Office
Logga in

Hantera webbplatser och webbplatssamlingar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Webbplatser blir svåra att hantera, inaktuella och mindre användbara när alltför många personer använder dem till olika saker. Om samma webbplats exempelvis används för uppföljning av kunder, lagring av företagsprinciper och för att dela dokument om produkter under utveckling överbelastas snart webbplatsen med information och blir snabbt svår att organisera. Om du har för många webbplatser kan det å andra sidan bli svårt att hitta den information du behöver.

Artikelinnehåll

Bestämma hur många webbplatser och webbplatssamlingar

Avgör om du ska använda webbplatssamlingar eller underwebbplatser

Design på webbplatsen hierarki

Övervaka webbplatsanvändning

Hantera oanvända webbplatser

Bestäm antalet webbplatser och webbplatssamlingar

Ett antal faktorer inverkar på beslutet om hur många webbplatser och webbplatssamlingar du behöver, exempelvis:

 • Hur många personer som använder webbplatserna.

 • Vilken relation som personerna som använder webbplatserna har till varandra eller hur de samarbetar.

 • Hur personerna använder webbplatsen.

 • Vilken typ av innehåll du avser lagra på webbplatserna.

 • Hur komplicerad informationen som du försöker organisera är.

Du bör upprätta en lista med användare av och syften med webbplatsen och bestämma hur många enskilda webbplatser du behöver.

Överst på sidan

Bestämma om webbplatssamlingar eller underwebbplatser ska användas

Du ska bestämma om du ska skapa webbplatserna som webbplatser på den översta nivån i separata webbplatssamlingar eller som underwebbplatser i samma webbplatssamling. Beslutet ska grundas på hur mycket webbplatserna har gemensamt, om du vill ha möjligheten att hantera dem enskilt och om du vill att de ska ha element gemensamt, exempelvis navigering och sökning.

I en webbplatssamling kan alla webbplatser använda samma element:

 • Navigeringsfält (övre länkfält och navigeringsfält med synlig sökväg)

 • Innehållstyper

 • Arbetsflöden

 • Säkerhetsgrupper

 • Uppslagsfält i listor

 • Sökområde

 • Funktionsuppsättning

Välj webbplatser på den översta nivån i separata webbplatssamlingar när du vill göra följande:

 • Upprätta separat säkerhet för olika webbplatser.

  Obs!: Även om du kan ha unika behörigheter för en underwebbplats, vill du ibland att två webbplatser inte ska ha några användare och behörigheter gemensamt. I dessa fall ska du använda separata webbplatssamlingar.

 • Flytta webbplatssamlingen till en annan databas i framtiden.

 • Säkerhetskopiera eller återställa endast en specifik webbplats.

 • Bestämma området för ett arbetsflöde till en specifik webbplats.

 • Använda kvoter så att du kan hantera mängden utrymme som varje webbplats upptar separat.

 • Decentralisera administration och låta administratörer för webbplatssamlingar utföra uppgifter som att godkänna åtkomstbegäranden och bekräfta webbplatsanvändning.

Välj underwebbplatser i samma webbplatssamling när du vill göra följande:

 • Låta webbplatser ha samma navigering.

 • Låta underwebbplatser ärva behörigheter från överordnade webbplatser.

 • Låta webbplatser ha samma listor.

 • Låta webbplatser ha samma designelement (exempelvis teman och format).

Överst på sidan

Utforma hierarkin på webbplatsen

Webbplatser ingår vanligtvis i en hierarki. Överst i hierarkin finns en webbplats på den översta nivån. Under denna webbplats kan flera underwebbplatser finnas (inklusive webbplatser för dokumentarbetsytor och mötesarbetsytor) och varje underwebbplats kan innehålla andra underwebbplatser. Webbplatsen på den översta nivån och alla dess underwebbplatser kallas tillsammans en webbplatssamling.

Du kan använda ett webbplatsplaneringsverktyg som är kompatibelt med Windows SharePoint Services, exempelvis den hämtningsbara mallen i rit- och diagramprogrammet Microsoft Office Visio, eller en annan metod för att skapa ett diagram över en webbplatshierarki som innefattar alla webbplatssamlingar, webbplatser på den översta nivån och underwebbplatser som du behöver.

Överst på sidan

Övervaka webbplatsanvändning

Om du vill veta hur belastningen på din webbplats ser ut måste du följa upp hur många användare som besöker webbplatsen, vilken typ av träffar och hur många träffar som registreras på webbplatsen och annan information om webbplatsanvändarna. Via sammanfattningsrapporter och detaljerade rapporter får du bland annat följande information:

 • Antal träffar per sida

 • Antal unika användare

 • Information om webbläsare och operativsystem

 • Refererande domäner och URL:er

Att spåra användarinformation är användbart när du vill identifiera vilket innehåll på webbplatsen som ofta används (och som därför ska finnas kvar) och vilket innehåll som inte används så ofta (och som eventuellt kan arkiveras). Utöver att samla statistik över webbplatsanvändning kan du också följa upp hur stort lagringsutrymme din webbplats upptar och vilken aktivitetsnivå som webbplatsen genererar. Windows SharePoint Services 3.0 samlar in denna information som en del av spårning av kvoter för webbplatser.

Som webbplatsägare kan ha kontrollen över serverresurser och övervaka noga områden, till exempel lagringsutrymme genom att markera kvoter som har ställts in för webbplatser.

För att underlätta hanteringen av webbplats- och serverresurser kan en administratör av den lokala serverdatorn ange kvoter, med vilka det tillgängliga lagringsutrymmet på en webbplats och antalet användare som läggs till på en webbplatssamling kan begränsas. Kvoterna säkerställer att en webbplats inte förbrukar så mycket resurser att andra webbplatser inte längre fungerar.

Serveradministratören kan använda lås som förhindrar att webbplatser överskrider de lagringskvoter som du fastställt och vid behov hindrar alla användare från att använda en webbplats.

En webbplats kan låsas automatiskt när webbplatsens lagringskvot överskrids. Serveradministratören kan även låsa en webbplats manuellt om den inte uppfyller principerna för hur webbplatser får användas. Resultaten varierar beroende på vilket slags lås du har använt:

 • När en webbplats blir låst för att lagringskvoten har överskridits, får användare som försöker spara mer material ett meddelande om att hårddisken är full.

 • Om en webbplats låses manuellt, släpps ingen användare in på den.

Webbplatsadministratörer kan inte själva låsa upp den om den blev låst för att lagringskvoten överskreds. Manuella lås kan endast tas bort av en serveradministratör. Om du vill ta reda på aktuella kvotvärden och kvotinformation för din webbplats kontaktar du serveradministratören.

Visa kvotinformation för en webbplats

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

  Obs!: Peka på Webbplatsinställningar på en webbplats som Webbplatsåtgärder-menyn har anpassats för och klicka sedan på de inställningar som du vill visa.

 1. Klicka på Användningsöversikt under Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar.

 2. Om du vill visa information om hur lagringsutrymmet används klickar du på Allokering av lagringsutrymme under Lagring.

 3. Gör något av följande vid Välj en vy på sidan Allokering av lagringsutrymme:

  • Om du vill visa allokering av lagringsutrymme för dokumentbibliotek klickar du på Dokumentbibliotek.

  • Om du vill visa allokering av lagringsutrymme för dokument klickar du på Dokument.

  • Om du vill visa allokering av lagringsutrymme för listor klickar du på Listor.

  • Om du vill visa allokering av lagringsutrymme för objekt i Papperskorgen klickar du på Papperskorgen.

Överst på sidan

Hantera oanvända webbplatser

Du kan kontrollera antalet oanvända webbplatser på din server genom att skicka meddelanden till ägare av webbplatssamlingar där de uppmanas bekräfta att deras webbplatssamlingar används. Webbplatssamlingar som inte bekräftas kan också tas bort automatiskt. Den här funktionen kan aktiveras och konfigureras i Central administration.

Användningsbekräftelser liknar aviseringar. När du skapar en webbplatssamling läggs webbplatsen till i databasen och loggas som en aktiv webbplats. Efter en angiven tidsperiod skickas ett e-postmeddelande till ägaren av webbplatssamlingen, där ägaren uppmanas att återbekräfta eller ta bort den oanvända webbplatssamlingen. E-postmeddelandet innehåller länkar som bekräftar att en webbplatssamling är aktiv eller att den ska tas bort. När ett e-postmeddelande skickats till ägaren av webbplatssamlingen kan tre saker hända:

 • Om webbplatsen används bekräftar ägaren av webbplatssamlingen att den är aktiv och webbplatssamlingen kvarstår. När ägaren klickar på bekräftelselänken uppdateras bekräftelsedatumet.

 • Om webbplatssamlingen inte används kan ägaren ta bort den genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandet, eller välja att inte göra någonting. Ägaren fortsätter att få meddelanden med det intervall som angetts av serveradministratören tills han eller hon bekräftar att webbplatssamlingen används eller tar bort den.

 • Om webbplatssamlingen inte används och serveradministratören har aktiverat funktionen för automatisk borttagning kommer e-postmeddelanden att skickas till webbplatssamlingens ägare ett visst antal gånger. Om webbplatssamlingens ägare inte bekräftar att webbplatssamlingen används tas den bort automatiskt.

Säkerställ att webbplatsen inte raderas automatiskt genom att använda följande rekommenderade metodtips:

 • Kräv att en alternativ kontaktperson anges när användaren skapar en webbplatssamling.

  Den person som skapar webbplatssamlingen anges som standard också som dess ägare. Beroende på den övriga konfigurationen kan användaren dessutom behöva ange en alternativ kontaktperson för webbplatsen. Bekräftelser skickas automatiskt till webbplatsägaren och den alternativa kontaktpersonen, om en sådan angetts.

 • Håll alla i din organisation informerade om medarbetarnas semester och tjänstledighet.

  Om exempelvis en ägare av en webbplatssamling inte kan kontaktas under fyra veckor och serveradministratören har ställt in att webbplatssamlingar ska tas bort efter fyra missade veckovisa bekräftelsetillfällen, kan webbplatsen tas bort utan att ägaren får en chans att bekräfta användningen.

 • Säkerställ att det finns ett schema för regelbunden säkerhetskopiering av webbplatssamlingar så att du kan återställa en samling om den av misstag tas bort.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×