InfoPath-ordlista

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

A

B

C

D

E

F

G

H

Jag

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

A

Överst på sidan

åtgärd

En del av en regel som används tillsammans med villkor för att visa dialogrutor, ange värden, skicka eller hämta data och för att öppna formulär.

aktivt fält

Det fält i ett formulär som markören är placerad i.

ActiveX-kontroll

En anpassad kontroll. Utvecklare av formulär kan lägga till eller ta bort ActiveX-kontroller i åtgärdsfönstret Kontroller.

administratörsgodkänd formulärmall

En webbläsarkompatibel formulärmall som av en administratör har överförts till en server som kör InfoPath Forms Services. Den här formulärmallen kan innehålla kod.

attributfält

Ett fält i datakällan som kan innehålla data och som är ett attribut (till skillnad från element). Attributfält kan inte innehålla andra fält.

B

Överst på sidan

binda

Koppla en kontroll till ett fält eller en grupp i datakällan så att data som anges i kontrollen sparas. När en kontroll är obunden är den inte kopplad till ett fält eller en grupp och data som anges i kontrollen sparas då inte.

webbläsarkompatibel formulärmall

En formulärmall som har skapats i Microsoft Office InfoPath i ett speciellt kompatibilitetsläge. En webbläsarkompatibel formulärmall kan bli webbläsaraktiverad när den har publicerats på en server som kör InfoPath Forms Services.)

webbläsaraktiverad formulärmall

En webbläsarkompatibel formulärmall som har publicerats på en server som kör InfoPath Forms Services, och som har aktiverats för webbläsare så att användare både kan visa och fylla i formuläret i en webbläsare.

C

Överst på sidan

kabinettfil (CAB)

Ett filformat för komprimering av flera filer till en enda fil som är enklare att lagra och överföra. InfoPath-formulärmallar (XSN-filer) är CAB-filer med filtillägget XSN.

sammanhängande listrutor

Två eller flera listrutor som är sammankopplade på ett visst sätt. Vilka värden som visas i den ena listrutan beror på vilket alternativ användaren har markerat i den andra listrutan.

underordnat element

Det element som finns i ett överordnat element i en XML-trädstruktur.

alternativgrupp

En kontroll som används för att visa ömsesidigt uteslutande alternativ. En alternativgrupp innehåller som standard två alternativavsnitt varav det ena visas för användaren som standardalternativet i formuläret.

alternativavsnitt

En kontroll som innehåller andra kontroller och som används för att representera ett visst alternativ av flera ömsesidigt uteslutande alternativ. Användaren kan ersätta ett alternativavsnitt med ett annat när han eller hon fyller i formuläret.

COM

Se Component Object Model.

kontroll för kombinationsruta

En kontroll som kombinerar en textruta och en listruta vilket gör att användare antingen kan ange en post eller välja en post från listan.

Component Object Model (COM)

En specifikation som har utvecklats av Microsoft och som används för att bygga programvarukomponenter som kan sättas ihop till program eller användas för att lägga till funktioner i befintliga program som körs på Microsoft Windows-operativsystem.

villkorsstyrd formatering

Ändrar utseende på en kontroll, bland annat dess synlighet eller läs- och skrivskyddet, utifrån de värden som anges i formuläret.

anpassad kontroll

Ett formulärobjekt, till exempel en mallkomponent eller en ActiveX-kontroll, som inte ingår i InfoPath som standard. Formulärutformare kan lägga till eller ta bort anpassade kontroller genom att använda åtgärdsfönstret Kontroller.

anpassat formulär

Ett formulär som är installerat med ett anpassat installationsprogram och som vanligtvis har åtkomst till filer och inställningar i datorn.

anpassat åtgärdsfönster

En .HTML-fil vars innehåll visas i ett fönster bredvid ett formulär. Anpassade åtgärdsfönster kan innehålla formulärspecifika kommandon och Hjälp-innehåll.

D

Överst på sidan

dataanslutning

Kopplingen mellan ett InfoPath-formulär och en extern datakälla, till exempel en databas, webbtjänst, SharePoint-bibliotek eller XML-fil. Dataanslutningar används för att skicka och hämta data.

dataanslutningsbibliotek

Ett dokumentbibliotek som finns på en webbplats som kör Microsoft Office SharePoint Server 2007, och som innehåller en samling UCDX-filer (Universal Data Connection) och Office-dataanslutningsfiler (ODC-filer)).

datafält

Ett fält som innehåller resultatet av en fråga till en extern datakälla.

datakälla

De fält och grupper som definierar och lagrar data för ett InfoPath-formulär. Kontroller i formuläret är bundna till fälten och grupperna i datakällan.

datatyp

Den fältegenskap som definierar vilken typ av data fältet kan innehålla. Text, RTF, Heltal, Decimal, Sant/Falskt, Hyperlänk, Datum, Tid och Bild är exempel på olika datatyper.

dataverifiering

En process för att testa riktighet hos data; en uppsättning regler som du kan använda i en kontroll för att specificera vilken datatyp eller vilket dataområde som användarna kan ange.

standardroll

En inställning som är kopplad till en viss användarroll. Användare som inte tilldelats en specifik roll får automatiskt standardrollen.

designläge

Designmiljön i InfoPath där du kan skapa eller ändra en formulärmall.

dialogrutevarning

En dataverifieringsvarning som öppnar en dialogruta med ett anpassat felmeddelande när ogiltiga data anges i en kontroll.

digital signatur

En elektronisk, krypteringsbaserad säkerhetsstämpel för verifiering av ett makro eller ett avsnitt i ett formulär. Signaturen bekräftar att makrot eller avsnittet kommer från den som signerade dem och att de inte har ändrats.

dokumentbibliotek

En mapp där en samling filer delas och filerna använder ofta samma mall. Varje fil i ett bibliotek associeras med användardefinierad information som visas i innehållslistan för det biblioteket.

Document Object Model (DOM)

En World Wide Web Consortium-specifikation som beskriver strukturen för dynamiska HTML- och XML-dokument på ett sätt som gör att de kan manipuleras via en webbläsare.

DOM

Se -objektmodellen.

E

Överst på sidan

händelse

En åtgärd som känns igen av ett objekt, till exempel om du klickar med musen eller trycker på en tangent, och som du kan definiera ett svar för. En händelse kan utlösas av att en användare utför en åtgärd eller genom en programsats i Visual Basic, eller så kan den utlösas av systemet.

händelsehanterare

Den funktionskod i en InfoPath-formulärmall som reagerar på en användaråtgärd eller ändrar till XML-data.

resultatruta

En kontroll i ett formulär som visar skrivskyddade data som är ett resultat av en sökning eller en beräkning genom ett XPath-uttryck.

Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)

Ett märkningsspråk som utökar HTML och formulerar om det som XML.

Extensible Markup Language (XML)

Ett standardiserat språk för beskrivning, strukturering och överföring av data. I InfoPath baseras formulärmallar på XML-teknik och formulärdata sparas eller skickas i XML-format.

Extensible Stylesheet Language (XSL)

XML-språk som används för att transformera XML-data till ett annat format, till exempel HTML, med hjälp av en formatmall där presentationsreglerna definieras.

F

Överst på sidan

fält

Ett element eller ett attribut i datakällan som kan innehålla data. Om fältet är ett element kan det innehålla attributfält. I fälten lagras de data som anges i kontroller.

bilagekontroll

En kontroll som används för att bifoga filer i det formulär som fylls i. Den som utvecklar formuläret kan ange vilka filtyper användaren kan bifoga.

filter

En uppsättning villkor som begränsar vilka data som visas.

filterikon

Den ikon som visas intill filtrerade data i formuläret.

formulär

Ett dokument i InfoPath med en uppsättning kontroller som användare kan ange information i. InfoPath-formulär kan innehålla bland annat RTF-rutor, datumväljare, valfria och upprepande avsnitt, dataverifiering och villkorsstyrd formatering.

formulärdefinitionsfil (XSF)

En XML-fil med ett XSF-tillägg som innehåller information om alla andra filer och komponenter som används i ett formulär, inklusive gränssnittsanpassningar, XML-scheman, vyer, affärslogik, händelser och distribueringsinställningar.

formulärfiler

En samling filer som används för att implementera ett InfoPath-formulär. Filtyperna kan vara .HTML, .XML, .XSD, .XSLT, skript och andra filtyper som är nödvändiga som stöd för formulärets funktioner.

formulärbibliotek

En mapp där en samling formulär som baserats på samma mall lagras och delas. Alla formulär i ett formulärbibliotek är associerade med användardefinierad information som visas i innehållslistan för det biblioteket.

formulärmall

En fil eller en uppsättning filer i InfoPath som definierar bland annat ett formulärs struktur och utseende.

formulärmallsbibliotek

Den plats på den översta nivån i webbplatshierarkin där administratörsaktiverade formulärmallar har sparats.

formel

Ett XPath-uttryck som består av värden, fält eller grupper, funktioner och operatorer. Formler kan användas för att beräkna matematiska värden, visa datum och klockslag, eller för att beräkna referensfält.

funktion

Ett fördefinierat XPath-uttryck som returnerar resultatet av en beräkning.

G

Överst på sidan

grupp

Ett element i datakällan som kan innehålla fält och andra grupper. Kontroller som innefattar andra kontroller, som upprepande tabeller och avsnitt, är bundna till grupper.

H

Överst på sidan

värdmiljö

Ett webb- eller skrivbordsprogram, till exempel ett Windows-program för formulär, i vilket ett InfoPath-formulär är inbäddat.

hyperlänk

Text som är färgad och understruken eller en bild som du klickar på när du vill gå till en fil, en plats i en fil, en webbsida på Internet eller en webbsida på ett intranät. Hyperlänkar kan också länka till nyhetsgrupper och till Gopher-, Telnet- och FTP-platser.

K

Överst på sidan

IME

Se Input Method Editor.

mapp för InfoPath-formulär

En mapp i Outlook 2007 som lagrar en samling relaterade InfoPath 2007-formulär. I mappen för InfoPath-formulär kan du använda kolumner för att gruppera, filtrera och sortera data från flera formulär.

initierare

En valfri inställning som gäller en viss användarroll. En användare som öppnar ett nytt formulär får automatiskt denna roll och rolltilldelningen åsidosätter användarens alla andra rolltilldelningar.

Pennanteckning

Streck som ingår i skrift eller teckningar och som du åstadkommer med en Tablet PC-penna eller mus.

pennanteckningsläge

Det läge du använder för att fylla i ett formulär med en penna. Om du använder en Tablet PC startas InfoPath automatiskt i pennanteckningsläge.

indatarektangel

Ett skuggat område som blir större när användaren anger data med en penna.

pennanteckningsavsnitt

Ett område i en RTF-ruta där användaren kan använda en penna för att skriva eller rita. I InfoPath sparas data i ett pennanteckningsavsnitt som pennanteckningar.

infoga varning

En dataverifieringsvarning med vilken kontroller som innehåller ogiltiga eller saknade data markeras med en streckad röd ram eller en röd asterisk. Användare kan högerklicka på sådana kontroller, eller på en länk, för att visa anpassade felmeddelanden.

Input Method Editor (IME)

Ett program som matar in östasiatisk text (traditionell och förenklad kinesiska, japanska och koreanska) i program genom att konvertera tangenttryckningar till komplicerade östasiatiska tecken. IME hanteras som en alternativ typ av tangentbordslayout.

Internet

Ett världsomspännande nätverk bestående av tusentals mindre nätverk och miljontals datorer som används för personligt bruk, i undervisning eller i kommersiellt syfte.

intranät

Ett nätverk i ett företag som använder Internet-teknik (till exempel HTTP- eller FTP-protokoll). Genom att använda hyperlänkar kan du utforska objekt, dokument, sidor och andra mål på intranätet.

J

Överst på sidan

JScript

Ett integrerat, objektbaserat skriptspråk med element från C, C++ och Java. JScript är Microsofts implementering av språkspecifikationen ECMA 262.

K

Överst på sidan

nyckelfält

Ett fält i datakällan som kopplar data i en översiktkontroll till detaljkontroller.

L

Överst på sidan

layouttabell

En samling celler som används för att ordna formulärinnehåll som text eller kontroller.

länkat objekt

Ett objekt som skapas i en källfil och infogas i en målfil, samtidigt som en anslutning mellan filerna behålls. Det länkade objektet i målfilen kan uppdateras när källfilen uppdateras.

listruta

En kontroll med en lista över alternativ. En listrutekontroll består av en lista och en valfri etikett.

listkontroll

En kontroll i ett formulär som kan formateras som en punktlista, en numrerad lista eller en oformaterad lista. Användarna kan ange text i en listkontroll, som upprepas om det behövs.

M

Överst på sidan

Microsoft Developer Network (MSDN)

Microsoft-webbplats (och prenumerationsprogram) som förser utvecklare med de senaste verktygen samt information, exempelkod och utbildningsmaterial för Microsoft-utvecklingsverktyg (http://msdn.microsoft.com).

Microsoft Skriptredigeraren (MSE)

En programmeringsmiljö som används för att skapa, redigera och felsöka Microsoft JScript- eller Microsoft VBScript-kod i ett InfoPath-formulär.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

En hanterad kodprogrammeringsmiljö som används för att skapa, redigera och felsöka Visual Basic- eller Visual C#-kod som finns i en InfoPath-formulärmall.

Microsoft Windows Installer (MSI)

Ett verktyg som används för att skapa installationspaket för program som ska distribueras till Windows-operativsystem.

MSDN

Se Microsoft Developer Network.

MSE

Se Microsoft Skriptredigeraren.

MSI

Finns i Microsoft Windows Installer.

flervalslistruta

En kontroll som låter användare välja ett eller flera objekt från en lista med möjligheter. Användare kan ange objekt genom att markera kryssrutor eller genom att lägga till sina egna objekt i listan.

N

Överst på sidan

namnområde

En funktion som kvalificerar elementnamn och relationer för att undvika att namn kolliderar i element som har samma namn men som kommer från olika källor.

O

Överst på sidan

objektmodell

Ett hierarkiskt bibliotek med objekt och mängder som representerar ett programs innehåll och funktioner. Objekt och mängder har egenskaper, metoder och händelser som kan användas för att redigera och interagera med ett program.

objektmodelldiagram

En grafisk framställning av objekt och mängder som finns i en objektmodell.

offlinedatakälla

En sekundär datakälla som är tillgänglig offline för användare som fyller i formulär. När en användare är online lagras data från datakällan på användarens dator så att den kan visas i kontroller när formuläret är offline.

operatör

Ett tecken eller en symbol som anger vilken typ av beräkning som ska utföras i ett uttryck. Det finns matematiska operatorer, jämförelseoperatorer, logiska operatorer och referensoperatorer.

valfritt avsnitt

En kontroll i ett formulär som innehåller andra kontroller och som vanligtvis inte visas som standard. Användare kan infoga och ta bort valfria avsnitt när de fyller i formuläret.

E

Överst på sidan

parameter

Ett värde som tilldelas en variabel i början av en åtgärd eller innan ett uttryck har utvärderats i ett program. En parameter kan vara text, ett tal eller ett argumentnamn som är tilldelat ett annat värde.

överordnat element

I XML är detta det element som ett givet element är underordnat.

PNG

Se Portable Network Graphics.

Portable Network Graphics (PNG)

Ett grafikfilsformat som stöds av vissa webbläsare. PNG står för Portable Network Graphics och stöder olika grader av genomskinlighet i bilder samt kontrollerar bildernas ljusstyrka på olika datorer. PNG-filer är komprimerade bitmappar.

bearbetningsinstruktioner

Information som har lagrats i XML-dokumentets prolog. Denna information skickas till XML-parsern för de program där XML-dokumentet används.

egenskap

Ett namngivet attribut till en kontroll, ett fält eller ett objekt som du anger för att definiera ett kännetecken för objektet (exempelvis storlek, färg eller plats på skärmen) eller en annan aspekt av objektet (till exempel om det är dolt eller inte).

publicera

Att göra en formulärmall tillgänglig så att andra användare kan fylla i den i InfoPath eller i en webbläsare. Du kan publicera en formulärmall genom att utföra aktiviteter, till exempel att skicka den i ett e-postmeddelande eller spara den på en SharePoint-webbplats eller på en annan delad plats.

Q

Överst på sidan

frågefält

Ett fält som kan innehålla ett värde som används i en fråga.

ta offline stegvis

Ett kommando för att successivt göra ett formulär, en tjänst eller en formulärmall oåtkomlig online genom att låta pågående användarsessioner slutföras och inte tillåta nya användarsessioner.

S

Överst på sidan

rekursivt avsnitt

En kontroll som innehåller andra kontroller, som kan innehålla sig själv och som är bunden till kapslade referensfält.

referensfält

Ett fält som är associerat med ett annat fält så att deras egenskaper alltid överensstämmer med varandra. Om egenskaperna i ett fält ändras, uppdateras egenskaperna i det andra fältet automatiskt.

referensgrupp

En grupp som är associerad med en annan grupp så att deras egenskaper och egenskaperna i de grupper och fält de innehåller alltid överensstämmer med varandra. Om egenskaperna i en grupp ändras, uppdateras den andra gruppen automatiskt.

upprepande fält

Ett fält i datakällan som kan uppträda mer än en gång. Kontroller som punktlistor, numrerade listor och oformaterade listor, upprepande avsnitt och upprepande tabeller kan bindas till upprepande fält.

upprepande grupp

En grupp i datakällan som kan uppträda mer än en gång. Kontroller som upprepande avsnitt och upprepande tabeller är bundna till upprepande grupper.

upprepande avsnitt

En kontroll i ett formulär som innehåller andra kontroller som upprepas om det behövs. Användarna kan infoga flera avsnitt när de fyller i ett formulär.

upprepande tabell

En kontroll i ett formulär som innehåller andra kontroller i tabellformat som upprepas om det behövs. Användarna kan infoga flera rader när de fyller i ett formulär.

resursfil

En fil som skapas utanför InfoPath, till exempel en HTML-, XML- eller XSD-fil, och sedan läggs till i en formulärmall för att stödja formulärets funktionalitet.

L

Överst på sidan

rullningsbart område

En kontroll som innehåller andra kontroller och som kan visa en lodrät eller vågrät rullningslist. Rullningsbara områden används endast i layoutsyfte och kan inte bindas till fält eller grupper i datakällan.

sekundär datakälla

En XML-datafil, databas eller webbtjänst som används i ett formulär för poster i en listruta eller för skriptåtgärder.

kortkommando

En funktionstangent eller en tangentkombination, till exempel F5 eller CTRL+A, som du använder för att utföra ett menykommando. En snabbtangent, däremot, är en tangentkombination, exempelvis ALT+F, som används för att flytta fokus till en meny, ett kommando eller en kontroll.

snabbmeny

En meny där en lista över kommandon som rör en särskild post visas. Om du vill visa en snabbmeny högerklickar du på posten eller trycker på SKIFT+F10.

webbplatssamling

En uppsättning webbplatser på en virtuell server som har samma ägare och samma administrationsinställningar. Varje webbplatssamling har en webbplats på den översta nivån och sedan en eller flera underwebbplatser.

N

Överst på sidan

malldel

En del av en formulärmall som kan sparas för att användas igen i flera formulärmallar. En typisk malldel består av kontroller samt en datakälla och kan även innehålla funktioner som exempelvis dataanslutningar, dataverifiering och regler.

textruta

En kontroll som användarna kan skriva text i. I RTF-rutor kan data anges med textformateringsalternativ.

S

Överst på sidan

Uniform Resource Locator (URL)

En adress som anger ett protokoll (till exempel HTTP eller FTP) och en placering av ett objekt, ett dokument, en webbsida eller annat mål på Internet eller i ett intranät. Exempel: http://www.microsoft.com/.

URL

Se Uniform Resource Locator.

användarformulärmall

En webbläsarformulärmall som har publicerats från InfoPath och som inte behöver överföras av en administratör till en server som kör InfoPath Forms Services.

användarroll

En fördefinierad användarkategori som kan baseras på användarens arbetsuppgifter eller andra kriterier. Roller används ofta för att visa olika varianter av ett formulär för olika användargrupper.

V

Överst på sidan

giltig

Felfri eller acceptabel enligt en fastställd uppsättning regler eller standarder. Exempelvis är data som anges i ett formulär giltiga om de uppfyller kriterierna som anges i formulärets regler för dataverifiering.

giltig XML

Ett korrekt XML-dokument som följer en angiven uppsättning villkor vanligtvis definierade i ett XML-schema.

VBScript

Se Visual Basic Scripting Edition.

utsikt

En formulärspecifik visningsinställning som kan sparas med en formulärmall och användas för formulärdata när formuläret fylls i. Användare kan växla mellan vyer för att välja hur mycket data som ska visas i formuläret.

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

Ett tolkat, objektbaserat skriptspråk som är en deluppsättning av programmeringsspråket Microsoft Visual Basic.

VSTA

Visa Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

W

Överst på sidan

Webbläsare

Programvara som tolkar HTML-filer, formaterar dem till webbsidor och visar dem. En webbläsare, t.ex. Microsoft Internet Explorer, kan följa hyperlänkar, överföra filer och spela upp ljud- eller videofiler som finns inbäddade i webbsidor.

giltig XML

Ett XML-dokument som uppfyller minimivillkoren för ett XML-dokument.

arbetsflöde

Den automatiserade förflyttningen av dokument eller objekt genom en viss serie åtgärder eller aktiviteter relaterade till en affärsprocess. Arbetsflöden kan användas för en konsekvent hantering av vanliga affärsprocesser, till exempel för att godkänna eller granska dokument.

X

Överst på sidan

XHTML

Se Extensible Hypertext Markup Language.

XML

Se Extensible Markup Language.

XML-attribut

Namn-värde-par som avgränsas med ett likhetstecken och ingår i ett taggat element som modifierar egenskaper för ett element. Alla XML-attributvärden är strängar inom citattecken.

XML-data

Data som har sparats i ett XML-format. InfoPath-formulär sparas som XML-datafiler.

XML-element

En XML-struktur som består av en starttagg, en sluttagg och informationen mellan taggarna. Element kan ha attribut och kan innehålla andra element.

XML Path Language (XPath)

Ett språk som används för att adressera delar av ett XML-dokument. I XPath finns också grundläggande funktioner för att ändra strängar, siffror och booleska element.

XML-schema

En formell specifikation, skriven i XML, som definierar strukturen för ett XML-dokument, bland annat elementnamn och datatyper, vilka element som visas i kombination och vilka attribut som finns för varje element.

XML-mallfil

En XML-fil som innehåller de exempeldata som visas i fälten i ett formulär innan en användare fyller i formuläret.

XPath

Se XML Path Language.

XSL

Se Extensible Stylesheet Language.

XSL Transformation (XSLT)

Ett språk som används för att transformera XML-dokument till andra typer av dokument, till exempel HTML eller XML. Det har utformats för användning som en del av XSL.

XSLT

Se XSL Transformation.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×