Infoga en bildkontroll

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill att användarna ska kunna infoga bilder i ett formulär i Microsoft Office InfoPath kan du använda en bildkontroll i formulärmallen. Med en bildkontroll kan användarna infoga en bild i ett särskilt område i formuläret. Bildinformationen sparas då i den underliggande formulärfilen (.xml). Bilderna som användarna infogar i en bildkontroll kan vara vilken typ av bilder som helst som kan visas i Windows Internet Explorer.

Artikelinnehåll

När du ska använda en bildkontroll

Användarupplevelsen

Att tänka på kompatibilitet

Infoga en bildkontroll

Layouttips

När ska jag använda en bildkontroll?

Använd en bildkontroll när du vill:

 • Lägga till ett tomt utrymme i en formulärmall där användarna kan infoga bilder, t.ex. foton, ClipArt eller teckningar.

 • Lägga till en permanent bild i en formulärmall som inte kan bytas ut eller tas bort, t.ex. en företagslogotyp.

 • Lägga till en tillfällig bild i en formulärmall som inte kan tas bort eller bytas ut av användaren, t.ex. ett platshållarfoto.

 • Spara bildinformationen som kodad information i användarformulärfilerna (.xml). I InfoPath används base64-kodning för kodning och avkodning av binär filer, t.ex. GIF- och JPG-filer.

 • Spara bildinformationen som en hyperlänkreferens i användarformulärfilerna (.xml).

 • Visa bilder i formulärmallen som hämtas från en databas eller någon annan extern datakälla.

I följande illustration används en bildkontroll i en formulärmall för skadeanmälan för att samla in foton av fordonsskador från försäkringstagarna. Formulärets konstruktör har placerat bildkontrollen i ett upprepande avsnitt, så att användarna kan lägga till så många foton som behövs i formuläret.

En bildkontroll i ett upprepande avsnitt på en formulärmall

När du lägger till en bildkontroll i formulärmallen infogas som standard en tom bildkontroll i InfoPath. Användarna kan lägga till en bild i den tomma bildkontrollen när de fyller i formulär som bygger på formulärmallen. Om du vill kan du ange en standardbild i stället för att låta bildkontrollen vara tom. Du kan också ange om användarna ska kunna bläddra bland bilder, ta bort bilder eller byta ut bilder som du infogar i en bildkontroll.

Relaterade kontroller

Det finns andra kontroller i InfoPath som liknar bildkontroller men har andra användningsområden. Med hjälp av den här listan kan du avgöra vilka av dessa kontroller som fungerar bäst i den aktuella formulärmallen:

Pennritningskontroll    En pennritningskontroll ser ut och fungerar som en bildkontroll. I en pennritningskontroll kan användarna emellertid skapa teckningar eller skisser med en penna när de använder en Tablet PC-dator. De kan däremot inte infoga foton eller andra bilder. Med båda typerna av kontroller kan base64-kodad information lagras i den underliggande XML-koden. Med en bildkontroll kan dock bildinformation även lagras som en hyperlänk i XML-koden.

Filbilagekontroll    Om du vill att användarna ska kunna bifoga dokument, kalkylblad, presentationer och andra filer i ett formulär kan du använda en filbilagekontroll i stället för en bildkontroll.

RTF-ruta    Om formulärmallen innehåller RTF-rutor och du har aktiverat fullständig RTF-formatering kan användarna lägga till bilder inuti RTF-rutorna.

Överst på sidan

Användaren i fokus

Beroende på formulärmallens utformning visas antingen en standardbild (som du anger) eller en bildikon och tipstexten Klicka här och infoga en bild för användarna när du infogar en bildkontroll. I följande exempel kan användare som fyller i ett formulär för skadeanmälan klicka på en bildkontroll för att infoga foton på fordonet. I det här exemplet har formulärets konstruktör placerat bildkontrollen i ett upprepande avsnitt för att flera foton ska kunna samlas in från användaren.

Bildkontroll i upprepande avsnitt

När användarna klickar i bildkontrollen kan de leta efter en bild i dialogrutan Infoga bild. När de infogar en bildfil ändras bildkontrollens storlek automatiskt så att bilden får plats.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

När du skapar en formulärmall i InfoPath kan du välja att skapa en webbläsarkompatibel formulärmall. Om du skapar en webbläsarkompatibel formulärmall är bildkontrollerna inte tillgängliga i åtgärdsfönstret Kontroller, eftersom de inte kan visas i en webbläsare.

Om du vill att användarna ska kunna infoga bilder i en webbläsaraktiverad formulärmall kan du lagra InfoPath som en Microsoft ASP.NET-formulärkontroll på en webbsida och skriva serverkod för att infoga bilden i formulärmallens XML-kod i form av base64-kodad information. Du kan också använda en RTF-ruta i den webbläsarkompatibla formulärmallen för att användarna ska kunna infoga länkade bilder. Då kan bildinformationen sparas som en hyperlänk i den underliggande XML-koden.

Överst på sidan

Infoga en bildkontroll

Tillvägagångssättet för att infoga en bildkontroll är lite olika beroende på om du skapar en ny, tom formulärmall eller utgår från en databas eller någon annan extern datakälla när du skapar formulärmallen.

Följande illustration visar hur en tom bildkontroll ser ut när den är markerad i designläge.

Markerad bildkontroll i designläget

Kontroller kan vara bundna eller obundna. När en kontroll är buden är den kopplad till ett fält eller en grupp i datakällan så att data som anges i kontrollen sparas i den underliggande formulärfilen (.xml). När en kontroll är obunden är den inte kopplad till ett fält eller en grupp och data som anges i kontrollen sparas inte. När du väljer eller flyttar pekaren över en kontroll visas text och en bindningsikon i konrollens övre högra hörn. Texten indikerar gruppen eller fältet som kontrollen är bunden till i datakällan. Ikonen visar om kontrollen är rätt bunden till den gruppen eller det fältet. När bindningen är korrekt visas en grön ikon. Om det är något fel på bindningen visas istället en blå eller röd ikon.

Datakällan för formulärmallen består av fälten och grupperna som visas i en hierarkisk vy i åtgärdsfönstret Datakälla. Bildkontroller är alltid bundna till fält. Bildkontroll i en formulärmall i exemplet nedan är bunden till fältet photoFile i åtgärdsfönstret Datakälla.

Relation mellan bildkontroll i en formulärmall och motsvarande fält i datakällan

Infoga en bildkontroll i en ny, tom formulärmall

När du utformar en ny, tom formulärmall markeras kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller som standard. Då kan InfoPath automatiskt skapa fält och grupper i datakällan när du lägger till kontroller i formulärmallen. De här fälten och grupperna representeras av mapp- och filikoner i åtgärdsfönstret Datakälla.

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Bild under Infoga kontroller.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Infoga bildkontroll:

  • Om du vill spara bildinformationen i användarens formulär klickar du på Inkluderade i formuläret. När du väljer det här alternativet används datatypBifogad bild eller fil (base64) för bildkontrollen, och bildinformationen kodas i de underliggande formulärfilerna (.xml). Det kan vara bra att inkludera bilden i formuläret om du vill att formuläret och informationen i det ska vara flyttbara.

  • Om du vill visa en bild som är länkad till användarens formulär men inte är sparad i det klickar du på Som en länk. När du väljer det här alternativet används datatypen Hyperlänk (anyURI) som datatyp för bildkontrollen, och bildinformationen lagras som en hyperlänk i de underliggande formulärfilerna (.xml). Det kan vara bra att länka till en bild om du tror att användarna kommer att behöva uppdatera den länkade bilden eller om du vill minska användarformulärets filstorlek.

   Obs!: När du visar länkade bilder i ett formulär måste den plats där bildens källfil lagras vara tillgänglig för användarna. Annars visas inte bilden i formuläret.

 5. Som standard infogas en bildkontroll med platshållartexten Klicka här och infoga en bild i formuläret.

 6. Om du väljer att lägga till bildinformationen i användarnas formulär i steg 4 kan du ange en bakgrundsbild.

  Hur gör jag?

  1. Dubbelklicka på bildkontrollen i formulärmallen.

  2. Klicka på fliken Data.

  3. Klicka på Ange standardbild under Bindning på fliken Data och klicka sedan på Bläddra.

   Obs!: Det här alternativet är inte tillgängligt om du valde Som en länk förut.

  4. Klicka på den bild du vill använda i dialogrutan Infoga bild.

 7. Om du vill lägga till en etikett i kontrollen skriver du texten ovanför eller till vänster om kontrollen, följt av ett kolon (:).

Infoga en bildkontroll i en formulärmall som bygger på en befintlig datakälla

Om du baserar design formulärmallens på en befintlig Extensible Markup Language (XML) fil, databas eller webbtjänst härleder InfoPath fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla från den befintliga datakällan. I det här scenariot kan du infoga en bildkontroll genom att dra ett fält från åtgärdsfönstret Datakälla till en formulärmall eller genom att infoga en bildkontroll från åtgärdsfönstret kontroller i stället, som beskrivs i följande procedur:

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Bild under Infoga kontroller.

 4. Gör något av följande i dialogrutan Infoga bildkontroll:

  • Om du vill spara bildinformationen i formuläret klickar du på Inkluderade i formuläret. När du väljer det här alternativet måste du binda bildkontrollen till ett fält med datatypen Bifogad bild eller fil (base64).

  • Om du vill visa en bild som är länkad till formuläret men inte sparad i det klickar du på Som en länk. När du väljer det här alternativet måste du binda bildkontrollen till ett fält med datatypen Hyperlänk (anyURI).

 5. Välj i vilket fält du vill lagra bildkontrollinformationen i dialogrutan Bindning för Bild, och klicka sedan på OK.

  Som standard infogas en bildkontroll med platshållartexten Klicka här och infoga en bild i formuläret.

 6. Om du väljer att lägga till bildinformationen i användarnas formulär i steg 4 kan du ange en standardbild som ska visas i kontrollen.

  Hur gör jag?

  1. Dubbelklicka på bildkontrollen i formulärmallen.

  2. Klicka på fliken Data.

  3. Klicka på Ange standardbild under Bindning, och klicka sedan på Bläddra.

   Obs!: Det här alternativet är inte tillgängligt om du band bildkontrollen till ett fält med datatypen Hyperlänk (anyURI) förut.

  4. Klicka på den bild du vill använda i dialogrutan Infoga bild.

 7. Om du vill lägga till en etikett i kontrollen skriver du texten ovanför eller till vänster om kontrollen, följt av ett kolon (:).

Överst på sidan

Layouttips

Använd följande tips när du finjusterar utseende, storlek och andra aspekter av bildkontrollen:

 • Det är alltid bra att använda en layouttabell för att ordna kontroller, oavsett vilken typ av kontroll du arbetar med.

 • Det kan vara bra att infoga en bildkontroll i ett rullningsområde om du vill ha en fast del av formulärmallen som rullas för att rymma stora bilder.

 • Om du vill ändra bredden på flera bildkontroller samtidigt markerar du de kontroller du vill ändra storleken på, trycker på ALT+RETUR, klickar på fliken Storlek och anger ett nytt värde i rutan Bredd.

 • Om du vill ändra kantlinjen eller färgen på en bildkontroll markerar du den i formulärmallen, klickar på Kantlinjer och fyllningFormat-menyn och gör de önskade ändringarna.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×