Office
Logga in

Infoga eller ta bort en webbdel

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln lär du dig att infoga och ta bort webbdelar och webbdelszoner med Microsoft Office SharePoint Designer 2007. I artikeln beskrivs och illustreras även sambanden mellan webbdelar, webbdelszoner och webbdelssidor.

För att infoga och ta bort webbdelar och webbdelszoner på en Microsoft SharePoint-webbplats måste du antingen ha behörigheten Lägg till/ta bort privata webbdelar eller behörigheten Lägg till och anpassa sidor. Som standard beviljas åtminstone en av dessa behörigheter till medlemmar i webbplatsgrupperna Deltagare, Webbdesigner och Administratör. Om du inte kan infoga eller ta bort en webbdel eller en webbdelszon kontaktar du serveradministratören.

Artikelinnehåll

Vad är webbdelar, webbdelszoner och webbdelssidor?

Infoga en webbdel

Ta bort en webbdel

Vad är webbdelar, webbdelszoner och webbdelssidor?

När du infogar eller tar bort en webbdel placerar du den på en webbdelssida, många gånger i en webbdelszon. Det är viktigt att du förstår dessa tre termer:

 • Webbdelar    Webbdelar är modulära informationsenheter som består av en namnlist, en ram och innehåll. Du kan använda webbdelar för att skapa anpassade användargränssnitt genom att bara dra enskilda webbdelar till en webbsida. Varje webbdel tillgängliggör en särskild typ av innehåll eller information på en sida, och kan också göra det möjligt för användaren att arbeta med eller ändra informationen i webbläsaren. Genom att använda webbdelarna på sidorna på en SharePoint-webbplats kan användarna komma åt data både inifrån och utifrån företaget.

  Du kan till exempel infoga listan Uppgifter på en sida där du vill kunna visa innehållet i uppgiftslistan. När du drar listan Uppgifter från åtgärdsfönstret Webbdelar till sidan skapas en webbdel av typen lisvty. Du kan infoga samma webbdel på flera sidor. Du kan till och med infoga den flera gånger på samma sida. Varje gång som informationen i uppgiftslistan ändras, visas ändringarna i alla förekomster av listvywebbdelen på alla sidor. Om det finns en annan lista vars innehåll du vill kunna visa bredvid innehållet i uppgiftslistan kan du infoga webbdelar för båda listorna på samma sida, så att informationen visas på samma ställe.

 • Webbdelszoner    En webbdelszon är en webbdelsbehållare som kan konfigureras för att styra placeringen och formatet för webbdelarna i zonen. Genom att använda webbdelszoner kan du gruppera och ordna webbdelarna, samt anpassa dem i webbläsaren och bestämma vem som kan ändra dem där. De enskilda webbdelarna på en webbdelssida måste inte placeras i en webbdelszon:

  • Webbdel i en webbdelszon    Om en webbdel placeras i en webbdelszon lagras egenskaperna för webbdelen i innehållsdatabasen i Windows SharePoint Services 3.0, inte på ASPX-sidan. Om du infogar en webbdel i en zon kan användarna arbeta med eller ändra webbdelen med hjälp av webbläsaren.

  • Webbdel som inte finns i en webbdelszon    Om en webbdel inte placeras i en webbdelszon lagras egenskaperna för webbdelen på ASPX-sidan i stället för i innehållsdatabasen i Windows SharePoint Services 3.0. Om du infogar en webbdel utan att placera den i en zon kan användarna visa webbdelen, men inte arbeta med den eller ändra den med hjälp av webbläsaren. Detta kan vara praktiskt om du inte vill att användarna ska kunna göra ändringar i webbdelen eller ändra hur den visas på sidan.

 • Webbdelssidor    Webbdelarna visas på en webbdelssida, som är en särskild typ av Microsoft ASP.NET-sida (ASPX) som innehåller minst en webbdel eller webbdelszon. När du använder Office SharePoint Designer 2007 för att lägga till en webbdel eller en webbdelszon till en tom ASPX-sida konverteras sidan automatiskt till en webbdelssida, och nödvändigt page-direktiv som definierar den som en webbdelssida hämtas.

De tre elementen kan jämföras med behållare som är kapslade i varandra. Själva webbdelarna innehåller den information som du vill visa och kanske ändra eller arbeta med. Webbdelszonerna är valfria underbehållare på webbdelssidan. Varje zon kan innehålla en eller flera webbdelar som gör det möjligt att gruppera och ordna webbdelarna på sidan, anpassa dem när de visas i webbläsaren, samt ange vem som har behörighet att visa och anpassa dem med hjälp av webbläsaren. Webbdelssidan innehåller både webbdelarna och webbdelszonerna.

I följande schematiska illustration av en webbdelssida innehåller en av de tre skuggade webbdelszonerna bara en webbdel, och de övriga innehåller två. Observera att flera webbdelar kan ordnas vågrätt eller lodrätt i en webbdelszon. Observera också att en av webbdelarna inte finns i någon zon, vilket kan vara praktiskt om användarna inte behöver kunna anpassa webbdelen i webbläsaren.

Sambandet mellan webbdelar och webbdelszoner och webbdelssidor

1. Webbdelszon med en enda webbdel

2. Webbdelszon med två webbdelar ordnade vågrätt

3. Webbdel som inte finns i en webbdelszon och som därför inte kan anpassas i webbläsaren

4. Webbdelszon med två webbdelar ordnade lodrätt

Överst på sidan

Infoga en webbdel

Varje gång du infogar en webbdel på en webbdelssida bestämmer du om du vill infoga den i en webbdelszon. Det finns flera fördelar med att använda webbdelszoner:

 • Anpassning i webbläsaren    Endast webbdelar som infogats i en webbdelszon kan anpassas av en användare som visar dem i webbläsaren.

 • Gruppering och placering    Webbdelszonerna ger större kontroll över hur webbdelarna placeras på sidan. När du infogar flera webbdelar i samma webbdelszon kan du dessutom antingen placera dem lodrätt över varandra i zonen eller vågrätt bredvid varandra.

 • Format och utseende    En av de egenskaper som du kan definiera för alla webbdelar i samma webbdelszon är om du bara vill visa en namnlist, både en namnlist och en kantlinje eller varken eller.

 • Åtkomst    För varje webbdelszon kan du ange om användarna ska kunna:

  • Lägga till, ta bort, ändra storlek på och flytta webbdelarna.

  • Ändra sina egna personliga webbdelsinställningar.

  • Ändra webbdelsinställningar för alla användare.

Infoga en webbdelszon

Infoga en webbdel

Infoga en webbdelszon

 1. Öppna Office SharePoint Designer 2007. Öppna den sida som du vill infoga webbdelszonen i.

 2. Om åtgärdsfönstret Webbdelar inte redan är öppet öppnar du det genom att klicka på WebbdelarÅtgärdsfönster-menyn.

 3. Växla till designvyn. Klicka på sidan på den plats där du vill infoga webbdelszonen.

 4. Klicka på Ny webbdelszon längst ned i åtgärdsfönstret Webbdelar.

  Den nya webbdelszonen infogas på sidan.

 5. Högerklicka i den nya webbdelszonen och klicka på Egenskaper för webbdelszonen på snabbmenyn.

 6. Gör något av följande i dialogrutan Egenskaper för webbdelszonen:

  • Ge zonen ett namn    Skriv ett namn för den nya zonen i rutan Zonrubrik under Allmänna inställningar.

  • Välj ett ramformat    Klicka på det format som du vill använda i listan Ramformat under Allmänna inställningar.

  • Välj en layout för zonen    Klicka på Uppifrån och ned (lodrät layout) eller Sida vid sida (vågrät layout) under Layout för webbdelar i zonen.

  • Kontrollera ändringar som gjorts i webbläsaren    Markera kryssrutorna under Webbläsarinställningar för webbdelar i zonen om du vill att användarna ska kunna göra motsvarande ändringar när de visar sidan i en webbläsare, eller avmarkera kryssrutorna om du inte vill att användarna ska kunna göra ändringarna.

 7. Klicka på OK när du är klar.

Infoga en webbdel

 1. Öppna Office SharePoint Designer 2007. Öppna den sida som du vill infoga webbdelen i.

 2. Om åtgärdsfönstret Webbdelar inte redan är öppet öppnar du det genom att klicka på WebbdelarÅtgärdsfönster-menyn.

 3. Leta upp den webbdel som du vill infoga i åtgärdsfönstret Webbdelar genom att göra något av följande:

  • Visa andra webbdelar i den aktuella listan    Klicka på Nästa eller Föregående.

  • Använd ett annat filter för det aktuella galleriet    Klicka på Filter och klicka sedan på ett alternativ i rutan Visa.

  • Bläddra i ett annat galleri    Klicka på ett annat galleri i gallerilistan.

   Åtgärdsfönstret Webbdelar

   1. Klicka på ett annat galleri som du vill leta efter webbdelar i.

   2. Klicka på Filter och sedan på ett alternativ i rutan Visa om du vill ändra vilka webbdelar i det aktuella galleriet som visas i listan.

   3. Klicka på Nästa (eller Föregående) om du vill visa fler poster i den filtrerade listan.

   Meddelanden: 

   • Du kan klicka på namnlisten i åtgärdsfönstret Webbdelar för att visa Sök efter webbdelar-menyn, som visas i följande bild. Du kan också använda alternativen på den här menyn för att importera webbdelar från andra platser eller för att söka efter dem i alla tillgängliga gallerier baserat på namn eller beskrivning.

    Menyn Sök efter webbdelar

   • Om du inte hittar den webbdel som du söker efter kan det bero på att administratören för webbplatsen på den högsta nivån har tagit bort webbdelen eller ändrat webbdelens namn.

 4. Dra webbdelen till önskad plats på sidan.

  När du drar webbdelen visas en grå list som anger insättningspunktens position.

  Insättningspunkten i form av en grå list

  När du släpper musknappen infogas den nya webbdelen på sidan.

  Ny webbdel på sidan

 5. Högerklicka på den nya webbdelen och klicka på Egenskaper för webbdel på snabbmenyn.

 6. Ange egenskapsvärden för den nya webbdelen.

  Alla webbdelar har en gemensam uppsättning egenskaper som styr deras utseende, layout och avancerade inställningar. Dessa gemensamma egenskaper beskrivs i tabellerna nedan.

  De gemensamma webbdelsegenskaper som visas i verktygsfönstret på din dator kan skilja sig från de som visas här. Detta kan exempelvis bero på något av följande:

  • Du måste ha rätt behörighet för att området Avancerat ska visas i verktygsfönstret.

  • Webbdelsutvecklaren kan ha valt att inte visa en eller flera av dessa egenskaper för en viss webbdel, eller så har utvecklaren kanske valt att skapa och visa fler egenskaper för webbdelen som inte visas nedan i områdena Utseende, Layout och Avancerat i verktygsfönstret.

  • En del behörighets- och egenskapsinställningar kan göra att webbdelsegenskaper inaktiveras eller döljs.

   Utseenderelaterade egenskaper

Egenskap

Beskrivning

Titel

Anger rubriken för webbdelen som visas i namnlisten för webbdelen.

Höjd

Anger webbdelens höjd.

Bredd

Anger webbdelens bredd.

ChromeState

Anger om hela webbdelen visas på sidan när en användare öppnar webbdelssidan. Som standard har ChromeState inställningen Normal och hela webbdelssidan visas. Om inställningen Minimera används visas bara namnlisten.

ChromeType

Anger om namnlisten och kantlinjen för webbdelsramen visas.

Layoutrelaterade egenskaper

Egenskap

Beskrivning

Stäng webbdelen

Anger om webbdelen är öppen eller stängd på sidan. Om den här kryssrutan är markerad betyder det att webbdelen är stängd. Om kryssrutan är avmarkerad betyder det att webbdelen är öppen.

Det är inte samma sak att stänga en webbdel som att dölja den eller ta bort den från sidan. I Office SharePoint Designer 2007 visas en stängd webbdel fortfarande på sidan, men nedtonad. I webbläsaren visas inte en stängd webbdel på sidan, men lagras i stället i galleriet Stängda webbdelar. Du kan öppna webbdelen från det här galleriet igen. Du kan stänga en webbdel av någon av flera anledningar. Till exempel i följande fall:

 • Du vill inte använda en viss webbdel på sidan för tillfället, men har gjort anpassningar eller inställningar som du inte vill behöva konfigurera om ifall du bestämmer dig för att lägga till webbdelen på sidan igen.

 • På samma sätt kanske du har en webbdel som du bara vill använda på en sida ibland. När du vill inaktivera webbdelen stänger du den. Du kan sedan öppna den igen när du vill lägga till den.

 • Om du skapar en anpassad webbdel som du vill att användare av en särskild sida ska kunna använda så att de kan inkludera den i sina anpassade vyer av sidan, men du inte vill att webbdelen ska vara tillgänglig i det större webbdelsgalleriet för hela webbplatsen, kan du lägga till webbdelen på sidan i en delad vy, konfigurera webbdelen som du vill och sedan stänga den.

 • Om en webbdel som du skapar eller anpassar gör att sidan inte fungerar som den ska kan du stänga webbdelen tills du åtgärdat felen.

Dold

Anger om webbdelen visas när en användare öppnar webbdelssidan. Om kryssrutan avmarkeras visas webbdelen bara när du arbetar med sidan, med tillägget (dold) bredvid rubriken.

Du kan dölja en webbdel om du vill använda den för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelskoppling, men inte vill visa webbdelen.

Riktning

Anger textens riktning i webbdelsinnehållet. Arabiska och hebreiska är exempelvis språk med höger till vänster-skrift, medan svenska och de flesta andra europeiska språk är språk med vänster till höger-skrift.

Avancerade egenskaper

Följande egenskaper används bara för en webbdel om den visas i webbläsaren. Om du arbetar i Office SharePoint Designer 2007 har du alltid obegränsad åtkomst till innehållet på sidan (om du inte arbetar i läget Deltagare).

Egenskap

Beskrivning

Tillåt minimering

Anger om webbdelen kan minimeras.

Tillåt stängning

Anger om webbdelen är öppen eller stängd på sidan. Om den här kryssrutan är markerad betyder det att webbdelen är stängd. Om kryssrutan är avmarkerad betyder det att webbdelen är öppen.

Det är inte samma sak att stänga en webbdel som att dölja den eller ta bort den från sidan. I Office SharePoint Designer 2007 visas en stängd webbdel fortfarande på sidan, men nedtonad. I webbläsaren visas inte en stängd webbdel på sidan, men lagras i stället i galleriet Stängda webbdelar. Du kan öppna webbdelen från det här galleriet igen. Du kan stänga en webbdel av någon av flera anledningar. Till exempel i följande fall:

 • Du vill inte använda en viss webbdel på sidan för tillfället, men har gjort anpassningar eller inställningar som du inte vill behöva konfigurera om ifall du bestämmer dig för att lägga till webbdelen på sidan igen.

 • På samma sätt kanske du har en webbdel som du bara vill använda på en sida ibland. När du vill inaktivera webbdelen stänger du den. Du kan sedan öppna den igen när du vill lägga till den.

 • Om du skapar en anpassad webbdel som du vill att användare av en särskild sida ska kunna använda så att de kan inkludera den i sina anpassade vyer av sidan, men du inte vill att webbdelen ska vara tillgänglig i det större webbdelsgalleriet för hela webbplatsen, kan du lägga till webbdelen på sidan i en delad vy, konfigurera webbdelen som du vill och sedan stänga den.

 • Om en webbdel som du skapar eller anpassar gör att sidan inte fungerar som den ska kan du stänga webbdelen tills du åtgärdat felen.

Tillåt dölj

Anger om webbdelssidan kan döljas.

Du kan dölja en webbdel om du vill använda den för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelskoppling, men inte vill visa webbdelen.

Tillåt zonbyte

Anger om webbdelen kan flyttas till en annan zon.

Tillåt anslutningar

Anger om webbdelen kan anslutas till andra webbdelar.

Tillåt redigering i personlig vy

Anger om webbdelsegenskaperna kan ändras i en personlig vy.

Exportläge

Anger på vilken datanivå som information kan exporteras för webbdelen.

Titel-URL

Anger URL:en för en fil som innehåller mer information om webbdelen. Filen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på webbdelsrubriken.

Beskrivning

Anger skärmtipset som visas när du placerar muspekaren på webbdelsrubriken eller webbdelsikonen. Värdet för den här egenskapen används också när du söker efter webbdelar med kommandot SökSök efter webbdelar-menyn, som visas när du klickar på namnlisten för åtgärdsfönstret Webbdelar.

Hjälp-URL

Anger platsen för en fil som innehåller hjälpinformation om webbdelen. Hjälpinformationen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på kommandot HjälpWebbdel-menyn.

Hjälpläge

Anger hur hjälpinnehållet för en webbdel visas i webbläsaren.

Välj något av följande alternativ:

 • Modal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan.

 • Ickemodal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste inte stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan. Det här är standardinställningen.

 • Navigera Webbsidan öppnas i det aktuella webbläsarfönstret.

Obs!: Även om Microsoft ASP.NET-webbdelar stöder den här egenskapen öppnas standardhjälpavsnitten för Windows SharePoint Services 3.0 alltid i ett eget webbläsarfönster.

Bild-URL för katalogikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas som ikon för webbdelen i webbdelslistan. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Bild-URL för titelikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas i namnlisten för webbdelen. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Importfelmeddelande

Anger meddelandet som visas om det uppstår problem när webbdelen importeras.

Länkar till mer information om webbdelsegenskaper, inklusive information om egenskaper för specifika webbdelar finns i avsnittet Se även.

 1. När du har angett önskade egenskaper klickar du på OK.

Tips: Du kan också infoga en webbdel genom att klicka på Infoga markerad webbdel längst ned i åtgärdsfönstret Webbdelar. Det kan emellertid vara svårt att placera insättningspunkten exakt där du vill om en webbdelszon innehåller mer än en webbdel. Använd bara knappen Infoga markerad webbdel när du infogar en webbdel i en webbdelszon som inte innehåller flera webbdelar.

Överst på sidan

Ta bort en webbdel

Normalt sett tas bara själva webbdelen bort från sidan när du tar bort en webbdel. Tillhörande innehåll och data, t.ex. i en lista eller ett bibliotek, är fortfarande tillgängliga, och webbdelen är fortfarande tillgänglig i galleriet och kan läggas till igen när som helst. Exempel på undantag från den här regeln är webbdelen Innehållsredigeraren och andra webbdelar som bara innehåller statiskt innehåll som bara lagts till på den aktuella sidan. Den här typen av innehåll tas bort permanent om webbdelen tas bort.

Obs!: När du tar bort en webbdelszon på en sida tas även alla webbdelar i zonen bort.

När du markerar en webbdel eller en webbdelszon för borttagning kontrollerar du att du bara markerar det objekt som du vill ta bort. Snabbtaggsväljaren, som är placerad längst upp i dokumentfönstret och som illustreras i bilden nedan, gör det lättare att markera objekt genom att tydligt indikera vilket objekt som för närvarande är markerat.

snabbtaggsväljare

Tips: Det kan vara lättare att använda piltangenterna än musen för att justera markeringen, särskilt om objekten överlappar varandra eller om de är placerade ovanpå andra objekt. Varje gång du trycker på en piltangent kontrollerar du i Snabbtaggsväljaren hur markeringen har ändrats.

 1. Öppna den sida som du vill ta bort en webbdel eller en webbdelszon från i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Om Snabbtaggsväljaren inte visas klickar du på SnabbtaggsväljareVisa-menyn.

 3. Leta upp den webbdel eller webbdelszon som du vill ta bort i designvyn och klicka på den för att markera den.

  Kontrollera Snabbtaggsväljaren för att förvissa dig om att rätt objekt är markerat. Använd piltangenterna för att justera markeringen om det behövs. I följande bild anger Snabbtaggsväljaren exempelvis att en webbdel har markerats, inte webbdelszonen.

  Snabbtaggsväljaren med markerad webbdel

  I nästa bild är webbdelszonen markerad, inte webbdelen.

  Snabbtaggsväljaren med markerad webbdelszon

 4. När du är säker på att rätt objekt markerats trycker du på DEL.

  Den markerade webbdelen eller webbdelszonen tas bort från sidan.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×