Hantera och dela webbdelar och webbdelssidor

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Den här artikeln är avsedd för webbplatsägare och administratörer. Den innehåller en översikt över hur webbdelsgallerier och webbdelssidor konfigureras.

I den här artikeln

Översikt över webbdelsgallerier

Hantera webbdelsgalleriet

Lägga till en webbdel på en egen grupp

Import / export av webbdelar

Hantera behörigheter för webbdelssida

Översikt över webbdelsgallerier

Ett webbdelsgalleri är ett centralt lager med webbdelar där du kan hitta en specifik webbdel när du skapar en webbdelssida. Beroende på hur din webbplats har konfigurerats kan du ha tillgång till upp till fyra olika webbplatsgallerier. Om du har rätt behörigheter kan du få åtkomst till tillgängliga webbplatsgallerier på din webbplats genom att klicka på Bläddra eller Sök i verktygsfönstret. När du hittat önskad webbdel kan du vanligtvis dra den till din webbdelssida.

Stängda webbdelar

Galleriet Stängda webbdelar är en samling webbdelar som är tillgängliga för en specifik webbdelssida men inte synliga på sidan, oavsett om du bläddrar genom eller utformar sidan. Varje webbdelssida har ett eget Stängda webbdelar-galleri. Via det här galleriet kan en författare av en webbdelssida exempelvis skapa en samling rekommenderade webbdelar som användarna kan lägga till på webbdelssidan.

Galleriet Stängda webbdelar innehåller också webbdelar som samtidigt på sidan men sedan har stängts av dig eller en annan användare (klicka på Stäng på webbdel-menyn Webbdelsmeny , eller klicka på Knappen Stäng ). Webbdelar kan stängas av dig när du anpassar webbdelssidan i en personlig vy eller webbdelssida författaren som skapade sidan för alla användare i en delad vy.

När du stänger en webbdel tas den bort från webbdelssidan och flyttas till galleriet Stängda webbdelar. En stängd webbdel finns (i motsats till en borttagen webbdel) tekniskt sett kvar på webbdelssidan, men den är inte tillgänglig, eftersom egenskapen IsIncluded har värdet False. Du kan emellertid lägga till den på webbdelssidan igen när du vill, om du har rätt behörighet.

Galleri för namn

Namn i galleriet webbplats är det ofta central webbdelsgalleriet för din arbetsgrupp. Den här webbdelsgalleri hanteras vanligtvis av serveradministratören, som avgör vilka webbdelar är tillgängliga och säkra på din webbplats. Namnet på det här galleriet är baserat på rubriken för din webbplats. Om din webbplats heter Margies resor, är galleriet kallas Margies resor galleriet. Det finns bara ett Namn i galleriet webbplats för varje webbplatssamling och eventuella underwebbplatser.

Galleri för Server

Om ditt företag är stort, har många webbplatser och har bestämt sig för att för enkelhetens skull installera samma uppsättning webbdelar på många webbplatser, kan dessa webbdelar lagras i Servergalleri.

Du kan distribuera webbdelar i ett Galleri Server genom att utveckla en webbdelspaketfil (.cab). Mer information om hur du distribuerar webbdelar på servrar finns Windows SharePoint Services 3.0 SDK, som är tillgänglig från Windows SharePoint Services Developer Center på MSDN.

Obs!: Fler gallerier kan vara tillgängliga.

Överst på sidan

Hantera webbdelsgalleriet

Du kan använda ett galleri för webbdelar för att hantera de webbdelar som är tillgängliga för webbplatsen och alla underwebbplatser. Du kan lägga till och överföra nya webbdelar och ändra vissa egenskaper för webbdelen i webbdelsgalleriet. Webbdelar som lagts till i galleriet visas under Namn i galleriet webbplats på verktygsfönstret.

Obs!: Om du vill hantera webbdelsgalleriet måste du vara administratör för webbplatssamling eller ha behörigheten Fullständig behörighet på webbplatsen och du måste vara på rotwebbplatsen i webbplatssamlingen. Om du inte får åtkomst till Webbplatsinställningar-menyn eller om du inte ser en länk för Webbdelar på sidan Webbplatsinställningar ber du administratören för webbplatssamlingen om hjälp.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

  Obs!: Peka på Webbplatsinställningar på en webbplats som Webbplatsåtgärder-menyn har anpassats för och klicka sedan på de inställningar som du vill visa.

 1. Klicka på Webbdelar i kolumnen Gallerier.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till nya webbdelar i galleriet klickar du på Ny.

  • Om du vill överföra en webbdel genom att använda en DWP- eller WEBPART-fil, klickar du på Överför.

  • Klicka på Redigera knappen Bild av knapp bredvid namnet på webbdelen om du vill redigera egenskaperna för en viss webbdel.

Överst på sidan

Lägga till en webbdel i en anpassad grupp

Du kan lägga webbdelar i anpassade grupper som du anger. Den anpassade gruppen anges vid Alla webbdelar i dialogrutan Lägg till webbdelar när du klickar på Lägg till en webbdel medan sidan är i redigeringsläge.

Obs!: Varje webbdel kan tillhöra endast en grupp.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

  Obs!: Peka på Webbplatsinställningar på en webbplats som Webbplatsåtgärder-menyn har anpassats för och klicka sedan på de inställningar som du vill visa.

 1. Klicka på Webbdelar i kolumnen Gallerier.

 2. Klicka på knappen Redigera Bild av knapp för den webbdel som du vill redigera.

 3. Gör något av följande vid Grupp:

  • Om du vill lägga till webbdelen i en befintlig grupp markerar du gruppnamnet.

  • Om du vill lägga till webbdelen i en ny grupp klickar du på Ange ett eget värde. Ange i textrutan namnet på den nya gruppen.

 4. Klicka på OK. Webbdelen anges under gruppnamnet i avsnittet Alla webbdelar i dialogrutan Lägg till webbdelar.

Överst på sidan

Importera och exportera webbdelar

Webbdelar är utformade så att de enkelt kan exporteras och importeras. När du anpassar en webbdel eller en webbplatsägare gör en ändring på en webbdelssida för alla användare, kan du eller webbplatsägaren vilja dela den med andra användare på din webbplats eller en annan webbplats. Exempel:

 • Du kan exportera webbdelen från en webbdelssida och sedan dela beskrivningsfilen för webbdelen (.dwp eller .webpart) med andra användare. Andra användare kan sedan importera webbdelen till en webbdelssida. Alternativt kan webbplatsägaren överföra webbdelen direkt till ett webbdelsgalleri så att alla användare får åtkomst till den.

 • En webbplatsägare kan exportera en webbdel från ett webbdelsgalleri och sedan spara filen på en gemensam plats. Andra användare kan sedan importera webbdelen till en webbdelssida. Eller också överför en annan webbplatsägare beskrivningsfilen för webbdelen till webbdelsgalleriet på en annan webbplats.

I alla fallen ovan är det viktigt att säkerställa att sammansättningsfilen för webbdelen också installeras på den nya webbplatsen, så att den nya webbdelen som du skapat kan köras på den nya webbplatsen.

Obs!: Du kan inte exportera en listvywebbdel. Listor är specifika för en webbplats och kan inte överföras till andra platser på samma sätt som andra webbdelar. Om du vill flytta listdata från en plats till en annan kan du exportera informationen i listan från en webbplats och importera data i en lista på den andra platsen. När du skapar en ny lista på den andra webbplatsen är en ny listvywebbdelen skapas och läggs till galleriet namn.

Exportera en webbdel

Du kan exportera en webbdel och dela den med andra användare. Kom ihåg att listvywebbdelar inte kan exporteras. De webbdelar som kan exporteras är följande: Innehållsredigeraren, Formulärwebbdel, Sidvisning, XML-webbdel och Bild.

 1. Klicka på Redigera sida på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

 2. Klicka på webbdel-menyn Webbdelsmeny på den webbdel som du vill redigera och klicka sedan på Exportera.

 3. Klicka på Spara i dialogrutan Filhämtning.

 4. Välj en plats som du vill spara webbdelsfilen på.

 5. Om du vill att filen ska ha ett annat namn anger du namnet i rutan Filnamn.

 6. Klicka på Spara.

Importera en webbdel

Om du exporterat en webbdel från en annan sida eller webbplats eller om någon skickar dig en webbdelsfil, kan du importera webbdelen och använda den på din webbdelssida.

Obs!: Importera en webbdel blir tillgängligt endast för webbdelssida till den importeras, inte till andra sidor på webbplatsen. Information om hur du överför webbdelar på servern för användning av flera webbplatser finns Windows SharePoint Services 3.0 SDK, som är tillgängliga från Windows SharePoint Services Developer Center på MSDN.

 1. Klicka på Redigera sida på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp .

 2. Klicka på Lägg till en webbdel i den webbdelszon där du vill lägga till webbdelen.

 3. Klicka på Avancerat webbdelsgalleri och alternativ så att verktygsfältet visas.

 4. Klicka på pilen och sedan på Importera överst i verktygsfältet.

 5. Klicka på Bläddra.

 6. Hitta webbdelsfilen som du vill importera och klicka sedan på Öppna.

 7. Klicka på Överför.

 8. Markera den webbdelszon där du vill lägga till webbdelen och klicka sedan på Lägg till.

  Tips: Du kan också dra webbdelen till den plats på webbdelssidan där du vill ha den.

Överst på sidan

Hantera behörigheter för webbdelssidor

Du kan hantera behörigheter för enskilda webbdelssidor som du skapar. Genom att ändra behörigheter för en webbdelssida kan du begränsa vilken åtkomst användarna har till sidan, exempelvis vilka användare som kan redigera sidan och vilka användare som endast kan läsa sidan.

 1. Öppna dokumentbiblioteket som innehåller webbdelssidan.

 2. Peka på namnet på webbdelssidan, klicka på pilen som visas och sedan på Hantera behörigheter.

 3. Gör något av följande:

  • Om dokumentet ärver behörigheter från den överordnade mappen eller biblioteket och du vill fortsätta ärva behörigheter, klickar du på Hantera behörigheter överordnadeåtgärder-menyn Bild av meny .

  • Klicka på Redigera behörigheteråtgärder-menyn Bild av meny , om dokumentet ärver behörigheter från den överordnade mappen eller biblioteket och du vill använda unika behörigheter för dokumentet.

  • Om dokumentet använder unika behörigheter fortsätter du med steg 5.

 4. Klicka på OK.

 5. Markera kryssrutorna för de användare eller grupper som du vill redigera.

 6. Klicka på Redigera användarbehörigheteråtgärder-menyn Bild av meny .

 7. Markera kryssrutorna för de behörigheter som du vill tilldela till användarna eller grupperna och klicka sedan på OK.

Obs!: Alla nya webbdelssidor ärver automatiskt behörigheter från den överordnade mappen eller dokumentbiblioteket. Första gången du redigerar behörigheterna för en webbdelssida ändras sidan, så att de unika behörigheterna som du anger används. Om du vill återställa standardbehörigheterna klickar du på Ärv överordnade behörigheter på sidan Behörigheter. Länkar till mer information om hantering av behörigheter och arv av behörigheter finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×