Gör anteckningar och formatera dem

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Att göra anteckningar i Microsoft Office OneNote 2007 är lika enkelt som på papper, men genom att använda OneNote kan du även flytta text vart som helst på sidan eller till andra sidor, skapa utrymme och lägga till sidor när och var du behöver samt flagga viktiga anteckningar för uppföljning.

Dina anteckningar kan innefatta vilken kombination som helst av maskinskriven text, bilder och grafik – även text och bilder som du hämtar från webbsidor – samt digital handskrift, ljud- och videoklipp.

Vad vill du göra?

Skriva anteckningar på sidan med tangentbordet eller för hand

Flytta text på en sida

Lägga till utrymme på sidan

Skapa en ny sida

Ändra ordning på sidor

Spara anteckningar

Infoga tid och datum

Skapa en punktlista eller en numrerad lista

Lägga till eller redigera en hyperlänk

Skapa en tabell

Infoga en bild

Infoga ett skärmurklipp

Lägga till anteckningsflaggor till viktiga anteckningar

Skriva anteckningar på sidan med tangentbordet eller för hand

 • Om du vill göra maskinskrivna anteckningar klickar du på sidan där du vill att anteckningarna ska vara och skriver. OneNote skapar en anteckningsbehållare för varje textblock du skriver.

 • Om du använder en penna indata enhet, anteckna var som helst på sidan penna Bild av knapp i verktygsfältet Ritverktyg. Klicka på Skriv-/ markeringsverktyget om du vill växla tillbaka till skrivläge när som helst i verktygsfältet Ritverktyg. Bild av knapp .

Överst på sidan

Flytta text på en sida

Gör något av följande:

 • Rör pekaren över texten om du vill flytta text inom samma sida. När anteckningsbehållaren visas klickar du på dess överkant och dra sedan behållaren till en ny plats på sidan.

 • Om du vill kopiera eller flytta text till en annan sida, högerklickar du på anteckningsbehållarens överkant, klickar på Kopiera eller Klipp ut på snabbmenyn och klistrar sedan in anteckningarna på den sida där du vill ha dem.

Överst på sidan

Lägga till utrymme på sidan

 1. Klicka på Infoga Extra skrivutrymme Bild av knapp i verktygsfältet Ritverktyg.

 2. Klicka där du vill lägga till mer utrymme på sidan och dra sedan muspekaren åt det håll som pilen anger.

Klicka och dra för att lägga till mer utrymme på sidan

Bild av knapp Dra för att skapa mer utrymme vid sidans kanter eller mellan rader på sidan.

Om du vill snabbt lägga till mer utrymme i slutet av en sida, klickar du på Rulla nedåt en halv sida Bild av knapp på den lodräta rullningslisten.

Överst på sidan

Skapa en ny sida

 1. Klicka på knappen Ny sida ovanför sidflikarna om du snabbt vill skapa en ny sida. (Klicka på pilen bredvid knappen Ny sida om du vill välja en tom sida, skapa en undersida i en sidgrupp eller skapa en sida från en mall.)

 2. Skriv en rubrik för sidan i rutan Rubrik högst upp på sidan. Rubriken du skriver visas på sidfliken längs sidan i OneNote-fönstret.

Överst på sidan

Ändra ordning på sidor

 • Om du vill flytta en sida inom ett avsnitt klickar du och drar sidfliken för den sidan åt höger tills en liten pil visas, och drar sedan sidfliken uppåt eller nedåt till en ny plats i det aktuella avsnittet.

Överst på sidan

Spara anteckningar

Ditt arbete sparas hela tiden automatiskt när du gör anteckningar, oavsett om du byter till en annan sida eller avsnitt, samt när du stänger avsnitt och anteckningsböcker. Du behöver inte spara dina anteckningar manuellt ens när du avslutar dem.

Om du vill spara en kopia av anteckningarna på en annan plats kan du använda kommandot Spara somArkiv-menyn. Dina framtida ändringar av det avsnittet anteckningar sparas på den nya platsen.

Överst på sidan

Infoga tid och datum

Beroende på hur du använder OneNote kan du använda datorns aktuella tid och datum i anteckningarna. Du kan till exempel hålla reda på alla telefonsamtal du tar emot under en dag, eller markera poster i din OneNote-webblogg eller dagbok med dagens datum.

 1. Placera pekaren där du vill lägga till datum- och tidsinformationen.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Datum och tidInfoga-menyn.

  • Du kan också lägga till tid och datum genom att trycka på ALT+SKIFT+F.

  • Om du bara vill lägga till dagens datum trycker du på ALT+SKIFT+D.

  • Om du bara vill lägga till tiden trycker du på ALT+SKIFT+T.

Tips: En datum- och tidsstämpling läggs automatiskt till under sidrubriken när en ny sida skapas. Om du vill ändra datum- eller tidsstämplingen för en sida klickar du på datumet eller tiden och klickar sedan på kalender- eller klockikonen som visas. Den nya datum- och tidsstämplingen används när du söker på sidan efter anteckningar.

Obs!: Som standard används det tid- och datumformat som angetts på Kontrollpanelen i Microsoft Windows. Om du vill ändra hur tid och datum visas i OneNote dubbelklickar du på Nationella inställningar och språkinställningar på Kontrollpanelen i Windows. Klicka på Anpassa för den språkinställning du har valt och ändra inställningarna för Tid och Datum. Ändringarna gäller nya anteckningssidor, inte sidor som du redan har skapat.

Överst på sidan

Skapa en punktlista eller en numrerad lista

Skapa en punktlista

 1. Klicka på Punktlista Bild av knapp i verktygsfältet Formatering.

 2. Skriv den text du vill använda för listans första rad och tryck på RETUR.

  En ny punkt för nästa rad i listan skapas automatiskt.

 3. När du vill avsluta listan och skriva in vanlig brödtext trycker du på RETUR två gånger, eller på BACKSTEG för att radera den sista punkten i listan.

Skriv * (asterisk) om du vill påbörja en punktlista automatiskt och tryck sedan på blanksteg eller TABB.

Skapa en numrerad lista

 1. Klicka på Numrerad lista Bild av knapp i verktygsfältet Formatering.

 2. Skriv den text du vill använda för listans första rad och tryck på RETUR.

  En ny siffra för nästa rad i listan skapas automatiskt.

 3. När du vill avsluta listan och skriva in vanlig brödtext trycker du på RETUR två gånger, eller på BACKSTEG för att radera den sista siffran i listan.

Du kan också börja skriva en numrerad lista genom att skriva 1. och sedan trycka på BLANKSTEG eller TABB.

Överst på sidan

Lägga till eller redigera en hyperlänk

En hyperlänk skapas automatiskt varje gång du skriver eller klistrar in en webbadress i dina anteckningar.

Lägg till en hyperlänk

Gör något av följande:

 • I anteckningarna skriver du eller klistrar in den webbadress som länken ska referera till. Om du till exempel vill skapa en länk till Microsofts webbplats skriver du http://www.microsoft.com.

 • Klicka på HyperlänkInfoga-menyn och ange sedan i dialogrutan Infoga hyperlänk den Internetadress som hyperlänken ska peka på. Ange sedan den Text som ska visas där hyperlänken ska placeras i anteckningarna.

Om du vill skapa hyperlänkar till andra platser i din anteckningsbok så att du kan navigera snabbare klickar du på det avsnitt i anteckningarna som innefattar den sida som du vill länka till, högerklickar på dess sidflik i marginalen och klickar på Kopiera hyperlänk till den här sidan och klistrar sedan in hyperlänken där du vill att den ska visas.

Redigera en länk

 • Högerklicka på hyperlänken och klicka sedan på Redigera hyperlänk på snabbmenyn.

Överst på sidan

Skapa en tabell

 1. Klicka där du vill infoga tabellen.

 2. Klicka på Infoga tabellTabell-menyn.

 3. Ange antal kolumner och rader du vill ha i dialogrutan Infoga tabell.

Du kan skapa en tabell snabbare genom att rita en. Klicka på Infoga tabellStandard-menyn, och dra sedan pekaren nedåt och till höger för att ange hur många rader och kolumner du vill ha. Du kan också använda TABB för att skapa en tabell och lägga till nya kolumner i en tabell, och med RETUR kan du lägga till nya rader i en tabell.

Överst på sidan

Lägga till en bild

Du kan infoga bilder, grafik och clipart till dina anteckningar.

Så här infogar du en bild från en fil på datorn:

 1. Peka på BildInfoga-menyn och klicka på Från fil.

 2. Navigera till den plats där filen finns i dialogrutan Infoga bild, klicka för att markera filen och klicka sedan på Infoga.

Så här infogar du en bild från Internet:

 1. Peka på BildInfoga-menyn och klicka på Från fil.

 2. Skriv eller klistra in den fullständiga URL:en till bildfilen i rutan Filnamn i dialogrutan Infoga bild och klicka sedan på Infoga.

Du kan kommentera bilder som du har infogat i anteckningarna genom att skriva text över dem. Om du klickar på en infogad bild i OneNote markeras inte bilden, så som sker i de flesta andra Microsoft Office-program. I stället placeras insättningspunkten där så att du kan skriva text. Om du vill markera en bild som du har infogat placerar du pekaren över den. En streckad blå kantlinje visas runt bilden och ett blått hårkors visas bredvid bilden. Klicka på kantlinjen eller hårkorset om du vill markera bilden. När bilden är markerad klickar du på och drar den till en ny plats på sidan.

Överst på sidan

Infoga ett skärmurklipp

Du kan använda OneNote för att ta bort en bild av hela eller en del av datorskärmen och infoga den i dina anteckningar. De här bilderna som kallas skärmurklipp, kan du snabbt samla in information som du inte behöver redigera. Du kan till exempel ta en bild av din Resplan på dina resor byrån webbplats och klistra sedan in den i dina anteckningar så att du kan visa den när du inte har tillgång till Internet.

Du skapar skärmurklipp genom att dra med musen för att markera ett rektangulärt område. Området kan vara 25 × 25 bildpunkter eller större, upp till hela bildskärmens storlek. Allting inom det rektangulära området tas med i bilden och läggs automatiskt till både i anteckningarna och i Urklipp. Du kan klistra in kopior på andra sidor i OneNote eller i andra program.

 1. Klicka på SkärmurklippInfoga-menyn i OneNote.

  OneNote minimeras och det senast använda fönstret visas.

 2. Om det behövs, växla till det program som visar den information som du vill fånga in som en bild (till exempel en webbsida i Internet Explorer).

 3. Klicka och håll ned musknappen och dra sedan pekaren i markeringens riktning. Du kan t.ex. börja uppe i vänstra hörnet på den bild du vill fånga och sedan dra pekaren nedåt till höger.

 4. Skärmurklippet skapas och infogas i anteckningarna när du släpper upp musknappen.

  Tips: När du skapar ett skärmurklipp kopieras det automatiskt till Urklipp. Om du vill infoga bilden i andra program, klicka på Klistra in eller tryck på CTRL + V där du vill infoga bilden.

Obs!: Skärmurklipp är statiska bilder. När du tar ett skärmurklipp av något (till exempel en webbsida) uppdateras inte skärmurklippet om informationen ändras i källan.

Överst på sidan

Lägga till anteckningsflaggor till viktiga anteckningar

I OneNote finns flera fördefinierade anteckningsflaggor, till exempel Att göra och Viktigt, som du kan koppla till dina anteckningar. Du kan också skapa dina egna anteckningsflaggor och söka i flaggade objekt.

Lägga till en anteckningsflagga

 1. Placera pekaren i ett stycke som du vill flagga.

 2. Klicka på Flagga i verktygsfältet Standard och klicka sedan på den anteckningsflagga du vill använda. Klicka till exempel på Att göra Bild av knapp om du vill fästa en kryssruta vid en anteckning som du vill följa upp.

När du har infogat flaggor i anteckningarna kan du söka i dem efter flaggade objekt och gruppera flaggade objekt utifrån flaggans namn.

Söka efter flaggade anteckningar

 1. Klicka på pilen bredvid knappen Flagga i verktygsfältet Standard och klicka sedan på Visa alla flaggade anteckningar

 2. Begränsa omfattningen för Sök om du vill i rutan Sammanfattning av anteckningsflaggor och klicka på Uppdatera resultat.

Du kan använda anteckningsflaggan Att göra som en kryssruta som visar om du har följt upp ett objekt. Markera eller rensa rutan i åtgärdsfönstret Sammanfattning av anteckningsflaggor eller på den sida som innehåller anteckningsflaggan.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×