Göra sammanfattningsdata enklare att läsa med hjälp av en korsfråga

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En korsfråga kan göra det lättare att läsa och förstå sammanfattningsdata. En korsfråga beräknar en summafunktion, medelvärdesfunktion eller en annan mängdfunktion och grupperar sedan resultatet i två uppsättningar med värden: En uppsättning längs sidan av databladet och en annan längs överkanten. Klicka på Skapa i menyfliksområdet och klicka sedan på Frågeguiden i gruppen Frågor. Dubbelklicka på Korsfrågeguiden i dialogrutan Ny fråga.

Om en uppsättning rubriker innehåller datumvärden kan du gruppera posterna baserat på standardintervall, t.ex. månader eller kvartal, i guiden.

Obs!: Korsfrågor är inte tillgängliga i en Access-app och stöds bara delvis i en webbdatabas. De kan inte användas av webbobjekt. Om du vill använda en korsfråga i en webbdatabas öppnar du databasen med Access. Mer information om Access-appar finns i artikeln Skapa en Access-app. Mer information om webbdatabaser finns i artikeln Redigera eller publicera en webbdatabas i SharePoint 2010.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Översikt

Skapa en korsfråga

Använda områden eller intervall som rubriker

Be om en parameter som begränsar radrubriker

Byta ut nullvärden mot nollor

Tips för korsfrågor

Översikt

En korsfråga är en typ av välj fråga som används för att ordna sammanfattningsdata, t.ex. summor, medelvärden, antal och liknande funktioner, i två kategorischeman, varav den ena ofta är tidsperioder. Du kan till exempel använda en korsfråga om du vill visa totalförsäljningen efter region och månad. Resultatet från en korsfråga är ordnat på ett sätt som gör det lättare att förstå än med en vanlig urvalsfråga som visar samma data, som du ser i följande bild.

En urvalsfråga och en korsfråga som visar samma data

1. Den här urvalsfrågan sammanfattar data lodrätt efter anställd och kategori.

2. Den här korsfrågan visar samma data, grupperade både vågrätt och lodrätt.

När du skapar en korsfråga anger du vilka fält som innehåller radrubriker, vilka fält som innehåller kolumnrubriker och vilka fält som innehåller värden som ska summeras. Du kan bara använda ett fält av varje när du anger kolumnrubriker och vilka värden som ska summeras. Du kan använda upp till tre fält när du anger radrubriker.

Du kan också använda ett uttryck när du skapar radrubriker, kolumnrubriker eller värden som ska summeras.

Bild på en korsfråga

1. En, två eller tre kolumner på den här sidan innehåller radrubriker. Namnen på fälten som du använder som radrubriker visas i den översta raden i dessa kolumner.

2. Radrubrikerna visas här. Antalet rader i korstabellens datablad kan snabbt växa när du använder fler än ett radrubrikfält, eftersom varje kombination av radrubriker visas.

3. Kolumnerna på den här sidan innehåller kolumnrubriker och summeringsvärden. Observera att namnet på kolumnrubrikfältet inte visas i databladet.

4. Summeringsvärden visas här.

Fördelar med att använda Korsfrågeguiden

 • Du kan gruppera datum i intervall automatiskt     Om kolumnrubrikerna innehåller datum- och tidsdata kan du gruppera datumen efter standardintervall, t.ex. månader eller kvartal.

  Obs!: Du har mindre nytta av guiden om du vill använda andra intervall än de som redan finns i guiden (t.ex. räkenskapsår eller vartannat år). Om du vill skapa anpassade intervall skapar du korsfrågan manuellt i designvyn och använder ett uttryck för att skapa de anpassade intervallen.

 • Du kan använda den som en utgångspunkt     Skapa den grundläggande korsfrågan i guiden och finjustera frågans design i designvyn.

Tillgängliga korsfrågefunktioner i designvyn

 • Gör att frågan fråga efter indata (Lägg till en parameteruppmaning)    När du lägger till en parameteruppmaning frågan visas en dialogruta och använder indata för att avgöra vilka data som ska inkluderas. Anta att du har en korsfråga som visar försäljning per kvartal efter produktkategori – men du bara vill visa data i en region i taget. Du kan använda en parameter så att de frågor och vilka region om du vill använda.

 • Använda uttryck som fält i frågan    Ibland måste du delversion beräkningar eller andra funktioner med data för ett fält. Till exempel om det finns några null-värden i dina data, kanske korstabell resultatet inte korrekta eller fullständiga. Här löser du att du kan använda funktionen Nz i fältet – null-värden ersätts med nollor.

 • Ange en lista med fasta värden som ska användas som kolumnrubriker    Det hända att du vill ersätta kolumnrubrikerna med dina egna värden. Om du har intervall för kolumnrubriker kan de inte sortera som du vill. Inga problem – bara ersätta dem med värden som sorteras korrekt.

När du skapar en korsfråga i designvyn ska du använda raderna Totalt och Korstabell i rutnätet för att ange vilka fälts värden som ska användas som kolumnrubriker, radrubriker respektive för att beräkna summor, medelvärden, antal och annat.

Delar i en korsfråga i designvyn

1. Inställningarna på dessa rader anger om fältet är en radrubrik, kolumnrubrik eller ett summeringsvärde.

2. Den här inställningen visar fältets värden som radrubriker.

3. Den här inställningen visar fältets värden som kolumnrubriker.

4. Dessa inställningar skapar summeringsvärden.

Överst på sidan

Skapa en korsfråga

Börja med Korsfrågeguiden

Med Korsfrågeguiden väljer du en enstaka tabell eller fråga som postkällan för korsfrågan. Om en enskild tabell inte innehåller alla data som du vill ta med i korsfrågan börjar du med att skapa en urvalsfråga som returnerar rätt uppsättning data. Mer information om hur du skapar en urvalsfråga finns i avsnittet Introduktion till frågor.

 1. På fliken Skapa i gruppen Fråga klickar du på Frågeguiden.

 2. Klicka på Korsfrågeguiden i dialogrutan Ny fråga, och sedan på OK.

  Korsfrågeguiden startar.

 3. Välj på första sidan i guiden den tabell eller fråga som du vill använda när du skapar korsfrågan.

 4. På nästa sida väljer du det fält som innehåller värdena du vill använda som radrubriker.

  Du kan välja upp till tre fält som källa till radrubriker, men ju färre rubriker du använder desto enklare blir korsfrågans datablad att läsa.

  Obs!: Om du väljer fler än ett fält för radrubriker sorteras resultatet i samma ordning som du väljer fälten.

 5. På nästa sida väljer du det fält som innehåller värdena du vill använda som kolumnrubriker.

  I allmänhet bör du välja ett fält som innehåller få värden, så att resultatet blir enklare att läsa. Du bör till exempel hellre använda ett fält som bara har ett par möjliga värden (till exempel kön) i stället för ett fält som kan innehålla många olika värden (till exempel ålder).

  Om fältet som du väljer att använda för kolumnrubriker är av datatypen Datum/tid får guiden ett steg till där du kan ange hur du vill gruppera datum i intervall, till exempel månader eller kvartal.

 6. Om du väljer ett Datum/tid-fält som kolumnrubrik visas en uppmaning på nästa sida i guiden där du ska ange vilket intervall som datumen ska grupperas med. Du kan ange År, Kvartal, Månad, Datum eller Datum/tid. Om du inte väljer ett Datum/tid-fält som kolumnrubrik visas inte den här sidan.

 7. På nästa sida väljer du ett fält och en funktion som ska användas för att beräkna summeringsfunktioner. Datatypen för det fält som du väljer avgör vilka funktioner som är tillgängliga.

 8. På samma sida ska du markera eller avmarkera kryssrutan Ja, ta med radsummor om du vill ta med respektive utelämna radsummor.

  Om du tar med radsummor får korsfrågan en extra radrubrik som använder samma fält och funktion som fältvärdet. Om du tar med en radsumma infogas en extra kolumn som summerar resten av kolumnerna. Om korsfrågan till exempel beräknar medelvärdet efter placering och kön (med kön som kolumnrubrik) beräknar den extra kolumnen medelåldern efter plats, för båda könen.

  Du kan byta vilken funktion som används för att skapa radsummor genom att redigera korsfrågan i designvyn.

 9. På nästa sida i guiden ska du skriva ett namn på frågan och ange om du vill visa resultatet eller ändra frågans design.

Skapa en korsfråga manuellt i designvyn

 1. Klicka på Frågedesign i gruppen Frågor på fliken Skapa.

 2. Dubbelklicka i dialogrutan Visa tabell på varje tabell eller fråga som du vill använda som datakälla.

  Om du använder fler än en datakälla, kontrollera att de tabeller eller frågor kopplas ihop på fält som de har gemensamt. Mer information om att ansluta till tabeller och frågor finns i avsnittet Se även.

 3. Stäng dialogrutan Visa tabell.

 4. Klicka på Korstabell i gruppen Frågetyp på fliken Design.

 5. Dubbelklicka i frågedesignfönstret på varje fält som du vill använda som radrubrik. Du kan välja upp till tre fält som radrubriker.

 6. Välj Radrubrik på raden Korstabell i frågerutnätet för varje radrubrikfält.

  Du kan ange ett uttryck på raden Villkor om du vill begränsa resultatet för det fältet. Du kan också använda raden Sortera om du vill ange en sorteringsordning för ett fält.

 7. Dubbelklicka på fältet som du vill använda som källa för kolumnrubriker i designfönstret. Du kan bara välja ett fält som kolumnrubrik.

 8. Välj Kolumnrubrik på raden Korstabell i frågerutnätet för kolumnrubrikfältet.

  Du kan ange ett uttryck på raden Villkor om du vill begränsa resultatet för kolumnrubrikfältet. Om du använder ett villkorsuttryck tillsammans med kolumnrubrikfältet begränsas emellertid inte antalet kolumner som returneras av korsfrågan. I stället begränsas vilka kolumner som innehåller data. Anta att du har ett kolumnrubrikfält som har tre möjliga värden: rött, grönt och blått. Om du använder villkoret ='blått' på kolumnrubrikfältet visas en kolumn för rött och en för grönt, men bara kolumnen för blått innehåller data.

  Om du vill begränsa vilka värden som visas som kolumnrubriker kan du ange en lista med fasta värden genom att använda egenskapen Kolumnrubriker för frågan. Mer information finns i Ange fasta värden för kolumnrubriker.

 9. Dubbelklicka i frågedesignfönstret på fältet som du vill använda för att beräkna summeringsvärden. Du kan bara välja ett fält för detta.

 10. Välj i raden Totalt i frågerutnätet för summeringsfältsvärdena en mängdfunktion som ska användas för att beräkna värdena.

 11. Markera Värde på raden Korstabell för summeringsvärdesfältet.

  Du kan inte ange villkor för eller sortera efter ett summeringsvärdesfält.

 12. Klicka på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.

Ange fasta värden för kolumnrubriker

Om du vill ange fasta värden för kolumnrubriker kan du ange egenskapen Kolumnrubriker för frågan.

 1. Öppna korsfrågan i designvyn.

 2. Om egenskapssidan inte visas trycker du på F4 så att den öppnas.

 3. Kontrollera att Markeringstyp anges till Frågeegenskaper precis ovanför fliken Allmänt i egenskapssidan. Om så inte är fallet klickar du på en tom punkt ovanför frågerutnätet.

 4. Ange i egenskapen Kolumnrubriker på fliken Allmänt en semikolonavgränsad lista med värden som du vill använda som kolumnrubriker.

  Obs!: Vissa tecken (till exempel de flesta interpunktionstecken) går inte att använda i kolumnrubriker. Om du använder dessa tecken i listan med värden byts de automatiskt ut mot ett understreck (_).

Överst på sidan

Använda områden eller intervall som rubriker

I stället för att använda alla värden i ett fält som rad- eller kolumnrubriker kanske du vill gruppera värdena i ett fält till intervall och sedan använda dem som rad- eller kolumnrubriker. Anta att du använder ett fält av typen Ålder för kolumnrubriker. I stället för att använda en kolumn för varje ålder kanske du vill använda kolumner som representerar åldersintervall, t.ex. 40-49.

Du kan använda funktionen OOM i ett uttryck om du vill skapa intervall som rad- eller kolumnrubriker.

Tips: Om du vill skapa intervall med ett Datum/tid-fält bör du använda Korsfrågeguiden. I guiden kan du gruppera datum i intervallen År, Kvartal, Månad, Datum och Datum/tid. Om inget av intervallen passar bör du skapa korsfrågan i designvyn och sedan skapa önskade intervall med den metod som beskrivs i det här avsnittet.

Så fungerar OOM

Funktionen OOM utvärderar ett uttryck och returnerar sedan ett värde om uttrycket är sant, eller ett annat värde om det är falskt. Du kan kapsla OOM-kommandon i logiska jämförelsesekvenser. Du kan till exempel använda OOM om du vill avgränsa numeriska fältvärden i intervall.

Syntax för OOM

OOM( uttr;sant;falskt )

Syntaxen för funktionen OOM har följande argument:

Argument

Beskrivning

uttr

Obligatoriskt. Det uttryck som ska utvärderas.

SANT

Obligatoriskt. Värde eller uttryck som ska returneras om uttr utvärderas till sant.

FALSKT

Obligatoriskt. Värde eller uttryck som ska returneras om uttr utvärderas till falskt.

Skapa intervall med hjälp av uttryck

 1. Öppna korsfrågan i designvyn.

 2. Högerklicka på raden Fält i frågerutnätet, högerklicka i en tom kolumn och klicka sedan på Zooma på snabbmenyn i tredje kolumnen i rutnätet.

 3. Skriv ett fältalias, följt av ett kolon (:) i rutan Zooma.

 4. Skriv OOM().

 5. I parentesen som finns efter OOM skriver du ett jämförelseuttryck som definierar det första intervallet med fältvärden.

  Anta att du skapar intervall för fältet Ålder (Age, kodexemplet nedan är på engelska och uttrycket heter då OOM), och vill att varje intervall ska omfatta 20 år. Jämförelseuttrycket för det första intervallet är [Age]<21.

 6. Skriv ett semikolon efter jämförelseuttrycket och sedan ett namn på intervallet, inom citattecken. Namnet du anger blir korstabellrubriken för värden som infaller i det intervallet.

  Skriv ett semikolon efter [Age] < 21, Skriv ett kommatecken och skriv sedan "0-20 år".

 7. Skriv ett semikolon efter intervallnamnet (utanför citattecknen) och gör sedan något av följande:

  • Skriv OOM() och upprepa sedan steg 5, 6 och 7 om du vill skapa ett till intervall.

  • För det sista intervallet skriver du bara namnet.

   Ett fullständigt kapslat OOM-uttryck som avgränsar fältet Age i tjugoårsintervall kan se ut så här (radbrytningar har lagts till så att det blir enklare att läsa):

   IIf([Age]<21,"0-20 years",
   IIf([Age]<41,"21-40 years",
   IIf([Age]<61,"41-60 years",
   IIf([Age]<81,"61-80 years", "80+ years"))))

   Obs!: När uttrycket utvärderas avslutas utvärderingen när något av OOM-kommandona utvärderas till sant. Du behöver inte ange någon nedre gräns för varje intervall, eftersom alla värden som infaller under den nedre gränsen i ett givet intervall redan har utvärderats till sant.

 8. Markera Gruppera efter på raden Totalt i frågerutnätet.

 9. Ange på raden Korstabell om intervallen ska användas som rad- eller kolumnrubriker. Kom ihåg att du kan ange mellan en och tre radrubriker, men bara en kolumnrubrik.

Överst på sidan

Be om en parameter som begränsar radrubriker

Du kanske vill att korsfrågan ska visa en uppmaning om indata när den körs. Anta att du använder flera radrubriker, där en är Land. I stället för att visa data för varje land kanske du vill att frågan ska be om ett namn och sedan visa information enligt användarens indata.

Du kan lägga till en parameteruppmaning för valfritt radrubrikfält.

Obs!: Du kan också lägga till en parameteruppmaning för ett kolumnfält, men detta begränsar inte vilka kolumner som visas. Mer information om hur du begränsar vilka kolumner som visas finns i avsnittet Ange fasta värden för kolumnrubriker.

 1. Öppna korsfrågan i designvyn.

 2. Skriv frågetext inom hakparentes på raden Villkor för det radrubrikfält som du vill visa en uppmaning om indata för. Texten visas sedan som en uppmaning när frågan körs.

  Om du till exempel skriver [Vilket land?] på raden Villkor visas en dialogruta när frågan körs som innehåller frågan "Vilket land?", en indataruta samt knappen OK.

  Tips: Om du vill att parametern ska vara flexibel sammanfogar du uttrycket med jokertecken, genom att använda operatorn SOM. I stället för att använda [Vilket land?] som villkor kan du använda SOM [Vilket land?]&"*" så att parametern matchar fler indata. Om du använder SOM ändras inte utseendet på parameteruppmaningen.

 3. Klicka på Parametrar i gruppen Visa/dölj på fliken Konstruktion.

 4. Skriv i kolumnen Parametrar i dialogrutan Frågeparametrar samma parameteruppmaning som du använder på raden Villkor. Ta med hakparentesen, men inte några sammanfogande jokertecken eller operatorn SOM.

 5. Välj datatypen för parametern i kolumnen Datatyp. Datatypen ska matcha datatypen för radrubrikfältet.

Överst på sidan

Byta ut nullvärden mot nollor

Om fältet som du använder för att beräkna summeringsvärden i korsfrågan innehåller nullvärden, ignoreras dessa värden i de mängdfunktioner som du använder. I vissa mängdfunktioner kan detta påverkar resultatet. Om du till exempel vill beräkna ett medelvärde adderar du alla värdena och dividerar resultatet med antalet värden. Men om vissa fält innehåller nullvärden, räknas dessa inte med i antalet värden.

I vissa fall kanske du föredrar att byta ut nullvärden mot nollor så att värdena räknas under mängdberäkningar. Med funktionen Nnoll kan du byta ut nullvärden mot nollor.

Syntax för Nnoll

Nz ( variant [värdeomnoll ] )

Funktionen Nnoll har följande argument:

Argument

Beskrivning

variant

Obligatoriskt. En variabel av datatyp Variant.

värdeomnull

Valfritt. Ett Variant-värde som anger det värde som ska returneras om argumentet variant är null. Argumentet är det värde som ska returneras i stället för noll eller en tom sträng.

Obs!: Om du använder funktionen Nnoll i ett uttryck i en fråga utan att ange argumentet värdeomnoll returnerar funktionen en tom sträng för de fält som innehåller nullvärden.

 1. Högerklicka i fältet Värde i frågerutnätet när frågan är öppen i designvyn.

 2. Klicka på Zooma på snabbmenyn.

 3. Omslut fältnamnet eller uttrycket i rutan Zooma med parentes och skriv sedan Nnoll före parentesen.

 4. Skriv , 0 innanför högerparentesen.

  Om du till exempel använt nnoll med ett område som kallas "Timmar förlorade" för att ändra nullvärden till nollor kommer det färdiga uttrycket att se ut så här:

Nz([Hours Lost], 0)

Överst på sidan

Tips för korsfrågor

 • Förenkla    Korsfrågor kan bli svåra att läsa allt eftersom antalet radkombinationer växer. Använd inte fler rader än vad som behövs.

 • Skapa gärna korstabellen i steg    Begränsa inte dig själv till att bara använda tabeller. Du kan ofta börja med att skapa en summafråga och sedan använda den som datakälla för korsfrågan.

 • Välj kolumnrubrikfält med omsorg    Korstabelldatablad tenderar att bli enklare att läsa när antalet kolumnrubriker är relativt få. När du har identifierat fälten som du vill använda som rubriker bör du skapa kolumnrubrikerna utifrån fältet med minst antal distinkta värden. Om frågan till exempel beräknar ett värde efter ålder och kön, bör du använda kön som kolumnrubrik i stället för ålder, eftersom kön för det mesta har färre möjliga värden än ålder.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×