvis bundna till olika upprepande grupper.

Om du har infogat en kontroll för översikt/detaljer i en formulärmall från åtgärdsfönstret kontroller och du vill skapa en 1: n-relation i stället för en 1: 1-relation, kan du ta bort detaljkontroll som skapas automatiskt. Du kan skapa en ny detaljkontroll som bättre passar dina behov, som beskrivs i följande procedur:

 1. Markera den upprepande avsnitt som har angetts som detaljkontroll och trycker på DELETE.

 2. Infoga ett nytt upprepande avsnitt i en formulärmall.

  Hur gör jag?

  1. Placera markören på formulärmallen där du vill infoga kontrollen.

  2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

  3. Markera kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret kontroller.

  4. Klicka på Upprepande avsnitt under Infoga kontroller.

 3. Infoga de kontroller som du vill använda i upprepande avsnitt.

  Hur gör jag?

  1. Placera markören på formulärmallen där du vill infoga kontrollen.

  2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

  3. Markera kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret kontroller.

  4. Klicka på den kontroll som du vill infoga under Infoga kontroller.

  5. Upprepa steg 1 till 4 för alla kontroller som du vill infoga.

 4. Dubbelklicka på upprepande avsnitt på din formulärmall.

 5. Klicka på fliken Översikt/detaljer.

 6. Klicka på Ange som detaljer under Inställningar för översikt/detaljer.

 7. Klicka på namnet på den överordnade kontrollen i listan länk till översikts-ID.

 8. Klicka på efter viktiga fält under översikt/detaljer relation.

 9. Klicka på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutan Nyckelfält (Original) och klicka sedan på det viktigaste fältet för bildbakgrunden kontrollen i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp.

 10. Klicka på Välj XPath Bild av knapp bredvid rutan Nyckelfält (detaljer) och klicka sedan på fältet viktiga för detaljkontroll i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp.

Tips: Om du vill skapa en 1: n-relation när du först skapar en kontroll för översikt/detaljer kan du manuellt skapa din egen kontroll för översikt/detaljer istället för att använda fördefinierade översikt/detaljer-kontroll som finns tillgänglig i kontroller uppgiften fönstret. Du kan skapa en egen kontroll genom att skapa en översikt/detaljer relation mellan en upprepande tabell och ett upprepande avsnitt eller mellan två upprepande tabeller i en formulärmall. Om du vill göra detta i dialogrutan Egenskaper för alla kontroller och ange en kontroll som den överordnade kontrollen och kontrollen som detaljkontroll. Genom att ändra egenskaper för detaljkontrollen, kan du konfigurera en 1: n-relation med hjälp av nyckelfälten.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×