Grundläggande uppgifter i Excel 2010

Komma igång med Office 2010 Här presenteras några grundläggande uppgifter som du kan göra i Microsoft Excel 2010.

Artikelinnehåll

Vad är Excel?

Sök efter och använd en mall

Skapa en ny arbetsbok

Spara en arbetsbok

Ange data i ett kalkylblad

Formatera tal

Använda cellkantlinjer

Skapa en Excel-tabell

Använda cellskuggning

Filtrera data

Sortera data

Skapa en formel

Skapa diagram över data i ett kalkylblad

Skriva ut ett kalkylblad

Aktivera och använda tillägg

Vad är Excel?

Excel är ett kalkylprogram i Microsoft Office-systemet. Du kan använda Excel för att skapa och formatera arbetsböcker (en samling kalkylblad) för att analysera data och för att fatta mer välgrundade affärsbeslut. Du kan använda Excel för att spåra data, bygga analysmodeller, skapa formler för att utföra beräkningar, vrida och vända på data på ett antal olika sätt och för att presentera data med professionellt utformade diagram.

Vanliga användningsområden för Excel är bland annat:

 • Redovisning Du kan använda de kraftfulla beräkningsfunktionerna i Excel för ekonomiska rapporter, till exempel för att titta på kassaflöde, inkomster och vinst- och förlustrapporter.

 • Budgetering Oberoende om det gäller för personligt bruk och för ett företag kan du göra olika budgetberäkningar i Excel, till exempel en budget för en marknadsföringsplan, en budget för en speciell händelse eller pensionsbudget.

 • Fakturering och försäljning Excel är även användbart för att hantera fakturerings- och försäljningsdata, och du kan enkelt skapa de formulär som du behöver, till exempel för fakturor, packsedlar eller inköpsorder.

 • Rapporter Du kan i Excel skapa olika typer av rapporter som visar dataanalyser eller sammanställningar av dina data, till exempel rapporter som mäter hur projekt framskrider, visar skillnaden mellan projekterat och faktiskt resultat, eller rapporter som du kan använda för dataprognoser.

 • Planering Excel är ett fantastiskt verktyg för att skapa professionella planer eller användningsbara planeringskalendrar, till exempel veckoplaner, marknadsundersökningsplaner, skatteplanering inför årsslut eller planeringar för att organisera veckoinköp, fester eller semestrar.

 • Spåra data Du kan använda Excel för att hålla ordning på data i ett tidschema, till exempel ett tidsschema för att hålla reda på arbete eller en inventarielista som håller ordning på utrustning.

 • Använda kalendrar Eftersom det är en rutnätsmönstrad arbetsyta kan du använda Excel för att skapa olika typer av kalendrar, till exempel en utbildningskalender som håller reda på aktiviteterna under skolåret eller en räkenskapsårskalender för att hålla reda på affärshändelser och viktiga hållpunkter.

Överst på sidan

Sök efter och använd en mall

I Excel 2010 kan du använda inbyggda mallar och egna mallar, och söka från ett antal olika mallar på Office.com. Office.com har ett stort urval av populära Excel-mallar, till exempel budgetmallar.

Så här gör du för att hitta en mall i Excel 2010:

 1. På fliken Arkiv klickar du på Nytt.

 2. Gör något av följande under Tillgängliga mallar:

  • Om du vill återanvända en mall som du nyligen använt ska du klicka på Senaste mallar och sedan på mallen som du vill använda. Klicka därefter på Skapa.

  • Om du vill använda en egen mall som du redan har installerat, klickar du på Mina mallar, markerar mallen som du vill använda och klickar sedan på OK.

  • Om du vill hitta en mall på Office.com, under Office.com-mallar, klickar du på mallkategorin, markerar mallen som du vill använda och klickar sedan på Ladda ned för att hämta mallen från Office.com till dator.

Obs!    Du kan även söka efter mallar på Office.com från Excel. I rutan Sök i Office.com efter mallar skriver du en eller flera sökord och klickar sedan på pilknappen för att starta sökningen.

Mer information om hur du hittar och använder mallar finns i Skapa en ny arbetsbok.

Överst på sidan

Skapa en ny arbetsbok

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Nytt.

 2. Klicka på Tom arbetsbok under Tillgängliga mallar.

 3. Klicka på Skapa.

Mer information om hur du skapar en arbetsbok finns i Skapa en ny arbetsbok.

Överst på sidan

Spara en arbetsbok

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.

 3. I dialogrutan Spara som klickar du på Excel-arbetsbok i listan Filformat.

 4. Ange ett namn på arbetsboken i rutan Filnamn.

Dialogrutan Spara som i Excel

 1. Avsluta genom att klicka på Spara.

Överst på sidan

Ange data i ett kalkylblad

 1. Klicka i den cell där du vill ange data.

 2. Skriv in informationen i cellen.

 3. Tryck på RETUR eller TABB för att flytta till nästa cell.

Mer information om hur du anger data finns i Ange data i ett kalkylblad.

Överst på sidan

Formatera tal

 1. Markera de celler som du vill formatera.

 2. Klicka på pilen bredvid Tal (eller tryck på CTRL+1) i gruppen Tal på fliken Start.
  Dialogruteikonen i gruppen Tal

 3. Klicka på det format som du vill använda i kategorilistan och ändra sedan vid behov inställningarna. Om du till exempel använder valutaformatet kan du välja en annan valutasymbol, visa fler eller färre decimalpositioner eller ändra hur negativa värden ska visas.
  Dialogrutan Formatera celler

Mer information om hur du formaterar tal och tillgängliga talformat finns i Formatera tal i ett kalkylblad eller Tillgängliga talformat.

Överst på sidan

Använda cellkantlinjer

 1. Markera den cell eller det cellområde som du vill lägga till en kantlinje för.

 2. Klicka på fliken Start, i gruppen Tecken, på pilen bredvid Kantlinjer och sedan på kantlinjeformatet som du vill använda.

  Gruppen Tecken på fliken Start

Mer information om hur du formaterar ett kalkylblad finns i Formatera ett kalkylblad.

Överst på sidan

Skapa en Excel-tabell

 1. Markera i ett kalkylblad de celler som du vill ska ingå i tabellen. Cellerna kan vara tomma eller innehålla data.

 2. Klicka på Formatera som tabell i gruppen Formatmallar på fliken Start och markera sedan det tabellformat du vill använda.

  Gruppen Format på fliken Start

 3. Om det markerade området innehåller data som du vill visa som tabellrubriker markerar du kryssrutan Tabellen har rubriker i dialogrutan Formatera som tabell.

Mer information om hur du skapar en tabell finns i Skapa en Excel-tabell.

Överst på sidan

Använda cellskuggning

 1. Markera den cell eller det cellområde som du vill använda cellskuggning för.

 2. Klicka på pilen bredvid Fyllningsfärg Bild av knapp i gruppen Tecken på fliken Start. Klicka sedan på färgen som du vill använda under Temafärger eller Standardfärger.

Mer information om hur du formaterar ett kalkylblad finns i Formatera ett kalkylblad.

Överst på sidan

Filtrera data

 1. Välj de data som du vill filtrera.

 2. Klicka på Filtrera i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 3. Klicka på pilen Pilen för den nedrullningsbara filterlistan i kolumnrubriken för att visa en lista där du kan göra filterval.

 4. Om du vill sortera utifrån värden avmarkerar du kryssrutan (Markera allt). Detta leder till att markeringarna tas bort för alla kryssrutor. Välj sedan endast de värden som du vill se och klicka sedan på OK för att visa resultatet.

Mer information om hur du filtrerar data finns i Filtrera data med hjälp av ett autofilter.

Överst på sidan

Sortera data

Gör så här för att snabbt sortera data:

 1. Markera ett cellintervall, till exempel A1:L5 (flera rader och kolumner) eller C1:C80 (en kolumn). Intervallet kan innehålla rubriker som du skapat för att identifiera kolumner och rader.

 2. Markera en enskild cell i den kolumn som du vill sortera.

 3. Klicka på A till Ö-kommando i Excel som sorterar A till Ö eller minst till störst siffra om du vill sortera i stigande ordning (A till Ö eller minst till störst).

  Knappar för sortering i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data i Excel

 4. Klicka på Ö till A-kommando i Excel som sorterar Ö till A eller störst till minst siffra om du vill sortera i fallande ordning (Ö till A eller störst till minst).

Så här gör du för att sortera efter specifika villkor.

 1. Markera en cell någonstans i det område som du vill sortera.

 2. Klicka på Sortera i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data.

  Kommandot Sortera i gruppen Sortera och filtrera på fliken Data i Excel

  Dialogrutan Sortera öppnas.

 3. I listan Sortera efter markerar du den första kolumnen du vill sortera efter.

 4. I listan Sortera efter markerar du antingen Värden, Cellfärg, Teckenfärg eller Cellikon.

 5. I listan Ordna väljer du i vilken ordning du vill tillämpa sorteringsoperationen, alfabetiskt eller numeriskt i stigande eller fallande ordning (dvs. A till Ö eller Ö till A för text eller lägre till högre eller högre till lägre för tal).

Mer information om hur du sorterar data finns i Sortera data med hjälp av ett autofilter.

Överst på sidan

Skapa en formel

 1. Inled formeln genom att skriva ett likhetstecken (=) i en cell.

 2. Skriv en kombination av tal och operatorer, t.ex. 3+7.

 3. Använd musen för att välja andra celler (infoga en operatör mellan dem). Välj till exempel B1 och skriv ett plustecken (+), välj C1 och skriv + och välj sedan D1.

 4. Tryck på RETUR när du skrivit klart för att slutföra formeln.

Mer information om hur du skapar en formel finns i Skapa en formel.

Överst på sidan

Skapa diagram över data i ett kalkylblad

 1. Markera de data som du vill illustrera med diagrammet.

 2. På fliken Infoga, i gruppen Diagram, klickar du på den diagramtyp som du vill använda och klickar sedan på en undertyp.
  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Använda diagramverktygen för att lägga till diagramelement som exempelvis rubriker och dataetiketter, och för att ändra design, layout eller för att formatera diagrammet.
  Diagramverktyg

Mer information om hur du skapar ett diagram finns i Skapa diagram över data i ett kalkylblad.

Överst på sidan

Skriva ut ett kalkylblad

 1. Klicka på det kalkylblad eller markera de kalkylblad som du vill förhandsgranska.

 2. Klicka på Arkiv och sedan på Skriv ut.

  Kortkommando Du kan också trycka på CTRL+P.

  Obs!    Förhandsgranskningsfönstret visas i svartvitt, oavsett om dokumentet innehåller färg eller inte, såvida du inte använder en skrivare som kan skriva ut i färg.

 3. Om du vill förhandsgranska nästa eller föregående sida klickar du på Nästa sida respektive Föregående sida längst ned i fönstret Förhandsgranskning.

 4. Gör så här för att ställa in utskriftsalternativ:

  • Om du vill byta skrivare klickar du i listrutan under Skrivare och väljer en annan.

  • Om du vill ändra utskriftsformatet, inklusive sidorientering, pappersstorlek och sidmarginaler, väljer du de alternativ som du vill använda under Inställningar.

  • Om du vill anpassa hela kalkylbladet så att hela får plats på en enda utskriven sida klickar du på det anpassningsalternativ som du vill använda i listrutan under Inställningar.

 5. Gör något av följande om du vill skriva ut en arbetsbok:

  • Om du vill skriva ut en del av ett kalkylblad klickar du på kalkylbladet och markerar det dataområde som du vill skriva ut.

  • Om du vill skriva ut hela kalkylbladet klickar du på kalkylbladet för att aktivera det.

 6. Klicka på Skriv ut.

Mer information om hur du skriver ut finns i Skriva ut ett kalkylblad.

Överst på sidan

Aktivera och använda tillägg

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ och sedan på kategorin Tillägg.

 3. Kontrollera att Excel-tillägg är markerat i rutan Hantera i den nedre delen av dialogrutan Excel-alternativ. Klicka sedan på Kör.

 4. Markera i dialogrutan Tillägg de kryssrutor för de tillägg som du vill använda och klicka sedan på OK.

 5. Om du får ett meddelande om att du inte kan köra detta tillägg och om du uppmanas att installera det, ska du klicka på Ja för att installera tillägget.

Mer information om hur du använder tillägg finns i Snabbstart: Aktivera och använda tillägg

Överst på sidan

Gäller för: Excel 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk