Flytta eller kopiera filer i SharePoint

Flytta eller kopiera filer i SharePoint

Kopiera

 1. Markera de objekt som du vill kopiera och klicka sedan på Kopiera till. Eller Välj mer utökad meny >Kopiera till för objektet.

  Knappen Kopiera till i huvudmenyn

  Obs!: Växla till modern upplevelse om Kopiera till inte är tillgängligt.

 2. Under Välj ett målväljer du den plats där du vill ha en kopia av filer, mappar eller länkar. Om du kopierar till en annan webbplats eller under webbplats och inte ser den visas klickar du på Bläddra bland webbplatser för att se hela listan med webbplatser som du kan kopiera till.

  Obs!: Om du inte ser andra webbplatser som visas när du kopierar objekt tillåts inte din organisation att kopiera mellan webbplatser. Om du är SharePoint administratör eller global administratör för din organisation läser du Tillåt eller förhindra anpassat skript för att lära dig hur du aktiverar kopiering av flera webbplatser i administrations centret för SharePoint.

  Skärmbild av hur du väljer ett mål när du kopierar filer från OneDrive för företag till en SharePoint-webbplats.

  Skapa en ny mapp att kopiera filerna till genom att välja en plats i mapphierarkin och klicka på ny mapp.

 3. Skriv namnet på den nya mappen i text rutan.

  Skärmbild av val av plats vid kopiering av fil till SharePoint

 4. Klicka på bock markeringen och klicka sedan på Kopiera hit.

  Dokumentbibliotek Nytt Kopiera till mapp

Meddelanden: 

Flytta

 1. Markera de objekt du vill flytta.

 2. I huvudmenyn högst upp på sidan klickar du på Flytta till. Om du inte ser Flytta till, klicka på punkterna (...) i huvudmenyn och klicka sedan på Flytta till.

  Knappen Flytta till i huvudmenyn

  Obs!: Växla till den moderna upplevelsen om du inte är tillgänglig.

 3. Välj den nya platsen i dokumentbiblioteket som du vill att filerna ska flyttas till i fönstret Välj destination och klicka på Flytta hit.

  Obs!: Att flytta filer mellan webbplatser är för närvarande tillgängliga i mål versions programmet.

  Skärm bild av panelen för att flytta dokument bibliotek

  I fönstret Välj destination kan du även klicka på Ny mapp om du vill lägga till en ny mapp i dokumentbiblioteket och flytta objektet/objekten till den nya mappen. Ange den nya mappens namn i textrutan, klicka på bockmarkeringen och klicka sedan på Flytta hit.

  Fältet Skapa mapp med kryssrutan markerad

Meddelanden: 

Kopiera

 1. Markera de objekt som du vill kopiera och klicka sedan på Kopiera till. Eller Välj mer utökad meny >Kopiera till för objektet.

  Knappen Kopiera till i huvudmenyn

  Obs!: Kopiera till är inte tillgängligt om du använder den klassiska versionen av SharePoint.

 2. Under Välj ett målväljer du den plats där du vill ha en kopia av filerna eller mapparna.

  Välj destination

  Skapa en ny mapp att kopiera filerna till genom att klicka på ny mapp.

 3. Skriv namnet på den nya mappen i text rutan.

  Skriv namnet på den nya mappen

 4. Klicka på bock markeringen och klicka sedan på Kopiera hit.

Meddelanden: 

Flytta

 1. Markera de objekt du vill flytta.

 2. I huvudmenyn högst upp på sidan klickar du på Flytta till. Om du inte ser Flytta till, klicka på punkterna (...) i huvudmenyn och klicka sedan på Flytta till.

  Knappen Flytta till i huvudmenyn

  Obs!: Flytta till är inte tillgängligt om du använder den klassiska versionen av SharePoint.

 3. Välj den nya platsen i dokumentbiblioteket som du vill att filerna ska flyttas till i fönstret Välj destination och klicka på Flytta hit.

  Flytta till mapp

  I fönstret Välj destination kan du även klicka på Ny mapp om du vill lägga till en ny mapp i dokumentbiblioteket och flytta objektet/objekten till den nya mappen. Ange den nya mappens namn i textrutan, klicka på bockmarkeringen och klicka sedan på Flytta hit.

  Skapa en ny mapp att flytta till

Obs!: När du använder Flytta tillkopieras dokumentet till den nya platsen. Mer information om versions hantering finns i Aktivera och konfigurera versions hantering för en lista eller ett bibliotek

Kopiera en fil till ett annat bibliotek i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

SharePoint Server 2016 och 2013 tillhandahåller alternativet Skicka till för kopiering till ett annat bibliotek eller en annan plats. Skicka till kopierar en fil i taget till ett annat bibliotek. Skicka till är inte ett alternativ för att kopiera mappar. Mål kopian kommer att ha en anslutning till original filen.

Obs!: Skicka till kopierar den publicerade versionen av ett dokument. Mer information om versioner finns i Hur fungerar versions hantering i en lista eller i ett bibliotek?.

 1. Klicka till vänster om fil namnet i ett dokument bibliotek för att välja en fil.

  Välj en fil genom att klicka på bock markeringen till vänster om namnet
 2. I menyfliksområdet klickar du på filer > skickar till i avsnittet kopior . Alternativet är tillgängligt när bara en, fil är markerad.

 3. Välj Kopiera eller annan plats.

  Menyfliksområde med Skicka till-meny med kopiera markerat
 4. Gör något av följande:

  • När mål dokument biblioteket eller fältet fält visas ska den innehålla webbplatsens bas adress. I så fall går du till slutet av den och skriver namnet på det bibliotek där du vill kopiera filen.

  • Om det bibliotek som du vill skicka filen till finns i fältet snabb start högerklickar du på namnet på biblioteket och väljer Kopiera genväg.

   Högerklicka på bibliotek i snabbstart, välj Kopiera genväg

   Klistra in mål bibliotekets URL i mål dokument biblioteket eller fältet för mappar i dialog rutan Kopiera .

  • Om du inte kan få de tidigare metoderna att fungera kan du prova följande:

   Öppna det dokument bibliotek som du vill skicka filerna till och kopiera adressen från adress fältet. Du kan behöva redigera URL-adressen för att ta bort överflödiga tecken.

   Klistra in URL-adressen i anteckningar och ta bort innehållet efter namnet på det bibliotek som du vill kopiera till som på bilden.

   Diagram över vad som ska tas bort från URL-adressen som ska användas med kopiera till

   9.1. Bibliotekets bas adress.

   två. Namnet på biblioteket med% 20 tecken ersätter blank steg i namnet.

   amp;3D. Extra innehåll behövs inte. Ta bort den här delen.

   Obs!: Vissa URL-adresser är längre än 255 tecken och kan inte användas. Om det går kan du använda fältet snabb start eller lägga till namnet på biblioteket i bas adressen i mål fältet för att få genvägen, eftersom adress fältet kan innehålla ytterligare innehåll.

 5. Kontrol lera mål-URL: en (Klicka här om du vill testa). Målbiblioteket öppnas i en annan flik eller ett annat fönster. Du kan lämna fliken eller fönstret öppet för att kontrollera kopian senare eller stänga det.

  Dialogruta för Kopiera med URL markerad.
 6. Vill du att kopian ska ha ett annat namn skriver du in det i det valfria fältet Kopians filnamn.

 7. Du kan även be författaren att skicka uppdateringar när filen checkas in eller konfigurera en avisering för källdokumentet. Mer information om aviseringar finns i Skapa en avisering

 8. Klicka på OK när du är klar. Klicka på OK på sidan Kopieringsförlopp för att starta kopieringen.

 9. Om kopieringen lyckades klickar du på Klar. Om den misslyckades noterar du felet och åtgärdar det.

  Kopieringsförlopp med Klar markerat
 10. Kontrollera att filen kopierades korrekt till det nya målet. Om du vill ta bort en käll kopia måste du koppla isär kopian och sedan ta bort den.

Uppdatera kopior från sidan Hantera kopior i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

Om filen kopierades till ett eller flera olika bibliotek, kan du uppdatera alla de olika kopiorna från en plats på sidan Hantera kopior, som kan kommas åt från alla kopior av ett objekt.

 1. Om biblioteket som innehåller en kopia som du vill uppdatera inte redan är öppet klickar du på dess namn på Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas klickar du på inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. , webbplats innehålloch sedan på namnet på biblioteket.

 2. Klicka till vänster om namnet på filen som du vill uppdatera och klicka sedan på fliken filer .

  Fliken filer i menyfliksområdet
 3. I menyfliksområdet klickar du på Hantera kopior.

  Hantera kopior i menyfliksområdet
 4. För att uppdatera alla kopior som redan begär uppdateringar klickar du på Uppdatera kopior.

  Uppdatera alla kopior av filen
 5. I avsnittet Mål, under Kopior, markerar du kopiorna som ska uppdateras och klickar sedan på OK.

  Välj vilka mål kopior som ska uppdateras

  Obs!: Om du vill uppdatera kopior som lista på sidan Hantera kopior under Kopior som inte begär uppdateringar måste du först ändra uppdateringsinställningarna för dessa kopior. Mer information om hur du gör detta finns i Ändra inställningarna för en kopia så den begär uppdateringar.

Överst på sidan

Ändra inställningarna för en kopia för att få en fråga om uppdateringar i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

Om du skapade en kopia av en fil med kommandot Skicka till och valde att inte tillfrågas om uppdatering när filen ändras kan kopian inte uppdateras med ändringarna i källfilen. Du kan ändra denna inställning och göra så att kopian kan uppdateras.

 1. Om biblioteket som innehåller en kopia som du vill uppdatera inte redan är öppet klickar du på dess namn på Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas klickar du på inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. , klicka på webbplats innehålloch sedan på namnet på biblioteket.

 2. Klicka till vänster om namnet på filen som du vill uppdatera och klicka sedan på fliken filer .

  Fliken filer i menyfliksområdet
 3. I avsnittet kopior i menyfliksområdet klickar du på gå till källa.

  Gå till källa från fliken filer i menyfliksområdet
 4. I menyfliksområdet klickar du på Hantera kopior.

  Hantera kopior i menyfliksområdet
 5. Klicka på Redigera bredvid objektet.

  Klicka på Redigera i fönstret hantera filer
 6. Klicka på Ja under uppmana författaren att skicka ut uppdateringar när dokumentet checkas in?i avsnittet Uppdatera.

  Klicka på Ja i rutan uppmana författaren att skicka ut uppdateringar när dokumentet är markerat
 7. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ta bort länken mellan en kopia och dess källa och radera den i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

För att fullständigt ta bort ett objekt som är en kopia av ett annat objekt måste du först se till att objektet tas bort från källfilens lista med objekt att uppdatera. Annars kan filen återskapas när befintliga kopior av källfilen uppdateras. Du bör även ta bort länken mellan kopian och källfilen. När du helt har tagit bort länken mellan källfilen och kopian kan du ta bort kopian.

 1. Om biblioteket som innehåller en kopia som du vill uppdatera inte redan är öppet klickar du på dess namn på Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas klickar du på inställningar Knappen Inställningar i namnlisten i SharePoint 2016. , klicka på webbplats innehålloch sedan på namnet på biblioteket.

 2. Klicka till vänster om namnet på filen som du vill uppdatera och klicka sedan på fliken filer .

  Fliken filer i menyfliksområdet
 3. I avsnittet kopior i menyfliksområdet klickar du på gå till källa.

  Gå till källa från fliken filer i menyfliksområdet
 4. I menyfliksområdet klickar du på Hantera kopior.

  Hantera kopior i menyfliksområdet
 5. Klicka på Redigera bredvid objektet.

  Klicka på Redigera i fönstret hantera filer
 6. Klicka på ta bort länk.

  Klicka på ta bort länk
 7. Klicka på OK i bekräftelsedialogrutan.

  Dialog rutan för att ta bort länk

  Denna åtgärd tar bort kopian från listan med kopior som kan uppdateras från källfilen.

 8. Återgå till biblioteket som innehåller kopian som ska kopplas bort från källfilen.

 9. Högerklicka på namnet på den kopia som du vill koppla bort och klicka sedan på Egenskaper.

 10. Kicka på Ta bort koppling längst upp i sidan och sedan på OK.

  Koppla bort från egenskaper

  Detta tar bort kopians länk till källfilen.

 11. Om du vill ta bort högerklickar du på namnet på kopian, klickar på ta bortoch sedan på OK.

Överst på sidan

Använda kommandot Skicka till i SharePoint Server 2010 eller SharePoint Server 2007

När en fil kopieras med Skicka tillsparas en relation med käll filen och du kan välja att uppdatera denna kopia med eventuella ändringar i käll filen. Om kopian och källfilen har gemensamma kolumner och fält, uppdatera även dessa kolumner och fält när kopian uppdateras.

Kommandot Skicka till gör det enklare att underhålla filer över olika bibliotek och webbplatser i en organisation eftersom servern håller reda på förhållandet mellan källfilen och dess kopior för filer som kopieras med kommandot Skicka till. Användare kan visa och hantera alla kopior av ett objekt centralt i sidan Hantera kopior, där de kan se vilka kopior som uppmanar användaren att uppdatera filen vid ändring, ändra uppdateringsinställningarna för kopior eller skapa nya kopior.

Meddelanden: 

 • Som standard kan du använda kommandot Skicka till för att kopiera filer till bibliotek inom en webbplatssamling. Om du kopierar filer från en klient dator som har ett program som är kompatibelt med SharePoint, till exempel Word, och en webbläsare som stöder Microsoft ActiveX-kontroller, till exempel Internet Explorer, kan du använda kommandot Skicka till för att kopiera filer som inte är bara mellan bibliotek i en webbplats samling, men också mellan olika webb program. Om du kopierar filer från en webbläsare som inte har stöd för ActiveX-kontroller kan du endast kopiera filer till bibliotek inom webbplatssamlingar som har samma domännamn som källbiblioteket. Microsoft Edge, Mozilla FireFox och Google Chrome stöder inte ActiveX-kontroller.

 • Om du vill kopiera filer till en webbplats som antingen har formulärautentisering eller är en säker webbplats (t.ex. en webbplats med en URL som börjar med https://), måste du lägga till destinationen till listan med betrodda webbplatser i webbläsaren.

Överst på sidan

Kopiera en fil till en fördefinierad destination i SharePoint Server 2010 eller SharePoint Server 2007

Om ett Skicka till-mål redan angetts för biblioteket kan du kopiera filer från detta bibliotek till ett annat genom att använda kommandot Skicka till.

 1. Om biblioteket som innehåller filen du vill kopiera inte redan är öppet klickar du på dess namn på Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas klickar du på webbplats åtgärder Knappbild , klickar på Visa allt webbplats innehålloch sedan på namnet på biblioteket.

 2. Peka på namnet för filen du vill kopiera och klicka på pilen som visas, peka sedan på Skicka till och klicka på namnet på målet dit du vill kopiera dokumentet eller objektet.

  Obs!: Om namnet på ett Skicka till-mål inte visas kan det innebära att ett Skicka till-mål inte angetts för detta bibliotek eller att du inte har behörigheten Delta för målbiblioteket.

  Fördefinierat Skicka till-mål på snabbmenyn

 3. Om du vill byta namn på kopian anger du ett nytt namn i avsnittet Mål, under Kopians filnamn.

  1. Gör något av följande i avsnittet Uppdatera:

   • Om du vill få en uppmaning om att uppdatera alla kopior när nya versioner av källfilen checkas in från webbläsaren klickar du på Ja.

    Om du väljer detta alternativ kommer kopian som skapas att markeras som en kopia som ber om uppdateringar och kommer att uppdateras när du väljer att uppdatera befintliga kopior av en källfil.

    Obs!: Om du checkar in filer från ett program som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, som Microsoft Office Word 2007, kommer du inte att uppmanas att uppdatera kopior i klientprogrammet.

   • Om du vill få en avisering när källfilen uppdateras markerar du kryssrutan Skapa en avisering för källdokumentet.

    Obs!: Du kommer inte att få e-postnotifieringar när källfilen uppdateras om inte e-post är aktiverad på servern. Om du inte är säker på att e-post är aktiverad på servern kontaktar du din serveradministratör.

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Kopiera en fil till en destination som du anger i SharePoint Server 2010 eller SharePoint Server 2007

Kommandot Skicka till kan användas för att kopiera en fil till ett mål som du anger. Du måste ha behörigheten Delta för biblioteket dit dokumentet ska kopieras.

 1. Anteckna URL-adressen för det SharePoint s bibliotek som du vill kopiera filen till.

 2. Om biblioteket som innehåller filen du vill kopiera inte redan är öppet klickar du på dess namn på Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas klickar du på webbplats åtgärder Knappbild , klickar på Visa allt webbplats innehålloch sedan på namnet på biblioteket.

 3. Peka på namnet för filen du vill kopiera och klicka på pilen som visas, peka på Skicka till och klicka på Annan plats.

  Skicka till plats som du anger

 4. Gör något av följande:

  • När mål dokument biblioteket eller fältet fält visas ska den innehålla webbplatsens bas adress. I så fall går du till slutet av den och skriver namnet på det bibliotek där du vill kopiera filen. För att kopiera till ett specifikt dokumentbibliotek eller till en mapp inom ett dokumentbibliotek anger du exempelvis antingen: http://servernamn/webbplatsnamn/biblioteksnamn eller http://servernamn/webbplatsnamn/biblioteksnamn/mappnamn.

  • Om biblioteket du vill skicka filen till finns i fältet Snabbstart så högerklickar du på bibliotekets namn och väljer Kopiera genväg.

   Högerklicka på bibliotek i snabbstart, välj Kopiera genväg

   Klistra in mål bibliotekets URL i mål dokument biblioteket eller fältet för mappar i dialog rutan Kopiera .

  • Om du inte kan få de föregående metoderna att fungera kan du prova det här.

   Öppna det dokument bibliotek som du vill skicka filerna till och kopiera adressen från adress fältet. Du kan behöva redigera URL-adressen för att ta bort överflödiga tecken. Gör så här:

   Viktigt!: Du kan inte kopiera och klistra in URL-adressen för mål SharePoint biblioteket direkt från webbläsaren till den här text rutan eftersom den här versionen av URL: en innehåller extra tecken som hindrar dig från att kopiera en fil till mål biblioteket.

   Klistra in URL-adressen i anteckningar och ta bort innehållet efter namnet på det bibliotek som du vill kopiera till som på bilden.

   Diagram över vad som ska tas bort från URL-adressen som ska användas med kopiera till

   9.1. Bibliotekets bas adress.

   två. Namnet på biblioteket med% 20 tecken ersätter blank steg i namnet.

   amp;3D. Extra innehåll behövs inte. Ta bort den här delen.

   Obs!: Vissa URL-adresser är längre än 255 tecken och kan inte användas. Om det går kan du använda fältet snabb start eller lägga till namnet på biblioteket i bas adressen i mål fältet för att få genvägen, eftersom adress fältet kan innehålla ytterligare innehåll.

 5. Om du vill byta namn på kopian av dokumentet anger du ett nytt namn under Kopians filnamn.

  1. Gör något av följande i avsnittet Uppdatera:

   • Om du vill få en uppmaning om att uppdatera alla kopior när nya versioner av källfilen checkas in från webbläsaren klickar du på Ja.

    Om du väljer detta alternativ kommer kopian som skapas att markeras som en kopia som ber om uppdateringar och kommer att uppdateras när du väljer att uppdatera befintliga kopior av en källfil.

    Obs!: Om du checkar in filer från ett program som är kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, som Microsoft Office Word 2007, kommer du inte att uppmanas att uppdatera kopior i klientprogrammet.

   • Om du vill få en avisering när källfilen uppdateras markerar du kryssrutan Skapa en avisering för källdokumentet.

    Obs!: Du kommer inte att få e-postnotifieringar när källfilen uppdateras om inte e-post är aktiverad på servern. Om du inte är säker på att e-post är aktiverad på servern kontaktar du din serveradministratör.

 6. Klicka på OK.

Överst på sidan

Uppdatera kopior av en fil i SharePoint Server 2010 eller SharePoint Server 2007

Kopior av objekt kan uppdateras på två sätt:

 • Från en källfil kan kommandot Skicka till användas för att uppdatera befintliga kopior av ett objekt.

 • Från en kopia av ett objekt kan du gå till sidan Hantera kopior för att se alla befintliga kopior och välja de som ska uppdateras.

Uppdatera kopior från källfilen

 1. Om biblioteket som innehåller filen för vilken du vill uppdatera kopior inte redan är öppet klickar du på dess namn på Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas klickar du på webbplats åtgärder Knappbild , klickar på Visa allt webbplats innehålloch sedan på namnet på biblioteket.

 2. Peka på namnet för filen och klicka på pilen som visas, peka på Skicka till och klicka på Befintliga kopior.

  Obs!: Kommandot Befintliga kopior visas bara om du väljer att tillfrågas om uppdateringar när du först använde kommandot Skicka till för att kopiera källfilen till en annan plats.

 3. I avsnittet Mål, under Kopior, markerar du kryssrutorna för kopiorna som ska uppdateras och klickar sedan på OK.

Om filen kopierades till ett eller flera olika bibliotek, kan du uppdatera alla de olika kopiorna från en plats på sidan Hantera kopior, som kan kommas åt från alla kopior av ett objekt.

 1. Om biblioteket som innehåller en kopia som du vill uppdatera inte redan är öppet klickar du på dess namn på Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas klickar du på webbplats åtgärder Knappbild , klickar på Visa allt webbplats innehålloch sedan på namnet på biblioteket.

 2. Peka på namnet för den kopia du vill uppdatera och klicka på pilen som visas och sedan på Gå till källobjekt.

 3. Klicka på Hantera kopior.

 4. För att uppdatera alla kopior som redan begär uppdateringar klickar du på Uppdatera kopior.

 5. I avsnittet Mål, under Kopior, markerar du kopiorna som ska uppdateras och klickar sedan på OK.

  Obs!: Om du vill uppdatera kopior som lista på sidan Hantera kopior under Kopior som inte begär uppdateringar måste du först ändra uppdateringsinställningarna för dessa kopior. Mer information om hur du gör detta finns i Ändra inställningarna för en kopia så den begär uppdateringar.

Överst på sidan

Ändra inställningarna för en kopia för att få en fråga om uppdateringar i SharePoint Server 2010 eller SharePoint Server 2007

Om du skapade en kopia av en fil med kommandot Skicka till och valde att inte tillfrågas om uppdatering när filen ändras kan kopian inte uppdateras med ändringarna i källfilen. Du kan ändra denna inställning och göra så att kopian kan uppdateras.

 1. Om biblioteket som innehåller en kopia som du vill uppdatera inte redan är öppet klickar du på dess namn på Snabbstart.

  Om namnet på biblioteket inte visas klickar du på webbplats åtgärder Knappbild , klickar på Visa allt webbplats innehålloch sedan på namnet på biblioteket.

 2. Peka på namnet för den kopia du vill uppdatera och klicka på pilen som visas och sedan på Gå till källobjekt.

 3. Klicka på Hantera kopior.

 4. Klicka på Redigera intill objektet och klicka sedan på Ja under Vill du uppmana författaren att skicka ut uppdateringar när dokumentet checkas in? i avsnittet Uppdatera.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Avlänka och ta bort en kopia i SharePoint Server 2010 eller SharePoint Server 2007

För att fullständigt ta bort ett objekt som är en kopia av ett annat objekt måste du först se till att objektet tas bort från källfilens lista med objekt att uppdatera. Annars kan filen återskapas när befintliga kopior av källfilen uppdateras. Du bör även ta bort länken mellan kopian och källfilen. När du helt har tagit bort länken mellan källfilen och kopian kan du ta bort kopian.

 1. För att ta bort alla länkar mellan en källfil och dess kopia tar du bort kopplingen mellan källfilen och kopian på båda dessa sätt:

  • Ta bort kopplingen mellan kopian och dess källfil så att kopian inte längre har en koppling till en källfil. I detta fall har källan fortfarande en koppling till kopian och kopian kan uppdateras om någon väljer att uppdatera befintliga kopior av källfilen.

  • Ta bort kopplingen till kopian från källfilen så att källfilen inte längre uppdaterar kopian.

  1. I det bibliotek som innehåller kopian för vilken du vill ta bort kopplingen till en källfil pekar du på kopians namn och sedan på Gå till källobjekt.

  2. Klicka på Hantera kopior.

  3. Klicka på Redigera intill kopian som ska kopplas bort från källfilen.

  4. Klicka på Ta bort länk och sedan på OK.

   Denna åtgärd tar bort kopian från listan med kopior som kan uppdateras från källfilen.

  5. Återgå till biblioteket som innehåller kopian som ska kopplas bort från källfilen.

  6. Peka på namnet för den kopia för vilken länken ska tas bort och klicka på pilen som visas och sedan på Visa egenskaper.

  7. Kicka på Ta bort koppling längst upp i sidan och sedan på OK.

   Detta tar bort kopians länk till källfilen.

 2. Om du vill ta bort en fil går du till biblioteket som innehåller kopian som du vill ta bort, pekar på namnet på kopian, klickar på pilen som visas, klickar på ta bortoch klickar sedan på OK.

Överst på sidan

Om du inte vet vilken version av SharePoint du använder kan du läsa vilken version av SharePoint använder jag?.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×