HYPERLÄNK (Funktionen HYPERLÄNK)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionHYPERLÄNK i Microsoft Excel.

Beskrivning

Skapar en genväg eller ett hopp som öppnar ett dokument som är lagrat på en nätverksserver, ett intranät eller på Internet. När du klickar i cellen som innehåller HYPERLÄNK-funktionen, öppnas filen som är sparad vid länk_placering.

Syntax

HYPERLÄNK(länk_placering; [eget_namn])

Syntaxen för funktionen HYPERLÄNK har följande argument:

  • Länk_placering    Obligatoriskt. Detta är sökvägen till och filnamnet för det dokument som ska öppnas. Länk_placering kan referera till en plats i ett dokument, t.ex. en viss cell eller ett namngivet område i ett Excel-kalkylblad eller en Excel-arbetsbok, eller ett bokmärke i ett Word-dokument. Sökvägen kan leda till en fil som har sparats på en hårddisk, eller utgöra en UNC-sökväg (Universal Naming Convention) på en server (i Microsoft Excel för Windows) eller en URL (Uniform Resource Locator) (Uniform Resource Locator) på Internet eller i ett intranät.

    Obs!    I Excel Web App är funktionen HYPERLÄNK endast giltig för webbadresser (URL:er). Länk_placering kan vara en textsträng omgiven av citattecken eller en referens till en cell som innehåller länken som en textsträng.

    Om hoppet som specificeras i länk_placering inte finns eller inte kan navigeras i, visas ett fel när du klickar i cellen.

  • Eget_namn    Valfritt. Detta är den hopptext eller det numeriska värde som visas i cellen. Eget_namn visas i blått och är understruket. Om eget_namn utelämnas visas länk_placering som hopptext i cellen.

    Vänligt_namn kan vara ett värde, en textsträng, ett namn eller en cell so innehåll hopptext eller hoppvärde.

    Om vänligt_namn returnerar ett felvärde (till exempel #VÄRDE!) visas felet i stället för hopptexten i cellen.

Kommentar

Om du i skrivbordsprogrammet Excel vill markera en cell som innehåller en hyperlänk utan att hoppa till länken, klickar du på cellen och håller ned musknappen tills pekaren ändrar utseende till ett kors Markeringspekaren i Excel. Släpp sedan upp musknappen. I Excel Web App markerar du en cell genom att klicka på den när pekaren är en pil. Hoppa till destinationen för hyperlänken genom att klicka när pekaren är en pekande hand.

Exempel

Arbetsboken nedan innehåller exempel på den här funktionen. Gå igenom exemplen, ändra befintliga formler eller skriv egna formler och lär dig hur funktionen fungerar.

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. Om du vill visa formelresultaten markerar du formlerna, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du ändra kolumnbredden så att alla data visas.

Exempel

Resultat

=HYPERLÄNK("http://exempel.microsoft.com/rapport/Budgetrapport.xlsx"; "Klicka här om du vill visa rapporten")

Öppnar en arbetsbok som finns på http://example.microsoft.com/report. "Klicka här om du vill visa rapporten" visas som hopptext i cellen.

=HYPERLÄNK("[http://exempel.microsoft.com/rapport/Budgetrapport.xlsx]Årlig!F10"; D1)

Skapar en hyperlänk till cell F10 i kalkylbladet Årlig i arbetsboken som finns på http://example.microsoft.com/report. Innehållet i cell D1 visas som hopptext i den cell i kalkylbladet som innehåller hyperlänken.

=HYPERLÄNK("[http://exempel.microsoft.com/rapport/Budgetrapport.xlsx]'Kvartal1'!AvdTotal"; "Klicka om du vill visa Kvartal1 Totalsumma Avdelning")

Skapar en hyperlänk till området AvdTotal i kalkylbladet Kvartal1 i arbetsboken som finns på http://example.microsoft.com/report. "Klicka om du vill visa Kvartal1 Totalsumma Avdelning" visas som hopptext i den cell i kalkylbladet som innehåller hyperlänken.

=HYPERLÄNK("[http://exempel.microsoft.com/Årsrapport.doc]KvartalRedov"; "Kvartalsredovisning")

Om du vill skapa en hyperlänk till en särskild plats i en Word-fil använder du ett bokmärke för att definiera den plats som du vill hoppa till i filen. I det här exemplet skapas en hyperlänk till bokmärket KvartalRedov i filen Årsrapport.doc som finns på http://example.microsoft.com.

=HYPERLÄNK("\\EKONOMI\Redovisning\kvart1.xlsx"; D5)

Visar innehållet i cell D5 som hopptext i cellen och öppnar arbetsboken som finns på servern EKONOMI i resursen Redovisning. I det här exemplet används en UNC-sökväg.

=HYPERLÄNK("D:\EKONOMI\kvart1.xlsx"; H10)

Öppnar filen kvart1.xlsx som finns i katalogen Ekonomi på enhet D och visar det numeriska värdet i cell H10.

=HYPERLÄNK("[C:\Mina dokument\Minbok.xlsx]Summa")

Skapar en hyperlänk till området Summa i en annan (extern) arbetsbok, Minbok.xlsx.

=HYPERLÄNK("[Budget.xlsx]E56"; E56)

Om du vill komma till ett annat kalkylblad i samma arbetsbok tar du med kalkylbladsnamnet i länken, följt av ett utropstecken (!). Om vi använder föregående exempel, och du t.ex. skulle vilja skapa en länk till cell E56 i kalkylbladet September, skriver du September! i länken.

=HYPERLÄNK($Z$1)

Om du snabbt vill uppdatera alla formler i ett kalkylblad där funktionen HYPERLÄNK används med samma argument, kan du placera länkmålet i en annan cell i samma eller ett annat kalkylblad, och därefter använder du en absolut referens till cellen som länk_placering i HYPERLÄNK-formlerna. Alla ändringar du gör i länkmålet återspeglas direkt i HYPERLÄNK-formlerna.

Om du vill arbeta mer ingående med exempeldata i Excel hämtar du den inbäddade arbetsboken till datorn och öppnar den i Excel.

Gäller för: Excel 2013, Excel OnlineHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk