Fylla kalkylbladsceller med data automatiskt

Viktigt!  Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I stället för att manuellt ange data i ett kalkylblad, kan du använda funktionen Autofyll fyller celler med data som följer ett mönster eller som baseras på data i andra celler. Den här artikeln förklarar inte mata in data manuellt eller skriva in data i flera kalkylblad samtidigt. Information om hur du manuellt ange data finns i artikeln in data manuellt.

Vad vill du har mer information om?

Om de första tecknen som du skriver i en cell matchar en befintlig post i samma kolumn fylls resten av tecknen i automatiskt. Endast de poster som innehåller text eller en kombination av text och tal fylls i automatiskt. Poster som bara innehåller tal, datum eller tider fylls inte i automatiskt.

Använda fyllningshandtaget för att fylla i data

Du kan använda kommandot Fyll för att fylla den aktiva cellen eller ett markerat cellområde med innehållet i en angränsande cell eller ett angränsande cellområde. Du kan också dra

Fylla angränsande celler med formler

Fylla i en serie tal, datum eller andra inbyggda serieelement

Fylla i data med en anpassad fyllningsserie

Om de första tecknen som du skriver i en cell matchar en befintlig post i samma kolumn fylls resten av tecknen i automatiskt. Endast de poster som innehåller text eller en kombination av text och tal fylls i automatiskt. Poster som bara innehåller tal, datum eller tider fylls inte i automatiskt.

När Excel kompletterar det du börjat skriva gör du något av följande::

Om du vill acceptera den föreslagna posten trycker du på RETUR.

 • Den föreslagna posten matchar exakt den befintliga postens mönster av versaler och gemener.

  Den föreslagna posten matchar exakt den befintliga postens mönstret av versaler och gemener.

 • Om du vill ersätta de automatiskt ifyllda tecknen fortsätter du att skriva.

 • Om du vill ta bort de automatiskt ifyllda tecknen trycker du på BACKSTEG.

Obs!  

 • Listan med potentiella poster för automatisk komplettering i Excel baseras på kolumnen som innehåller den

 • Listan med potentiella poster för automatisk komplettering i Excel baseras på kolumnen som innehåller den aktiv cell. Poster som upprepas på samma rad kompletteras inte automatiskt.

Om du inte vill att de poster du skriver ska kompletteras automatiskt kan du inaktivera den här funktionen.

Klicka på fliken Arkiv.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Avancerat och markera eller avmarkera sedan kryssrutan Fyll i cellvärden automatiskt under Redigeringsalternativ om du vill aktiver eller inaktivera automatisk ifyllning av cellvärden.

Överst på sidan

Använda fyllningshandtaget för att fylla i data

Om du snabbt vill fylla i flera typer av dataserier kan du markera flera celler och sedan dra i fyllningshandtag Fyllningshandtaget. Om du vill använda fyllningshandtaget markerar du de celler som som ska fungera som utgångspunkt för de andra cellerna, och sedan drar du fyllningshandtaget tvärs över eller ned över de celler som du vill fylla.

Fyllningshandtaget visas som standard, men du kan dölja det eller visa det om det är dolt.

Klicka på fliken Arkiv.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Excel-alternativ.

 2. Kontrollera att kryssrutan Varna innan celler skrivs över är markerad så att befintliga data inte ersätts av misstag när du drar fyllningshandtaget. Om du inte vill att något meddelande ska visas när ifyllda celler skrivs över avmarkerar du den här kryssrutan.

 3. Använd Alternativ för Autofyll för att ändra hur markeringen fylls

När du har dragit fyllningshandtaget visas knappen Alternativ för Autofyllsom du kan använda för att ändra hur markeringen ska fyllas. Du kan till exempel välja att bara fylla markeringen med cellformat genom att klicka på Fyll endast med formatering eller välja att bara fylla i innehållet i en cell genom att klicka på Fyll utan formatering.

När du drar i fyllningshandtaget Alternativ för Autofyll knappen Bild av knapp att visas så att du kan ändra hur du fyller markeringen. Till exempel kan du fylla bara cellformat genom att klicka på Fyll endast med formatering eller du kan välja att fylla bara innehållet i en cell genom att klicka på Fyll utan formatering.

Du kan inaktivera Alternativ för Autofyll om du inte vill att knappen ska visas varje gång du drar fyllningshandtaget.

Om du inte vill visa knappen Alternativ för Autofyll varje gång du drar i fyllningshandtaget kan inaktivera du den. På samma sätt kanske knappen Alternativ för Autofyll inte visas när du drar i fyllningshandtaget, du vill aktivera den.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Avancerat och avmarkera sedan kryssrutan Visa knappar för inklistringalternativ under Klipp ut, kopiera och klistra in.

Överst på sidan

Du kan använda kommandot Fyll för att fylla den aktiva cellen eller ett markerat cellområde med innehållet i en angränsande cell eller ett angränsande cellområde. Du kan också dra

Du kan använda kommandot Fyll för att fylla den aktiva cellen eller ett markerat cellområde med innehållet i en angränsande cell eller ett angränsande cellområde. Du kan också dra fyllningshandtag Fyllningshandtaget för att snabbt fylla angränsande celler.

Markera en tom cell nedanför, till höger om, ovanför eller till vänster om cellen som innehåller den information som du vill infoga i den tomma cellen.

 1. Klicka på Fyllning och sedan på Ned, Höger, Upp eller Vänster på fliken Start i gruppen Redigering.

 2. Bild av menyfliksområdet i Excel

Tips  Så att du snabbt kan fylla en cell med innehållet i en intilliggande cell, kan du trycka på CTRL + D för att fylla från cellen ovanför eller CTRL + R för att fylla i cellen till vänster. Att fylla en cell med innehållet i en cell under den (det vill säga att fylla) på fliken Start i gruppen Redigering klickar du på fyllning och sedan klicka på upp. Klicka vänster om du vill fylla en cell med innehållet i en cell till höger (Fyll vänster) på fliken Start i gruppen Redigeringfyllning.

Markera cellerna som innehåller den information som du vill infoga i angränsande celler.

 1. Dra fyllningshandtaget över de celler som du vill fylla.

 2. Du kan ändra hur markeringen ska fyllas genom att klicka på Alternativ för Autofylloch sedan klicka på det alternativ som du vill använda.

 3. Om du vill ändra hur de markerade cellerna ska fyllas klickar du på Alternativ för Autofyll Bild av knapp och sedan på önskat alternativ.

Obs!  Om du drar fyllningshandtaget uppåt eller åt vänster i en markering och stannar i de markerade cellerna utan att gå förbi den första kolumnen eller den översta raden i markeringen, tas informationen i markeringen bort. Du måste dra fyllningshandtaget ut ur det markerade området innan du släpper musknappen.

Överst på sidan

Fylla angränsande celler med formler

 1. Markera cellen som innehåller den formel som du vill infoga i angränsande celler.

 2. Dra fyllningshandtag Fyllningshandtaget över de celler som du vill fylla.

 3. Om du vill välja hur du vill fylla markeringen klickar du på Alternativ för Autofyll-Bild av knapp och klicka sedan på det alternativ som du vill.

Obs!  Om automatisk arbetsboksberäkning inte är aktiverad uppdateras inte beräkningarna automatiskt när du fyller i celler. Så här kontrollerar du alternativen för arbetsboksberäkning:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen, klicka på Excel-alternativ och klicka sedan på kategorin Formler.

 2. Titta under Beräkningsalternativ under Arbetsboksberäkning.

  • Automatisk    Formler beräknas automatiskt.

  • Automatiskt utom för datatabeller    Formlerna beräknas om automatiskt, förutsatt att formlerna inte finns i datatabell.

  • Manuellt    Formlerna beräknas aldrig om automatiskt.

  • Beräkna arbetsboken innan du sparar    Det här alternativet finns endast om inställningen för Arbetsboksberäkning är Manuellt. Om du markerar den här kryssrutan beräknas inga formler automatiskt förrän du sparar arbetsboken. Kom ihåg att flera andra åtgärder kan göra att arbetsboken sparas, till exempel om du använder kommandot Skicka till.

Tips!

 • Du kan automatiskt infoga en formel nedåt, för alla angränsande celler som den tillämpas på, genom att dubbelklicka på fyllningshandtaget för den första cellen som innehåller formeln. Anta till exempel att cellerna i området A1:A15 och B1:B15 innehåller tal och att du skriver formeln

 • Du kan automatiskt fylla i en formel nedåt, i alla angränsande celler som den gäller, genom att dubbelklicka på fyllningshandtaget för den första cell som innehåller formeln. Tänk dig till exempel att cellerna A1:A15 och B1:B15 innehåller tal, och du skriver in formeln =A1+B1 i cell C1. Om du sedan vill kopiera formeln till cell C2:C15 markerar du cell C1 och dubbelklickar på fyllningshandtaget.

Överst på sidan

Fylla i en serie tal, datum eller andra inbyggda serieelement

Du kan använda fyllningshandtag för att snabbt fylla celler i ett område med en serie tal eller datum eller med en inbyggd serie för dagar, veckodagar, månader eller år.

 1. Markera den första cellen i det cellområde som du vill skapa en nummerserie i.

 2. Skriv ett värde i nästa cell för att skapa ett mönster.

 3. Om du till exempel vill skapa serien 1, 2, 3, 4, 5 ..., skriver du

  Om du till exempel vill skapa serien 1, 2, 3, 4, 5 ..., skriver du 1 och 2 i de första två cellerna. Om du vill lägga till serien 2, 4, 6, 8 ..., skriver du 2 och 4. Om du vill skapa serien 2, 2, 2, 2 ..., kan du lämna den andra cellen tom.

  Fler exempel på serier som du kan infoga i celler

  När du fyller i en serie utökas markeringarna som tabellen nedan visar. De objekt som är kommaseparerade i tabellen återfinns i separata angränsande celler på kalkylbladet.

Utökade serier

Utökade serier

1, 2, 3

4, 5, 6, ...

09:00:00

10:00, 11:00, 12:00, ...

mån

tis, ons, tors, ...

måndag

tisdag, onsdag, torsdag, ...

jan

feb, mar, apr, ...

jan, apr

jan-07, apr-07

jul-07, okt-07, jan-08, ...

15 jan, 15 apr

15 jul, 15 okt, ...

2007, 2008

2009, 2010, 2011, ...

1 jan, 1 mar

1 maj, 1 jul, 1 sep, ...

1 maj, 1 jul, 1 sep, ...

kv 3 (eller k 3 eller kvartal 3)

kv 4, kv 1, kv 2, ...

text1, textA

text2, textA, text3, textA, ...

1:a perioden

2:a perioden, 3:e perioden, ...

produkt 1

produkt 2, produkt 3, ...

 1. Markera den cell eller de celler som innehåller startvärdena.

 2. Dra fyllningen hantera Fyllningshandtaget över det område som du vill fylla.

  Om du vill använda stigande ordning drar du nedåt eller åt höger. Om du vill använda fallande ordning drar du uppåt eller åt vänster.

Tips!

 • Du kan också ange en viss typ av serie genom att dra fyllningshandtaget över området med höger musknapp nedtryckt och sedan klicka på lämpligt kommando i snabbmeny. Om startvärdet exempelvis är JAN-2007 klickar du på Fyll månader för att fylla i serien FEB-2007, MAR-2007 och så vidare. Vill du i stället fylla i serien JAN-2007, JAN-2008 och så vidare klickar du på Fyll år.

 • Fylla celler med en nummerserie

  Klicka på Fyll i gruppen Redigering på fliken Start och sedan på Serie.

  1. Bild av menyfliksområdet i Excel

  2. Klicka på något av följande alternativ under Typ:

   • Linjär    Skapar en serie som beräknas genom att värdet i rutan Stegvärde adderas till varje cellvärde i tur och ordning.

   • Exponentiell    Skapar en serie som beräknas genom att värdet i rutan Stegvärde multipliceras med varje cellvärde i tur och ordning.

   • Datum    Skapar en serie som fyller datumvärden stegvis genom att värdet i rutan Stegvärde och beroende på den enhet som anges under a datum.

   • Autofyll    Skapar en serie som ger samma resultat som om du drar i fyllningshandtaget.

 • Du kan undertrycka Autofyll-funktionen för en serie genom att hålla Ctrl nedtryckt medan du drar i fyllningshandtaget för en markering som omfattar två eller flera celler. De valda värdena kopieras då till de angränsande cellerna, och serien utökas inte.

Överst på sidan

Om du vill underlätta genereringen av en viss dataföljd (t.ex. en lista med namn eller säljområden) kan du skapa en anpassad fyllningsserie. En anpassad fyllningsserie kan baseras på en lista med befintliga poster i ett kalkylblad. Du kan också skapa en helt ny lista. Du kan inte redigera eller ta bort en inbyggd fyllningsserie (t.ex. en fyllningsserie för månader och dagar), men du kan redigera eller ta bort en anpassad fyllningsserie.

Om du vill underlätta genereringen av en viss dataföljd (t.ex. en lista med namn eller säljområden) kan du skapa en anpassad fyllningsserie. En anpassad fyllningsserie kan baseras på en lista med befintliga poster i ett kalkylblad. Du kan också skapa en helt ny lista. Du kan inte redigera eller ta bort en inbyggd fyllningsserie (t.ex. en fyllningsserie för månader och dagar), men du kan redigera eller ta bort en anpassad fyllningsserie.

Obs!  En anpassad lista kan bara innehålla text eller text i kombination med tal. För anpassade listor som bara innehåller tal, t.ex. en lista som innehåller talen 0 till och med 100, måste du börja med att skapa en lista med tal som är formaterade som text.

Markera tillräckligt många celler för listan med tal som du vill formatera som text.

 1. Klicka på pilen intill rutan Talformat i gruppen Tal på fliken Start, och klicka sedan på Text.

 2. Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tips  Du kan behöva klicka på mer visa textformat i listan.

 3. Använda en anpassad fyllningsserie baserat på en befintlig lista med poster

Öppna kalkylbladet och markera listan med poster som du vill använda i fyllningsserien.

 1. Öppna kalkylbladet och markera listan med poster som du vill använda i fyllningsserien.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Excel-alternativ.

 3. Klicka på Vanliga alternativ och klicka sedan på Redigera anpassade listor under De vanligaste alternativen när du arbetar med Excel.

 4. Kontrollera att cellreferensen för den lista med poster som du har markerat visas i rutan Importera lista från celler och klicka på Importera.

  Posterna i den lista du markerade läggs till i rutan Anpassa lista.

 5. Klicka på OK två gånger.

 6. Klicka på en cell i kalkylbladet och skriv den post i den anpassade fyllningsserien som ska inleda listan.

 7. Dra fyllningshandtag Fyllningshandtaget över de celler som du vill fylla.

Använda en anpassad fyllningsserie baserat på en ny lista med poster

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Vanliga alternativ och klicka sedan på Redigera anpassade listor under De vanligaste alternativen när du arbetar med Excel.

 3. Börja med det första elementet, och tryck på RETUR efter varje element.

  När listan är klar klickar du på Lägg till och sedan på OK två gånger.

 4. När listan är klar klickar du på Lägg till och sedan på OK två gånger.

 5. Klicka på en cell i kalkylbladet och skriv den post i den anpassade fyllningsserien som ska inleda listan.

 6. Dra fyllningen hantera Fyllningshandtaget över de celler som du vill fylla.

Redigera eller ta bort en anpassad fyllningsserie

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Vanliga alternativ och klicka sedan på Redigera anpassade listor under De vanligaste alternativen när du arbetar med Excel.

 3. Markera den lista som du vill redigera eller ta bort i rutan Anpassa lista och gör något av följande:

  • Om du vill redigera fyllningsserien gör du önskade ändringar i rutan Listelement och klickar sedan på Lägg till.

  • Om du vill ta bort fyllningsserien klickar du på Ta bort.

Överst på sidan

Obs!  Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Gäller för: Excel 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk