Hämta data från Analysis Services

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Analysis Services innehåller dimensionella data som lämpar sig väl för datautforskning i pivottabeller och Power View-rapporter. Du kan hämta Analysis Services-data från:

 • OLAP-kuber på en flerdimensionell Analysis Services-server.

 • Tabellmodeller på en Analysis Services-tabellserver.

 • Excel-arbetsböcker i SharePoint 2010 eller senare, om arbetsboken innehåller en datamodell.

Du kan analysera data från en extern Analysis Services-datakälla med en onlineanslutning. När du pivoterar, delar in och filtrerar en rapport frågar Excel Analysis Services efter de data du begärt. Analys av data på det här sättet kräver en onlineanslutning till datakällan.

Ett annat sätt är att arbeta offline. Du kan arbeta offline genom att importera data till din arbetsbok så att både data- och rapportvisualiseringar är fristående och flyttbara i en enda fil. Om du vill importera data bör du veta att det medför nya krav, inklusive Power Pivot-tilläggsprogrammet, viss kännedom om MDX och tillräckligt med diskutrymme för lagring av större arbetsböcker. I den här artikeln förklaras hur du importerar data från olika Analysis Services-datakällor.

Excel-arbetsböcker som du sparar i SharePoint- eller Office 365 lyder under en största tillåtna filstorlek. Med hjälp av guiden Importera tabell i Power Pivot-tilläggsprogrammet kan importera du selektivt tabeller, kolumner och rader som du vill minska storleken. Om arbetsboken är för stor för att visa i Excel Online, kan du öppna den i Excel i stället.

Office 365 förhindrar datauppdatering mot externa datakällor, inklusive Analysis Services-lösningar som körs på servrar i ett nätverk. Om dina krav inbegriper uppdateringsbara data väljer du SharePoint eller använder en nätverksresurs istället.

I den här artikeln

Krav

Ansluta till en kub, tabellmodell eller Power Pivot-datamodell

Importera data från en kub

Importera data från en tabellmodell

Importera data från en arbetsboks datamodell i SharePoint

Uppdatera data från en extern Analysis Services-databas

Förutsättningar

Analysis Services-kuber måste vara version SQLServer 2005 eller senare.

Analysis Services-tabellmodelldatabaser finns bara i SQL Server 2012 eller senare.

Du måste veta hur du ansluter till en Analysis Services-databas. Fråga Analysis Services-databasadministratören om server- och databasnamnen och vilka inloggningsuppgifter som ska användas.

Om du vill importera data till en datamodell måste du ha det Power Pivot-tilläggsprogram som medföljer Office Professional Plus. Du kan också behöva veta hur du skriver en MDX-fråga som hämtar de data du vill använda. Alternativen för att skriva en MDX-fråga omfattar att använda ett frågeverktyg till att välja de mått, dimensionsattribut och hierarkier du vill analysera.

För anslutning till en pivottabell eller ett pivotdiagram interaktivt via Excel krävs inga MDX-kunskaper. Excel ansluter till en hel OLAP-kub eller till en tabellmodell.

Filstorlekarna är större än vad du kanske är van vid. Som jämförelse kan en arbetsbok med en dataanslutning lätt hamna under 100 kB medan samma arbetsbok med importerade data kan vara tio gånger större. Om diskutrymme är ett problem måste du göra plats för större filer.

Power Pivot arbetsböcker som används som datakällor kan publiceras till SharePoint 2010 eller senare. SharePoint-webbplatsen måste köras på en annan dator än den som du använder för att skapa en rapport. Du måste ha behörigheten Visa på SharePoint-webbplatsen kan rapportera mot arbetsböcker i SharePoint.

Ansluta till en kub, tabellmodell eller Power Pivot-datamodellen

Det enklaste sättet att analysera data i en Analysis Services-kub eller -modell är att konfigurera en anslutning till en extern databas. Pivottabellen eller rapporten kommer att ha en aktiv koppling till datakällan. Varje gång du drar ett fält till ett av områdena Värden, Rader, Kolumner eller Filter i en fältlista skapas en fråga i Excel som sedan skickas till Analysis Services.

En aktiv koppling till de data du analyserar har sina fördelar. Du kan utföra friformsanalys. När du lägger till ett fält i en pivottabell eller rapport returnerar Analysis Services de data du begärde. En fältlista som är ansluten till Analysis Services innehåller alla objekt i en kub eller modell. Du behöver därför inte skriva MDX för att hämta de data du vill ha.

Nackdelarna inkluderar beroendet av en serveranslutning. Om servern kopplas ned eller om du vill arbeta offline slutar datainteraktionen att fungera helt.

Överst på sidan

Importera data från en kub

Alla data som finns i en SQL Server Analysis Services-databas kan kopieras till en datamodell i Excel. Du kan extrahera hela eller en del av en dimension eller hämta utsnitt och mängder från kuben, till exempel summan av försäljningen månad för månad för aktuellt år.

Följande procedur visar hur du använder tilläggsprogrammet och MDX till att hämta en delmängd data från en traditionell kub på en Analysis Service-instans. MDX används alltid när du skapar frågor med hjälp av Power Pivot-tilläggsprogrammet.

I följande procedur används Adventure Works DW Multidimensional 2012-exempeldatabasen för att förklara hur du importerar en delmängd av en kub. Om du har tillgång till en Analysis Services-server med en installerad Adventure Works DW Multidimensional 2012-exempeldatabas kan du följa de här stegen för att lära dig hur du importerar data från Analysis Services.

 1. I Power Pivot-fönstret klickar du på Hämta externa data > Från databas > Från Analysis Services eller Power Pivot.

 2. Skriv namnet på den dator som kör Analysis Services i Server- eller filnamn i Anslut till Microsoft SQL Server Analysis Services.

 3. Klicka på nedpilen till höger om listan Databasnamn och välj en Analysis Services-databas i listan. Om du till exempel har tillgång till exempeldatabasen Adventure Works DW Multidimensional 2012 väljer du Adventure Works DW Multidimensional 2012.

 4. Klicka på Testa anslutning för att kontrollera att Analysis Services-servern är tillgänglig.

 5. Klicka på Nästa.

 6. Öppna MDX-frågeskaparen genom att klicka på Design på sidan Ange en MDX-fråga.

  I det här steget drar du alla mått, dimensionsattribut, hierarkier och beräknade medlemmar som du vill importera till det stora frågedesignområdet.

  Välj minst ett mått och en eller flera dimensioner.

  Om du har en befintlig MDX-instruktion som du vill använda klistrar du in den i textrutan och klickar på Verifiera för att kontrollera att instruktionen fungerar. Mer information om hur du använder designern finns i Analysis Services MDX-frågedesigner (Power Pivot).

  I den här proceduren använder du Adventure Works-exempelkuben och gör följande:

  1. Expandera Measures i fönstret Metadata och expandera sedan Sales Summary.

  2. Dra Average Sales Amount till det stora designfönstret.

  3. Expandera dimensionen Product i fönstret Metadata.

  4. Dra Product Categories till vänster om Average Sales Amount i det stora designområdet.

  5. Expandera dimensionen Date i fönstret Metadata och expandera sedan Calendar.

  6. Dra Date.Calendar Year till vänster om Category i det stora designområdet.

  7. Om du vill lägga till ett filter för att importera en delmängd av data. I fönstret längst upp till höger i designer för Dimension, dra datum till dimensionsfältet. Välj i hierarkinDate.Calendar Year. för operatorn, markera Inte lika; för Filteruttryck, klickar du på nedpilen och välj CY 2009 och CY 2010.

   Då skapas ett filter för kuben som utelämnar värdena för 2009.

 7. Klicka på OK och gå igenom MDX-frågan som skapats i frågedesignern.

 8. Skriv ett eget namn för datauppsättningen. Namnet används som tabellnamnet i datamodellen. Om du inte anger något nytt namn sparas frågeresultatet som standard i en ny tabell med namnet Fråga.

 9. Klicka på Slutför.

 10. Klicka på Stäng när alla data har lästs in.

Alla data som du importerar från en kub plattas till. I modellen visas data som en enda tabell som innehåller alla kolumner du angav i din fråga. Om du definierar en fråga som hämtar mått utmed flera dimensioner importeras därför dessa data med respektive dimension i en separat kolumn.

När du har importerat data till datamodellen kan du kontrollera datatypen för de kolumner som innehåller numeriska eller finansiella data. Om Power Pivot hittar tomma värden i en kolumn ändrar den datatypen till Text. Du kan verifiera och ändra datatypen genom att välja varje kolumn och välja Datatyp i gruppen Formatering på menyfliksområdet. Du kan använda alternativet Datatyp till att korrigera datatypen om dina numeriska eller finansiella data tilldelats fel typ.

Om du vill använda data i en pivottabell växlar du tillbaka till Excel:

 1. Klicka på Infoga > Tabell > Pivottabell.

 2. Klicka på Använd en extern datakälla och klicka sedan på Välj anslutningar.

 3. Klicka på Tabeller.

 4. I Den här arbetsbokens datamodell väljer du den tabell som du importerade nyligen.

Överst på sidan

Importera data från en tabellmodell

I följande procedur beskrivs dataimport med exempeltabelldatabasen som ett exempel. Du kan använda Adventure Works Tabular Model SQL 2012-exemplet på en Analysis Services-tabellserver för att följa med i proceduren.

 1. Kontrollera att tabelldatabasen innehåller minst ett mått. Importen misslyckas om databasen saknar mått. Om du använder exempellösningen innehåller den mått.

 2. I Power Pivot-fönstret klickar du på Hämta externa data > Från databas > Från Analysis Services eller Power Pivot.

 3. Skriv namnet på den dator som kör Analysis Services i Server- eller filnamn i Anslut till Microsoft SQL Server Analysis Services.

 4. Klicka på nedpilen till höger om Databasnamn och välj en Analysis Services-databas i listan. Om du till exempel har tillgång till exempeldatabasen AW Internet Sales Tabular Model väljer du Adventure Works Tabular Model SQL 2012

 5. Klicka på Testa anslutning för att kontrollera att Analysis Services-servern är tillgänglig.

 6. Klicka på Nästa.

 7. Öppna MDX-frågeskaparen genom att klicka på Design på sidan Ange en MDX-fråga.

  I det här steget drar du alla de mått, kolumner och hierarkier du vill importera till det stora frågedesignområdet.

  Om du har en befintlig MDX-instruktion som du vill använda klistrar du in den i textrutan och klickar på Verifiera för att kontrollera att instruktionen fungerar. Mer information om att använda designern finns i Analysis Services MDX-frågedesigner (Power Pivot).

  I den här proceduren använder du exempelmodellen och gör följande:

  1. I rutan Metadata expanderar du Measures och Internet Sales.

  2. Dra Internet Total Sales till det stora designfönstret.

  3. Expandera tabellen Product.

  4. Rulla längst ned i listan och dra kategori till vänster om Internet totalförsäljning under det stora designområdet. Det här är en hierarki, så att den returnerar alla fält i hierarkin.

  5. Expandera tabellen Date.

  6. Dra kalenderår till vänster om Category i det stora designområdet.

  7. Expandera Sales Territory.

  8. Dra Sales Territory Region till filterområdet överst i designern. Välj Australien i filteruttrycket.

   MDX-fråga till exempeltabelldatabas

 8. Klicka på OK och gå igenom MDX-frågan som skapats i frågedesignern.

 9. Skriv ett eget namn för datauppsättningen. Namnet används som tabellnamnet i datamodellen. Om du inte anger något nytt namn sparas frågeresultatet som standard i en ny tabell med namnet Fråga.

 10. Klicka på Slutför.

 11. Klicka på Stäng när alla data har lästs in.

När du har importerat data till datamodellen kan du kontrollera datatypen för de kolumner som innehåller numeriska eller finansiella data. Om Power Pivot hittar tomma värden i en kolumn ändrar den datatypen till Text. Du kan verifiera och ändra datatypen genom att välja varje kolumn och välja Datatyp i gruppen Formatering på menyfliksområdet. Du kan använda alternativet Datatyp till att korrigera datatypen om dina numeriska eller finansiella data tilldelats fel typ.

Om du vill använda data i en pivottabell växlar du tillbaka till Excel:

 1. Klicka på Infoga > Tabell > Pivottabell.

 2. Klicka på Använd en extern datakälla och klicka sedan på Välj anslutningar.

 3. Klicka på Tabeller.

 4. I Den här arbetsbokens datamodell väljer du den tabell som du importerade nyligen.

Överst på sidan

Importera data från en arbetsboks datamodell i SharePoint

SharePoint kan behöva ytterligare programvara att läsa in data. Om du använder SharePoint 2010 måste du ha Power Pivot för SharePoint 2010. SharePoint 2013 eller senare har däremot inbyggda funktionen för inläsning och hämta information från en datamodell. Om du använder SharePoint kan du be SharePoint-administratören om Excel Services är aktiverat och konfigurerat för BI arbetsbelastningar.

 1. I Power Pivot-fönstret klickar du på Hämta externa data > Från databas > Från Analysis Services eller Power Pivot.

 2. Skriv ett beskrivande namn för dataanslutningen vid Namn på egen anslutning i Anslut till Microsoft SQL Server Analysis Services. Beskrivande namn för anslutningen gör det lättare att komma ihåg hur anslutningen används.

 3. I Server- eller filnamn skriver du URL-adressen för den publicerade XLSX-filen, till exempel http://Contoso-srv/Shared Documents/ContosoSales.xlsx.

  Obs!: Du kan inte använda en lokal Excel-arbetsbok som en datakälla. Arbetsboken måste vara publicerad på en SharePoint-webbplats.

 4. Kontrollera att arbetsboken är tillgänglig i SharePoint genom att klicka på Testa anslutning.

 5. Klicka på Nästa.

 6. Klicka på Design.

 7. Skapa frågan genom att dra mått, dimensionsattribut eller hierarkier till det stora designområdet. Du kan också använda filterrutan längst upp till höger om du vill importera en delmängd data.

 8. Klicka på OK.

 9. Klicka på Verifiera.

 10. Klicka på Slutför.

Power Pivot-data kopieras till datamodellen och lagras i ett komprimerat format. När alla data har importerats stängs anslutningen till arbetsboken. Om du vill skicka om en fråga till ursprungliga data kan du uppdatera arbetsboken i Excel.

Överst på sidan

Uppdatera data från en extern Analysis Services-databas

I Excel klickar du på Data > Anslutningar > Uppdatera alla om du vill återansluta till en Analysis Services-databas och uppdatera data i arbetsboken.

Vid uppdateringen uppdateras enskilda celler och sådana rader som tillkommit i den externa databasen sedan den senaste importen läggs till. Endast rader och befintliga kolumner uppdateras. Om du vill lägga till en ny kolumn i modellen behöver du importera den med hjälp av de steg som beskrevs tidigare i artikeln.

Vid en uppdatering upprepas den fråga som användes för att importera data. Om datakällan inte längre finns på samma plats eller om tabeller och kolumner har tagits bort eller ändrat namn misslyckas uppdateringen, men du förlorar inte de data som du hade importerat sedan tidigare. Om du vill visa vilken fråga som används för datauppdatering klickar du på Power Pivot > Hantera så öppnas Power Pivot-fönstret. Klicka på Design > Tabellegenskaper så visas frågan.

I Analysis Services används ditt Windows-användarkonto för inläsning av data från databaserna. Innan du kan importera data måste en databasadministratör tilldela ditt Windows-användarkonto läsbehörigheter för databasen. Samma behörigheter används också för uppdatering av data. Om andra användare vill uppdatera data måste de också ha läsbehörigheter för databasen.

Kom ihåg att hur du delar din arbetsbok avgör om uppdatering av data kan förekomma. Du kan inte uppdatera data i en arbetsbok som har sparats i Office 365 i Office 365. I SharePoint Server 2013 eller senare kan du kan schemalägga uppdatering av obevakade data på servern, men detta kräver att Power Pivot för SharePoint installerat och konfigurerat i SharePoint-miljön. Kontrollera med SharePoint-administratören att ta reda på om schemalagd datauppdatering är tillgänglig.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×