Göra en databas enklare att använda genom att anpassa och styra navigeringsfönstret

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan öka en databas användbarhet genom att anpassa och styra innehållet i navigeringsfönstret. En anpassad navigering kan öka effektiviteten genom att objekt grupperas, framhävs eller döljs. I den här artikeln beskrivs hur du kan anpassa och styra navigeringsfönstret så att det blir enklare för användarna att hitta just de databasobjekt som de behöver använda.

I artikeln beskrivs inte några säkerhetsfunktioner i databasen, till exempel hur du krypterar den med ett lösenord. Mer information finns i avsnittet Se även.

Artikelinnehåll

Översikt

Innan du börjar

Anpassa navigeringsfönstret

Styra navigeringsfönstret med hjälp av ett makro

Inaktivera designvyn för ett objekt

Dölja ett databasobjekt

Översikt

Finns längs sidan av skärmen navigeringsfönstret innehåller ett gränssnitt för objekt i en databas och innehåller flera funktioner som hjälper dig att anpassa användarens upplevelse.

Navigeringsfönstret i Northwind 2007

I navigeringsfönstret ordnas objekten i grupper. Du väljer hur du vill gruppera objekten genom att ange en kategori, till exempel Objekttyp eller Skapad. I bilden ovan visas gruppen Alla Access-objekt för kategorin Objekttyp, där några av objekttypgrupperna, till exempel Tabeller och Frågor, är stängda.

Anpassa kategorier och grupper

Du kan också skapa egna kategorier och egna grupper inom dessa kategorier. I de egna grupperna kan du sedan skapa genvägar som pekar på databasobjekten.

Anta att du har många rapporter i databasen, och att du kör rapporterna olika ofta, till exempel varje dag eller en gång i kvartalet. Du kan då skapa kategorin Rapporter och sedan grupperna Varje dag, Varje vecka, Varje månad, Varje kvartal och Varje år. I varje grupp kan du sedan skapa genvägar till lämpliga rapporter.

Du kan skapa flera genvägar till ett databasobjekt, där varje genväg finns i olika egna grupper.

Visa och dölja kategorier och grupper

I dialogrutan Navigeringsalternativ kan du visa eller dölja några av kategorierna och grupperna i navigeringsfönstret.

Du kan också använda makroåtgärder kan styra visningen av navigeringsfönstret kategorier som en databas öppnas i Access. Dessa nya makroåtgärder är tillgängliga i Microsoft Office Access 2007:

 • AngeVisadeKategorier    Med den här instruktionen visar du eller döljer en kategori. Du kan bara visa eller dölja en kategori i taget när du använder den här instruktionen. Däremot kan du använda den flera gånger i ett makro om du vill visa eller dölja olika kategorier.

 • LåsNavigeringsfönster    Med den här instruktionen låser du navigeringsfönstret. Då förhindrar du att användarna av misstag lägger till, flyttar eller tar bort objekt i navigeringsfönstret.

  Att låsa navigeringsfönstret förhindrar emellertid inte användarna från att kopiera databasobjekt till Urklipp.

Navigera till en kategori eller grupp automatiskt när databasen öppnas

Med makroinstruktionen NavigeraTill kan du navigera till en kategori eller grupp. Om du använder den här makroinstruktionen i makrot autoexec, kan du navigera automatiskt till en kategori eller grupp när databasen öppnas.

Inaktivera designvyn

De objekt som visas i de anpassade kategorierna och grupperna är egentligen genvägar som pekar på databasobjekt.

Genvägarna i navigeringsfönstret har egenskapen Inaktivera genvägar till designvyn som du kan ställa in. Högerklicka på genvägen, klicka på Objektegenskaper eller (för en tabell) Tabellegenskaper på snabbmenyn och markera sedan kryssrutan Inaktivera genvägar till designvyn. Om den här egenskapen aktiveras kan genvägen inte användas för att öppna målobjektet i designvyn eller layoutvyn. Om du till exempel aktiverar den här egenskapen för en genväg till ett formulär kan användarna inte ändra design eller layout för formuläret genom med hjälp av genvägen.

Dölja databasobjekt

De inbyggda kategorierna och grupperna i navigeringsfönstret har inga genvägar, utan det är de faktiska databasobjekten som visas. Dessa grupper är:

 • Alla grupper i alla inbyggda kategorier.

 • Gruppen Objekt som inte tilldelats i alla anpassade kategorier.

Databasobjekt som inte har egenskapen Inaktivera genvägar till designvyn. Du kan dölja databasobjekt om du vill förhindra att designen ändras, och sedan ange en genväg till dem i anpassade kategorier och grupper.

Innan du börjar

Genom att använda en kombination av dessa funktioner kan du på ett effektivt sätt styra hur navigeringsfönstret ordnas så att det blir enklare att använda. Dessa funktioner hindrar däremot inte en illvillig användare från att göra oönskade designändringar av databasen. Dessa funktioner förhindrar heller inte obehörig tillgång till data. Tänk på följande:

Användbarhetsfunktioner kan hoppas över.   

 • Om du använder ett makro för att styra och låsa navigeringsfönstret bör du komma ihåg att användarna kan inaktivera makrot när systemet startar genom att trycka på och hålla ned SKIFT.

 • Även om genvägarna i navigeringsfönstret har egenskapen Inaktivera genvägar till designvyn har inte själva databasobjekten det. Du kan dölja kategorierna och grupperna som innehåller databasobjekten och dölja själva objekten, men det är möjligt för användarna att visa dem igen.

Fokusera på användaren.   

 • När du planerar och designar databasens navigeringssystem ska du samarbeta med dem som ska använda databasen. Om det inte är praktiskt möjligt att arbeta med dem som ska använda databasen, bör du utgå från deras behov när du designar databasen.

 • Beroende på vilka resurser som finns bör du använda fokusgrupper vid planeringen, och sedan genomföra användbarhetstester under designfasen.

Målet är inte säkerhet.   

 • Ditt mål när du implementerar dessa funktioner är att förbättra databasens användbarhet. Funktionerna är inte till för att skydda en databas.

 • Mer information om hur du skyddar en databas finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Anpassa navigeringsfönstret

Med dialogrutan Navigeringsalternativ anpassar du navigeringsfönstret.

Dialogrutan Navigeringsalternativ

Den här processen omfattar följande huvudsteg:

 1. Skapa en egen kategori. I Access finns en inbyggd anpassad kategori åt dig: anpassade. Du kan byta namn på kategorin och lägga till eller ta bort grupper så att den passar dina behov. Du kan också skapa nya anpassade kategorier.

 2. Skapa en egen grupp. När du har skapat en kategori kan skapa du en eller flera anpassade grupper för den nya kategorin.

 3. Tilldela objekt till den egna gruppen genom att skapa genvägar. I navigeringsfönstret drar du eller kopiera och klistra in objekt i databasen som du vill tilldela till den egna gruppen. Dra eller kopiera objekt från en särskild grupp i den nya kategorin kallas Objekt som inte tilldelats som skapas åt dig när du skapar en egen kategori.

  • När du lägger till ett databasobjekt från gruppen Objekt som inte tilldelats skapas en genväg till det objektet – du flyttar inte eller kopierar själva objektet.

  • Om du byter namn på eller tar bort en genväg i en egen grupp, påverkar inte dessa ändringar det faktiska objektet utan bara genvägen till det.

  • Du kan skapa ett valfritt antal genvägar till ett databasobjekt. Varje grupp bör bara ha en genväg till ett givet databasobjekt.

 4. Visa eller dölj grupper eller objekt i en egen kategori. När du har fyllt den egna gruppen eller grupperna, kan du dölja gruppen Objekt som inte tilldelats och andra grupper som du inte vill ska visas. Du kan även dölja enskilda objekt.

  Du kan också använda makroinstruktionen Angevisadekategorier för att visa eller dölja en kategori. Med hjälp av ett makro kan du visa eller dölja kategorier oavsett inställningar i dialogrutan Navigeringsalternativ. Mer information finns i avsnittet kontroll navigeringsfönstret med hjälp av ett makro.

Skapa en egen kategori

 1. Högerklicka på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klicka sedan på Navigeringsalternativ.

 2. Klicka på Lägg till objekt under listan Kategorier i dialogrutan Navigeringsalternativ.

  En ny kategori visas i listan. I den här bilden visas en ny egen kategori:

  En ny egen kategori i navigeringsfönstret

 3. Skriv ett namn på den nya kategorin och tryck på RETUR.

  Tips: Försök att skapa ett namn som har en innebörd för dem som ska använda databasen. När du har skapat namnet ser du att beskrivningen av listan till höger ändras utifrån namnet. Om du till exempel ger den nya kategorin namnet Mitt menyformulär ändras beskrivningen i listan till Grupper för "Mitt menyformulär". Du ser också att listan innehåller en grupp med namnet Objekt som inte tilldelats. Den gruppen skapas automatiskt. Den innehåller alla objekt i databasen, och du använder dessa objekt när du fyller den egna gruppen.

  När du har skapat en egen kategori ska du skapa en eller flera grupper för kategorin. Du kan skapa ett valfritt antal grupper. Håll dialogrutan Navigeringsalternativ öppen och följ stegen nedan.

Skapa en egen grupp

 1. Klicka på Lägg till grupp under listan över grupper för "gruppnamn" och skriv sedan ett namn för gruppen. Du kan upprepa proceduren så ofta du behöver. Till exempel Mina menyformulär kan innehålla tre grupper, formulär, rapporter och frågor. Behov av dina användare eller dina egna inställningar ska avgöra vilka grupper som du har lagt till.

 2. Låt kryssrutan bredvid Objekt som inte tilldelats vara markerad och klicka sedan på OK.

  Dialogrutan Navigeringsalternativ stängs och den nya egna gruppen läggs till i navigeringsfönstret, men den visas ännu inte.

 3. Gå till nästa steg och gör så att den nya gruppen visas och lägg till objekt i gruppen.

Om du bara vill lägga till ett objekt i en ny egen grupp högerklickar du på objektet, pekar på Lägg till i grupp på snabbmenyn och klickar på Ny grupp.

Tilldela objekt till den egna gruppen genom att skapa genvägar

 1. Klicka på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klicka på den nya kategorin på menyns övre del.

  Gruppen eller grupperna som du har skapat bör kategorin visas på menyns nedre del, tillsammans med gruppen Objekt som inte tilldelats.

 2. Dra objekt från gruppen Objekt som inte tilldelats till en egen grupp.

  Om du vill flytta flera objekt samtidigt håller du ned CTRL medan du klickar på objekten och drar dem sedan till en egen grupp.

Visa eller dölj grupper och objekt i en egen kategori

Du kan dölja några eller alla grupper i en egen kategori och några eller alla objekt i en grupp. Kom ihåg följande:

 • Du kan dölja objekt på två sätt. Du kan använda de kommandon som finns i navigeringsfönstret när du vill dölja en genväg i en grupp, eller så kan du ange databasobjektets egenskap Dold till att visa genvägar till objektet i alla grupperna och kategorierna i den öppna databasen, även inbyggda kategorier och grupper.

 • Du kan göra dolda objekt och grupper helt osynliga, eller visa dem i navigeringsfönstret som nedtonade, otillgängliga ikoner. Det gör du genom att markera eller avmarkera kryssrutan Visa dolda objekt i dialogrutan Navigeringsalternativ. Du använder också den kryssrutan när du behöver ta fram, eller återställa, en grupp eller ett objekt.

Anvisningarna i följande avsnitt beskriver hur du utför de olika uppgifterna.

Dölja en grupp i en kategori

 • Högerklicka i navigeringsfönstret på namnlisten till den grupp som du vill dölja, och klicka sedan på Dölj.

  Du kan även dölja en grupp med hjälp av dialogrutan Navigeringsalternativ. Öppna dialogrutan (se de olika stegen i nästa avsnitt om du inte vet hur) och avmarkera kryssrutan bredvid den grupp som du vill dölja i listan grupper för "kategori".

Återställa en dold grupp till en kategori

 1. Högerklicka på menyraden högst upp i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

 2. Markera i listan Kategorier den kategori som innehåller den dolda gruppen.

 3. Markera kryssrutan bredvid den dolda gruppen i listan grupper för "kategori".

 4. Klicka på OK.

Dölja en genväg eller ett objekt enbart i dess grupp

 • Högerklicka i navigeringsfönstret på genvägen eller objektet och klicka sedan på Dölj i den här gruppen.

  Obs!: Det här kommandot är inte tillgängligt för objekt i gruppen Objekt som inte tilldelats för en egen kategori.

Dölja ett objekt från alla kategorier och grupper

 1. Högerklicka på objektet som du vill dölja och klicka sedan på Objektegenskaper eller (för en tabell) Tabellegenskaper på snabbmenyn.

  Dialogrutan Egenskaper för Object_name visas och namnet på objekten som läggs till dialogrutan rutan rubrik. Om du öppnar ett formulär som heter order visas dialogrutan rutan Titel Order egenskaper. I bilden nedan visas i dialogrutan.

  Dialogrutan Egenskaper för ett databasobjekt i Access

 2. Markera kryssrutan Dold.

 3. Klicka på OK.

Återställa (visa) ett dolt objekt

 1. Högerklicka på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

 2. Markera kryssrutan Visa dolda objekt under Visningsalternativ.

 3. Klicka på OK och gå tillbaka till navigeringsfönstret.

  I fönstret finns en nedtonad ikon för alla dolda objekt.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill dölja en genväg i en grupp ska du högerklicka på snabbmenyn och sedan klicka på Visa i den här gruppen.

  • Om du vill dölja ett objekt från alla kategorier och grupper genom att ange egenskapen Dold ska du högerklicka på objektet, klicka på Objektegenskaper eller (för en tabell) Tabellegenskaper och sedan avmarkera kryssrutan Dold.

Ta bort och återställa genvägar i egna grupper

De egna grupperna kan ändras över tiden i och med att användarnas och verksamhetens behov ändras. Du kan när som helst lägga till eller ta bort genvägar i en grupp.

Ta bort en genväg från en egen grupp

 • Högerklicka i navigeringsfönstret på genvägen som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

Återställa en genväg i en egen grupp

 1. Visa gruppen Objekt som inte tilldelats om den är dold.

  Hur visar jag gruppen objekt som inte tilldelats?

  1. Högerklicka på menyn överst i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

  2. Markera kryssrutan bredvid Objekt som inte tilldelats i fönstret grupper för "kategori".

 2. Dra eller kopiera och klistra in objektet som du vill ha från gruppen Objekt som inte tilldelats till din egen grupp.

Byta namn på en genväg i en egen grupp

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på genvägen som du vill byta namn på och klicka sedan på Byt namn på genväg.

 2. Skriv genvägens nya namn och tryck på RETUR.

Överst på sidan

Styra navigeringsfönstret med ett makro

Du styr navigeringsfönstret med ett makro genom att skapa ett makro som körs när databasen öppnas, och sedan lägga till instruktioner i makrot.

Du kan selektivt visa eller dölja kategorier, och du kan låsa navigeringsfönstret för att förhindra att andra användare av misstag flyttar eller tar bort genvägar, objekt, grupper och kategorier. Du kan också navigera till en kategori eller grupp så att den kategorin eller gruppen visas när databasen öppnas.

Du kan också dölja navigeringsfönstret under en databassession.

Styra vad som visas i navigeringsfönstret med hjälp av makroinstruktioner

 1. Klicka på Makro i gruppen Annat på fliken Skapa. Om kommandot inte finns tillgängligt kan du klicka på pilen under knappen Modul eller Klassmodul och sedan klicka på Makro.

  Obs!: Om databasen redan har ett makro med namnet autoexec behöver du inte skapa ett nytt. Lägg till makroinstruktioner på det sätt som beskrivs i den här proceduren i det befintliga autoexec-makrot.

 2. Klicka på Visa alla åtgärder i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

 3. Klicka på pilen i den första cellen under Instruktion i makrorutnätet.

 4. Markera AngeVisadeKategorier i listan.

 5. Klicka på pilen i rutan Kategori i fönstret Instruktionsargument under rutnätet och klicka sedan på namnet på den kategori som du vill visa eller dölja.

 6. Klicka på pilen i rutan Visa ovanför argumentet Kategori och välj en inställning. Välj Ja om du vill att kategorin ska visas i navigeringsfönstret. Välj Nej om du inte vill att kategorin ska visas i navigeringsfönstret.

 7. Upprepa steg 3 till och med 6 för varje kategori som du vill styra med ett makro.

 8. Klicka på pilen i den första cellen under Instruktion i makrorutnätet.

 9. Markera LåsNavigeringsfönster i listan.

 10. Välj ett värde på argumentet Lås i fönstret Instruktionsargument i rutnätet. Välj Ja om du vill låsa navigeringsfönstret.

 11. Spara makrot genom att trycka på CTRL+S. Ge makrot namnet autoexec som anger att makrot ska köras när databasen öppnas.

Navigera till en kategori eller en grupp med hjälp av en makroinstruktion

Du kan använda det här makrot när som helst, inte bara när databasen öppnas.

 1. Klicka på Makro i gruppen Annat på fliken Skapa. Om kommandot inte finns tillgängligt kan du klicka på pilen under knappen Modul eller Klassmodul och sedan klicka på Makro.

  Obs!: Om databasen redan har ett makro med namnet autoexec behöver du inte skapa ett nytt. Lägg till makroinstruktioner på det sätt som beskrivs i den här proceduren i det befintliga autoexec-makrot.

 2. Klicka på Visa alla åtgärder i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

 3. Klicka på pilen i det första cellen under Åtgärd i makrorutnätet.

 4. Markera NavigeraTill i listan.

 5. Klicka på pilen i rutan Kategori i fönstret Instruktionsargument under rutnätet och klicka sedan på namnet på den kategori som du vill navigera till.

 6. Om du vill navigera till en viss grupp i kategorin klickar du på pilen i rutan Grupp och klickar sedan på namnet på gruppen som du vill navigera till.

 7. Spara makrot genom att trycka på CTRL+S. Ge makrot namnet autoexec som anger att makrot ska köras när databasen öppnas.

Dölja navigeringsfönstret med hjälp av en makroinstruktion

Om du föredrar att skapa ett eget navigeringssystem kan du dölja navigeringsfönstret genom att använda makroinstruktionen KörKommando i argumentet DöljFönster. När den här makroinstruktionen körs med detta argument döljs navigeringsfönstret under den aktuella databassessionen.

 1. Klicka på Makro i gruppen Annat på fliken Skapa. Om kommandot inte finns tillgängligt kan du klicka på pilen under knappen Modul eller Klassmodul och sedan klicka på Makro.

  Obs!: Om databasen redan har ett makro med namnet autoexec behöver du inte skapa ett nytt. Lägg till makroinstruktioner på det sätt som beskrivs i den här proceduren i det befintliga autoexec-makrot.

 2. Klicka på Visa alla åtgärder i gruppen Visa/dölj på fliken Design.

 3. Klicka på pilen i den första cellen under Instruktion i makrorutnätet.

 4. Markera KörKommando i listan.

 5. Klicka på pilen i rutan Kommando i fönstret Instruktionsargument under rutnätet och klicka sedan på DöljFönster.

 6. Spara makrot genom att trycka på CTRL+S. Ge makrot namnet autoexec som anger att makrot ska köras när databasen öppnas.

Du kan också visa respektive dölja navigeringsfönstret med kryssrutan Visa navigeringsfönster i dialogrutan Access-alternativ. Om du använder makroinstruktionen KörKommando tillsammans med argumentet DöljFönster döljs navigeringsfönstret oavsett om kryssrutan Visa navigeringsfönster är markerad eller inte.

Överst på sidan

Inaktivera designvyn för ett objekt

I navigeringsfönstret kan du ange egenskapen Inaktivera genvägar till designvyn för ett objekt om du vill bestämma om användarna ska kunna använda genvägen för att öppna målobjektet i designvyn eller layoutvyn.

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på genvägen som du vill inaktivera designvyn för och klicka sedan på Objektegenskaper eller (för en tabell) Tabellegenskaper.

 2. Markera kryssrutan Inaktivera designvyn genvägar i dialogrutan Object_name egenskaper.

Överst på sidan

Dölja ett databasobjekt

 1. Högerklicka på objektet som du vill dölja och klicka sedan på Objektegenskaper eller (för en tabell) Tabellegenskaper.

  Dialogrutan Egenskaper för Object_name visas och namnet på objekten som läggs till dialogrutan rutan rubrik. Om du öppnar ett formulär som heter order visas dialogrutan rutan Titel Order egenskaper. I bilden nedan visas i dialogrutan.

  Dialogrutan Egenskaper för ett databasobjekt i Access

 2. Markera kryssrutan Dold.

 3. Klicka på OK.

Återställa (visa) ett dolt objekt

 1. Högerklicka på menyn högst upp i navigeringsfönstret och klicka på Navigeringsalternativ på snabbmenyn.

 2. Markera kryssrutan Visa dolda objekt under Visningsalternativ.

 3. Klicka på OK och gå tillbaka till navigeringsfönstret. I fönstret visas en nedtonad ikon för alla dolda objekt.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill dölja en genväg eller ett objekt enbart från en grupp ska du högerklicka på objektet och sedan klicka på Visa i den här gruppen.

  • Om du vill dölja ett objekt från alla kategorier och grupper genom att ange egenskapen Dold ska du högerklicka på objektet, klicka på Visa egenskaper och sedan avmarkera kryssrutan Dold.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×