Hitta ett meddelande med Snabbsökning

Med Snabbsökning kan du snabbt hitta objekt i Microsoft Office Outlook 2007. Rutan Snabbsökning är alltid tillgänglig i alla Outlook-vyer, till exempel E-post, Kalender och Kontakter. Den här artikeln handlar om att hitta meddelanden i e-postvyn, men du kan använda samma procedurer för alla slags Outlook-objekt. I avsnittet "Göra ändringar" hittar du information om hur du förfinar sökningar, inklusive undermappar och datafiler, och ändrar sökalternativen.

Mer information    Om du vill aktivera eller inaktivera Snabbsökning bör du läsa Aktivera och inaktivera funktionen Snabbsökning. Information om hur du inaktiverar meddelandet om att installera Snabbsökning finns i Inaktivera meddelandet om att installera Windows Skrivbordssökning. Information om hur du optimerar dina sökningar finns i Lär dig att begränsa sökvillkoren i Outlook. Information om vad du kan göra om du inte får de resultat som du förväntar dig i Outlook finns i Återställa indexering genom att återskapa katalogen för Snabbsökning.

Vad vill du göra?

Hitta ett meddelande

Lägga till fler sökvillkor

Göra om en nyligen utförd sökning

Göra ändringar i en sökning

Inkludera undermappar i Snabbsökning

Inkludera datafiler i sökningar

Ändra snabbsökningsalternativen

Hitta ett meddelande

 1. Klicka på den mapp som du vill genomsöka i E-post.

 2. Skriv söktexten i rutan Snabbsökning.

  • Meddelanden som innehåller den text du angav visas i fönstret Sökresultatmed söktexten markerad.

   Obs!  Som standard behöver du inte klicka på knappen Sök Bild av knapp för att starta sökningen. Knappen Sökaktiveras bara om du har avmarkerat kryssrutan Visa sökresultat samtidigt som jag skriver när det är möjligti dialogrutan Sökalternativ. Mer information finns i avsnittet Ändra snabbsökningsalternativeni den här artikeln.

  • Om du vill begränsa sökningen skriver du in fler tecken.

 3. Om du vill utöka sökningen så att den omfattar alla mappar i e-postvynklickar du på Försök att söka igen i Alla e-postobjekti slutet av sökningen.

  Alternativt kan du klicka på Alla e-postobjektunder E-postmappari Navigeringsfönstreteller trycka på CTRL+ALT+A.

  Sökresultat

  1. Klicka på den mapp du vill söka i.

  2. Skriv söktexten i rutan Snabbsökning.

  3. Meddelanden som innehåller texten som du skrev visas i resultaten med söktexten markerad.

  4. Klicka här om du vill rensa rutan Snabbsökningoch påbörja sedan en ny sökning.

  5. Klicka här om du vill utöka sökningen till alla mappar i e-postvyn.

Exempel på hur du hittar exakt det som du är ute efter finns i Lär dig att begränsa sökvillkoren i Outlook.

Meddelanden  

 • Tryck på CTRL+E om du vill att insättningspunkten ska återgå till rutan Snabbsökning.

 • När du har utfört en sökning och hittat objektet i resultatlistan, kan du rensa sökningen. Du är kvar på det senaste objektet du klickade på.

 • Bifogade filer genomsöks men sökresultatet från de bifogade filerna markeras inte.

Överst på sidan

Lägga till fler sökvillkor

Du kan begränsa sökningen genom att lägga till sökvillkor:

 1. Klicka på Visa frågeverktygeti rutan Snabbsökning.

  Snabbsökningsfönstret

 2. Ange fler sökvillkor genom att skriva söktexten på raderna Från, Brödtext, Ämneeller Till.

  Lägg till villkor

 3. Visa fler sökfält i frågeverktyget genom att klicka på Lägg till villkoroch markera sedan önskade sökfält i listan.

  Tips  Du kan också ta bort sökfält i frågeverktyget genom att klicka på Ta borti listan med sökfält.

 4. Skriv sökvillkoren i de nya sökfälten.

  När du lägger till villkor i sökfälten visas dina villkor i rutan Snabbsökningsom en frågesyntax. Syntaxen innehåller sökvillkoret följt av ett kolon och sedan kommer värdet som du angav som sökvillkor, vilket visas i illustrationen nedan. När du har blivit bekant med frågesyntaxen kan du skriva frågan direkt i rutan Snabbsökningi stället för att använda sökfälten.

  Snabbsökningsfönstret

 5. Visa sökresultatet i listan under snabbsökningsfönstret.

  Meddelanden  

  • De sökfält som du lägger till gäller endast för den vy i Outlook du befinner dig i, till exempel E-post, Kalender, Kontakter, Uppgifter, Anteckningar, Mapplista eller Journal. Sökvillkorsrutorna är också specifika för den Outlook-profilsom du använder för tillfället. Sökfälten finns kvar efter att du har avslutat och startat om Outlook. Sökfrågan bevaras inte.

Överst på sidan

Göra om en nyligen utförd sökning

Outlook visar upp till tio av de senaste sökningarna.

 • I rutan Snabbsökningklickar du på Visa menyn för rutan Snabbsökning, pekar på Senaste sökningaroch klickar sedan på en sökning i listan.

  Sökfönster

Överst på sidan

Göra ändringar i en sökning

I det här avsnittet

Inkludera undermappar i Snabbsökning

Inkludera datafiler i sökningar

Ändra snabbsökningsalternativen

Inkludera undermappar i Snabbsökning

Med Snabbsökningkan du söka igenom alla mappar, inklusive undermappar, i Mapplistai Outlook, men alternativet att söka igenom alla mappar är inte valt som standard. Du måste aktivera det sökalternativet.

 1. Peka på Snabbsökningoch klicka sedan på SökalternativVerktyg-menyn.

  Du kan också klicka på pilen i rutan Snabbsökningoch sedan på Sökalternativ.

 2. Under Rutan Snabbsökningväljer du Alla mappar.

Inkludera mappen Borttaget i Snabbsökning

Som standard inkluderas inte mappen Borttaget när du söker igenom alla e-postobjekt. Om du vill inkludera mappen Borttaget gör du följande:

 1. Peka på Snabbsökningoch klicka sedan på SökalternativVerktyg-menyn.

  Du kan också klicka på pilen i rutan Snabbsökningoch sedan på Sökalternativ.

 2. Under Borttagetmarkerar du kryssrutan Inkludera meddelanden från mappen Borttaget i alla datafiler vid sökning i Alla objekt.

Överst på sidan

Inkludera datafiler i sökningar

Som standard inkluderas följande datafileri en sökning i alla Alla e-postobjekt:

 • Alla indexerade datafiler, bland annat Personlig mappfil (.pst)och fil i offline-mapp. Indexeringen gör att snabbsökningen verkligen blir snabb.

 • Outlook-datafilen för ditt standard-e-postkonto, oavsett om den är indexerad eller inte.

Du kan dock välja att vilken datafil som helst ska ingå i sökningar.

Alla e-postobjekt

Viktigt!  Det går endast att välja vilka datafiler som ska ingå i en sökning när det gäller sökningar efter Alla e-postobjektdär flera datafiler ingår.

Välja vilka datafiler som ska ingå i sökningar

 1. Klicka på pilen i Alla e-postobjekti navigeringsfönstreti E-post.

 2. Markera namnet på den datafil som du vill ska ingå eller undantas i dina sökningar.

  Exempel:

  • Ditt POP3-konto kanske bara är avsett för personligt bruk, och på jobbet vill du bara söka i e-postkontot för jobbet. I så fall avmarkerar du kryssrutan Hem – elektronisk post för att undanta den från sökningar.

  • Du kanske vill undanta stora arkivmappar från sökningar.

  • Du kanske jobbar på en juristfirma och har information om olika ärenden i olika öppna PST-datafiler. Om du jobbar med ett visst ärende kanske du inte vill att PST-filer för andra ärenden ska ingå i sökningar som bara gäller det aktuella ärendet.

Överst på sidan

Ändra snabbsökningsalternativen

 1. Klicka på Snabbsökningoch sedan på SökalternativVerktyg-menyn.

  Du kan även klicka på pilen i rutan Snabbsökningoch sedan på Sökalternativ.

 2. Markera önskade alternativ:

  Indexering

  • Indexera meddelanden i följande datafiler    Markera de datafiler som du vill att Outlook ska indexera för sökningar.

  • Fråga mig när sökresultat kan vara ofullständiga på grund av meddelanden som fortfarande indexeras    Det här alternativet är markerat som standard. I Outlook visas ett meddelande i rutan Snabbsökningnär visningen av sökresultatet har försenats på grund av att alla meddelanden i de valda datafilerna inte har indexerats. Om du klickar på det här meddelandet öppnas en dialogruta som anger hur många objekt som finns kvar att indexera. Avmarkera kryssrutan om du inte vill visa dessa meddelanden.

   Sök

  • Visa sökresultat samtidigt som jag skriver när det är möjligt     Det här alternativet är markerat som standard. Avmarkera kryssrutan om du inte vill att sökresultaten ska visas medan du skriver. Det är lämpligt om du till exempel inte vill se några sökresultat förrän du trycker på RETUR eller klickar på knappen Sök. Knappen Sök Bild av knapp aktiveras bara om du avmarkerar det här alternativet. Det kan hända att du vill avmarkera den här kryssrutan om sökresultaten inte visas tillräckligt snabbt.

  • Gör sökningar snabbare genom att begränsa antalet resultat som visas    Det här alternativet är markerat som standard. När sökningen returnerar ett mycket stort resultat, begränsas antalet objekt som visas så att sökningen går snabbare och bara de senaste objekten visas. Ett meddelande som informerar om den här begränsningen visas i rutan Snabbsökning. Klicka på meddelandet om du vill öppna dialogrutan och visa hela resultatet.

  • Markera de ord som jag söker efter     Det här alternativet är markerat som standard. Avmarkera kryssrutan om du inte vill att sökresultaten ska markeras. Om du vill ändra färgen på markeringen klickar du på Ändraoch sedan väljer du en färg i dialogrutan Färg.

   Borttaget

  • Inkludera meddelanden från mappen Borttaget i alla datafiler vid sökning i Alla objekt     Det här alternativet är inte markerat som standard. Markera den här kryssrutan om du vill inkludera borttagna objekt i sökningarna när du utför en sökning i Alla e-postobjekt.

   Snabbsökningsfönstret

  • Vid sökning visas resultat från     Alternativet Endast den för tillfället markerade mappenär markerat som standard. Markera kryssrutan Alla mapparom du vill att alla sökningar ska göras i alla mappar i mapplistan i Outlook.

Överst på sidan

Gäller för: Office 2007, Outlook 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk