Fylla kalkylbladsceller med data automatiskt

I stället för att ange data manuellt i ett kalkylblad kan använda du funktionen Autofyll för att fylla celler med data som följer ett mönster eller som baseras på data i andra celler. Den här artikeln förklarar inte hur du matar in data manuellt eller hur du skriver data i flera kalkylblad samtidigt. Information om hur du matar in data manuellt finns i artikeln Lägga till data manuellt.

Vad vill du göra?

Automatiskt upprepa värden som redan finns i kolumnen

Använda fyllningshandtaget för att fylla i data

Du kan använda kommandot Fyll för att fylla den aktiva cellen eller ett markerat cellområde med innehållet i en angränsande cell eller ett angränsande cellområde. Du kan också dra

Fylla angränsande celler med formler

Fylla i en serie tal, datum eller andra inbyggda serieelement

Fylla i data med en anpassad fyllningsserie

Om de första tecknen som du skriver i en cell matchar en befintlig post i samma kolumn fylls resten av tecknen i automatiskt. Endast de poster som innehåller text eller en kombination av text och tal fylls i automatiskt. Poster som bara innehåller tal, datum eller tider fylls inte i automatiskt.

När Excel kompletterar det du börjat skriva gör du något av följande::

Om du vill acceptera den föreslagna posten trycker du på RETUR.

 • Den föreslagna posten matchar exakt den befintliga postens mönster av versaler och gemener.

  Den föreslagna posten matchar exakt den befintliga postens mönstret av versaler och gemener.

 • Om du vill ersätta de automatiskt ifyllda tecknen fortsätter du att skriva.

 • Om du vill ta bort de automatiskt ifyllda tecknen trycker du på BACKSTEG.

Obs!: 

 • Excel kompletterar bara en post om markören är placerad sist i det aktuella cellinnehållet.

 • Listan med potentiella poster för automatisk komplettering i Excel baseras på kolumnen som innehåller aktiv cell. Poster som upprepas på samma rad kompletteras inte automatiskt.

Om du inte vill att de poster du skriver ska kompletteras automatiskt kan du inaktivera den här funktionen.

Om du inte vill att de poster du skriver ska kompletteras automatiskt i Excel kan du inaktivera den här funktionen.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Avancerat och markera eller avmarkera sedan kryssrutan Fyll i cellvärden automatiskt under Redigeringsalternativ om du vill aktiver eller inaktivera automatisk ifyllning av cellvärden.

Överst på sidan

Använda fyllningshandtaget för att fylla i data

Om du snabbt vill fylla i flera typer av dataserier kan du markera celler och dra fyllningshandtag Fyllningshandtag. Om du vill använda fyllningshandtaget markerar du de celler som du vill använda som utgångspunkt för att fylla cellerna och drar sedan fyllningshandtaget tvärs över eller ned över de celler som du vill fylla.

Fyllningshandtaget visas som standard, men du kan dölja det eller visa det om det är dolt.

Fyllningshandtaget visas som standard, men du kan dölja det eller visa det om det är dolt.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Avancerat och under Redigeringsalternativ väljer du att avmarkera eller markera kryssrutan för att aktivera fyllningshandtaget och dra-och-släppa celler om du vill dölja eller visa fyllningshandtaget.

 3. Använd Alternativ för Autofyll för att ändra hur markeringen fylls

Använd Alternativ för Autofyll om du vill ändra hur markeringen fylls i

När du har dragit fyllningshandtaget visas knappen Alternativ för Autofyll Bild av knapp så att du kan ändra hur markeringen fylls i. Du kan till exempel välja att fylla endast cellformat genom att klicka på Fyll endast med formatering, eller så kan du välja att bara fylla innehållet i en cell genom att klicka på Fyll utan formatering.

Aktivera eller inaktivera Alternativ för Autofyll

Om du inte vill visa knappen Alternativ för Autofyll varje gång du drar fyllningshandtaget kan du inaktivera den. Och om knappen Alternativ för Autofyll inte visas när du drar fyllningshandtaget kan du aktivera den.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Avancerat och avmarkera sedan kryssrutan Visa knappar för inklistringsalternativ under Klipp ut, kopiera och klistra in.

Överst på sidan

Fylla data i angränsande celler med hjälp av kommandot Fyll

Du kan använda kommandot Fyll för att fylla den aktiva cellen eller ett markerat cellområde med innehållet i en angränsande cell eller ett angränsande cellområde. Du kan också snabbt fylla angränsande celler genom att dra fyllningshandtag Fyllningshandtag.

Markera en tom cell nedanför, till höger om, ovanför eller till vänster om cellen som innehåller den information som du vill infoga i den tomma cellen.

 1. Markera en tom cell som finns nedanför, till höger eller till vänster om den cell som innehåller de data du vill använda för att fylla den tomma cellen.

 2. På fliken Start i gruppen Redigering klickar du på Fyll och sedan på Ned, Höger, Upp eller Vänster.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

Tips: Om du snabbt vill fylla en cell med innehåll från en angränsande cell kan du trycka på CTRL+D om du vill fylla cellen från cellen ovanför eller CTRL+R om du vill fylla cellen från cellen till vänster. Om du vill fylla en cell med innehållet i en cell nedanför den (dvs. fylla uppåt) klickar du på Fyll i gruppen Redigering på fliken Start och sedan på Upp. Om du vill fylla en cell med innehållet i en cell till höger (dvs. fylla åt vänster) klickar du på Fyll i gruppen Redigering på fliken Start och klickar sedan på Vänster.

Markera cellerna som innehåller den information som du vill infoga i angränsande celler.

 1. Dra fyllningshandtaget över de celler som du vill fylla.

 2. Dra fyllningshandtaget över de celler du vill fylla.

 3. Om du vill ändra hur markeringen fylls klickar du på Alternativ för Autofyll Bild av knapp och klickar sedan på önskat alternativ.

Obs!: Om du drar fyllningshandtaget uppåt eller åt vänster i en markering och stannar i de markerade cellerna utan att gå förbi den första kolumnen eller den översta raden i markeringen, tas informationen i markeringen bort. Du måste dra fyllningshandtaget ut ur det markerade området innan du släpper musknappen.

Överst på sidan

Fylla angränsande celler med formler

 1. Markera cellen som innehåller den formel som du vill infoga i angränsande celler.

 2. Dra fyllningshandtag Fyllningshandtag över de celler som du vill fylla.

 3. Du kan välja hur markeringen ska fyllas genom att klicka på Alternativ för Autofyll Bild av knapp och sedan klicka på det alternativ som du vill använda.

Obs!: Om automatisk arbetsboksberäkning inte är aktiverad uppdateras inte beräkningarna automatiskt när du fyller i celler. Så här kontrollerar du alternativen för arbetsboksberäkning:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen, klicka på Excel-alternativ och klicka sedan på kategorin Formler.

 2. Titta under Beräkningsalternativ under Arbetsboksberäkning.

  • Automatisk    Formler beräknas automatiskt.

  • Automatiskt utom för datatabeller    Formler beräknas såvida inte formeln är en datatabell.

  • Manuellt    Formler beräknas aldrig automatiskt.

  • Beräkna arbetsboken innan du sparar    Det här alternativet är bara tillgängligt om Arbetsboksberäkning har inställningen Manuellt. Om den här kryssrutan är markerad beräknas inte formler automatiskt förrän du sparar arbetsboken. Observera att flera andra åtgärder kan göra att arbetsboken sparas, t.ex. om du använder kommandot Skicka till.

Tips!

 • Du kan automatiskt infoga en formel nedåt, för alla angränsande celler som den tillämpas på, genom att dubbelklicka på fyllningshandtaget för den första cellen som innehåller formeln. Anta till exempel att cellerna i området A1:A15 och B1:B15 innehåller tal och att du skriver formeln

 • Du kan automatiskt fylla en formel nedåt, för alla angränsande celler som den tillämpas på, genom att dubbelklicka på fyllningshandtaget för den första cellen som innehåller formeln. Exempel: cellerna A1:A15 och B1:B15 innehåller tal och du skriver formeln =A1+B1 i cell C1. Om du vill kopiera formeln till cellerna C2:C15 markerar du cell C1 och dubbelklickar på fyllningshandtaget.

Överst på sidan

Fylla i en serie tal, datum eller andra inbyggda serieelement

Med fyllningshandtag kan du snabbt fylla celler i ett område med en serie tal eller datum eller med en inbyggd serie för dagar, veckodagar, månader eller år.

 1. Markera den första cellen i det cellområde som du vill skapa en nummerserie i.

 2. Skriv ett värde i nästa cell för att skapa ett mönster.

 3. Om du till exempel vill skapa serien 1, 2, 3, 4, 5 ..., skriver du

  Om du till exempel vill skapa serien 1, 2, 3, 4, 5 ..., skriver du 1 och 2 i de första två cellerna. Om du vill lägga till serien 2, 4, 6, 8 ..., skriver du 2 och 4. Om du vill skapa serien 2, 2, 2, 2 ..., kan du lämna den andra cellen tom.

  Fler exempel på serier som du kan fylla

  När du fyller i en serie utökas markeringarna som tabellen nedan visar. De objekt som är kommaseparerade i tabellen återfinns i separata angränsande celler på kalkylbladet.

Ursprunglig markering

Utökade serier

1, 2, 3

4, 5, 6, ...

9:00

10:00, 11:00, 12:00, ...

mån

tis, ons, tors, ...

måndag

tisdag, onsdag, torsdag, ...

jan

feb, mar, apr, ...

jan, apr

jan-07, apr-07

jul-07, okt-07, jan-08, ...

15 jan, 15 apr

15 jul, 15 okt, ...

2007, 2008

2009, 2010, 2011, ...

1 jan, 1 mar

1 maj, 1 jul, 1 sep, ...

1 maj, 1 jul, 1 sep, ...

kv 3 (eller k 3 eller kvartal 3)

kv 4, kv 1, kv 2, ...

text1, textA

text2, textA, text3, textA, ...

1:a perioden

2:a perioden, 3:e perioden, ...

produkt 1

produkt 2, produkt 3, ...

 1. Markera den cell eller de celler som innehåller startvärdena.

 2. Dra fyllningshandtaget Fyllningshandtag över det område som du vill fylla.

  Om du vill använda stigande ordning drar du nedåt eller åt höger. Om du vill använda fallande ordning drar du uppåt eller åt vänster.

Tips!

 • Du kan också ange en typ av serie genom att dra fyllningshandtaget med musen över området och sedan klicka på önskat kommando på snabbmeny. Om startvärdet till exempel är datumet JAN-2007 klickar du på Fyll månader för att skapa serien FEB-2007, MAR-2007 o.s.v. eller på Fyll år om du vill skapa serien JAN-2007, JAN-2008 o.s.v.

 • Fylla celler med en nummerserie

  Fylla celler med en nummerserie

  1. På fliken Start i gruppen Redigering klickar du på Fyll och sedan på Serie.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  2. Klicka på något av följande alternativ under Typ:

   • Linjär    Skapar en serie som beräknas genom att värdet i rutan Stegvärde adderas till vart och ett av cellvärdena.

   • Exponentiell    Skapar en serie som beräknas genom att värdet i rutan Stegvärde multipliceras med vart och ett av cellvärdena.

   • Datum    Skapar en serie som fyller i datumvärden stegvis baserat på värdet i rutan Stegvärde och beroende på vilken enhet som angetts under Datumenhet.

   • Autofyll    Skapar en serie som ger samma resultat som om du drar fyllningshandtaget.

 • Autofyll ignoreras om du håller ned CTRL samtidigt som du drar fyllningshandtaget för en markering med två eller fler celler. De markerade värdena kopieras sedan till de angränsande cellerna och ingen serie utökas automatiskt.

Överst på sidan

Om du vill underlätta genereringen av en viss dataföljd (t.ex. en lista med namn eller säljområden) kan du skapa en anpassad fyllningsserie. En anpassad fyllningsserie kan baseras på en lista med befintliga poster i ett kalkylblad. Du kan också skapa en helt ny lista. Du kan inte redigera eller ta bort en inbyggd fyllningsserie (t.ex. en fyllningsserie för månader och dagar), men du kan redigera eller ta bort en anpassad fyllningsserie.

Om du vill underlätta genereringen av en viss dataföljd (t.ex. en lista med namn eller säljområden) kan du skapa en anpassad fyllningsserie. En anpassad fyllningsserie kan baseras på en lista med befintliga poster i ett kalkylblad. Du kan också skapa en helt ny lista. Du kan inte redigera eller ta bort en inbyggd fyllningsserie (t.ex. en fyllningsserie för månader och dagar), men du kan redigera eller ta bort en anpassad fyllningsserie.

Obs!: En anpassad lista kan bara innehålla text eller text i kombination med tal. För anpassade listor som bara innehåller tal, t.ex. en lista som innehåller talen 0 till och med 100, måste du börja med att skapa en lista med tal som är formaterade som text.

Markera tillräckligt många celler för listan med tal som du vill formatera som text.

 1. Markera tillräckligt många celler för listan med tal som du vill formatera som text.

 2. På fliken Start i gruppen Tal klickar du på pilen på rutan Talformat och sedan på Text.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tips: Du kanske måste klicka på Mer för att formatet Text ska visas i listan.

 3. Använda en anpassad fyllningsserie baserat på en befintlig lista med poster

Öppna kalkylbladet och markera listan med poster som du vill använda i fyllningsserien.

 1. Öppna kalkylbladet och markera listan med poster som du vill använda i fyllningsserien.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 3. Klicka på Vanliga alternativ och klicka sedan på Redigera anpassade listor under De vanligaste alternativen när du arbetar med Excel.

 4. Kontrollera att cellreferensen för den lista med poster som du har markerat visas i rutan Importera lista från celler och klicka på Importera.

  Posterna i den lista du markerade läggs till i rutan Anpassa lista.

 5. Klicka på OK två gånger.

 6. Klicka på en cell i kalkylbladet och skriv den post i den anpassade fyllningsserien som ska inleda listan.

 7. Dra fyllningshandtag Fyllningshandtag över de celler som du vill fylla.

Använda en anpassad fyllningsserie baserat på en ny lista med poster

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Vanliga alternativ och klicka sedan på Redigera anpassade listor under De vanligaste alternativen när du arbetar med Excel.

 3. I rutan Anpassade listor klickar du på NY LISTA och skriver sedan in posterna i rutan Listelement och börjar med den första posten.

  Tryck på RETUR efter varje inmatning.

 4. När listan är klar klickar du på Lägg till och sedan på OK två gånger.

 5. Klicka på en cell i kalkylbladet och skriv den post i den anpassade fyllningsserien som ska inleda listan.

 6. Dra fyllningshandtaget Fyllningshandtag över de celler som du vill fylla.

Redigera eller ta bort en anpassad fyllningsserie

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Vanliga alternativ och klicka sedan på Redigera anpassade listor under De vanligaste alternativen när du arbetar med Excel.

 3. Markera den lista som du vill redigera eller ta bort i rutan Anpassa lista och gör något av följande:

  • Om du vill redigera fyllningsserien gör du önskade ändringar i rutan Listelement och klickar sedan på Lägg till.

  • Om du vill ta bort fyllningsserien klickar du på Ta bort.

Överst på sidan

Hade du nytta av den här informationen?

Hur kan vi förbättra den?

Hur kan vi förbättra den?

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!