Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga

Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga

Återgå till Hjälpmedelscenter för Office > Hjälpmedel i PowerPoint

Viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint-presentationer kan också hjälpa dig att göra presentationerna tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. I det här avsnittet beskrivs varför du bör använda de här rekommendationerna och du får stegvisa instruktioner för att följa dem.

PowerPoint-bild med rubriken "Förbereda evenemanget" som innehåller en grafisk lista ("Bestämma datum", "Boka platsen", "Bjuda in deltagare", "Ordna förfriskningar" och "Uppföljning"), samt en bild av en matsal

PowerPoint-presentationer brukar vara mycket visuella och personer som är blinda eller har nedsatt syn kan förstå dem lättare om du skapar bilderna med hjälpmedel i åtanke.

Windows: Rekommendationer för att göra PowerPoint-presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint-presentationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Hur du hittar det

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll och alla tabeller.

Visuellt innehåll innefattar bilder, ClipArt, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text bör du upprepa texten i dokumentet. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

Lägga till alternativtext för figurer

Lägga till alternativtext för diagram

Lägga till alternativtext för tabeller

Kontrollera att bildinnehållet kan läsas i den ordning du tänkt

Du kan använda tillgänglighetskontrollen för att hitta bilder som eventuellt har problem med läsordningen.

När någon som kan se läser en bild läser han eller hon i regel saker, till exempel text eller en bild, i den ordning elementen visas på bilden. En skärmläsare läser däremot elementen i en bild i den ordning som de har lagts till i bilden, vilket kan skilja sig mycket från den ordning som de visas i.

Om du vill garantera att alla läser innehållet i den ordning du tänkt är det viktigt att kontrollera läsordningen.

Ange läsordning för bildinnehåll

Om du skapar en ny bild kan du använda den inbyggda bildlayouten

Det här tipset gäller för en ny bild som du skapar

PowerPoint innehåller inbyggda bildlayouter som du kan använda för vilken bild som helst. När du använder de här layouterna med en ny bild kontrollerar de automatiskt att läsordningen fungerar för alla.

Använda inbyggda bildlayouter för inkluderande läsordning

Lägg till meningsfull hyperlänktext och skärmtips.

Sök igenom bilderna i presentationen visuellt för att få klarhet i om hyperlänktexten fungerar som fristående information och ger läsarna rätt information om målplatsen.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Tips: Du kan också lägga till skärmtips som visas när markören förs över text eller bilder som innehåller en hyperlänk.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Sök visuellt igenom bilder i presentationen för att hitta förekomster av färgkodning.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Leta efter bildtext som är svår att läsa eller att skilja från bakgrunden för att hitta bristfällig färgkontrast.

Kontrollera att det finns en stark kontrast mellan texten och bakgrunden, så att personer med nedsatt syn kan se den tydligt. Använd mörk text på en vit eller off-white bakgrund, eller gör tvärtom och använd vit text på mörk bakgrund.

Färgscheman i svart och vitt gör det även enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Ge varje bild en unik rubrik

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta bilder som saknar rubrik.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller lässvårigheter förlitar sig på bildrubriker för att navigera. Genom att skumma eller använda en skärmläsare kan de exempelvis snabbt gå igenom en lista med bildrubriker och sedan gå direkt till den bild de vill.

Använda unika bildrubriker

Dölja en bildrubrik

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Använd tillgänglighetskontrollen för att kontrollera att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler, kapslade tabeller eller helt tomma rader eller kolumner.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Leta i bilderna efter områden som ser röriga eller oläsliga ut för att hitta möjliga problem som rör teckensnitt eller tomma utrymmen.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Formatera text för hjälpmedel

Göra videor tillgängliga för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

Lägga till alternativtext i visuellt innehåll och tabeller

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt innehåll och tabeller i PowerPoint-presentationer.

Obs!: Vi rekommenderar att du bara placerar text i beskrivningsfältet och lämnar rubriken tom. Det ger den bästa upplevelsen med de flesta större skärmläsare, bland annat Skärmläsaren. När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

Med början i mars 2017 genererar PowerPoint för PC i Office 365 automatiskt alternativtext för foton med hjälp av smarta tjänster i molnet.

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig för prenumeranter på Office 365 som även deltar i Office Insider-programmet. Om du har ett abonnemang på Office 365 ska du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

PowerPoint genererar inte alternativtext för ritade bilder, till exempel ClipArt, diagram och ikoner.

Om du vill granska den alternativtext som skapas eller lägga till text för bilder utan alternativtext, exempelvis ritade bilder, gör du så här:

 1. Högerklicka på en bild.

 2. Om bilden är ett foto följer du de här anvisningarna.

  1. Välj Redigera alternativtext. Fönstret Alternativtext öppnas.

  2. Granska beskrivningen i textrutan i fönstret Alternativtext.

  3. Stäng fönstret Alternativtext om du vill acceptera den föreslagna texten och återgå till PowerPoint-bilden.

   Om du vill ändra den föreslagna alternativtexten skriver du den text du föredrar i rutan.

  4. Stäng fönstret Alternativtext och återgå till PowerPoint-bilden.

 3. Om bilden är en ikon, ClipArt eller någon annan bild som inte är ett foto följer du de här anvisningarna.

  1. Högerklicka på bilden och välj Formatera bild.

  2. I fönstret Formatera bild väljer du ikonen Storlek och egenskaper och sedan Alternativtext.

  3. I textrutan Beskrivning skriver du alternativtexten för bilden.

  4. Stäng fönstret Formatera bild och återgå till PowerPoint-bilden.

Skärmbild av fönstret Formatera bild med alternativtextrutor som beskriver den markerade bilden

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Högerklicka på en SmartArt-grafik.

 2. Välj Storlek och läge.

 3. Välj Alternativtext i fönstret till höger.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera figur med alternativtextrutor som beskriver den markerade SmartArt-grafiken

Lägga till alternativtext för figurer

Lägg till alternativtext för figurer, bland annat figurer i SmartArt-grafik.

 1. Högerklicka på en figur.

 2. Välj Storlek och läge.

 3. Välj Alternativtext i fönstret till höger.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera figur med alternativtextrutor som beskriver den markerade figuren

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Högerklicka på ett diagram.

 2. Välj Formatera diagramyta.

 3. Välj Alternativtext i fönstret till höger.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera diagramyta med alternativtextrutor som beskriver det markerade diagrammet

Lägga till alternativtext för tabeller

 1. Högerklicka på en tabell.

 2. Välj Formatera figur.

 3. Välj Storlek och egenskaper i fönstret till höger.

 4. Välj fliken Alternativtext.

 5. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera figur med alternativtextrutor som beskriver den markerade tabellen

Göra hyperlänkar, text och tabeller tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar, text och tabeller i din PowerPoint-presentation tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för, och högerklicka sedan.

 2. Välj Hyperlänk.
  Texten som du har markerat visas i rutan Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten.

 3. Om det behövs kan du ändra hyperlänktexten.

 4. Ange adressen till beskrivningen av hyperlänken i rutan Adress.

 5. Välj knappen Skärmtips och skriv ett skärmtips i rutan Skärmtipstext.

  Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

Skärmbild av dialogrutan Infoga hyperlänk

Använda en tillgänglig bildformgivning

 1. Välj Office-tema i gruppen Teman på fliken Design.
  Office-temat är utformat med tillgängliga färger, kontraster och teckensnitt. Det är också utformat så att skärmläsare lättare kan läsa bildinnehållet.

Skärmbild av Office-temat på fliken Design

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Markera kryssrutan Rubrikrad i gruppen Tabellformatsalternativ på fliken Design under Tabellverktyg.

 3. Skriv kolumnrubriker.

Skärmbild av kryssrutan Rubrikrad i gruppen Tabellformatsalternativ på fliken Design under Tabellverktyg

Formatera text för hjälpmedel

 1. Markera texten.

 2. Välj fliken Start.

 3. Välj formateringsalternativ i gruppen Teckensnitt som innehåller alternativ för teckensnittstyp, storlek, format och färg.

Skärmbild av gruppen Teckensnitt på fliken Start

Göra bilder tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör bilder i din PowerPoint-presentation tillgängliga.

Använda unika bildrubriker

 1. Om du vill återställa alla platshållare för den markerade bilden väljer du Återställ i gruppen Bilder på fliken Start.

 2. Skriv ett unikt namn i rutan Rubrik på bilden.

Skärmbild av kommandot Återställ i gruppen Bilder på fliken Start

Dölja en bildrubrik

Gör att en rubrik inte syns i bilden, men ändå läses upp högt av skärmläsare.

 1. Välj Ordna i gruppen Rita på fliken Start och välj Markeringsfönster.

 2. Välj fliken Start.

 3. Klicka på ögonikonen i fönstret Markering bredvid textrutan Rubrik.

Skärmbild av markeringsfönstret som visar ögonikonen bredvid rubrikplatshållaren

Ange läsordning för bildinnehåll

 1. Välj Ordna i gruppen Rita på fliken Start och välj Markeringsfönster.
  I fönstret Markering visas objekten i bilden i omvänd ordning. När skärmläsaren läser den här bilden läser den objekten i omvänd ordning så som visas i fönstret Markering.

 2. Om du vill ändra läsordning drar du poster till önskad plats, eller markera posten och välj knappen Flytta framåt eller Flytta bakåt.

Skärmbild av markeringsfönstret som visar alla objekt i bilden i omvänd ordning

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

PowerPoint 2016 har stöd för uppspelning av video med flera ljudspår. Det stöder också dold textning och undertexter som är inbäddade i videofiler. 

För närvarande stöder endast PowerPoint för Windows infogning och uppspelning av dold textning eller undertexter som lagras i andra filer än videoklippet. För alla andra versioner av PowerPoint (t.ex. PowerPoint för Mac eller mobila utgåvor), måste dold textning eller undertexter vara kodade i videoklippet innan det infogas i PowerPoint.

Videoformat som stöds för dold textning och undertexter varierar beroende på vilket operativsystem du använder. De olika operativsystemen har inställningar som du kan använda för att justera hur dold textning eller undertexter visas. 

Dold textning, undertexter och alternativa ljudspår sparas inte när du använder funktionerna Komprimera media eller Optimera mediekompatibilitet. När du sparar presentationen som en video inkluderas heller inte dold textning, undertexter eller alternativa ljudspår i de inbäddade videoklippen i videon som sparas.

När du använder kommandot Spara media som för en vald video bevaras dold textning, undertexter och flera ljudspår som är inbäddade i videon i den videofil som sparas. 

Kontrollera följande, om du vill göra dina PowerPoint-presentationer mer tillgängliga:

 • Att videoklippen innehåller ett ljudspår med videobeskrivningar, som användare som är blinda eller har nedsatt syn kan använda vid behov.

 • Att videoklipp som innehåller dialog även innehåller dold textning eller undertexter i ett format som stöds för användare som är döva eller har nedsatt hörsel.

Använda inbyggda bildlayouter för inkluderande läsordning

PowerPoint har inbyggda bildlayouter som innehåller platshållare för text, videoklipp, bilder, ClipArt med mera. De kan också innehålla all formatering, till exempel temafärger, teckensnitt och effekter. Och om du vill att bilderna ska vara tillgängliga är de inbyggda layouterna utformade så att läsordningen är samma för personer som kan se och personer som använder hjälpmedel som skärmläsare.

Följ de här stegen om du vill använda en bildlayout.

 1. Klicka på Normal på fliken Start.

 2. Leta reda på den plats där du vill lägga till en ny bild i fönstret Miniatyrbild. Högerklicka och välj Ny bild. Klicka på den nya bilden för att markera den.

 3. På fliken Start klickar du på Layout för att öppna galleriet och väljer den bildlayout du vill använda. PowerPoint tillämpar automatiskt den här layouten på den nya bilden.

 4. Gå till den nya bilden och lägg till rubriken och det innehåll du vill ha.

Läs mer

Mac: Rekommendationer för att göra PowerPoint-presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint-presentationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Hur du hittar det

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll och alla tabeller.

Visuellt innehåll innefattar bilder, ClipArt, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta saknad alternativtext.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text bör du upprepa texten i dokumentet. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

Lägga till alternativtext för figurer

Lägga till alternativtext för diagram

Lägga till alternativtext för tabeller

Kontrollera att bildinnehållet kan läsas i den ordning du tänkt

Du kan använda tillgänglighetskontrollen för att hitta bilder som eventuellt har problem med läsordningen.

När någon som kan se läser en bild läser han eller hon i regel saker, till exempel text eller en bild, i den ordning elementen visas på bilden. En skärmläsare läser däremot elementen i en bild i den ordning som de har lagts till i bilden, vilket kan skilja sig mycket från den ordning som de visas i.

Om du vill garantera att alla läser innehållet i den ordning du tänkt är det viktigt att kontrollera läsordningen.

Ange läsordning för bildinnehåll

Om du skapar en ny bild kan du använda den inbyggda bildlayouten

Det här tipset gäller för en ny bild som du skapar

PowerPoint innehåller inbyggda bildlayouter som du kan använda för vilken bild som helst. När du använder de här layouterna med en ny bild kontrollerar de automatiskt att läsordningen fungerar för alla.

Använda inbyggda bildlayouter för inkluderande läsordning

Lägg till meningsfull hyperlänktext och skärmtips.

Sök igenom bilderna i presentationen visuellt för att få klarhet i om hyperlänktexten fungerar som fristående information och ger läsarna rätt information om målplatsen.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Tips: Du kan också lägga till skärmtips som visas när markören förs över text eller bilder som innehåller en hyperlänk.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Sök visuellt igenom bilder i presentationen för att hitta förekomster av färgkodning.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Leta efter bildtext som är svår att läsa eller att skilja från bakgrunden för att hitta bristfällig färgkontrast.

Texten i presentationerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synskador, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt hjälper personer som är färgblinda att skilja på färger.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Ge varje bild en unik rubrik och kontrollera läsordningen för bildinnehåll.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta bilder som saknar rubrik.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller lässvårigheter förlitar sig på bildrubriker för att navigera. Genom att skumma eller använda en skärmläsare kan de exempelvis snabbt gå igenom en lista med bildrubriker och sedan gå direkt till den bild de vill.

En skärmläsare läser bildinnehållet i en viss ordning, t.ex. rubrik, text och alternativtext för figurer samt innehållsförteckning. Det är viktigt att se till att bildinnehållet läses i avsedd ordning.

Använda unika bildrubriker

Dölja en bildrubrik

Ange läsordning för bildinnehåll

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Använd tillgänglighetskontrollen för att kontrollera att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler, kapslade tabeller eller helt tomma rader eller kolumner.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Leta i bilderna efter områden som ser röriga eller oläsliga ut för att hitta möjliga problem som rör teckensnitt eller tomma utrymmen.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Formatera text för hjälpmedel

Skapa punktlistor

Skapa ordnade listor

Göra videor tillgängliga för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

Lägga till alternativtext i visuellt innehåll och tabeller

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt innehåll och tabeller i PowerPoint-presentationer.

Obs!: När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för bilder, som ClipArt och skärmbilder, så att skärmläsare kan läsa text som beskriver bilden för användare som inte kan se bilden.

 1. Högerklicka på en bild.

 2. Välj Formatera bild.

 3. Välj Storlek och egenskaper i fönstret till höger och välj sedan Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera bild med alternativtextrutor som beskriver den markerade bilden

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Högerklicka på en SmartArt-grafik.

 2. Välj Formatera SmartArt och sedan Alternativ för figur.

 3. Välj Storlek och egenskaper i fönstret till höger och välj sedan Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera figur med alternativtextrutor som beskriver den markerade SmartArt-grafiken

Lägga till alternativtext för figurer

Använd följande procedur för att lägga till alternativtext för figurer, bland annat figurer i SmartArt-grafik.

 1. Högerklicka på en figur.

 2. Välj Formatera figur.

 3. Välj Storlek och egenskaper i fönstret till höger och välj sedan Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera figur med alternativtextrutor som beskriver den markerade figuren

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Högerklicka på ett diagram.

 2. Välj Formatera diagramyta.

 3. Välj fliken Diagramalternativ i fönstret till höger och välj sedan Storlek och egenskaper.

 4. Välj Alternativtext.

 5. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera diagramyta med alternativtextrutor som beskriver det markerade diagrammet

Lägga till alternativtext för tabeller

 1. Högerklicka på en tabell.

 2. Välj Formatera figur.

 3. Välj fliken Alternativ för figur i fönstret till höger och välj sedan Storlek och egenskaper.

 4. Välj Alternativtext.

 5. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av fönstret Formatera figur med alternativtextrutor som beskriver den markerade tabellen

Göra hyperlänkar, text och tabeller tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar, text och tabeller i din PowerPoint-presentation tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för, och högerklicka sedan.

 2. Välj Hyperlänk.
  Texten som du har markerat visas i rutan Text som ska visas. Det här är hyperlänktexten.

 3. Om det behövs kan du ändra hyperlänktexten.

 4. Ange måladressen för hyperlänken i rutan Adress.

 5. Välj knappen Skärmtips och skriv ett skärmtips i rutan Skärmtipstext.

  Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

Skärmbild av dialogrutan Infoga hyperlänk

Använda en tillgänglig bildformgivning

 1. Välj Office-tema på fliken Design.
  Office-temat är utformat med tillgängliga färger, kontraster och teckensnitt. Det är också utformat så att skärmläsare lättare kan läsa bildinnehållet.

Skärmbild av Office-temat på fliken Design

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Markera kryssrutan Rubrikrad på fliken Tabelldesign.

 3. Skriv kolumnrubriker.

Skärmbild av kryssrutan Rubrikrad på fliken Tabelldesign

Formatera text för hjälpmedel

 1. Markera texten.

 2. Välj fliken Start.

 3. Välj formateringsalternativ i gruppen Teckensnitt som innehåller alternativ för teckensnittstyp, storlek, format och färg.

Skärmbild av gruppen Teckensnitt på fliken Start

Skapa punktlistor

 1. Placera markören någonstans i bilden.

 2. Välj fliken Start.

 3. Välj knappen Punkter i gruppen Stycke.

 4. Skriv var och en av punkterna i punktlistan.

Skärmbild av punktlistor som är tillgängliga när du väljer pilen på knappen Punktlista

Skapa ordnade listor

 1. Placera markören någonstans i bilden.

 2. Välj fliken Start.

 3. Välj knappen Numrering i gruppen Stycke.

 4. Skriv de sekventiella stegen.

Skärmbild av de numreringsformat som är tillgängliga när du väljer pilen på knappen Numrerad lista

Göra bilder tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör bilder i din PowerPoint-presentation tillgängliga.

Använda unika bildrubriker

 1. Om du vill återställa alla platshållare för den markerade bilden väljer du Återställ i gruppen Bilder på fliken Start.

 2. Skriv ett unikt namn i rutan Rubrik på bilden.

Skärmbild av kommandot Återställ i gruppen Bilder på fliken Start

Dölja en bildrubrik

Gör följande om du vill att rubriken inte ska synas i bilden, men ändå läsas upp högt av skärmläsare:

 1. Välj Ordna i gruppen Rita på fliken Start och välj Markeringsfönster.

 2. Klicka på ögonikonen i fönstret Markering bredvid textrutan Rubrik.

Skärmbild av markeringsfönstret som visar ögonikonen bredvid rubrikplatshållaren

Ange läsordning för bildinnehåll

 1. Välj Ordna i gruppen Rita på fliken Start och välj Markeringsfönster.

 2. I markeringsfönstret visas objekten i bilden i omvänd ordning. Objekt läses upp med början från den sista posten i listan fram till den översta posten.

 3. Om du vill ordna om läsordningen ska du i markeringsfönstret dra posterna till önskad plats. Eller markera en post i markeringsfönstret och välj Ordna på fliken Start. Välj sedan Placera längst fram eller Placera längst bak.

Skärmbild av markeringsfönstret som visar alla objekt i bilden i omvänd ordning

Använda inbyggda bildlayouter för inkluderande läsordning

PowerPoint har inbyggda bildlayouter som innehåller platshållare för text, videoklipp, bilder, ClipArt med mera. De kan också innehålla all formatering, till exempel temafärger, teckensnitt och effekter. Och om du vill att bilderna ska vara tillgängliga är de inbyggda layouterna utformade så att läsordningen är samma för personer som kan se och personer som använder hjälpmedel som skärmläsare.

Följ de här stegen om du vill använda en bildlayout.

 1. Klicka på Normal på fliken Start.

 2. Leta reda på den plats där du vill lägga till en ny bild i fönstret Miniatyrbild. Högerklicka och välj Ny bild. Klicka på den nya bilden för att markera den.

 3. På fliken Start klickar du på Layout för att öppna galleriet och väljer den bildlayout du vill använda. PowerPoint tillämpar automatiskt den här layouten på den nya bilden.

 4. Gå till den nya bilden och lägg till rubriken och det innehåll du vill ha.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

PowerPoint 2016 har stöd för uppspelning av video med flera ljudspår. Det stöder också dold textning och undertexter som är inbäddade i videofiler. 

Dold textning eller undertexter måste vara kodade i videon innan den infogas i PowerPoint. PowerPoint stöder inte dold textning eller undertexter som är lagrade i en separat fil från videofilen.

Videoformat som stöds för dold textning och undertexter varierar beroende på vilket operativsystem du använder. De olika operativsystemen har inställningar som du kan använda för att justera hur dold textning eller undertexter visas. 

Dold textning, undertexter och alternativa ljudspår sparas inte när du använder funktionerna Komprimera media eller Optimera mediekompatibilitet. När du sparar presentationen som en video inkluderas heller inte dold textning, undertexter eller alternativa ljudspår i de inbäddade videoklippen i videon som sparas.

När du använder kommandot Spara media som för en vald video bevaras dold textning, undertexter och flera ljudspår som är inbäddade i videon i den videofil som sparas. 

Kontrollera följande, om du vill göra dina PowerPoint-presentationer mer tillgängliga:

 • Att videoklippen innehåller ett ljudspår med videobeskrivningar, som användare som är blinda eller har nedsatt syn kan använda vid behov.

 • Att videoklipp som innehåller dialog även innehåller dold textning eller undertexter i ett format som stöds för användare som är döva eller har nedsatt hörsel.

Läs mer

iOS: Rekommendationer för att göra PowerPoint-presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint-presentationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i presentationerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synskador, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Formatera text för hjälpmedel

Göra videor tillgängliga för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

Använda en tillgänglig bildformgivning

 1. Markera en bild.

 2. Tryck på ikonen Mer längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet, för att öppna fliken Start.

 3. Tryck på Start > Design.

 4. Tryck på kommandot Teman.

Obs!: Dessa teman är utformade med tillgängliga färger, kontraster och teckensnitt. De är också utformade så att skärmläsare lättare kan läsa bildinnehållet.

Kommandot Teman med Ion markerat

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Tryck på ikonen Mer längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet, för att öppna fliken Tabell.

 3. Tryck på högerpilen på kommandot Formatalternativ.

 4. Tryck på alternativet Rubrikrad för att markera det.

 5. Skriv kolumnrubriker i tabellen.

Kommandot Formatalternativ med Rubrikrad markerat

Formatera text för hjälpmedel

 1. Markera texten.

 2. Tryck på ikonen Mer längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet, för att öppna fliken Start.

 3. På fliken Start visas en mängd olika formateringsalternativ, bland annat teckensnittstyp, storlek, format och färg. Välj formateringsalternativ.

Fliken Start med teckenstilalternativ

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

PowerPoint 2016 har stöd för uppspelning av video med flera ljudspår. Det stöder också dold textning och undertexter som är inbäddade i videofiler. 

Dold textning eller undertexter måste vara kodade i videon innan den infogas i PowerPoint. PowerPoint stöder inte dold textning eller undertexter som är lagrade i en separat fil från videofilen.

Videoformat som stöds för dold textning och undertexter varierar beroende på vilket operativsystem du använder. De olika operativsystemen har inställningar som du kan använda för att justera hur dold textning eller undertexter visas. 

Dold textning, undertexter och alternativa ljudspår sparas inte när du använder funktionerna Komprimera media eller Optimera mediekompatibilitet. När du sparar presentationen som en video inkluderas heller inte dold textning, undertexter eller alternativa ljudspår i de inbäddade videoklippen i videon som sparas.

När du använder kommandot Spara media som för en vald video bevaras dold textning, undertexter och flera ljudspår som är inbäddade i videon i den videofil som sparas. 

Kontrollera följande, om du vill göra dina PowerPoint-presentationer mer tillgängliga:

 • Att videoklippen innehåller ett ljudspår med videobeskrivningar, som användare som är blinda eller har nedsatt syn kan använda vid behov.

 • Att videoklipp som innehåller dialog även innehåller dold textning eller undertexter i ett format som stöds för användare som är döva eller har nedsatt hörsel.

Läs mer

Android: Rekommendationer för att göra PowerPoint-presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint-presentationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll och alla tabeller.

Visuellt innehåll innefattar bilder, ClipArt, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text bör du upprepa texten i dokumentet. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

Lägga till alternativtext för figurer

Lägga till alternativtext för diagram

Lägga till alternativtext för tabeller

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Texten i presentationerna ska vara läsbar i högkontrastläge så att alla, även personer med synskador, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Formatera text för hjälpmedel

Göra videor tillgängliga för användare med nedsatt syn eller nedsatt hörsel

Undertexter innehåller i regel en transkription (eller översättning) av dialogen.

Dold textning innehåller i regel även beskrivningar av ljud, t.ex. musik eller ljudeffekter som hör samman med sådant som inte visas i bild.

Videobeskrivning betyder ljudbeskrivningar av de viktigaste visuella elementen i en video. Beskrivningarna infogas i naturliga pauser i programmets dialog. Videobeskrivning gör videoklipp tillgängligare för personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

Lägga till alternativtext i visuellt innehåll och tabeller

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt innehåll och tabeller i PowerPoint-presentationer.

Obs!:  När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för bilder, som ClipArt och skärmbilder, så att skärmläsare kan läsa text som beskriver bilden för användare som inte kan se bilden.

 1. Markera en bild.

 2. Tryck på uppilen längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet, för att öppna fliken Bild.

 3. Rulla ned till kommandot Alternativtext och tryck sedan på det.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik. Dina ändringar sparas automatiskt.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Kommandot Alternativtext på fliken Bild

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Välj en SmartArt-grafik.

 2. Tryck på uppilen längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet, för att öppna fliken SmartArt.

 3. Rulla ned till kommandot Alternativtext och tryck sedan på det.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik. Dina ändringar sparas automatiskt.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Kommandot Alternativtext på fliken SmartArt

Lägga till alternativtext för figurer

Lägg till alternativtext för figurer, bland annat figurer i SmartArt-grafik.

 1. Markera en form.

 2. Tryck på uppilen längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet, för att öppna fliken Figur.

 3. Rulla ned till kommandot Alternativtext och tryck sedan på det.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik. Dina ändringar sparas automatiskt.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Kommandot Alternativtext på fliken Figur

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Välj ett diagram.

 2. Tryck på uppilen längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet, för att öppna fliken Diagram.

 3. Rulla ned till kommandot Alternativtext och tryck sedan på det.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik. Dina ändringar sparas automatiskt.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Kommandot Alternativtext på fliken Diagram

Lägga till alternativtext för tabeller

 1. Tryck någonstans i en tabell.

 2. Tryck på uppilen längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet, för att öppna fliken Tabell.

 3. Välj fliken Alternativ för figur i fönstret till höger och välj sedan Storlek och egenskaper.

 4. Rulla ned till kommandot Alternativtext och tryck sedan på det.

 5. Skriv en beskrivning och en rubrik. Dina ändringar sparas automatiskt.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Kommandot Alternativtext på fliken Tabell

Använda en tillgänglig bildformgivning

 1. Markera en bild.

 2. Tryck på uppilen längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet, för att öppna fliken Start.

 3. Tryck på Start > Design.

 4. Tryck på högerpilen på kommandot Teman.

Obs!: Dessa teman är utformade med tillgängliga färger, kontraster och teckensnitt. De är också utformade så att skärmläsare lättare kan läsa bildinnehållet.

Kommandot Teman som visar temaalternativ

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Tryck på nedpilen längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet, för att öppna fliken Tabell.

 3. Tryck på högerpilen på kommandot Formatalternativ.

 4. Tryck på alternativet Rubrikrad för att markera det.

  Tips: När alternativet är markerat är det grått.

 5. Skriv kolumnrubriker i tabellen.

Kommandot Formatalternativ med Rubrikrad markerat

Formatera text för hjälpmedel

 1. Markera texten.

 2. Tryck på uppilen längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet, för att öppna fliken Start.

 3. På fliken Start visas en mängd olika formateringsalternativ, bland annat teckensnittstyp, storlek, format och färg. Välj formateringsalternativ.

Fliken Start med teckenstilalternativ

Använda textning, undertexter och alternativa ljudspår i videoklipp

PowerPoint 2016 har stöd för uppspelning av video med flera ljudspår. Det stöder också dold textning och undertexter som är inbäddade i videofiler. 

Dold textning eller undertexter måste vara kodade i videon innan den infogas i PowerPoint. PowerPoint stöder inte dold textning eller undertexter som är lagrade i en separat fil från videofilen.

Videoformat som stöds för dold textning och undertexter varierar beroende på vilket operativsystem du använder. De olika operativsystemen har inställningar som du kan använda för att justera hur dold textning eller undertexter visas. 

Dold textning, undertexter och alternativa ljudspår sparas inte när du använder funktionerna Komprimera media eller Optimera mediekompatibilitet. När du sparar presentationen som en video inkluderas heller inte dold textning, undertexter eller alternativa ljudspår i de inbäddade videoklippen i videon som sparas.

När du använder kommandot Spara media som för en vald video bevaras dold textning, undertexter och flera ljudspår som är inbäddade i videon i den videofil som sparas. 

Kontrollera följande, om du vill göra dina PowerPoint-presentationer mer tillgängliga:

 • Att videoklippen innehåller ett ljudspår med videobeskrivningar, som användare som är blinda eller har nedsatt syn kan använda vid behov.

 • Att videoklipp som innehåller dialog även innehåller dold textning eller undertexter i ett format som stöds för användare som är döva eller har nedsatt hörsel.

Läs mer

Office Online: Rekommendationer för att göra PowerPoint Online-presentationer tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa PowerPoint Online-presentationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Hur du hittar det

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll och alla tabeller.

Visuellt innehåll innefattar bilder, ClipArt, SmartArt-grafik, figurer, grupper, inbäddade objekt och videoklipp.

Använd tillgänglighetskontrollen i PowerPoint Online för att hitta saknad alternativtext.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text bör du upprepa texten i dokumentet. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

Lägga till alternativtext för figurer eller inbäddade videor

Lägga till alternativtext för tabeller

Lägg till relevant hyperlänktext.

Sök igenom bilderna i presentationen visuellt för att få klarhet i om hyperlänktexten fungerar som fristående information och ger läsarna rätt information om målplatsen.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till hyperlänktext

Ändra texten i en hyperlänk

Se till att färg inte är det enda alternativet till att presentera information.

Sök visuellt igenom bilder i presentationen för att hitta förekomster av färgkodning.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller är färgblinda kan gå miste om innebörden som vissa färger förmedlar.

Lägg till exempel till en understrykning i färgkodad hyperlänktext så att personer som är färgblinda vet att texten är länkad även om de inte kan se färgen. När det gäller rubriker kan du använda fetstil eller ett större teckensnitt.

Formatera text för tillgänglighet

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Leta efter bildtext som är svår att läsa eller att skilja från bakgrunden för att hitta bristfällig färgkontrast.

Texten i presentationerna ska vara läsbar så att alla, även personer med synskador, kan se den bra.

Använd till exempel ljusa färger eller färgscheman med hög kontrast i motsatt ände av färgspektrumet. Färgscheman i svart och vitt gör det enklare för personer som är färgblinda att urskilja text och figurer.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Ge varje bild en unik rubrik.

Använd tillgänglighetskontrollen i PowerPoint Online för att hitta bilder som inte har rubriker.

Personer som använder skärmläsare och annan hjälpmedelsteknik hör bildtext, figurer och innehåll läsas upp i en viss ordning. Därför är det bra att använda bildlayouterna i PowerPoint Online som säkerställer att innehållet läses upp av skärmläsare i en logisk ordning.

Personer som är blinda, har nedsatt syn eller lässvårigheter förlitar sig på bildrubriker för att navigera. Genom att skumma eller använda en skärmläsare kan de exempelvis snabbt gå igenom en lista med bildrubriker och sedan gå direkt till den bild de vill.

Använda en logisk läsordning

Använda unika bildrubriker

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Använd tillgänglighetskontrollen i PowerPoint Online för att kontrollera att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler, kapslade tabeller eller helt tomma rader eller kolumner.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma rader och kolumner i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda tabellrubriker

Använd en större teckenstorlek (18pt eller större), sans serif-teckensnitt och tillräckligt mycket tomt utrymme.

Leta i bilderna efter områden som ser röriga eller oläsliga ut för att hitta möjliga problem som rör teckensnitt eller tomma utrymmen.

Personer som har dyslexi beskriver att de ser texten på en sida som att den "flyter ihop" (att en textrad trycks ihop med raden nedanför). De ser ofta texten förvrängd.

Minska mängden text som ska läsas för personer som har dyslexi eller nedsatt syn. De kan till exempel ha hjälp av välbekanta sans serif-teckensnitt, som Arial eller Calibri. Undvik att använda enbart stora bokstäver och mycket kursiv stil eller understrykningar. Ta med tillräckligt mycket tomt utrymme mellan meningar och stycken.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Formatera text för tillgänglighet

Lägga till alternativtext för bilder och tabeller

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för bilder och tabeller i PowerPoint Online-presentationer.

Obs!: Vi rekommenderar att du bara placerar text i beskrivningsfältet och lämnar rubriken tom. Det ger den bästa upplevelsen med de flesta större skärmläsare, bland annat Skärmläsaren. När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

 1. Markera bilden, till exempel en bild, ClipArt eller skärmbild.

 2. Under Bildverktyg väljer du fliken Format.

 3. I gruppen Egenskaper väljer du Alternativtext.

 4. Ange en beskrivning vid Alternativtext.

Skärmbild av dialogrutan Alternativtext med fälten Rubrik och Beskrivning.

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Välj SmartArt-grafiken.

 2. Under SmartArt-verktyg väljer du fliken Design.

 3. I gruppen Egenskaper väljer du Alternativtext.

 4. Ange en beskrivning vid Alternativtext.

Skärmbild som visar fliken Design i SmartArt-verktyg med en markör som pekar på alternativet Alternativtext.

Lägga till alternativtext för figurer eller inbäddade videor

 1. Markera figuren eller videon.

 2. Under Ritverktyg väljer du fliken Format.

 3. I gruppen Egenskaper väljer du Alternativtext.

 4. Ange en beskrivning vid Alternativtext.

Skärmbild som visar fliken Format i Ritverktyg med en markör som pekar på alternativet Alternativtext.

Lägga till alternativtext för tabeller

 1. Placera markören i en cell i tabellen.

 2. Under Tabellverktyg väljer du fliken Layout.

 3. I gruppen Egenskaper väljer du Alternativtext.

 4. Ange en beskrivning vid Alternativtext.

Skärmbild som visar fliken Layout i Tabellverktyg med en markör som pekar på alternativet Alternativtext.

Göra hyperlänkar och tabeller tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar och tabeller i din PowerPoint Online-presentation tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext

 1. Markera texten som du vill lägga till hyperlänken för, högerklicka och välj Länk.

  Texten som du har markerat visas i rutan Visningstext. Det här är hyperlänktexten.

  Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

 2. I rutan Adress skriver du eller klistrar in målwebbadressen.

 3. Välj Infoga.

Skärmbild som visar dialogrutan Länk där du kan ange visningstext och adressinformation för hyperlänkar.

Ändra texten i en hyperlänk

 1. Markera hyperlänktexten, högerklicka och välj Redigera länk.

 2. I rutan Visningstext redigerar du texten som du vill ska visas för hyperlänken.

 3. Välj OK.

Använda tabellrubriker

 1. Placera markören någonstans i en tabell så visas Tabellverktyg.

 2. Välj Rubrikrad under Tabellverktyg på fliken Design.

 3. Skriv kolumnrubriker i sidhuvudet.

Skärmbild av gruppen Tabellformatsalternativ på fliken Design under Tabellverktyg, med alternativet Rubrikrad markerat.

Göra bilder tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör bilder i din PowerPoint Online-presentation tillgängliga.

Använda en tillgänglig bildformgivning

Office-temat är utformat med tillgängliga färger, kontraster och teckensnitt. Det är också utformat så att skärmläsare lättare kan läsa bildinnehållet.

 • Välj Office-tema i gruppen Teman på fliken Design.

Skärmbild av Office-temat på fliken Design

Här är några tips för att öka synligheten:

 • Undvik att använda orange, rött och grönt i mallen och texten.

 • Använd mönster i diagram i stället för färg för att markera intressanta saker.

 • Ringa in eller använd animeringar för att framhäva information i stället för att använda laserpekare eller färg.

 • Se till att kontrasten generellt är hög i presentationen.

Använda en logisk läsordning

Om bilderna innehåller objekt som inte ingår i en bildmall måste du ordna dem i en logisk ordning. Objekt läses upp i den ordning som du skapat dem, vilket kanske inte blir begripligt i en skärmläsare.

Det är enklare att testa läsordningen i PowerPoint på datorn, eftersom du kan ändra ordning på objekt i markeringsfönstret. Men i PowerPoint Online kan du kopiera och klistra in objekt om du vill ändra ordning på dem i en bild.

 • Om du vill testa ordningen på objekt på en bild markerar du objektet och trycker på Tabb för att byta fokus från objekt till objekt.

Formatera text för hjälpmedel

 1. Markera texten.

 2. Välj fliken Start.

 3. Välj formateringsalternativ i gruppen Teckensnitt som innehåller alternativ för teckensnittstyp, storlek, format och färg.

Tänk på följande saker om du vill förbättra din texts tillgänglighet:

 • Lägg till en understrykning för en färgkodad hyperlänktext. Det kan hjälpa färgblinda personer att förstå att texten är länkad även om de inte kan se färgen.

 • Lägg till figurer om färg används för att ange status. Du kan till exempel lägga till en bockmarkering om grön används för att ange "godkänd" och ett versalt X om röd anger "underkänd".

Använda unika rubriker för bilder

 1. Markera en bild utan en rubrik.

 2. Gå till fliken Start, gruppen Bilder och välj Layout.

 3. I dialogrutan Bildlayout väljer du en bildlayout som innehåller rubrikplatshållare och väljer Ändra layout. Den nya bilden läggs till.

 4. Skriv ett unikt namn i rubrikplatshållaren.

Obs!: En rubrik behöver inte nödvändigtvis synas för att vara tillgänglig. Personer som använder skärmläsare hör till exempel en bilds rubrik även om den inte visas. I PowerPoint 2016 på datorn kan du använda markeringsfönstret för att aktivera eller inaktivera rubrikers och andra objekts synlighet i en bild.

Skärmbild som visar fliken Start med en markör som pekar på alternativet Layout i gruppen Bilder.

Använda tillgänglighetskontroll i PowerPoint Online

 1. Öppna fliken Granska.

 2. Välj Kontrollera tillgänglighet.

  Skärmbild som visar fliken Granska med en markör som pekar på alternativet Kontrollera tillgänglighet.

 3. Granska resultatet i tillgänglighetskontrollen. Resultaten kategoriseras utifrån problemets allvarlighetsgrad enligt nedan:

  • Fel. Innehåll som är väldigt svårt eller omöjligt att förstå för användare med funktionshinder.

  • Varningar. Innehållet är svårt att förstå för användare med funktionshinder.

  • Tips. Tips innebär att även om personer med funktionshinder kan förstå innehållet så kan upplevelsen förbättras om det ordnas eller presenteras på annat sätt.

 4. Åtgärda problemen.

Obs!: Med Tillgänglighetskontroll inspekteras dokumentet avseende alla problem som kan åtgärdas i webbläsaren. Gör en fullständig kontroll genom att öppna dokumentet i skrivbordsprogrammet och sedan använda tillgänglighetskontrollen för Windows eller Mac.

Läs mer

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×