InfoPath-ordlista

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

A

B

C

D

E

F

G

H

Jag

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

A

Överst på sidan

åtgärd

En del av en regel som används tillsammans med villkor för att automatiskt visa dialogrutor, ange värden, skapa en fråga och skicka data och öppna formulär.

Aktivt fält

Fältet i ett formulär där markören är placerad.

ActiveX-kontroll

En anpassad kontroll. Formulärkonstruktörer kan lägga till eller ta bort ActiveX-kontroller i åtgärdsfönstret kontroller.

administratörsgodkänd formulärmall

En webbläsarkompatibel formulärmall som har överförts av en administratör för en server som kör InfoPath Forms Services. En administratörsgodkänd formulärmall kan innehålla kod.

attributfält

Ett fält i datakällan som kan innehålla data och som är ett attribut (i stället för ett element). Attributfält får inte innehålla andra fält.

B

Överst på sidan

binda

Koppla en kontroll till ett fält eller en grupp i datakällan så att data som anges i kontrollen sparas. När en kontroll är obunden är inte kopplad till ett fält eller en grupp och så data som anges i kontrollen inte sparas.

webbläsarkompatibel formulärmall

En formulärmall som utformats i Microsoft Office InfoPath med hjälp av en specifik kompatibilitetsläge. En webbläsarkompatibel formulärmall kan vara webbläsaraktiverade när den publiceras på en server som kör InfoPath Forms Services.

webbläsaraktiverad formulärmall

En webbläsarkompatibel formulärmall som har publicerats på en server som kör InfoPath Forms Services och som har blivit webbläsaraktiverade så att användare kan både visa och fylla i formulär i en webbläsare.

C

Överst på sidan

arkivfil (.cab)

Ett filformat som kan användas för att effektivt paket flera filer som en enda fil för enklare lagring eller överföring. InfoPath-formulär formulärmallsfil (.xsn) filer är .cab filer med filnamnstillägget .xsn.

överlappande listruta

Två eller flera listrutor som är anslutna till varandra så att välja ett värde i en ändras uppsättningen alternativ i den andra.

underordnat element

I en XML-trädstruktur, element som finns i ett överordnat element.

alternativgrupp

En kontroll som används för att visa en uppsättning ömsesidigt uteslutande alternativ. En alternativgrupp innehåller som standard två alternativavsnitt, varav visas för användaren som standardalternativet i formuläret.

alternativavsnitt

En kontroll som innehåller andra kontroller och används för att representera ett visst alternativ i en uppsättning ömsesidigt uteslutande alternativ. Användare kan ersätta ett alternativavsnitt med ett annat när de fyller i ett formulär.

COM

Se Component Object Model.

kombinationsrutekontroll

En kontroll som kombinerar en textruta och en listruta att tillåta användare att ange en post eller välj en från listan.

Component Object Model (COM)

En specifikation som utvecklats av Microsoft för att bygga programkomponenter som kan infogas i program eller lägger till funktioner i befintliga program som körs på Microsoft Windows-operativsystem.

villkorsstyrd formatering

Processen att ändra utseendet på en kontroll, inklusive dess synlighet och skrivskyddet, baserat på värden som anges i formuläret.

anpassad kontroll

En formulär-komponent, till exempel en malldel eller ActiveX-kontroll som inte ingår i InfoPath som standard. Formulärkonstruktörer kan lägga till eller ta bort anpassade kontroller med hjälp av åtgärdsfönstret kontroller.

anpassad installerat formulär

Ett formulär som är installerat med ett anpassat installationsprogram och som vanligtvis har åtkomst till filer och inställningar på datorn.

anpassat aktivitetsfönster

En HTML-fil vars innehåll visas i ett fönster bredvid ett formulär. Anpassade åtgärdsfönster kan innehålla vissa kommandon och hjälpinnehåll.

D

Överst på sidan

dataanslutning

En anslutning mellan ett InfoPath-formulär och en extern datakälla, till exempel en databas, webbtjänst, SharePoint-bibliotek eller XML-fil. Dataanslutningar används för att skicka och hämta data.

dataanslutningsbibliotek

Ett dokumentbibliotek på en webbplats som kör Microsoft Office SharePoint Server 2007, som innehåller en samling universal dataanslutning (.udcx) och Office dataanslutningsfiler (.odc).

datafält

Ett fält som innehåller resultatet av en fråga till en extern datakälla.

datakälla

Samling fält och grupper som definierar och lagrar data för ett InfoPath-formulär. Kontroller i formuläret är bundna till fälten och grupperna i datakällan.

datatyp

Egenskapen för ett fält som definierar vilka typer av data som kan lagras i fältet. Exempel på datatyper är Text, Rich Text, heltal, decimaltal, SANT/FALSKT, hyperlänk, datum och tid och bild.

dataverifiering

Processen för att testa riktighet av data. en uppsättning regler som du kan använda i en kontroll för att ange typ och mängd data som en användare kan ange.

standardroll

En inställning som är kopplad till en viss roll. Användare som inte har tilldelats till en befintlig roll tilldelas automatiskt till den roll som har angetts som standard.

designläge

Designmiljön i InfoPath som du kan skapa eller ändra en formulärmall.

dialogrutemeddelande

En dataverifieringsvarning som öppnar en dialogruta med ett anpassat felmeddelande när ogiltiga data anges i en kontroll.

digital signatur

En elektronisk, kryptering-baserade stämpel av autentisering i ett formulär eller en del av ett formulär. Signaturen bekräftar att formuläret eller avsnittet kommer från undertecknaren och inte har ändrats.

dokumentbibliotek

En mapp där en samling filer delas och filerna använder ofta samma mall. Varje fil i ett bibliotek associeras med användardefinierad information som visas i innehållslistan för det biblioteket.

Document Object Model (DOM)

En World Wide Web Consortium-specifikation som beskriver strukturen för dynamiska HTML- och XML-dokument på ett sätt som gör att de kan hanteras via en webbläsare.

DOM

Se -objektmodellen.

R

Överst på sidan

händelse

En åtgärd som tolkas av ett objekt, till exempel klickar med musen eller trycker på en tangent, som du kan definiera ett svar. En händelse kan orsakas av en användare eller ett Visual Basic-uttryck eller utlösas av systemet.

händelsehanterare

Funktionen kod i ett InfoPath-formulärmall som svarar på åtgärden en användare eller ändra till XML-data.

uttrycksrutan

En kontroll i ett formulär som visar skrivskyddade data som resultatet av en sökning eller en beräkning mot data med hjälp av ett XPath-uttryck.

Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)

En markup language som utökar HTML och formulerar om det som XML.

Extensible Markup Language (XML)

Standardiserade språk för att beskriva, organisera och utbyta data. I InfoPath, formulärmallar baseras på XML-tekniker och formulärdata sparas eller skickas i XML-format.

Extensible Stylesheet Language (XSL)

XML-termer som används för att omvandla XML-data till ett annat formulär, till exempel HTML, med hjälp av en formatmall som definierar presentationsregler.

F

Överst på sidan

fält

Ett element eller attribut i datakällan som kan innehålla data. Om fältet är ett element, innehåller den attributfält. Fält lagrar data som anges i kontroller.

kontroll för bifogad fil

En kontroll som används för att bifoga filer till sina formulär när de fyller i. En formulärdesignerns kan begränsa vilka typer av användaren kan bifoga.

filter

En uppsättning villkor som används på data för att visa en delmängd av data.

filterikonen

Ikonen som visas bredvid filtrerade data i ett formulär.

formulär

Ett dokument med en uppsättning kontroller i InfoPath, där användare kan ange information. InfoPath-formulär kan innehålla funktioner som RTF-rutor, datumväljare, valfria och upprepande avsnitt, dataverifiering och villkorsstyrd formatering.

formulärdefinitionsfil (.xsf)

En XML-fil med filtillägget .xsf som innehåller information om alla andra filer och komponenter som används i ett formulär, inklusive anpassningarna av användargränssnittet, XML-scheman, vyer, affärslogik, händelser och distributionsinställningar för.

formulärfiler

En samling filer som används för att implementera ett InfoPath-formulär. Filtyperna kan vara .html, .xml, .xsd, .xslt, skript och andra filtyper som är nödvändiga som stöd för funktioner i formuläret.

formulärbibliotek

En mapp där en samling formulär som baseras på samma mall lagras och delas. Alla formulär i ett formulärbibliotek är associerade med användardefinierad information som visas i innehållslistan för det biblioteket.

formulärmall

I InfoPath, en fil eller uppsättning filer som definierar datastruktur, utseende och beteende för ett formulär.

mallen formulärbibliotek

Plats i den översta nivån i en webbplatssamling där formulärmallar som har aktiverats av en administratör lagras.

Formel

Ett XPath-uttryck som består av värden, fält eller grupper, funktioner och operatorer. Formler kan användas för att beräkna matematiska värden, visa datum och tid och referensfält.

funktion

Ett fördefinierat XPath-uttryck som returnerar ett värde baserat på resultatet av en beräkning.

G

Överst på sidan

grupp

Ett element i datakällan som kan innehålla fält och andra grupper. Kontroller som innehåller andra kontroller, till exempel upprepande tabeller och avsnitt, är bundna till grupper.

D

Överst på sidan

värdmiljö

En webbplats eller -programmet, till exempel en Windows-formulärprogram, som ett InfoPath-formulär är inbäddat.

hyperlänk

Färgad och understruken text eller grafik som du klickar på om du vill gå till en fil, en plats i en fil, en webbsida på webben eller en webbsida i ett intranät. Hyperlänkar kan också gå till diskussionsgrupper och till Gopher, Telnet och FTP-platser.

I

Överst på sidan

IME

Se Input Method Editor.

InfoPath Forms-mapp

En mapp i Outlook 2007 som lagrar en samling med relaterade InfoPath 2007-formulär. Du kan använda kolumner för att gruppera, filtrera och sortera data från flera formulär i InfoPath Forms-mapp.

rollen

En valfri inställning som är kopplad till en viss roll. Användare som öppnar ett nytt formulär tilldelas automatiskt till den här rollen som åsidosätter alla andra rolltilldelningar.

Pennanteckning

Skrift eller penndrag gjort med en tablet PC-penna eller musen.

pennanteckningsläge

Miljö där du kan fylla i ett formulär med en penna. På en Tablet PC öppnas InfoPath automatiskt i pennanteckningsläge.

pennanteckningar guide

En skuggad del som blir större när du skriver i ett formulärfält med en tablet PC-penna.

pennanteckningsavsnitt

Ett område i en RTF-ruta där användare kan rita eller skriva med en penna. InfoPath sparas handskrivna anteckningar i ett pennanteckningsavsnitt som bläck.

infogningsmeddelande

En dataverifieringsvarning som markerar kontroller som innehåller ogiltiga eller saknade data med en streckad röd kantlinje eller en röd asterisk. Användare kan visa anpassade felmeddelanden genom att högerklicka på kontrollen eller genom att klicka på en länk för mer information.

Input Method Editor (IME)

Ett program som anger inställningar för östasiatisk text (traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, japanska eller koreanska) i program genom att konvertera tangenttryckningar till komplicerade östasiatiska tecken. IME hanteras som en alternativ tangentbordslayout.

Internet

Ett globalt nätverk med tusentals mindre nätverk och miljontals affärsverksamhet, utbildning, government och PC-datorer.

intranät

Ett nätverk inom en organisation som använder Internet-teknik (till exempel HTTP eller FTP-protokollet). Med hjälp av hyperlänkar kan utforska du objekt, dokument, sidor och andra mål på intranätet.

J

Överst på sidan

JScript

Ett tolkat, objekt-baserade skriptspråk som lånar från C, C++ och Java. Det är Microsofts implementering av ECMA 262 språk.

K

Överst på sidan

fält

Ett fält i datakällan att länkar relaterade data i översikts- och detaljkontroller kontroller.

L

Överst på sidan

layouttabell

En samling celler som används för att ordna formulärinnehåll, till exempel text eller kontroller.

länkat objekt

Ett objekt som skapas i en källfil och infogas i en målfil, samtidigt som en anslutning mellan de två filerna. Det länkade objektet i målfilen kan uppdateras när källfilen uppdateras.

listruta

En kontroll som innehåller en lista med alternativ. En listruta består av en lista och en valfri etikett.

listkontroll

En kontroll i ett formulär som kan formateras som en punktlista, numrerad lista eller oformaterad lista. En användare kan skriva text i en listkontroll, som upprepas vid behov.

M

Överst på sidan

Microsoft Developer Network (MSDN)

Microsofts webbplats (och prenumerationsprogram) som ger utvecklare senaste verktygen samt information, kodprov och utbildningsmaterial för Microsoft-utvecklingsverktygen. (http://msdn.microsoft.com)

Microsoft Script Editor (MSE)

En utvecklingsmiljö som används för att skapa, redigera och felsöka Microsoft JScript- eller Microsoft VBScript-kod i ett InfoPath-formulär.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

En förvaltad kod utvecklingsmiljö som används för att skapa, redigera och felsöka Visual Basic eller C#-kod som ingår i en InfoPath-formulärmall.

Microsoft Windows Installer (MSI)

Ett verktyg som används för att skapa-paket för programvara som ska distribueras till Windows-operativsystem.

MSDN

Se Microsoft Developer Network.

MICROSOFT SKRIPTREDIGERAREN

Se Microsoft Skriptredigeraren.

MSI

Finns i Microsoft Windows Installer.

flervalslistruta

En kontroll som användarna kan välja ett eller flera objekt från en lista med alternativ. Användare kan ange objekt genom att markera rutorna eller genom att lägga till sina egna objekt i listan.

N

Överst på sidan

namnområde

En funktion som kvalificerar elementets namn och relationer för att undvika namnkonflikter på element som har samma namn men som kommer från flera källor.

O

Överst på sidan

objektmodell

Ett hierarkiskt bibliotek med objekt och mängder som representerar innehåll och funktionalitet som avser ett program. Objekt och samlingar har egenskaper, metoder och händelser som kan användas för att redigera och interagera med ett program.

Object modelldiagram

En grafisk representation av objekt och mängder som finns i en objektmodell.

offlinedatakälla

En sekundär datakälla som är tillgänglig för användare som fyller i formulären offline. När en användare är online, är data från datakällan lagrad på användarens dator så att den kan visas i kontroller när formuläret är offline.

operator

Ett tecken eller en symbol som anger vilken typ av beräkning som ska utföras i ett uttryck. Det finns matematiska operatorer, jämförelseoperatorer, logiska operatorer och Referensoperatorer.

valfritt avsnitt

En kontroll i ett formulär som innehåller andra kontroller och som vanligtvis visas inte som standard. Användare kan infoga och ta bort valfria avsnitt när de fyller i formuläret.

P

Överst på sidan

parameter

Ett värde som är tilldelade till en variabel i början av en operation eller innan ett uttryck utvärderas i ett program. En parameter kan vara text, ett tal eller ett argumentnamn som tilldelats ett annat värde.

överordnat element

I XML-element som ett givet element är underordnat.

PNG

Se Portable Network Graphics.

Portable Network Graphics (PNG)

Ett grafiskt filformat som stöds av vissa webbläsare. Kort för Portable Network Graphics, PNG stöder variabel genomskinlighet för bilder och kontroll av ljusstyrkan på olika datorer. PNG-filer är komprimerade bitmappar.

bearbetningsinstruktioner

Information som lagras i inledning av ett XML-dokument. Den här informationen är passerat XML-tolken till alla program som använder XML-dokument.

egenskap

Ett namngivet attribut för en kontroll, ett fält eller ett objekt som du har angett för att definiera en av objektets egenskaper (till exempel storlek, färg eller plats på skärmen) eller en del av dess egenskaper (till exempel om objektet är dolt).

publicera

Göra en formulärmall tillgängliga för andra att fylla i InfoPath eller en webbläsare. Du kan publicera en formulärmall genom att utföra uppgifter som att skicka i ett e-postmeddelande eller spara det på en SharePoint-webbplats eller annan delad plats.

Q

Överst på sidan

frågefält

Ett fält som kan innehålla ett värde som används i en fråga.

fasa ut

Att gradvis sätta en servergrupp, tjänst eller en formulärmall offline genom att inte accepterar den nya användarsessioner och låta befintliga sessioner du är klar.

R

Överst på sidan

Rekursiva avsnitt

En kontroll som innehåller andra kontroller, kan infogas i sig själv och är bunden till kapslade referensfält.

referensfält

Ett fält som är kopplade till ett annat fält så att deras egenskaper alltid matchar. Om egenskaperna i ett fält ändras, uppdateras egenskaperna i det andra fältet automatiskt.

referensgrupp

En grupp som är kopplad till en annan grupp så att deras egenskaper och egenskaperna för de grupper och fält de innehåller alltid matchar. Om egenskaper för en grupp ändras, uppdateras den andra gruppen automatiskt.

upprepande fält

Ett fält i datakällan som kan förekomma mer än en gång. Kontroller, till exempel punktlistor, numrerade listor och oformaterade listor, upprepande avsnitt. och upprepande tabeller kan vara bundet till upprepande fält.

upprepande grupp

En grupp i datakällan som kan förekomma mer än en gång. Kontroller, till exempel upprepande avsnitt och upprepande tabeller är bundna till upprepande grupper.

upprepande avsnitt

En kontroll i ett formulär som innehåller andra kontroller och som upprepas vid behov. Användare kan infoga flera avsnitt när de fyller i formuläret.

upprepande tabell

En kontroll i ett formulär som innehåller andra kontroller i ett tabellformat och upprepas vid behov. Användare kan infoga flera rader när de fyller i formuläret.

resursfil

En fil som skapats utanför InfoPath, till exempel en HTML-, XML- eller XSD-fil som läggs till i en formulärmall som stöd för funktioner i formuläret.

S

Överst på sidan

rullningsområde

En kontroll som innehåller andra kontroller och som kan visa en lodrät eller vågrät rullningslist. Rullande områden används endast i layoutsyfte och inte är bundna till fält eller grupper i datakällan.

sekundär datakälla

En XML-datafil, databas eller webbtjänst som används av ett formulär för posterna i en listruta eller skriptåtgärder.

kortkommando

En funktionstangent eller tangentkombination, till exempel F5 eller CTRL + A, som du använder för att utföra ett menykommando. Snabbtangent är däremot en tangentkombination, till exempel ALT + F, som flyttar fokus till en meny, kommandot eller kontrollen.

snabbmeny

En meny som visar en lista över kommandon som är relevant för ett visst objekt. Högerklicka på ett objekt eller tryck på SKIFT + F10 om du vill visa en snabbmeny.

webbplatssamling

En uppsättning webbplatser på en virtuell server som har samma ägare och delar administrationsinställningar. Varje webbplatssamling har en webbplats och kan innehålla en eller flera underwebbplatser.

T

Överst på sidan

mallavsnitt

En del av en formulärmall som kan sparas för återanvändning i flera formulärmallar. En typisk malldel består av kontroller och en datakälla och kan också innehålla funktioner, till exempel dataanslutningar, dataverifiering och regler.

textruta

En kontroll som en användare kan skriva text. RTF-rutor kan datainmatning med textformateringsalternativ.

U

Överst på sidan

URL (Uniform Resource Locator)

En adress som anger ett protokoll (till exempel HTTP eller FTP) och en plats för ett objekt, dokument, webbsida eller annat mål på Internet eller intranät, till exempel: http://www.microsoft.com/.

URL

Se Uniform Resource Locator.

användarformulärsmall

Webbplatsmallen webbläsaraktiverade formulär som har publicerats från InfoPath och som inte behöver laddas upp av en administratör för en server som kör InfoPath Forms Services.

användarroll

En fördefinierad kategori som kan tilldelas till formuläranvändare baserat på befattning eller andra kriterier. Roller används vanligen för att presentera anpassade versioner av ett formulär för olika typer av användare.

V

Överst på sidan

giltig

Fel, eller acceptabel enligt upprättade regler eller standarder. Till exempel är data har matats in i ett formulär giltiga om de uppfyller kriterierna i formulärets regler för dataverifiering.

giltig XML

En välformulerad XML-dokument som överensstämmer med en viss uppsättning villkor, vanligtvis definierade i ett XML-Schema.

VBScript

Se Visual Basic Scripting Edition.

vy

En formulär-specifika inställningar som kan sparas med en formulärmall och användas för formulärdata när formuläret fylls i. Användare kan växla mellan vyerna om du vill välja mängden data som visas i formuläret.

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

Ett tolkat, objekt-baserade skriptspråk som är en delmängd av programmeringsspråket Microsoft Visual Basic.

VSTA

Visa Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

W

Överst på sidan

Webbläsare

Programvara som tolkar HTML-filer, formaterar dem till webbsidor och visar dem. En webbläsare, till exempel Windows Internet Explorer, kan följa hyperlänkar, överföra filer och spela upp ljud- eller videofiler som är inbäddade i webbsidor.

välformulerad XML-kod

Ett XML-dokument som uppfyller villkoret minimala för en förväntad XML-dokument.

arbetsflöde

Automatisk förflyttning av dokument eller objekt till en viss sekvens av åtgärder eller aktiviteter som hör till en affärsprocess. Arbetsflöden kan användas för att konsekvent hantera vanliga affärsprocesser, till exempel godkännande av dokument eller granska.

X

Överst på sidan

XHTML

Se Extensible Hypertext Markup Language.

XML

Se Extensible Markup Language.

XML-attribut

Namn-värde-par som avgränsas med ett likhetstecken och ingår i ett taggat element som modifierar egenskaper för ett element. Alla XML-attributvärden är strängar inom citattecken.

XML-data

Data som har sparats i ett XML-format. InfoPath-formulär sparas som XML-datafiler.

XML-element

En XML-struktur som består av en starttagg, en end-tagg och informationen mellan taggarna. Element kan ha attribut och kan innehålla andra element.

XML Path Language (XPath)

Ett språk som används för att hantera delar av ett XML-dokument. XPath finns också grundläggande funktioner för att ändra strängar, siffror och booleska värden.

XML-schema

En formell specifikation, skriven i XML, som definierar strukturen för ett XML-dokument, inklusive namn och datatyper, vilka element som visas i kombination och vilka attribut som är tillgängliga för varje element.

XML-mallfil

En XML-fil som innehåller de exempeldata som visas i fälten i ett formulär innan en användare fyller i formuläret.

XPath

Se XML Path Language.

XSL

Se Extensible Stylesheet Language.

XSL Transformation (XSLT)

Ett språk som används för att omvandla XML-dokument till andra typer av dokument, till exempel HTML eller XML. Den är utformad för att fungera som en del av XSL.

XSLT

Se XSL Transformation.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×