Importera data till Office Publisher, Visio eller Word med hjälp av guiden Dataanslutning

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Det finns massor av information utanför Microsoft Office Publisher, Visio och Word som du kan använda i de här programmen. Om du vill importera och skydda dessa data måste du använda rätt anslutningar.

Vad vill du göra?

Översikt över Office dataanslutningar

Göra dataåtkomst säkrare

Skapa eller redigera en Office-dataanslutningsfil med hjälp av Excel

Office Publisher: Importera externa data med hjälp av guiden Dataanslutning

Office Visio: Importera externa data med hjälp av guiden Dataanslutning

Office Word: Importera externa data med hjälp av guiden Dataanslutning

Översikt över dataanslutningar för Office

Följande avsnitt beskriver hur externa dataanslutningar fungerar och hur du delar anslutningsinformation med andra program och användare.

Grundläggande information om dataanslutningar

Data i ett program kan komma från en extern datakälla, t.ex. en textfil, en arbetsbok eller en databas. Denna externa datakälla är ansluten till programmet via en databasanslutning, vilket är information som beskriver hur programmet hittar, loggar in i och får åtkomst till den externa datakällan.

Fördelen med att ansluta till externa data är att du regelbundet kan analysera dessa data utan att behöva kopiera dem. Att upprepade gånger behöva kopiera data kan ta mycket tid i anspråk och lätt leda till fel.

Anslutningsinformationen sparas i arbetsboken och kan även sparas i en anslutningsfil, t.ex. en ODC-fil (Office Data Connection) eller en DSN-fil (Data Source Name).

Om du vill hämta externa data till ditt program måste du få tillgång till dessa data. Om du vill använda en extern datakälla som inte finns på din lokala dator måste du kanske kontakta databasadministratören för att få lösenord, användarbehörighet eller annan anslutningsinformation. Om datakällan är en databas måste du kontrollera att databasen inte har öppnats i exklusivt läge. Om datakällan är en textfil eller en arbetsbok måste du kontrollera att ingen annan användare har öppnat textfilen eller arbetsboken i exklusivt läge.

För många datakällor krävs också en ODBC-drivrutin eller OLE-databasleverantör som koordinerar dataflödet mellan programmet, anslutningsfilen och datakällan.

I följande diagram sammanfattas den viktigaste informationen om dataanslutningar.

Ansluta till externa data

1. Det finns en mängd olika datakällor som du kan ansluta till: Microsoft SQL Server, Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel och textfiler.

2. Till varje datakälla hör en ODBC-drivrutin eller en OLE-databasleverantör.

3. Anslutningsfilen innehåller all information som du behöver för att få tillgång till och hämta data från en datakälla.

4. Anslutningsinformationen kopieras från anslutningsfilen till programmet.

Dela anslutningar

Anslutningsfiler är särskilt användbara när du regelbundet vill dela anslutningar, när du vill göra anslutningar lättare att hitta och när du vill förbättra säkerheten och underlätta administrationen av datakällan. Det bästa sättet att dela anslutningsfiler är att placera dem på en säker och betrodd plats, t.ex. en nätverksmapp eller ett Microsoft Office SharePoint Designer-bibliotek, där alla användare kan läsa filen men bara utvalda använda kan ändra den.

Om du vill ansluta till nya datakällor kan du skapa ODC-filer (Office Data Connection) i Excel eller med hjälp av guiden Dataanslutning. Anslutningsinformationen lagras med hjälp av anpassad HTML och XML-taggar i ODC-filen. Du kan på ett enkelt sätt visa och redigera innehållet i filen i Excel.

Du kan dela anslutningsfiler med andra användare om du vill ge dem samma åtkomst som du själv har till en extern datakälla. De andra användarna behöver inte konfigurera någon datakälla för att öppna anslutningsfilen men de måste installera den ODBC-drivrutin eller OLE-databasleverantör som krävs för att komma åt externa data på sina datorer.

Information om MDAC (Microsoft Data Access Components)

Microsoft Data Access Components 2.8 (MDAC) ingår i Microsoft Windows Server 2003 och Microsoft Windows XP SP2 och senare versioner. Med hjälp av MDAC kan du ansluta till och använda data från en mängd olika relationella och icke relationella datakällor. Du kan ansluta till många olika datakällor med hjälp av en ODBC-drivrutin (Open Database Connectivity) eller en OLE-DB. Dessa kan antingen levereras av Microsoft eller ha utvecklats av andra leverantörer. När du installerar Microsoft Office läggs ytterligare ODBC-drivrutiner och OLE-databasleverantörer till på datorn.

Om du vill visa en komplett lista över vilka OLE-databasleverantörer som har installerats på datorn öppnar du dialogutan Egenskaper för datalänk från en dataanslutningsfil och klickar på fliken Leverantör.

Om du vill visa en komplett lista över vilka ODBC-drivrutiner som har installerats på datorn öppnar du dialogrutan ODBC-databasadministratör och klickar på fliken Drivrutiner.

Du kan även använda ODBC-drivrutiner och OLE-databasleverantörer från andra tillverkare om du vill hämta information från andra källor än Microsofts datakällor, t.ex. andra typer av ODBC- och OLE DB-databaser. Information om hur du installerar dessa ODBC-drivrutiner eller OLE-databasleverantörer får du i databasdokumentationen eller om du kontaktar databasleverantören.

Ansluta till datakällor med hjälp av ODBC

Följande avsnitt innehåller detaljerad information om ODBC (Open Database Connectivity).

ODBC-arkitekturen

I ODBC-arkitekturen ansluter ett program (t.ex. ditt program) till ODBC-drivrutinshanteraren (ODBC Driver Manager) som i sin tur använder en specifik ODBC-drivrutin (t.ex. Microsoft SQL ODBC-drivrutinen) för att ansluta till datakällan (t.ex. en Microsoft SQL Server-databas).

Definiera kopplingsinformation

Gör på följande sätt om du vill ansluta till ODBC-datakällor:

 1. Kontrollera att en passande ODBC-drivrutin har installerats på den dator där datakällan finns.

 2. Definiera ett namn på datakällan (DSN) genom att använda ODBC Data Source Administrator och lagra anslutningsinformationen i Microsoft Windows-registret eller i en DSN-fil. Du kan också använda en anslutningssträng i Microsoft Visual Basic-kod och skicka informationen direkt till drivrutinshanteraren, ODBC Driver Manager.

  Om du vill definiera en datakälla öppnar du Kontrollpanelen, dubbelklickar på ikonen Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på ikonen Datakällor (ODBC).

  Mer information om de olika alternativen får du om du klickar på Hjälp i respektive dialogruta.

Maskindatakällor

För maskindatakällor lagras anslutningsinformationen i Windows-registret på en specifik dator med ett namn som definierats av användaren. Du kan bara använda maskindatakällor på den dator där de har definierats. Det finns två typer av maskindatakällor: användardatakällor och systemdatakällor. Användardatakällor kan endast användas av, och visas endast för, den aktuella användaren. Systemdatakällor kan användas av och visas för alla datorns användare. Maskindatakällor är speciellt användbara för ökad säkerhet eftersom de endast visas för inloggade användare. Maskindatakällor kan inte heller kopieras till andra datorer av fjärranslutna användare.

Fildatakällor

Fildatakällor (även kallade DSN-filer) lagrar anslutningsinformation i textfiler och inte i Windows-registret. De är generellt sett mer flexibla att använda än maskindatakällor. Du kan till exempel kopiera en fildatakälla till en valfri dator med en korrekt ODBC-drivrutin, så att programmet får konsekvent och korrekt anslutningsinformation för alla datorer. Du kan också placera fildatakällan på en server och dela den mellan flera datorer i nätverket så att det blir lätt att underhålla anslutningsinformationen från en och samma plats, nämligen servern.

En fildatakälla kan också vara odelbar. En odelbar fildatakälla är placerad på en dator och har pekare till en maskindatakälla. Du kan använda odelbara fildatakällor när du vill ha åtkomst till befintliga maskindatakällor från fildatakällor.

Ansluta till datakällor med hjälp av OLE DB

Följande avsnitt innehåller detaljerad information om OLE DB (Object Linking and Embedding Database).

OLE DB-arkitekturen

I OLE DB-arkitekturen är datakunden det program som kommer åt data (exempelvis Publisher) och databasleverantören det program som aktiverar inbyggd åtkomst till data (exempelvis Microsoft OLE DB Provider för SQL Server).

Definiera kopplingsinformation

En UDL-fil (Universal Data Link) innehåller den anslutningsinformation som datakunden använder för att komma åt en datakälla via OLE-databasleverantören för datakällan. Du kan skapa anslutningsinformation på något av följande sätt:

 • Definiera en datalänk för en OLE-databasleverantör i dialogrutan Egenskaper för datalänk i guiden Dataanslutning.

 • Skapa en tom textfil av UDL-typ och redigera sedan filen i dialogrutan Egenskaper för datalänk.

Överst på sidan

Gör dataåtkomsten säkrare

När du ansluter till en extern datakälla eller uppdaterar data är det viktigt att du är medveten om säkerhetsriskerna och hur du kan förhindra dem. Skydda dina data med hjälp av följande riktlinjer och metodtips.

Lagra dataanslutningar på en betrodd plats

En dataanslutningsfil innehåller ofta en eller flera frågor till datakällan. Genom att ersätta den här filen kan användare med avsikt att skada utforma en fråga så att de får tillgång till konfidentiell information och distribuera denna till andra användare eller vidta andra skadliga åtgärder. Därför är det viktigt att du kontrollerar att:

 • Anslutningsfilen har skrivits av en tillförlitlig person.

 • Anslutningsfilen är skyddad och kommer från en betrodd plats.

För att höja säkerheten kan det hända att anslutningar till externa data inte är tillåtna på din dator. Om du vill ansluta till data när du öppnar en arbetsbok måste du aktivera dataanslutningar med hjälp av fältet Säkerhetscenter eller genom att placera arbetsboken på en betrodd plats.

Mer information finns i Skapa, ta bort eller ändra en betrodd plats för filerna, lägga till, ta bort eller visa en betrodd utgivareoch Visa Mina inställningar i Säkerhetscenter.

Använda referensinformation på ett säkert sätt

Om du vill komma åt en extern datakälla måste du vanligtvis ange referensinformation (t.ex. ett användarnamn och ett lösenord). Kontrollera att sådan information tillhandahålls på ett säkert sätt och var noga med att inte avslöja den för andra.

Använd starka lösenord som kombinerar stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord innehåller inte alla dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: Hus27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Ett lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

Spara inte inloggningsinformationen när du ansluter till datakällor. Informationen kan lagras som vanlig text i arbetsboken och anslutningsfilen, och en obehörig användare kan komma åt den och åsidosätta säkerheten för datakällan.

Använd om möjligt Windows-autentisering (kallas även för en betrodd anslutning) via ett Windows-användarkonto vid anslutning till SQL Server. När en användare ansluter via ett Windows-användarkonto används informationen för att validera kontonamnet och lösenordet i Windows. Innan du kan använda Windows-autentisering måste en serveradministratör konfigurera SQL Server för användning av detta autentiseringsläge. Spara inte användarnas inloggningsinformation i de fall då Windows-autentisering inte är tillgängligt. Då är det säkrare att användarna anger inloggningsinformationen varje gång de loggar in.

Överst på sidan

Skapa eller redigera en dataanslutningsfil i Excel

Du vill kanske dela en ODC-fil (Office Data Connection) med andra användare eller använda den i andra program. Du kan då skapa och redigera ODC-filen i Excel.

Skapa en ny ODC-fil i Excel

 1. Leta upp mappen Mina datakällor på datorn.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa en anslutningsfil högerklickar du på filen +Anslut till ny datakälla.odc och klickar sedan på Öppna i Excel på snabbmenyn.

   Excel startas. Om meddelandet Säkerhetsmeddelande om Microsoft Office Excel visas klickar du på Aktivera.

   Sidan Välkommen till guiden Dataanslutning visas. Följ instruktionerna i guiden.

  • Om du vill skapa en anslutningsfil för SQL Server högerklickar du på filen +Ny SQL Server-anslutning.odc och klickar sedan på Öppna i Excel på snabbmenyn.

   Excel startas och sidan Anslut till databasserver i guiden Dataanslutnings visas.

Redigera en befintlig ODC-fil i Excel

 1. Leta upp mappen där ODC-filen finns. Den kan exempelvis finnas i mappen Mina datakällor eller i en betrodd nätverksmapp.

 2. Högerklicka på ODC-filen och klicka sedan på Öppna i Excel på snabbmenyn.

 3. Det kan hända att meddelandet Säkerhetsmeddelande om Microsoft Office Excel visas. Om du anser att datakällan är tillförlitlig klickar du på Aktivera.

  Data som hämtas med hjälp av ODC-filen visas på det första kalkylbladet i en ny arbetsbok, vilket bekräftar att anslutningen är korrekt.

 4. Klicka på Anslutningar i gruppen Anslutningar på fliken Data.

 5. Markera anslutningen i dialogrutan Arbetsboksanslutningar och klicka sedan på Egenskaper.

 6. Gör önskade ändringar i dialogrutan Anslutningsegenskaper .

  Mer information om hur du ändrar informationen i anslutningsfilen finns i hjälpen i Excel.

 7. När du har gjort önskade ändringar klickar du på fliken Definition och sedan på Exportera anslutningsfil.

 8. Klicka på Spara i dialogrutan Spara.

 9. Stäng dialogrutorna Anslutningsegenskaper och Arbetsboksanslutningar och avsluta sedan Excel utan att spara den nya arbetsboken.

Överst på sidan

Office Publisher: Importera externa data med hjälp av guiden Dataanslutning

I Microsoft Office Publisher Importera externa data med hjälp av dokumentkoppling. Använd dokumentkoppling för att skapa ett stort antal dokument som är mest identiska men innehåller vissa unik information, till exempel en produktlansering som du skickar till dina översta 100 kunder. Du kan också importera textfiler, Excel-kalkylblad och Access-tabeller eller frågor direkt, utan att använda en anslutningsfil. Mer information finns i Skapa ett kopplat dokument.

Vad vill du göra?

Importera en textfil med hjälp av en OLE DB-provider

Importera en textfil med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera data från en arbetsbok i Excel 97-2003 och 2007 med hjälp av en OLE DB-provider

Importera data från en arbetsbok i Excel 97-2003 och 2007 med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera data från en Access 2000, 2003 eller 2007-databas med hjälp av en OLE DB-provider

Importera data från en Access 2000, 2003 eller 2007-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera data från en SQL Server 2000 eller 2005-databas med hjälp av en OLE DB-provider

Importera data från en SQL Server 2000 eller 2005-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera en textfil via en OLE-databasleverantör

Det är enkelt att importera en textfil med kommaavgränsade värden (CSV-fil). Om CSV-filen inte använder det listavgränsartecken som har definierats på din dator eller om textfilen inte är en CSV-fil kan du ange korrekt filformat i en fil med namnet Schema.ini.

Importera filen

 1. Peka på Utskick och katalogerVerktyg-menyn och klicka sedan på Koppla dokument, Koppla e-post eller Koppla katalog.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Skapa eller anslut till en mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

  • Klicka på Skapa eller anslut till en mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla e-post.

  • Klicka på Skapa eller anslut till en produktlista i åtgärdsfönstret Koppla katalog.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Om du vill använda en befintlig ODC-fil dubbelklickar du på filen, data importeras och proceduren är klar.

  • Om du vill skapa en ny ODC-fil klickar du på Ny källa och följer sedan stegen i anvisningarna.

   Guiden Dataanslutning visas.

 4. Klicka på Övrigt/avancerat på sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

  Dialogrutan Egenskaper för datalänk visas.

  Klicka på Hjälp om du vill ha mer information om de olika alternativen i dialogrutorna.

 5. Markera Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider på fliken Leverantör och klicka sedan på Nästa.

 6. Ange den fullständiga sökvägen till mappen där textfilen finns i rutan Markera eller ange ett databasnamn på fliken Anslutningar.

  Om du vill ha hjälp med att leta upp mappen klickar du på knappen Bläddra bredvid rutan.

 7. Klicka på fliken Alla, markera Utökade egenskaper och klicka sedan på Redigera värde.

 8. Ange något av följande i rutan Egenskapsvärde:

  • Om filen har kolumnrubriker anger du Text. HDR = Yes.

  • Om filen inte har kolumnrubriker anger du Text. HDR = No.

 9. Klicka på OK.

 10. Du kan kontrollera att du har angett rätt information genom att klicka på fliken Anslutning och sedan på Testa anslutning.

 11. Gör något av följande:

  • Om ett felmeddelande visas måste du kontrollera värdena du angav i de föregående stegen på nytt.

  • Om ett meddelande visas som anger att anslutningstestet lyckades klickar du på OK.

 12. Klicka på OK.

  Guiden Dataanslutning visas på nytt.

 13. Markera textfilen som du vill importera under kolumnen Namn på sidan Markera databas och tabell och klicka sedan på Nästa.

 14. Ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn på sidan Spara dataanslutningsfil och slutför och klicka på Slutför.

  Om du vill ändra mappsökväg klickar du på Bläddra (standardmappen är Mina datakällor).

 15. Om du vill göra anslutningsfilen lättare att hitta kan du ange ytterligare information i rutorna Beskrivning, Eget namn och Söknyckelord.

Ange ett annat listavgränsartecken eller ett annat textfilsformat med hjälp av en Schema.ini-fil

Schema.ini är en textfil med poster som åsidosätter inställningarna i standarddrivrutinerna för textfiler i Windows-registret. Om du vill använda en Schema.ini-fil måste du vanligtvis göra följande:

 • Spara Schema.ini i samma mapp som textfilen du importerar.

 • Namnge filen Schema.ini.

 • På den första raden i Schema.ini skriver du namnet på den textfil du vill länka till inom hakparenteser.

 • Lägg till ytterligare information om du vill definiera ett annat textfilsformat.

Följande avsnitt innehåller exempel på hur Schema.ini kan användas.

Exempel: Ange semikolon (;) som avgränsare

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Ex tillräckligt många: Ange ett tabbtecken som avgränsare

[Products.txt] Format=TabDelimited

Exempel: Ange att filen ska har fast bredd

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera en textfil med hjälp av en ODBC-drivrutin

Att importera en textfil med hjälp av en ODBC-drivrutin är en process i minst två steg. Vid behov måste du först definiera ett användar-DSN på datorn för ODBC-drivrutinen, sedan importerar du textfilen med hjälp av detta användar-DSN. Om CSV-filen innehåller kommaavgränsade värden och inte använder det listavgränsartecken som har definierats på datorn eller om textfilen inte är en CSV-fil kan du ange korrekt filformat i en fil med namnet Schema.ini.

Definiera ett användar-DSN

 1. Öppna Kontrollpanelen, dubbelklicka på ikonen Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på ikonen Datakällor (ODBC).

 2. Klicka på Lägg till på fliken Användar-DSN i dialogrutan ODBC-databasadministratör.

 3. Markera Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) i dialogrutan Skapa ny datakälla och klicka sedan på Slutför.

  Dialogrutan ODBC – inställningar för Text visas.

 4. Ange ett namn under Namn på datakälla.

 5. Avmarkera kryssrutan Använd aktuell katalog.

 6. Klicka på Välj katalog.

 7. Leta upp mappen med textfilen som du vill importera i dialogrutan Välj katalog, kontrollera att textfilen visas i listan under rutan Filnamn och klicka sedan på OK.

 8. Klicka på OK två gånger.

Klicka på Hjälp om du vill ha mer information om de olika alternativen i dialogrutorna.

Importera filen

 1. Peka på Utskick och katalogerVerktyg-menyn och klicka sedan på Koppla dokument, Koppla e-post eller Koppla katalog.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Skapa eller anslut till en mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

  • Klicka på Skapa eller anslut till en mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla e-post.

  • Klicka på Skapa eller anslut till en produktlista i åtgärdsfönstret Koppla katalog.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Om du vill använda en befintlig ODC-fil dubbelklickar du på filen, data importeras och proceduren är klar.

  • Om du vill skapa en ny ODC-fil klickar du på Ny källa och följer sedan stegen i anvisningarna.

   Guiden Dataanslutning visas.

 4. Klicka på ODBC/DSN på sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

 5. Markera det användar-DSN som du nyss skapade på sidan Anslut till ODBC-datakälla och klicka sedan på Nästa.

 6. Markera textfilen under kolumnen Namn på sidan Markera databas och tabell och klicka på Nästa.

 7. Ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn på sidan Spara dataanslutningsfil och slutför och klicka på Slutför.

  Om du vill ändra mappsökväg klickar du på Bläddra (standardmappen är Mina datakällor).

 8. Om du vill göra anslutningsfilen lättare att hitta kan du ange ytterligare information i rutorna Beskrivning, Eget namn och Söknyckelord.

Ange ett annat listavgränsartecken eller ett annat textfilsformat med hjälp av en Schema.ini-fil

Schema.ini är en textfil med poster som åsidosätter inställningarna i standarddrivrutinerna för textfiler i Windows-registret. Om du vill använda en Schema.ini-fil måste du vanligtvis göra följande:

 • Spara Schema.ini i samma mapp som textfilen du importerar.

 • Namnge filen Schema.ini.

 • På den första raden i Schema.ini skriver du namnet på den textfil du vill länka till inom hakparenteser.

 • Lägg till ytterligare information om du vill definiera ett annat textfilsformat.

Följande avsnitt innehåller exempel på hur Schema.ini kan användas.

Exempel: Ange en kolumnrubrik

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Exempel: Ange semikolon (;) som avgränsare

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Exempel: Ange tabbtecken som avgränsare

[Products.txt] Format=TabDelimited

Exempel: Ange att filen ska har fast bredd

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en arbetsbok som har skapats i Excel 97-2003 eller 2007 via en OLE-databasleverantör

 1. Peka på Utskick och katalogerVerktyg-menyn och klicka sedan på Koppla dokument, Koppla e-post eller Koppla katalog.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Skapa eller anslut till en mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

  • Klicka på Skapa eller anslut till en mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla e-post.

  • Klicka på Skapa eller anslut till en produktlista i åtgärdsfönstret Koppla katalog.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Om du vill använda en befintlig ODC-fil dubbelklickar du på filen, data importeras och proceduren är klar.

  • Om du vill skapa en ny ODC-fil klickar du på Ny källa och följer sedan stegen i anvisningarna.

   Guiden Dataanslutning visas.

 4. Klicka på Övrigt/avancerat på sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

  Dialogrutan Egenskaper för datalänk visas.

  Klicka på Hjälp om du vill ha mer information om de olika alternativen i dialogrutorna.

 5. Markera Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider på fliken Leverantör och klicka sedan på Nästa.

 6. Ange den fullständiga sökvägen till och filnamnet på Excel-arbetsboken i rutan Datakälla på fliken Anslutningar.

 7. Klicka på fliken Alla, markera Utökade egenskaper och klicka sedan på Redigera värde.

 8. Ange något av följande i rutan Egenskapsvärde:

  • Om data i arbetsboken har kolumnrubriker ange Excel 8.0; HDR = Yes.

  • Om data i arbetsboken inte har kolumnrubriker ange Excel 8.0; HDR = No.

 9. Klicka på OK.

 10. Du kan kontrollera att du har angett rätt information genom att klicka på fliken Anslutning och sedan på Testa anslutning.

 11. Gör något av följande:

  • Om ett felmeddelande visas måste du kontrollera värdena du angav i de föregående stegen på nytt.

  • Om ett meddelande visas som anger att anslutningstestet lyckades klickar du på OK.

 12. Markera kalkylbladet under kolumnen Namn på sidan Markera databas och tabell och klicka på Nästa.

 13. Klicka på OK.

  Guiden Dataanslutning visas på nytt.

 14. Ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn på sidan Spara dataanslutningsfil och slutför och klicka på Slutför.

  Om du vill ändra mappsökväg klickar du på Bläddra (standardmappen är Mina datakällor).

 15. Om du vill göra anslutningsfilen lättare att hitta kan du ange ytterligare information i rutorna Beskrivning, Eget namn och Söknyckelord.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en arbetsbok som har skapats i Excel 97-2003 eller 2007 med hjälp av en ODBC-drivrutin

 1. Peka på Utskick och katalogerVerktyg-menyn och klicka sedan på Koppla dokument, Koppla e-post eller Koppla katalog.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Skapa eller anslut till en mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

  • Klicka på Skapa eller anslut till en mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla e-post.

  • Klicka på Skapa eller anslut till en produktlista i åtgärdsfönstret Koppla katalog.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Om du vill använda en befintlig ODC-fil dubbelklickar du på filen, data importeras och proceduren är klar.

  • Om du vill skapa en ny ODC-fil klickar du på Ny källa och följer sedan stegen i anvisningarna.

   Guiden Dataanslutning visas.

 4. Klicka på ODBC/DSN på sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

 5. Markera Excel-filer på sidan Anslut till ODBC-datakälla och klicka sedan på Nästa.

 6. Ange mappen som innehåller Excel-arbetsboken i rutan Databasnamn i dialogrutan Välj arbetsbok, markera arbetsboken i listan och klicka sedan på OK.

 7. Markera kalkylbladet som du vill importera under kolumnen Namn på sidan Markera databas och tabell och klicka sedan på Nästa.

 8. Ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn på sidan Spara dataanslutningsfil och slutför och klicka på Slutför.

  Om du vill ändra mappsökväg klickar du på Bläddra (standardmappen är Mina datakällor).

 9. Om du vill göra anslutningsfilen lättare att hitta kan du ange ytterligare information i rutorna Beskrivning, Eget namn och Söknyckelord.

Klicka på Hjälp om du vill ha mer information om de olika alternativen i dialogrutorna.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en Access 2000-, 2003- eller 2007-databas via en OLE-databasleverantör

 1. Peka på Utskick och katalogerVerktyg-menyn och klicka sedan på Koppla dokument, Koppla e-post eller Koppla katalog.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Skapa eller anslut till en mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

  • Klicka på Skapa eller anslut till en mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla e-post.

  • Klicka på Skapa eller anslut till en produktlista i åtgärdsfönstret Koppla katalog.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Om du vill använda en befintlig ODC-fil dubbelklickar du på filen, data importeras och proceduren är klar.

  • Om du vill skapa en ny ODC-fil klickar du på Ny källa och följer sedan stegen i anvisningarna.

   Guiden Dataanslutning visas.

 4. Klicka på Övrigt/avancerat på sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

  Dialogrutan Egenskaper för datalänk visas.

  Klicka på Hjälp om du vill ha mer information om de olika alternativen i dialogrutorna.

 5. Gör något av följande på fliken Leverantör:

  • Om det gäller en Microsoft Access 2000- eller Microsoft Office Access 2003-databas markerar du Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider.

  • Om det gäller en Microsoft Office Access 2007-databas markerar du Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider.

 6. Klicka på Nästa.

 7. Ange den fullständiga sökvägen till och filnamnet för Access-databasen i rutan Markera eller ange ett databasnamn på fliken Anslutningar.

  Om du markerar Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider på fliken Leverantör kan du klicka på knappen Bläddra bredvid rutan om du vill ha hjälp med att hitta databasen.

 8. Du kan kontrollera att du har angett rätt information genom att klicka på fliken Anslutning och sedan på Testa anslutning.

 9. Gör något av följande:

  • Om ett felmeddelande visas måste du kontrollera värdena du angav i de föregående stegen på nytt.

  • Om ett meddelande visas som anger att anslutningstestet lyckades klickar du på OK.

 10. Markera tabellen eller frågan under kolumnen Namn på sidan Markera databas och tabell och klicka på Nästa.

  Obs!: Länkade tabeller visas inte i den här listan. Om du vill importera en länkad tabell måste du skapa en fråga till den länkade tabellen i Access-databasen innan du genomför importproceduren.

 11. Ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn på sidan Spara dataanslutningsfil och slutför och klicka på Slutför.

  Om du vill ändra mappsökväg klickar du på Bläddra (standardmappen är Mina datakällor).

 12. Om du vill göra anslutningsfilen lättare att hitta kan du ange ytterligare information i rutorna Beskrivning, Eget namn och Söknyckelord.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en Access 2000-, 2003- eller 2007-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin

 1. Peka på Utskick och katalogerVerktyg-menyn och klicka sedan på Koppla dokument, Koppla e-post eller Koppla katalog.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Skapa eller anslut till en mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

  • Klicka på Skapa eller anslut till en mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla e-post.

  • Klicka på Skapa eller anslut till en produktlista i åtgärdsfönstret Koppla katalog.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Om du vill använda en befintlig ODC-fil dubbelklickar du på filen, data importeras och proceduren är klar.

  • Om du vill skapa en ny ODC-fil klickar du på Ny källa och följer sedan stegen i anvisningarna.

   Guiden Dataanslutning visas.

 4. Klicka på ODBC/DSN på sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

 5. Markera Excel-filer på sidan MS Access-databaser och klicka sedan på Nästa.

  Dialogrutan Välj databas öppnas.

 6. Leta upp mappen med Access-databasen som du vill importera i dialogrutan Välj katalog, kontrollera att Access-databasen visas i listan under rutan Filnamn och klicka sedan på OK.

  Guiden Dataanslutning visas på nytt.

 7. Markera tabellen eller frågan under kolumnen Namn på sidan Markera databas och tabell och klicka på Nästa.

 8. Ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn på sidan Spara dataanslutningsfil och slutför och klicka på Slutför.

  Om du vill ändra mappsökväg klickar du på Bläddra (standardmappen är Mina datakällor).

 9. Om du vill göra anslutningsfilen lättare att hitta kan du ange ytterligare information i rutorna Beskrivning, Eget namn och Söknyckelord.

Klicka på Hjälp om du vill ha mer information om de olika alternativen i dialogrutorna.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en SQL Server 2000- eller 2005-databas via en OLE-databasleverantör

 1. Peka på Utskick och katalogerVerktyg-menyn och klicka sedan på Koppla dokument, Koppla e-post eller Koppla katalog.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Skapa eller anslut till en mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

  • Klicka på Skapa eller anslut till en mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla e-post.

  • Klicka på Skapa eller anslut till en produktlista i åtgärdsfönstret Koppla katalog.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Om du vill använda en befintlig ODC-fil dubbelklickar du på filen, data importeras och proceduren är klar.

  • Om du vill skapa en ny ODC-fil klickar du på Ny källa och följer sedan stegen i anvisningarna.

   Guiden Dataanslutning visas.

 4. Klicka på Microsoft SQL Server på sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

 5. Gör följande på sidan Anslut till databasserver:

  • Ange namnet på databasservern i rutan Servernamn.

   Om databasen finns på din dator skriver du (lokal).

  • Gör något av följande under Inloggningsinformation:

   • Om du vill använda samma användarnamn och lösenord som i Windows klickar du på Använd Windows-autentisering.

   • Om du vill använda ett annat användarnamn och lösenord för databasen klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och skriver sedan användarnamnet och lösenordet i rutorna.

 6. Klicka på Nästa.

 7. Markera databasen i rutan Databas på sidan Markera databas och tabell, markera sedan tabellen, vyn eller den användardefinierade funktionen under kolumnen Namn och klicka slutligen på Nästa.

 8. Ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn på sidan Spara dataanslutningsfil och slutför och klicka på Slutför.

  Om du vill ändra mappsökväg klickar du på Bläddra (standardmappen är Mina datakällor).

 9. Om du vill göra anslutningsfilen lättare att hitta kan du ange ytterligare information i rutorna Beskrivning, Eget namn och Söknyckelord.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en SQL Server 2000- eller 2005-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin

När data importeras från en SQL Server-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin sker detta i två steg. Vid behov måste du nämligen först definiera ett användar-DSN på datorn för ODBC-drivrutinen innan du kan importera data från SQL Server-databasen.

Definiera ett användar-DSN

 1. Öppna Kontrollpanelen, dubbelklicka på ikonen Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på ikonen Datakällor (ODBC).

 2. Välj fliken Användar-DSN i dialogrutan ODBC-databasadministratör och klicka sedan på Lägg till.

 3. Markera SQL Server i dialogrutan Skapa ny datakälla och klicka sedan på Slutför.

  Dialogrutan Skapa en ny datakälla för SQL Server visas.

 4. Ange ett namn på datakällan i rutan Namn.

 5. Beskriv eventuellt datakällan i rutan Beskrivning.

 6. Ange namnet på databasservern i rutan Server.

  Om databasen finns på din dator skriver du (lokal).

 7. Klicka på Nästa.

 8. Gör något av följande under Hur ska SQL Server autentisera i inloggnings-ID:t?:

  • Om du vill använda samma användarnamn och lösenord som i Windows klickar du på Windows NT-verifiering med ID för nätverksinloggning.

  • Om du vill använda ett annat användarnamn och lösenord för databasen klickar du på SQL Server-autentisering med inloggnings-ID och lösenord som anges av användaren och anger sedan ID:t och lösenordet i rutorna.

 9. Klicka på Nästa två gånger och sedan på Slutför.

 10. Om du vill kontrollera att du har angett rätt information klickar du på Testa datakälla.

 11. Gör något av följande:

  • Om ett felmeddelande visas måste du kontrollera värdena du angav i de föregående stegen på nytt.

  • Om ett meddelande visas som anger att testet lyckades klickar du på OK.

 12. Klicka på OK två gånger.

Klicka på Hjälp om du vill ha mer information om de olika alternativen i dialogrutorna.

Importera data från SQL Server-databasen

 1. Peka på Utskick och katalogerVerktyg-menyn och klicka sedan på Koppla dokument, Koppla e-post eller Koppla katalog.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Skapa eller anslut till en mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

  • Klicka på Skapa eller anslut till en mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla e-post.

  • Klicka på Skapa eller anslut till en produktlista i åtgärdsfönstret Koppla katalog.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Om du vill använda en befintlig ODC-fil dubbelklickar du på filen, data importeras och proceduren är klar.

  • Om du vill skapa en ny ODC-fil klickar du på Ny källa och följer sedan stegen i anvisningarna.

   Guiden Dataanslutning visas.

 4. Klicka på ODBC/DSN på sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

 5. Markera namnet på den datakälla som du definierade på sidan Anslut till ODBC-datakälla i det föregående avsnittet och klicka sedan på Nästa.

 6. Markera databasen i rutan Databas på sidan Markera databas och tabell, markera sedan tabellen, vyn eller funktionen under kolumnen Namn och klicka därefter på Nästa.

 7. Ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn på sidan Spara dataanslutningsfil och slutför och klicka på Slutför.

  Om du vill ändra mappsökväg klickar du på Bläddra (standardmappen är Mina datakällor).

 8. Om du vill göra anslutningsfilen lättare att hitta kan du ange ytterligare information i rutorna Beskrivning, Eget namn och Söknyckelord.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Överst på sidan

Office Visio: Importera externa data med hjälp av guiden Dataanslutning

I Microsoft Office Visio Importera externa data så att den kan läggas till direkt i former i en ritning. Använda en ritning för att övervaka information visuellt, till exempel ett nätverksdiagram som visar driftsavbrott statistik eller ett flödesschema som visar förloppsindikatorer och mätare som ska summeras projektuppgifter. Följande anvisningar gäller för textfiler och SQL Server-datakällor. Du kan också importera Excel-kalkylblad, Access-tabeller eller frågor och SharePoint-listor direkt i en fil utan att använda en anslutningsfil. Mer information finns i Importera data från Excel, SQL Server, SharePoint-webbplatser, och andra externa källor.

Vad vill du göra?

Importera en textfil med hjälp av en OLE DB-provider

Importera en textfil med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera data från en SQL Server 2000 eller 2005-databas med hjälp av en OLE DB-provider

Importera data från en SQL Server 2000 eller 2005-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera en textfil via en OLE-databasleverantör

Det är enkelt att importera en textfil med kommaavgränsade värden (CSV-fil). Om CSV-filen inte använder det listavgränsartecken som har definierats på din dator eller om textfilen inte är en CSV-fil kan du ange korrekt filformat i en fil med namnet Schema.ini.

Importera filen

 1. Gå till Data-menyn och klicka på Länka data till former.

 2. Klicka på Annan OLEDB- eller ODBC-datakälla i guiden Dataväljare.

  Guiden Dataanslutning visas.

 3. Klicka på Övrigt/avancerat.

  Dialogrutan Egenskaper för datalänk visas.

  Klicka på Hjälp om du vill ha mer information om de olika alternativen i dialogrutorna.

 4. Markera Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider på fliken Leverantör och klicka sedan på Nästa.

 5. Ange den fullständiga sökvägen till mappen där textfilen finns i rutan Markera eller ange ett databasnamn på fliken Anslutningar.

  Om du vill ha hjälp med att leta upp mappen klickar du på knappen Bläddra bredvid rutan.

 6. Klicka på fliken Alla, markera Utökade egenskaper och klicka sedan på Redigera värde.

 7. Ange något av följande i rutan Egenskapsvärde:

  • Om filen har kolumnrubriker ange Text. HDR = Yes.

  • Om filen inte har kolumnrubriker ange Text. HDR = No.

 8. Klicka på OK.

 9. Du kan kontrollera att du har angett rätt information genom att klicka på fliken Anslutning och sedan på Testa anslutning.

 10. Gör något av följande:

  • Om ett felmeddelande visas måste du kontrollera värdena du angav i de föregående stegen på nytt.

  • Om ett meddelande visas som anger att anslutningstestet lyckades klickar du på OK.

 11. Klicka på OK.

  Guiden Dataanslutning visas på nytt.

 12. Markera textfilen som du vill importera under kolumnen Namn på sidan Markera databas och tabell och klicka sedan på Nästa.

 13. Ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn på sidan Spara dataanslutningsfil och slutför och klicka på Slutför.

  Om du vill ändra mappsökväg klickar du på Bläddra (standardmappen är Mina datakällor).

 14. Om du vill göra anslutningsfilen lättare att hitta kan du ange ytterligare information i rutorna Beskrivning, Eget namn och Söknyckelord.

 15. Klicka på Slutför.

  Guiden Dataväljare visas på nytt.

 16. Gör något av följande på sidan Välj dataanslutning:

  • Om du vill använda ODC-filen som du nyss skapade och godkänna alla rader och kolumner i datakällan klickar du på Slutför.

  • Om du vill fortsätta använda guiden Dataväljare så att du kan välja specifika kolumner och rader, och skapa en unik identifierare, klickar du på Nästa.

   Tryck på F1 om du vill ha mer information om de olika sidorna i guiden Dataväljare.

Ange ett annat listavgränsartecken eller ett annat textfilsformat med hjälp av en Schema.ini-fil

Schema.ini är en textfil med poster som åsidosätter inställningarna i standarddrivrutinerna för textfiler i Windows-registret. Om du vill använda en Schema.ini-fil måste du vanligtvis göra följande:

 • Spara Schema.ini i samma mapp som textfilen du importerar.

 • Namnge filen Schema.ini.

 • På den första raden i Schema.ini skriver du namnet på den textfil du vill länka till inom hakparenteser.

 • Lägg till ytterligare information om du vill definiera ett annat textfilsformat.

Följande avsnitt innehåller exempel på hur Schema.ini kan användas.

Exempel: Ange semikolon (;) som avgränsare

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Exempel: Ange tabbtecken som avgränsare

[Products.txt] Format=TabDelimited

Exempel: Ange att filen ska har fast bredd

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera en textfil med hjälp av en ODBC-drivrutin

Att importera en textfil med hjälp av en ODBC-drivrutin är en process i minst två steg. Vid behov måste du först definiera ett användar-DSN på datorn för ODBC-drivrutinen, sedan importerar du textfilen med hjälp av detta användar-DSN. Om CSV-filen innehåller kommaavgränsade värden och inte använder det listavgränsartecken som har definierats på datorn eller om textfilen inte är en CSV-fil kan du ange korrekt filformat i en fil med namnet Schema.ini.

Definiera ett användar-DSN

 1. Öppna Kontrollpanelen, dubbelklicka på ikonen Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på ikonen Datakällor (ODBC).

 2. Klicka på Lägg till på fliken Användar-DSN i dialogrutan ODBC-databasadministratör.

 3. Markera Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) i dialogrutan Skapa ny datakälla och klicka sedan på Slutför.

  Dialogrutan ODBC – inställningar för Text visas.

 4. Ange ett namn under Namn på datakälla.

 5. Avmarkera kryssrutan Använd aktuell katalog.

 6. Klicka på Välj katalog.

 7. Leta upp mappen med textfilen som du vill importera i dialogrutan Välj katalog, kontrollera att textfilen visas i listan under rutan Filnamn och klicka sedan på OK.

 8. Klicka på OK två gånger.

Klicka på Hjälp om du vill ha mer information om de olika alternativen i dialogrutorna.

Importera filen

 1. Gå till Data-menyn och klicka på Länka data till former.

 2. Klicka på Annan OLEDB- eller ODBC-datakälla i guiden Dataväljare.

  Guiden Dataanslutning visas.

 3. Klicka på ODBC/DSN på sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

 4. Markera det användar-DSN som du nyss skapade på sidan Anslut till ODBC-datakälla och klicka sedan på Nästa.

 5. Markera textfilen under kolumnen Namn på sidan Markera databas och tabell och klicka på Nästa.

 6. Ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn på sidan Spara dataanslutningsfil och slutför och klicka på Slutför.

  Om du vill ändra mappsökväg klickar du på Bläddra (standardmappen är Mina datakällor).

 7. Om du vill göra anslutningsfilen lättare att hitta kan du ange ytterligare information i rutorna Beskrivning, Eget namn och Söknyckelord.

 8. Klicka på Slutför.

  Guiden Dataväljare visas på nytt.

 9. Gör något av följande på sidan Välj dataanslutning:

  • Om du vill använda ODC-filen som du nyss skapade och godkänna alla rader och kolumner i datakällan klickar du på Slutför.

  • Om du vill fortsätta använda guiden Dataväljare så att du kan välja specifika kolumner och rader, och skapa en unik identifierare, klickar du på Nästa.

   Tryck på F1 om du vill ha mer information om de olika sidorna i guiden Dataväljare.

Ange ett annat listavgränsartecken eller ett annat textfilsformat med hjälp av en Schema.ini-fil

Schema.ini är en textfil med poster som åsidosätter inställningarna i standarddrivrutinerna för textfiler i Windows-registret. Om du vill använda en Schema.ini-fil måste du vanligtvis göra följande:

 • Spara Schema.ini i samma mapp som textfilen du importerar.

 • Namnge filen Schema.ini.

 • På den första raden i Schema.ini skriver du namnet på den textfil du vill länka till inom hakparenteser.

 • Lägg till ytterligare information om du vill definiera ett annat textfilsformat.

Följande avsnitt innehåller exempel på hur Schema.ini kan användas.

Exempel: Ange en kolumnrubrik

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Exempel: Ange semikolon (;) som avgränsare

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Exempel: Ange tabbtecken som avgränsare

[Products.txt] Format=TabDelimited

Exempel: Ange att filen ska har fast bredd

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en SQL Server 2000- eller 2005-databas via en OLE-databasleverantör

 1. Gå till Data-menyn och klicka på Länka data till former.

 2. Klicka på Microsoft SQL Server 2000- eller 2005-databas på den första sidan i guiden Dataväljare.

  Guiden Dataanslutning visas.

 3. Gör följande på sidan Anslut till databasserver:

  • Ange namnet på databasservern i rutan Servernamn.

   Om databasen finns på din dator skriver du (lokal).

  • Gör något av följande under Inloggningsinformation:

   • Om du vill använda samma användarnamn och lösenord som i Windows klickar du på Använd Windows-autentisering.

   • Om du vill använda ett annat användarnamn och lösenord för databasen klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och skriver sedan användarnamnet och lösenordet i rutorna.

 4. Klicka på Nästa.

 5. Markera databasen i rutan Databas på sidan Markera databas och tabell, markera sedan tabellen, vyn eller den användardefinierade funktionen under kolumnen Namn och klicka slutligen på Nästa.

 6. Ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn på sidan Spara dataanslutningsfil och slutför och klicka på Slutför.

  Om du vill ändra mappsökväg klickar du på Bläddra (standardmappen är Mina datakällor).

 7. Om du vill göra anslutningsfilen lättare att hitta kan du ange ytterligare information i rutorna Beskrivning, Eget namn och Söknyckelord.

 8. Klicka på Slutför.

  Guiden Dataväljare visas på nytt.

 9. Gör något av följande på sidan Välj dataanslutning:

  • Om du vill använda ODC-filen som du nyss skapade och godkänna alla rader och kolumner i datakällan klickar du på Slutför.

  • Om du vill fortsätta använda guiden Dataväljare så att du kan välja specifika kolumner och rader, och skapa en unik identifierare, klickar du på Nästa.

   Tryck på F1 om du vill ha mer information om de olika sidorna i guiden Dataväljare.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en SQL Server 2000- eller 2005-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin

När data importeras från en SQL Server-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin sker detta i två steg. Vid behov måste du nämligen först definiera ett användar-DSN på datorn för ODBC-drivrutinen innan du kan importera data från SQL Server-databasen.

Definiera ett användar-DSN

 1. Öppna Kontrollpanelen, dubbelklicka på ikonen Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på ikonen Datakällor (ODBC).

 2. Välj fliken Användar-DSN i dialogrutan ODBC-databasadministratör och klicka sedan på Lägg till.

 3. Markera SQL Server i dialogrutan Skapa ny datakälla och klicka sedan på Slutför.

  Dialogrutan Skapa en ny datakälla för SQL Server visas.

 4. Ange ett namn på datakällan i rutan Namn.

 5. Beskriv eventuellt datakällan i rutan Beskrivning.

 6. Ange namnet på databasservern i rutan Server.

  Om databasen finns på din dator skriver du (lokal).

 7. Klicka på Nästa.

 8. Gör något av följande under Hur ska SQL Server autentisera i inloggnings-ID:t?:

  • Om du vill använda samma användarnamn och lösenord som i Windows klickar du på Windows NT-verifiering med ID för nätverksinloggning.

  • Om du vill använda ett annat användarnamn och lösenord för databasen klickar du på SQL Server-autentisering med inloggnings-ID och lösenord som anges av användaren och anger sedan ID:t och lösenordet i rutorna.

 9. Klicka på Nästa två gånger och sedan på Slutför.

 10. Om du vill kontrollera att du har angett rätt information klickar du på Testa datakälla.

 11. Gör något av följande:

  • Om ett felmeddelande visas måste du kontrollera värdena du angav i de föregående stegen på nytt.

  • Om ett meddelande visas som anger att testet lyckades klickar du på OK.

 12. Klicka på OK två gånger.

Klicka på Hjälp om du vill ha mer information om de olika alternativen i dialogrutorna.

Importera data från SQL Server-databasen

 1. Gå till Data-menyn och klicka på Länka data till former.

 2. Klicka på Annan OLEDB- eller ODBC-datakälla i guiden Dataväljare.

  Guiden Dataanslutning visas.

 3. Klicka på ODBC/DSN på sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

 4. Markera namnet på den datakälla som du definierade på sidan Anslut till ODBC-datakälla i det föregående avsnittet och klicka sedan på Nästa.

 5. Markera databasen i rutan Databas på sidan Markera databas och tabell, markera sedan tabellen, vyn eller funktionen under kolumnen Namn och klicka därefter på Nästa.

 6. Ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn på sidan Spara dataanslutningsfil och slutför och klicka på Slutför.

  Om du vill ändra mappsökväg klickar du på Bläddra (standardmappen är Mina datakällor).

 7. Om du vill göra anslutningsfilen lättare att hitta kan du ange ytterligare information i rutorna Beskrivning, Eget namn och Söknyckelord.

 8. Klicka på Slutför.

  Guiden Dataväljare visas på nytt.

 9. Gör något av följande på sidan Välj dataanslutning:

  • Om du vill använda ODC-filen som du nyss skapade och godkänna alla rader och kolumner i datakällan klickar du på Slutför.

  • Om du vill fortsätta använda guiden Dataväljare så att du kan välja specifika kolumner och rader, och skapa en unik identifierare, klickar du på Nästa.

   Tryck på F1 om du vill ha mer information om de olika sidorna i guiden Dataväljare.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Överst på sidan

Office Word: Importera externa data med hjälp av guiden Dataanslutning

I Microsoft Office Word kan importera du externa data med hjälp av dokumentkoppling. Använd dokumentkoppling för att skapa en uppsättning dokument, till exempel ett standardbrev som skickas till många kunder eller ett ark med adressetiketter för en helgdag kortet utskick. Du kan också importera textfiler, Excel-kalkylblad och Access-tabeller eller frågor direkt, utan att använda en anslutningsfil. Mer information finns i Skapa ett kopplat dokument.

Vad vill du göra?

Importera en textfil med hjälp av en OLE DB-provider

Importera en textfil med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera data från en arbetsbok i Excel 97-2003 och 2007 med hjälp av en OLE DB-provider

Importera data från en arbetsbok i Excel 97-2003 och 2007 med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera data från en Access 2000, 2003 eller 2007-databas med hjälp av en OLE DB-provider

Importera data från en Access 2000, 2003 eller 2007-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera data från en SQL Server 2000 eller 2005-databas med hjälp av en OLE DB-provider

Importera data från en SQL Server 2000 eller 2005-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin

Importera en textfil via en OLE-databasleverantör

Det är enkelt att importera en textfil med kommaavgränsade värden (CSV-fil). Om CSV-filen inte använder det listavgränsartecken som har definierats på din dator eller om textfilen inte är en CSV-fil kan du ange korrekt filformat i en fil med namnet Schema.ini.

Importera filen

 1. Klicka på Välj mottagare i gruppen Starta koppling av dokument på fliken Utskick och klicka sedan på Använd befintlig lista.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Om du vill använda en befintlig ODC-fil dubbelklickar du på filen, data importeras och proceduren är klar.

  • Om du vill skapa en ny ODC-fil klickar du på Ny källa och följer sedan stegen i anvisningarna.

   Guiden Dataanslutning visas.

 3. Klicka på Övrigt/avancerat på sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

  Dialogrutan Egenskaper för datalänk visas.

  Klicka på Hjälp om du vill ha mer information om de olika alternativen i dialogrutorna.

 4. Markera Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider på fliken Leverantör och klicka sedan på Nästa.

 5. Ange den fullständiga sökvägen till mappen där textfilen finns i rutan Markera eller ange ett databasnamn på fliken Anslutningar.

  Om du vill ha hjälp med att leta upp mappen klickar du på knappen Bläddra bredvid rutan.

 6. Klicka på fliken Alla, markera Utökade egenskaper och klicka sedan på Redigera värde.

 7. Ange något av följande i rutan Egenskapsvärde:

  • Om filen har kolumnrubriker ange Text. HDR = Yes.

  • Om filen inte har kolumnrubriker ange Text. HDR = No.

 8. Klicka på OK.

 9. Du kan kontrollera att du har angett rätt information genom att klicka på fliken Anslutning och sedan på Testa anslutning.

 10. Gör något av följande:

  • Om ett felmeddelande visas måste du kontrollera värdena du angav i de föregående stegen på nytt.

  • Om ett meddelande visas som anger att anslutningstestet lyckades klickar du på OK.

 11. Klicka på OK.

  Guiden Dataanslutning visas på nytt.

 12. Markera textfilen som du vill importera under kolumnen Namn på sidan Markera databas och tabell och klicka sedan på Nästa.

 13. Ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn på sidan Spara dataanslutningsfil och slutför och klicka på Slutför.

  Om du vill ändra mappsökväg klickar du på Bläddra (standardmappen är Mina datakällor).

 14. Om du vill göra anslutningsfilen lättare att hitta kan du ange ytterligare information i rutorna Beskrivning, Eget namn och Söknyckelord.

Ange ett annat listavgränsartecken eller ett annat textfilsformat med hjälp av en Schema.ini-fil

Schema.ini är en textfil med poster som åsidosätter inställningarna i standarddrivrutinerna för textfiler i Windows-registret. Om du vill använda en Schema.ini-fil måste du vanligtvis göra följande:

 • Spara Schema.ini i samma mapp som textfilen du importerar.

 • Namnge filen Schema.ini.

 • På den första raden i Schema.ini skriver du namnet på den textfil du vill länka till inom hakparenteser.

 • Lägg till ytterligare information om du vill definiera ett annat textfilsformat.

Följande avsnitt innehåller exempel på hur Schema.ini kan användas.

Exempel: Ange semikolon (;) som avgränsare

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Exempel: Ange tabbtecken som avgränsare

[Products.txt] Format=TabDelimited

Exempel: Ange att filen ska har fast bredd

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera en textfil med hjälp av en ODBC-drivrutin

Att importera en textfil med hjälp av en ODBC-drivrutin är en process i minst två steg. Vid behov måste du först definiera ett användar-DSN på datorn för ODBC-drivrutinen, sedan importerar du textfilen med hjälp av detta användar-DSN. Om CSV-filen innehåller kommaavgränsade värden och inte använder det listavgränsartecken som har definierats på datorn eller om textfilen inte är en CSV-fil kan du ange korrekt filformat i en fil med namnet Schema.ini.

Definiera ett användar-DSN

 1. Öppna Kontrollpanelen, dubbelklicka på ikonen Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på ikonen Datakällor (ODBC).

 2. Klicka på Lägg till på fliken Användar-DSN i dialogrutan ODBC-databasadministratör.

 3. Markera Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) i dialogrutan Skapa ny datakälla och klicka sedan på Slutför.

  Dialogrutan ODBC – inställningar för Text visas.

 4. Ange ett namn under Namn på datakälla.

 5. Avmarkera kryssrutan Använd aktuell katalog.

 6. Klicka på Välj katalog.

 7. Leta upp mappen med textfilen som du vill importera i dialogrutan Välj katalog, kontrollera att textfilen visas i listan under rutan Filnamn och klicka sedan på OK.

 8. Klicka på OK två gånger.

Klicka på Hjälp om du vill ha mer information om de olika alternativen i dialogrutorna.

Importera filen

 1. Klicka på Välj mottagare i gruppen Starta koppling av dokument på fliken Utskick och klicka sedan på Använd befintlig lista.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Om du vill använda en befintlig ODC-fil dubbelklickar du på filen, data importeras och proceduren är klar.

  • Om du vill skapa en ny ODC-fil klickar du på Ny källa och följer sedan stegen i anvisningarna.

   Guiden Dataanslutning visas.

 3. Klicka på ODBC/DSN på sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

 4. Markera det användar-DSN som du nyss skapade på sidan Anslut till ODBC-datakälla och klicka sedan på Nästa.

 5. Markera textfilen under kolumnen Namn på sidan Markera databas och tabell och klicka på Nästa.

 6. Ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn på sidan Spara dataanslutningsfil och slutför och klicka på Slutför.

  Om du vill ändra mappsökväg klickar du på Bläddra (standardmappen är Mina datakällor).

 7. Om du vill göra anslutningsfilen lättare att hitta kan du ange ytterligare information i rutorna Beskrivning, Eget namn och Söknyckelord.

Klicka på Hjälp om du vill ha mer information om de olika alternativen i dialogrutorna.

Ange ett annat listavgränsartecken eller ett annat textfilsformat med hjälp av en Schema.ini-fil

Schema.ini är en textfil med poster som åsidosätter inställningarna i standarddrivrutinerna för textfiler i Windows-registret. Om du vill använda en Schema.ini-fil måste du vanligtvis göra följande:

 • Spara Schema.ini i samma mapp som textfilen du importerar.

 • Ge filen namnet Schema.ini.

 • På den första raden i Schema.ini skriver du namnet på den textfil du vill länka till inom hakparenteser.

 • Lägg till ytterligare information om du vill definiera ett annat textfilsformat.

Följande avsnitt innehåller exempel på hur Schema.ini kan användas.

Exempel: Ange en kolumnrubrik

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Exempel: Ange ett semikolon tecken (;) som avgränsare

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Exempel: Ange tabbtecken som avgränsare

[Products.txt] Format=TabDelimited

Exempel: Ange att filen ska har fast bredd

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en arbetsbok som har skapats i Excel 97-2003 eller 2007 via en OLE-databasleverantör

 1. Klicka på Välj mottagare i gruppen Starta koppling av dokument på fliken Utskick och klicka sedan på Använd befintlig lista.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Om du vill använda en befintlig ODC-fil dubbelklickar du på filen, data importeras och proceduren är klar.

  • Om du vill skapa en ny ODC-fil klickar du på Ny källa och följer sedan stegen i anvisningarna.

   Guiden Dataanslutning visas.

 3. Klicka på Övrigt/avancerat på sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

  Dialogrutan Egenskaper för datalänk visas.

  Klicka på Hjälp om du vill ha mer information om de olika alternativen i dialogrutorna.

 4. Markera Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider på fliken Leverantör och klicka sedan på Nästa.

 5. Ange den fullständiga sökvägen till och filnamnet på Excel-arbetsboken i rutan Datakälla på fliken Anslutningar.

 6. Klicka på fliken Alla, markera Utökade egenskaper och klicka sedan på Redigera värde.

 7. Ange något av följande i rutan Egenskapsvärde:

  • Om data i arbetsboken har kolumnrubriker ange Excel 8.0; HDR = Yes.

  • Om data i arbetsboken inte har kolumnrubriker ange Excel 8.0; HDR = No.

 8. Klicka på OK.

 9. Du kan kontrollera att du har angett rätt information genom att klicka på fliken Anslutning och sedan på Testa anslutning.

 10. Gör något av följande:

  • Om ett felmeddelande visas måste du kontrollera värdena du angav i de föregående stegen på nytt.

  • Om ett meddelande visas som anger att anslutningstestet lyckades klickar du på OK.

 11. Markera kalkylbladet under kolumnen Namn på sidan Markera databas och tabell och klicka på Nästa.

 12. Klicka på OK.

  Guiden Dataanslutning visas på nytt.

 13. Ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn på sidan Spara dataanslutningsfil och slutför och klicka på Slutför.

  Om du vill ändra mappsökväg klickar du på Bläddra (standardmappen är Mina datakällor).

 14. Om du vill göra anslutningsfilen lättare att hitta kan du ange ytterligare information i rutorna Beskrivning, Eget namn och Söknyckelord.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en arbetsbok som har skapats i Excel 97-2003 eller 2007 med hjälp av en ODBC-drivrutin

 1. Klicka på Välj mottagare i gruppen Starta koppling av dokument på fliken Utskick och klicka sedan på Använd befintlig lista.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Om du vill använda en befintlig ODC-fil dubbelklickar du på filen, data importeras och proceduren är klar.

  • Om du vill skapa en ny ODC-fil klickar du på Ny källa och följer sedan stegen i anvisningarna.

   Guiden Dataanslutning visas.

 3. Klicka på ODBC/DSN på sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

 4. Markera Excel-filer på sidan Anslut till ODBC-datakälla och klicka sedan på Nästa.

 5. Ange mappen som innehåller Excel-arbetsboken i rutan Databasnamn i dialogrutan Välj arbetsbok, markera arbetsboken i listan och klicka sedan på OK.

 6. Markera kalkylbladet som du vill importera under kolumnen Namn på sidan Markera databas och tabell och klicka sedan på Nästa.

 7. Ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn på sidan Spara dataanslutningsfil och slutför och klicka på Slutför.

  Om du vill ändra mappsökväg klickar du på Bläddra (standardmappen är Mina datakällor).

 8. Om du vill göra anslutningsfilen lättare att hitta kan du ange ytterligare information i rutorna Beskrivning, Eget namn och Söknyckelord.

Klicka på Hjälp om du vill ha mer information om de olika alternativen i dialogrutorna.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en Access 2000-, 2003- eller 2007-databas via en OLE-databasleverantör

 1. Klicka på Välj mottagare i gruppen Starta koppling av dokument på fliken Utskick och klicka sedan på Använd befintlig lista.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Om du vill använda en befintlig ODC-fil dubbelklickar du på filen, data importeras och proceduren är klar.

  • Om du vill skapa en ny ODC-fil klickar du på Ny källa och följer sedan stegen i anvisningarna.

   Guiden Dataanslutning visas.

 3. Klicka på Övrigt/avancerat på sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

  Dialogrutan Egenskaper för datalänk visas.

  Klicka på Hjälp om du vill ha mer information om de olika alternativen i dialogrutorna.

 4. Gör något av följande på fliken Leverantör:

  • Om det gäller en Access 2000- eller Access 2003-databas markerar du Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider.

  • Om det gäller en Office Access 2007-databas markerar du Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider.

 5. Klicka på Nästa.

 6. Ange den fullständiga sökvägen till och filnamnet för Access-databasen i rutan Markera eller ange ett databasnamn på fliken Anslutningar.

  Om du markerar Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider på fliken Leverantör kan du klicka på knappen Bläddra bredvid rutan om du vill ha hjälp med att hitta databasen.

 7. Du kan kontrollera att du har angett rätt information genom att klicka på fliken Anslutning och sedan på Testa anslutning.

 8. Gör något av följande:

  • Om ett felmeddelande visas måste du kontrollera värdena du angav i de föregående stegen på nytt.

  • Om ett meddelande visas som anger att anslutningstestet lyckades klickar du på OK.

 9. Markera tabellen eller frågan under kolumnen Namn på sidan Markera databas och tabell och klicka på Nästa.

  Obs!: Länkade tabeller visas inte i den här listan. Om du vill importera en länkad tabell måste du skapa en fråga till den länkade tabellen i Access-databasen innan du genomför importproceduren.

 10. Ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn på sidan Spara dataanslutningsfil och slutför och klicka på Slutför.

  Om du vill ändra mappsökväg klickar du på Bläddra (standardmappen är Mina datakällor).

 11. Om du vill göra anslutningsfilen lättare att hitta kan du ange ytterligare information i rutorna Beskrivning, Eget namn och Söknyckelord.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en Access 2000-, 2003- eller 2007-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin

 1. Klicka på Välj mottagare i gruppen Starta koppling av dokument på fliken Utskick och klicka sedan på Använd befintlig lista.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Om du vill använda en befintlig ODC-fil dubbelklickar du på filen, data importeras och proceduren är klar.

  • Om du vill skapa en ny ODC-fil klickar du på Ny källa och följer sedan stegen i anvisningarna.

   Guiden Dataanslutning visas.

 3. Klicka på ODBC/DSN på sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

 4. Markera Excel-filer på sidan MS Access-databaser och klicka sedan på Nästa.

  Dialogrutan Välj databas öppnas.

 5. Leta upp mappen med Access-databasen som du vill importera i dialogrutan Välj katalog, kontrollera att Access-databasen visas i listan under rutan Filnamn och klicka sedan på OK.

  Guiden Dataanslutning visas på nytt.

 6. Markera tabellen eller frågan under kolumnen Namn på sidan Markera databas och tabell och klicka på Nästa.

 7. Ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn på sidan Spara dataanslutningsfil och slutför och klicka på Slutför.

  Om du vill ändra mappsökväg klickar du på Bläddra (standardmappen är Mina datakällor).

 8. Om du vill göra anslutningsfilen lättare att hitta kan du ange ytterligare information i rutorna Beskrivning, Eget namn och Söknyckelord.

Klicka på Hjälp om du vill ha mer information om de olika alternativen i dialogrutorna.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en SQL Server 2000- eller 2005-databas via en OLE-databasleverantör

 1. Klicka på Välj mottagare i gruppen Starta koppling av dokument på fliken Utskick och klicka sedan på Använd befintlig lista.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Om du vill använda en befintlig ODC-fil dubbelklickar du på filen, data importeras och proceduren är klar.

  • Om du vill skapa en ny ODC-fil klickar du på Ny källa och följer sedan stegen i anvisningarna.

   Guiden Dataanslutning visas.

 3. Klicka på Microsoft SQL Server på sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

 4. Gör följande på sidan Anslut till databasserver:

  • Ange namnet på databasservern i rutan Servernamn.

   Om databasen finns på din dator skriver du (lokal).

  • Gör något av följande under Inloggningsinformation:

   • Om du vill använda samma användarnamn och lösenord som i Windows klickar du på Använd Windows-autentisering.

   • Om du vill använda ett annat användarnamn och lösenord för databasen klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och skriver sedan användarnamnet och lösenordet i rutorna.

 5. Klicka på Nästa.

 6. Markera databasen i rutan Databas på sidan Markera databas och tabell, markera sedan tabellen, vyn eller den användardefinierade funktionen under kolumnen Namn och klicka slutligen på Nästa.

 7. Ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn på sidan Spara dataanslutningsfil och slutför och klicka på Slutför.

  Om du vill ändra mappsökväg klickar du på Bläddra (standardmappen är Mina datakällor).

 8. Om du vill göra anslutningsfilen lättare att hitta kan du ange ytterligare information i rutorna Beskrivning, Eget namn och Söknyckelord.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Importera data från en SQL Server 2000- eller 2005-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin

När data importeras från en SQL Server-databas med hjälp av en ODBC-drivrutin sker detta i två steg. Vid behov måste du nämligen först definiera ett användar-DSN på datorn för ODBC-drivrutinen innan du kan importera data från SQL Server-databasen.

Definiera ett användar-DSN

 1. Öppna Kontrollpanelen, dubbelklicka på ikonen Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på ikonen Datakällor (ODBC).

 2. Välj fliken Användar-DSN i dialogrutan ODBC-databasadministratör och klicka sedan på Lägg till.

 3. Markera SQL Server i dialogrutan Skapa ny datakälla och klicka sedan på Slutför.

  Dialogrutan Skapa en ny datakälla för SQL Server visas.

 4. Ange ett namn på datakällan i rutan Namn.

 5. Beskriv eventuellt datakällan i rutan Beskrivning.

 6. Ange namnet på databasservern i rutan Server.

  Om databasen finns på din dator skriver du (lokal).

 7. Klicka på Nästa.

 8. Gör något av följande under Hur ska SQL Server autentisera i inloggnings-ID:t?:

  • Om du vill använda samma användarnamn och lösenord som i Windows klickar du på Windows NT-verifiering med ID för nätverksinloggning.

  • Om du vill använda ett annat användarnamn och lösenord för databasen klickar du på SQL Server-autentisering med inloggnings-ID och lösenord som anges av användaren och anger sedan ID:t och lösenordet i rutorna.

 9. Klicka på Nästa två gånger och sedan på Slutför.

 10. Om du vill kontrollera att du har angett rätt information klickar du på Testa datakälla.

 11. Gör något av följande:

  • Om ett felmeddelande visas måste du kontrollera värdena du angav i de föregående stegen på nytt.

  • Om ett meddelande visas som anger att testet lyckades klickar du på OK.

 12. Klicka på OK två gånger.

Klicka på Hjälp om du vill ha mer information om de olika alternativen i dialogrutorna.

Importera data från en SQL Server-databas

 1. Klicka på Välj mottagare i gruppen Starta koppling av dokument på fliken Utskick och klicka sedan på Använd befintlig lista.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Gör något av följande i dialogrutan Välj datakälla:

  • Om du vill använda en befintlig ODC-fil dubbelklickar du på filen, data importeras och proceduren är klar.

  • Om du vill skapa en ny ODC-fil klickar du på Ny källa och följer sedan stegen i anvisningarna.

   Guiden Dataanslutning visas.

 3. Klicka på ODBC/DSN på sidan Välkommen till guiden Dataanslutning.

 4. Markera namnet på den datakälla som du definierade på sidan Anslut till ODBC-datakälla i det föregående avsnittet och klicka sedan på Nästa.

 5. Markera databasen i rutan Databas på sidan Markera databas och tabell, markera sedan tabellen, vyn eller funktionen under kolumnen Namn och klicka därefter på Nästa.

 6. Ange ett namn för ODC-filen i rutan Filnamn på sidan Spara dataanslutningsfil och slutför och klicka på Slutför.

  Om du vill ändra mappsökväg klickar du på Bläddra (standardmappen är Mina datakällor).

 7. Om du vill göra anslutningsfilen lättare att hitta kan du ange ytterligare information i rutorna Beskrivning, Eget namn och Söknyckelord.

Överst på sidan Överst i avsnittet

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×