Fylla kalkylbladsceller med data automatiskt

Du kan snabba upp datainmatningen genom att upprepa eller fylla i information automatiskt.

Vad vill du göra?

Upprepa befintliga poster i en kolumn automatiskt

Använda fyllningshandtaget för att fylla i data

Fylla angränsande celler med data

Fylla angränsande celler med formler

Fylla i en serie tal, datum eller andra inbyggda serieelement

Fylla i data med en anpassad fyllningsserie

Upprepa befintliga poster i en kolumn automatiskt

Om de första tecknen som du skriver i en cell matchar en befintlig post i samma kolumn fylls resten av tecknen i automatiskt. Endast de poster som innehåller text eller en kombination av text och tal fylls i automatiskt. Poster som bara innehåller tal, datum eller tider fylls inte i automatiskt.

Gör något av följande:

 • Om du vill acceptera den föreslagna posten trycker du på RETUR.

  Den föreslagna posten matchar exakt den befintliga postens mönstret av versaler och gemener.

 • Om du vill ersätta de automatiskt ifyllda tecknen fortsätter du att skriva.

 • Om du vill ta bort de automatiskt ifyllda tecknen trycker du på BACKSTEG.

Obs!  

 • Om du inte vill att de poster du skriver ska kompletteras automatiskt kan du inaktivera den här funktionen.

  Så här aktiverar och inaktiverar du automatisk ifyllning av cellvärden

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

  2. Klicka på Avancerat och markera eller avmarkera sedan kryssrutan Fyll i cellvärden automatiskt under Redigeringsalternativ om du vill aktiver eller inaktivera automatisk ifyllning av cellvärden.

 • Inmatningen avslutas bara om insättningspunkten finns i slutet av aktuellt cellinnehåll.

 • Listan med potentiella poster för automatisk komplettering i Excel baseras på kolumnen som innehåller den aktiv cell. Poster som upprepas på samma rad kompletteras inte automatiskt.

Överst på sidan

Använda fyllningshandtaget för att fylla i data

Du kan använda kommandot Fyll för att fylla i data i kalkylbladsceller. Du kan också konfigurera Excel så att en serie med tal, tal- och textkombinationer, datum eller tidsperioder, kompletteras automatiskt baserat på ett mönster som du definierar. Men om du snabbt vill fylla i flera typer av dataserier behöver du bara markera celler och dra fyllningshandtag Fyllningshandtaget.

Fyllningshandtaget visas som standard, men du kan dölja det om du vill.

Så här döljer eller visar du fyllningshandtaget

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Avancerat och markera eller avmarkera kryssrutan Aktivera fyllningshandtaget och dra-och-släpp celler under Redigeringsalternativ om du vill dölja eller visa fyllningshandtaget.

 3. Kontrollera att kryssrutan Varna innan celler skrivs över är markerad så att befintliga data inte ersätts av misstag när du drar fyllningshandtaget. Om du inte vill att något meddelande ska visas när ifyllda celler skrivs över avmarkerar du den här kryssrutan.

När du har dragit fyllningshandtaget visas knappen Alternativ för Autofyll Bild av knapp som du kan använda för att välja hur markeringen ska fyllas. Du kan till exempel välja att bara fylla markeringen med cellformat genom att klicka på Fyll endast med formatering eller välja att bara fylla i innehållet i en cell genom att klicka på Fyll utan formatering.

Du kan inaktivera Alternativ för Autofyll om du inte vill att knappen ska visas varje gång du drar fyllningshandtaget.

Så här aktiverar och inaktiverar du Alternativ för Autofyll

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Avancerat och avmarkera sedan kryssrutan Visa knappar för inklistringalternativ under Klipp ut, kopiera och klistra in.

Överst på sidan

Fylla angränsande celler med data

Du kan använda kommandot Fyll för att fylla den aktiva cellen eller ett markerat cellområde med innehållet i en angränsande cell eller ett angränsande cellområde. Du kan också dra fyllningshandtag Fyllningshandtaget för att snabbt fylla angränsande celler.

Fylla den aktiva cellen med innehållet från en angränsande cell

 1. Markera en tom cell nedanför, till höger om, ovanför eller till vänster om cellen som innehåller den information som du vill infoga i cellen.

 2. Klicka på Fyll i gruppen Redigering på fliken Start och klicka sedan på Ned, Höger, Upp eller Vänster.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

Tips  Du kan snabbt fylla en cell med innehållet i cellen ovanför eller till vänster om cellen genom att trycka på CTRL+D eller CTRL+R.

Fylla angränsande celler med information genom att dra fyllningshandtaget

 1. Markera cellerna som innehåller den information som du vill infoga i angränsande celler.

 2. Dra fyllningshandtaget över de celler som du vill fylla.

 3. Du kan välja hur markeringen ska fyllas genom att klicka på Alternativ för Autofyll Bild av knapp och sedan klicka på det alternativ som du vill använda.

Obs!  Om du drar fyllningshandtaget uppåt eller åt vänster i en markering och stannar i de markerade cellerna utan att gå förbi den första kolumnen eller den översta raden i markeringen, tas informationen i markeringen bort. Du måste dra fyllningshandtaget ut ur det markerade området innan du släpper musknappen.

Överst på sidan

Fylla angränsande celler med formler

 1. Markera cellen som innehåller den formel som du vill infoga i angränsande celler.

 2. Dra fyllningshandtag Fyllningshandtaget över de celler som du vill fylla.

 3. Du kan välja hur markeringen ska fyllas genom att klicka på Alternativ för Autofyll Bild av knapp och sedan klicka på det alternativ som du vill använda.

Tips!  

 • Du kan också fylla den aktiva cellen med formeln i en angränsande cell genom att använda kommandot Fyll (i gruppen Redigering på fliken Start) eller genom att trycka på CTRL+D eller CTRL+R för att fylla en cell nedanför eller till höger om den cell som innehåller formeln.

 • Du kan automatiskt infoga en formel nedåt, för alla angränsande celler som den tillämpas på, genom att dubbelklicka på fyllningshandtaget för den första cellen som innehåller formeln. Anta till exempel att cellerna i området A1:A15 och B1:B15 innehåller tal och att du skriver formeln =A1+B1 i cell C1. Om du vill kopiera formeln till cellerna C2:C15 markerar du bara C1 och dubbelklickar på fyllningshandtaget.

Överst på sidan

Fylla i en serie tal, datum eller andra inbyggda serieelement

Du kan använda fyllningshandtag för att snabbt fylla celler i ett område med en serie tal eller datum eller med en inbyggd serie för dagar, veckodagar, månader eller år.

 1. Markera den första cellen i det cellområde som du vill skapa en nummerserie i.

 2. Skriv startvärdet för serien.

 3. Skriv ett värde i nästa cell för att skapa ett mönster.

  Om du till exempel vill skapa serien 1, 2, 3, 4, 5 ..., skriver du 1 och 2 i de första två cellerna. Om du vill lägga till serien 2, 4, 6, 8 ..., skriver du 2 och 4. Om du vill skapa serien 2, 2, 2, 2 ..., kan du lämna den andra cellen tom.

  Fler exempel på serier som du kan infoga i celler

  Som du ser i följande tabell utvidgas markeringarna när du fyller celler med en serie. Poster som är avgränsade med komma placeras i separata angränsande celler.

  Initial markering

  Utökade serier

  1, 2, 3

  4, 5, 6, ...

  09:00:00

  10:00, 11:00, 12:00, ...

  mån

  tis, ons, tors, ...

  måndag

  tisdag, onsdag, torsdag, ...

  jan

  feb, mar, apr, ...

  jan, apr

  jul, okt, jan, ...

  jan-99, apr-99

  jul-99, okt-99, jan-00, ...

  15 jan, 15 apr

  15 jul, 15 okt, ...

  1999, 2000

  2001, 2002, 2003, ...

  1 jan, 1 mar

  1 maj, 1 jul, 1 sep, ...

  kv 3 (eller k 3 eller kvartal 3)

  kv 4, kv 1, kv 2, ...

  text1, textA

  text2, textA, text3, textA, ...

  1:a perioden

  2:a perioden, 3:e perioden, ...

  produkt 1

  produkt 2, produkt 3, ...

 4. Markera den cell eller de celler som innehåller startvärdena.

 5. Dra fyllningshandtaget Fyllningshandtaget över det område som du vill fylla.

  Om du vill använda stigande ordning drar du nedåt eller åt höger. Om du vill använda fallande ordning drar du uppåt eller åt vänster.

Tips!  

 • Du kan också ange en typ av serie genom att dra fyllningshandtaget med musen över området och sedan klicka på önskat kommando på snabbmeny. Om startvärdet till exempel är datumet JAN-2002 klickar du på Fyll månader för att skapa serien FEB-2002, MAR-2002 o.s.v. eller på Fyll år om du vill skapa serien JAN-2003, JAN-2004 o.s.v.

 • Om markeringen innehåller tal kan du styra vilken typ av serie som skapas.

  Så här fyller du celler med en serie tal

  1. Klicka på Fyll i gruppen Redigering på fliken Start och klicka sedan på Serie.

   Bild av menyfliksområdet i Excel

  2. Klicka på något av följande alternativ under Typ:

   • Klicka på Linjär om du vill skapa en serie som beräknas genom att värdet i rutan Stegvärde adderas till vart och ett av cellvärdena.

   • Klicka på Exponentiell om du vill skapa en serie som beräknas genom att värdet i rutan Stegvärde multipliceras med vart och ett av cellvärdena.

   • Klicka på Datum om du vill skapa en serie som fyller i datumvärden stegvis baserat på värdet i rutan Stegvärde och beroende på den enhet som angetts under Datumenhet.

   • Klicka på Autofyll om du vill skapa en serie som ger samma resultat som när du drar fyllningshandtaget.

 • Autofyll ignoreras om du håller ned CTRL samtidigt som du drar fyllningshandtaget för en markering med två eller fler celler. De markerade värdena kopieras sedan till de angränsande cellerna och ingen serie utökas automatiskt.

Överst på sidan

Fylla i data med en anpassad fyllningsserie

Om du vill underlätta genereringen av en viss dataföljd (t.ex. en lista med namn eller säljområden) kan du skapa en anpassad fyllningsserie. En anpassad fyllningsserie kan baseras på en lista med befintliga poster i ett kalkylblad. Du kan också skapa en helt ny lista. Du kan inte redigera eller ta bort en inbyggd fyllningsserie (t.ex. en fyllningsserie för månader och dagar), men du kan redigera eller ta bort en anpassad fyllningsserie.

Obs!  En anpassad lista kan bara innehålla text eller text i kombination med tal. För anpassade listor som bara innehåller tal, t.ex. en lista som innehåller talen 0 till och med 100, måste du börja med att skapa en lista med tal som är formaterade som text.

Så här formaterar du tal som text

 1. Markera tillräckligt många celler för listan med tal som du vill formatera som text.

 2. Klicka på pilen bredvidTalformat i gruppen Talpå fliken Start och klicka sedan på Text.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tips  Du kan behöva klicka på Fler för att Text ska synas.

 3. Skriv listan med tal i de formaterade cellerna.

Använda en anpassad fyllningsserie baserat på en befintlig lista med poster

 1. Öppna kalkylbladet och markera listan med poster som du vill använda i fyllningsserien.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 3. Klicka på Vanliga alternativ och klicka sedan på Redigera anpassade listor under De vanligaste alternativen när du arbetar med Excel.

 4. Kontrollera att cellreferensen för den lista med poster som du har markerat visas i rutan Importera lista från celler och klicka på Importera.

  Posterna i den lista du markerade läggs till i rutan Anpassa lista.

 5. Klicka på OK två gånger.

 6. Klicka på en cell i kalkylbladet och skriv den post i den anpassade fyllningsserien som ska inleda listan.

 7. Dra fyllningshandtag Fyllningshandtaget över de celler som du vill fylla.

Använda en anpassad fyllningsserie baserat på en ny lista med poster

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Vanliga alternativ och klicka sedan på Redigera anpassade listor under De vanligaste alternativen när du arbetar med Excel.

 3. Klicka på NY LISTA i rutan Anpassa lista och skriv posterna i rutan Listelement (börja med den första posten).

  Börja med det första elementet, och tryck på RETUR efter varje element.

 4. När listan är klar klickar du på Lägg till och sedan på OK två gånger.

 5. Klicka på en cell i kalkylbladet och skriv den post i den anpassade fyllningsserien som ska inleda listan.

 6. Dra fyllningshandtaget Fyllningshandtaget över de celler som du vill fylla.

Redigera eller ta bort en anpassad fyllningsserie

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Klicka på Vanliga alternativ och klicka sedan på Redigera anpassade listor under De vanligaste alternativen när du arbetar med Excel.

 3. Markera den lista som du vill redigera eller ta bort i rutan Anpassa lista och gör något av följande:

  • Om du vill redigera fyllningsserien gör du önskade ändringar i rutan Listelement och klickar sedan på Lägg till.

  • Om du vill ta bort fyllningsserien klickar du på Ta bort.

Överst på sidan

Gäller för: Excel 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk