Funktioner för höger-till-vänster-språk

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I Microsoft Office finns stöd för höger till vänster-funktioner för språk som läses från höger till vänster eller en miljö där båda läsriktningarna används för att skriva, redigera och visa text. I det här sammanhanget innebär höger-till-vänster-språk alla skrivsystem som skrivs från höger till vänster och omfattar språk som kräver sammanhangsberoende former, till exempel arabiska, samt språk som inte gör det. Du kan ändra visningen till höger-till-vänster eller ändra enskilda filer så att innehållet läses från höger till vänster.

Om datorn saknar ett höger-till-vänster språkversion av Office installerat, måste du installera rätt språkpaket. Du måste också köra ett Microsoft Windows operativsystem som har höger till vänster stöder och aktivera tangentbordsspråk för höger-till-vänster-språk som du vill använda.

Innan du kan använda någon av funktionerna höger till vänster i Microsoft Office och även korrekt visning av höger till vänster-skript, måste du lägga till ett inmatningsspråk i Windows och Aktivera tangentbordslayouten för höger-till-vänster-språk.

Om du använder Windows XP måste du först gå till startsidan control panel i Windows XP att installera de nödvändiga Microsoft Windows komplexa skriftspråk. Lägga till tangentbordsspråk när du har installerat programvaran komplexa skript. Mer information finns i Konfigurera Windows XP för flera språk.

Beroende på hur du föredrar att anpassa din dator kan du använda ett språk för bildskärmen (menyer, dialogrutor och guider) och skriva på ett annat språk efter behov. Om du vill att både skriva på ett höger-till-vänster-språk och se menyer och onlinehjälp i språk, kan du ange hur Office till den språkinställningar. Mer information finns i lägga till ett språk eller ange språkinställningar i Office.

Flera höger till vänster-funktioner i program som Office använder visningsspråk för att fastställa skärmen layout riktning och justering av text i dialogrutor. När du anger ett visningsspråk för höger-till-vänster-användare i dialogrutan Ange språkinställningar för Office, layouten för menyer, dialogrutor och guider är höger till vänster, men Microsoft Windows inställningar är emellertid vänster till höger.

När exempelvis arabiska väljs som visningsspråk i Office (men inte i Windows) visas följande:

Arabiskt användargränssnittsspråk

Även om menyerna visas från höger till vänster, är namnlisten på svenska och knapparna Stäng, Minimera och Maximera är fortfarande placerade längst upp till höger, precis som i ett vänster-till-höger-gränssnitt. Om ett höger-till-vänster-språk hade valts för Windows skulle även namnlisten ha varit översatt, och knapparna Stäng, Minimera och Maximera skulle ha varit placerade längst upp till vänster.

Om du främst arbetar på ett språk med vänster-till-höger-skrift och bara ibland behöver infoga text på ett språk med höger-till-vänster-skrift kan du välja svenska som visningsspråk och skriva på språket med höger-till-vänster-skrift i de flesta Office Office-program när du vill. Det gör du genom att ange text, punktlistor och numrerade listor i höger-till-vänster-format för redigeringsområdet och aktivera tangentbordslayouten.

Du kan ändra textorientering i ett Microsoft Office-program genom att klicka på styckeknappen Höger till vänster i gruppen Stycke på fliken Start (visas endast om du har aktiverat ett höger-till-vänster-språk). När du har ändrat visningen till ett höger-till-vänster-språk måste du aktivera rätt tangentbordsspråk för att kunna skriva text på det språket.

Om ditt vanliga visningsspråk är svenska men du vill ändra det till arabiska gör du följande:

 1. Öppna en Office-programfil, till exempel ett Word-dokument.

 2. På fliken Arkiv väljer du Alternativ > Språk.

 3. I dialogrutan Ange språkinställningar för Office, i listan Redigeringsspråk väljer du den dialekt av Arabiska du vill ha och väljer sedan Lägg till.

 4. I tabellen Välj redigeringsspråk kontrollerar du att den arabiska dialekt du har lagt till är markerad och väljer sedan Ange som standard.

  Viktigt!:  När du anger det nya redigeringsspråket som standard blir det standardinställning för alla dina Microsoft Office-program.

Om du vill skriva med ett visst språk tangentbordslayout, måste du installera rätt språkpaket för det språket. Du måste också lägga till rätt tangentbordslayout. När du lägger till en tangentbordslayout för ett annat språk och välja Språkfältet ska vara dockat i Aktivitetsfältet finns en språkindikatorn visas i Aktivitetsfältet Bild av Språkfältet och visar det aktuella tangentbordsspråket. Språkindikatorn för arabiska är till exempel Tangentbordsindikator för arabiska .

Obs!: Språkfältet visas automatiskt när du har lagt till tangentbord för minst ett språk utöver engelska i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk i Microsoft Windows.

 • Om du vill visa Språkfältet när språkindikatorn i aktivitetsfältet visas väljer du språkindikatorn och sedan Visa Språkfältet.

 • Om du vill visa språkindikatorn i aktivitetsfältet när Språkfältet visas väljer du Minimera.

 • Om du vill välja tangentbord för ett annat språk väljer du namnet på det aktuella språket (i Språkfältet) eller språkindikatorn och sedan namnet på det andra språket.

Instruktioner om hur du aktiverar ett språkspecifikt tangentbord finns i Aktivera eller ändra språk för tangentbordslayouten.

Beroende på vilket språk du vill ha kan du ange text med Teckenuppsättning eller ASCII-teckenkoder. Information om hur du automatiskt infogar ASCII-teckenkoder med hjälp av Symbol-galleriet finns i Infoga symboler.

Om du bara vill skriva lite text på ett annat språk och inte vill byta tangentbord kan du använda Teckenuppsättning, ett av tillbehören i Microsoft Windows. Du kan välja ett tecken på en av teckensnittssidorna för språk som skrivs från höger till vänster eller från vänster till höger, kopiera det till Urklipp och sedan infoga tecknet i dokumentet. Mer information om hur du skriver text med hjälp av Teckenuppsättning finns i Använda specialtecken (teckenuppsättning).

Ordet "textorientering" syftar på läsriktning, justering och övergripande layout för skärmelement. När text som skrivs från höger till vänster och från vänster till höger används i samma mening, stycke eller kontroll kallas texten blandad.

När Office-programmet har konfigurerats för att visa höger till vänster-text anger markörens utseende om kör går från vänster till höger Vänster till höger-markör eller Markör som anger vänster till höger eller från höger till vänster Höger till vänster-markör . Markören kan antingen flytta enligt riktningen för det identifierade språket (logisk förflyttning) eller till nästa visuellt intilliggande tecken (visuell förflyttning).

När både språk med vänster-till-höger- och höger-till-vänster-skrift är aktiverade aktiveras styckeknapparna Vänster till höger och Höger till vänster i menyfliksområdet i Office-programmen. När du klickar på de här knapparna kan du ändra textorienteringen när du anger och justerar text.

Obs!:  I Microsoft OneNote är knapparna Vänster till höger och Höger till vänster tillgängliga om du klickar på pilen Styckejustering.

Text i cell eller fält kan vara vänsterjusterad, centrerad eller högerjusterad. I vissa program, till exempel Access och Excel, kan texten också ha sammanhangsberoende textorientering.

När text har sammanhangsberoende textorientering innebär det att text och siffror justeras enligt det språk som det första tecknet är skrivet på.Text i en cell eller ett fält blir till exempel högerjusterad om det första tecknet hör till ett språk som skrivs från höger till vänster och vänsterjusterad om det första tecknet hör till ett språk som skrivs från vänster till höger. Du kan åsidosätta sammanhangsberoende textorientering och byta till vänsterjustering, högerjustering eller centrering för enskilda objekt.

Många höger-till-vänster-program och kombinerade höger-till-vänster- och vänster-till-höger-program använder kontextregler som styr textorienteringen och textens läsriktning. Rutor, listor och andra element styr kontextreglerna för texten som de innehåller.

Kontextreglerna för textens läsriktning och textorientering är:

 • Om det första starka tecknet hör till ett språk som skrivs från vänster till höger blir läsriktningen från vänster till höger och texten vänsterjusteras.

 • Om det första starka tecknet hör till ett språk som skrivs från höger till vänster blir läsriktningen också från höger till vänster och texten högerjusteras.

 • Om du endast skriver neutrala tecken följer både läsriktning och justering riktning (som kan vara antingen vänster till höger eller höger till vänster) tills du skriver det första starka tecknet.

Varje gång du ändrar det första starka tecknet från ett vänster-till-höger-språk till ett höger-till-vänster-språk ändras läsriktningen och textorienteringen i enlighet med ändringen.

I Word och andra ordbehandlingsprogram kan du markera, söka efter och ersätta enskilda diakritiska tecken och enskilda arabiska tecken oavsett om de har ligaturer. Varje ligatur och diakritiskt tecken hanteras som en diskret enhet av ett ord i ett höger-till-vänster-språk.

Följande exempel illustrerar hur ett arabiskt ord med en ligatur bestående av tre tecken markeras (när vart och ett av tecknen markeras i tur och ordning).

Ord med en markerad ligatur

Ord med två markerade ligaturer

Ord med tre markerade ligaturer

Du kan spara filer i HTML-format-format för att publicera dem med höger-till-vänster- eller vänster-till-höger-riktning på Internet. Webbsidor med höger-till-vänster-riktning markeras med HTML-standardattributet DIR i HTML-filen. Om den webbläsare som du använder identifierar DIR-attributet visas sidan i höger-till-vänster-riktning. Om DIR-attributet inte kan identifieras av webbläsaren visas sidan i vänster-till-höger-riktning.

Tips:  Om du vill visa höger-till-vänster-webbsidor använder du en webbläsare som kan identifiera DIR-attributet, till exempel senaste Microsoft Internet Explorer 3.02 Mellanöstern, Microsoft Internet Explorer 4.01 för komplicerade skriftspråk eller minst Microsoft Internet Explorer 5.

Höger-till-vänster-sorteringsordning används överallt där det är möjligt. Den används i datalistor i tabellvyer, kortvyer och ikonvyer, samt i gruppera-efter-listor, kontaktlistor, mapplistor och adresslistor.

Obs!:  Det kan hända att vissa servervyer inte sorterar data enligt höger till vänster-sorteringsordning, eftersom de följer de sorteringsordningar som stöds av servern.

Vissa indiska språk, till exempel bengali, gujarati, hindi, kanaresiska, malayalam, marathi, punjabi, tamil och telugo kanske inte är kompatibla med alla sökalternativ i Microsoft Office. Alternativen Matcha gemener/VERSALER och Matcha hela ord fungerar till exempel inte för skriften i dessa språk. Alternativen kan ändå användas för sökning efter latinska tecken i samma dokument.

Språk som skrivs från höger till vänster

Söka efter och ersätta funktioner söka text i den ordning som texten infogas i rutan Sök i stället för den ordning som den ska visas. Därför kan du söka efter textsträngar höger till vänster, oavsett riktning i stycket. Du kan också söka efter matchningar av tecken med eller utan kashidas (endast arabiska), Alef Hamzas (endast arabiska) eller diakritiska tecken, till exempel hebreiska niqqud. En lista över ASCII- och Unicode-teckenkoder finns i Infoga ASCII- eller Unicode latinska symboler och tecken.

Indiska språk

Vissa indiska språk, till exempel bengali, gujarati, hindi, kanaresiska, malayalam, marathi, punjabi, tamil och telugo kanske inte är kompatibla med alla sökalternativ i Microsoft Office. Alternativen Matcha gemener/VERSALER och Matcha hela ord fungerar till exempel inte för skriften i dessa språk. Alternativen kan ändå användas för sökning efter latinska tecken i samma dokument.

Sydöstasiatiska språk

Vissa sydöstasiatiska språk, till exempel thai och vietnamesiska kanske inte är kompatibla med alla sökalternativ i Microsoft Office. Alternativen Matcha gemener/VERSALER och Matcha hela ord fungerar till exempel inte för sydöstasiatiska tecken. Alternativen kan ändå användas för sökning efter latinska tecken i samma dokument.

Microsoft Office-program har stöd för följande kodsidor som är tillgängliga för användare av arabisk, hebreisk och blandad text:

Arabiska

Varje teckentabell identifieras med ett unikt kodsidnummer. Kodsidan (CP) för arabiska är CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  För dari, pashto, persiska, uiguriska och urdu används samma teckentabeller som för arabiska.

Hebreiska

Varje teckentabell identifieras med ett unikt kodsidnummer. Kodsidan (CP) för hebreiska är CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  För jiddisch används samma teckentabell som för hebreiska.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×