Flytta Access-data till en SQL Server-databas med hjälp av Utvidgningsguiden

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med tiden växer de flesta databasprogram, blir mer komplexa och måste ha stöd för fler användare. Någon gång under den tid du använder Microsoft Office Access-programmet kan det vara bra att överväga att utvidga databasen till en Microsoft SQL Server-databas för att optimera prestanda, skalbarhet, tillgänglighet, säkerhet, pålitlighet och återställningsmöjligheter.

I den här artikeln

Utvidga en Microsoft Office Access-databas

Använda Utvidgningsguiden

Så här utvidgas databasobjekt

Utvidga en Microsoft Office Access-databas

Vid en utvidgning flyttas några eller alla databasobjekt från en Access-databas till en ny eller befintlig SQL Server-databas eller till ett nytt Access-projekt (.adp).

Fördelar med att utvidga en databas till SQL Server

 • Höga prestanda och skalbarhet    I många fall ger SQL Server bättre prestanda än en databas i Access. SQL Server har också stöd för mycket stora databaser med terabytekapacitet vilket är betydligt större än den nuvarande högsta storleken för en Access-databas (två gigabyte). SQL Server arbetar dessutom mycket effektivt genom att behandla frågor parallellt (med hjälp av multipla, ursprungliga trådar inom en och samma process för att hantera användarbegäranden) samt minimera behovet av extra minne när fler användare läggs till.

 • Ökad tillgänglighet    Med SQL Server kan du göra en dynamisk säkerhetskopiering, antingen inkrementell eller fullständig, av databasen när den används. Med andra ord behöver du inte tvinga användarna att avsluta sitt arbete och stänga databasen när du vill säkerhetskopiera databasen.

 • Förbättrad säkerhet    Vid användning av en betrodd anslutning kan SQL Server integreras med säkerheten i Windows-systemet, så att bara en enda åtkomst behövs till nätverket och databasen. På så sätt utnyttjas det bästa av säkerheten i båda systemen. Detta gör det mycket enklare att administrera komplex säkerhet.

 • Omedelbar återställning    Om ett systemfel skulle uppstå (till exempel en operativsystemkrasch eller ett strömavbrott), har SQL Server en automatisk återställningsmekanism som återställer databasen till dess senast fungerande tillstånd på bara ett par minuter, utan att databasadministratören behöver ingripa.

 • Serverbaserad behandling    Genom att använda SQL Server i en klient-serverkonfiguration kan du minska nätverkstrafiken genom att behandla databasfrågor på servern innan resultatet skickas till klienten. Att låta servern utföra behandlingen är oftast mycket effektivare, särskilt om du arbetar med stora datamängder.

  I programmet kan du även använda användardefinierade funktioner, lagrade procedurer och utlösare för att centralisera och dela programlogik, affärsregler och riktlinjer, komplexa frågor, dataverifiering och referensintegritetskoden på servern i stället för på klienten.

Utvidgningssätt

I Utvidgningsguiden flyttas databasobjekt och de data de innehåller från en Access-databas till en ny eller en befintlig SQL Server-databas.

Utvidgningsguiden kan användas på följande tre sätt:

 • Utvidga alla databasobjekt från en Access-databas till ett Access-projekt så att du kan skapa ett klient-serverprogram. För det här alternativet krävs några ytterligare programändringar samt ändringar för koden och komplexa frågor.

 • Utvidga endast data eller datadefinitioner från en Access-databas till en SQL Server-databas.

 • Skapa en klientdatabas i Access till en serverdatabas i SQL Server så att du kan skapa ett front end/back end-program. För det här alternativet krävs mycket få ändringar i programmet eftersom du fortfarande använder ACE i koden.

Innan du utvidgar en Access-databas

Innan du utvidgar Access-databasen till en SQL Server-databas eller ett Access-projekt bör du tänka på följande:

 • Säkerhetskopiera databasen    Även om inga data eller databasobjekt tas bort från Access-databasen i Utvidgningsguiden är det en bra idé att skapa en säkerhetskopia av Access-databasen innan du utvidgar den.

 • Se till att ha tillräckligt med diskutrymme    Du måste ha tillräckligt med diskutrymme på den enhet där den utvidgade databasen ska finnas. Utvidgningsguiden fungerar bäst när det finns gott om ledigt diskutrymme.

 • Skapa unika index    En länkad tabell måste ha ett unikt index för att den ska kunna uppdateras i Access. Det går att utvidga ett befintligt unikt index i Utvidgningsguiden, men det går inte att skapa ett om det inte finns något. Om du vill kunna uppdatera tabellerna bör du se till lägga till ett unikt index i varje Access-tabell innan du utvidgar databasen.

 • Ge dig själv önskad behörighet i SQL Server-databasen

  • För att kunna utvidga till en befintlig databas måste du ha behörigheterna SKAPA TABELL och SKAPA STANDARD.

  • För att kunna skapa en ny databas måste du ha behörigheten SKAPA DATABAS och VÄLJ-behörigheter i systemtabellerna i huvuddatabasen.

Utvidgningsguiden i Access 2007 är optimerad för att fungera med Microsoft SQL Server 2000 och SQL Server 2005.

Överst på sidan

Använda Utvidgningsguiden

 • Klicka på SQL Server i gruppen Flytta data på fliken Databasverktyg.

  Då startas Utvidgningsguiden.

Steg 1: välj om du vill utvidga till en befintlig databas eller till en ny databas

Steg 2: välj vilka tabeller som ska utvidgas

Steg 3: ange vilka attribut och alternativ som ska utvidgas

Steg 4: välj hur programmet ska utvidgas

Utvidgningsguiden – rapport

Steg 1: välj om du vill utvidga till en befintlig databas eller till en ny databas

På första sidan i guiden anger du om du vill utvidga Access-databasen till en befintlig SQL Server-databas eller skapa en ny SQL Server-databas.

 • Använda befintlig databas    Om du väljer det här alternativet och sedan klickar på Nästa, visas dialogrutan Välj datakälla i Access, så att du kan skapa en ODBC-anslutning till den befintliga SQL Server-databasen.

  Om ODBC-datakällor

  En datakälla är en källa med data kombinerat med anslutningsinformationen som krävs för att få åtkomst till dessa data. Exempel på datakällor är Access, SQL Server, Oracle RDBMS, ett kalkylblad och en textfil. Exempel på anslutningsinformation är serverplats, databasnamn, inloggnings-ID, lösenord och olika ODBC-drivrutinsalternativ där du anger hur du ska ansluta till datakällan.

  I ODBC-arkitekturen ansluts ett program (till exempel Access eller ett Microsoft Visual Basic-program) till ODBC-drivrutinshanteraren, där en viss ODBC-drivrutin används (till exempel ODBC-drivrutinen för Microsoft SQL) för att ansluta till en datakälla (i det här fallet en SQL Server-databas). I Access kan du använda ODBC-datakällor för att ansluta till externa datakällor där inbyggda drivrutiner saknas.

  Gör så här när du vill ansluta till dessa datakällor:

  • Installera lämplig ODBC-drivrutin på datorn där datakällan finns.

  • Definiera ett namn på datakällan (DSN) genom att antingen använda Administrera ODBC-datakälla och spara anslutningsinformationen i Microsoft Windows-registret eller i en DSN-fil, eller genom att använda en anslutningssträng i Visual Basic-kod och skicka informationen direkt till ODBC-drivrutinshanteraren.

   Maskindatakällor

   I maskindatakällorna lagras anslutningsinformation i Windows-registret på en specifik dator med ett användardefinierat namn. Du kan använda maskindatakällor endast på den dator där de är definierade. Det finns två typer av maskindatakällor: användare och system. Användardatakällor kan endast användas av den aktuella användaren och är endast synliga för den användaren. Systemdatakällor kan användas av alla användare på en dator och visas för alla användare på datorn och systemomfattande tjänster. En maskindatakälla är särskilt användbar när du vill uppnå ökad säkerhet, eftersom endast användare som är inloggade kan se maskindatakällan och den inte kan kopieras av en fjärranvändare till en annan dator.

   Fildatakällor

   Datakällor (kallas även DSN-filer) lagrar anslutningsinformation i en textfil, inte Windows-registret och är vanligtvis mer flexibla att använda än machine-datakällor. Du kan till exempel kopiera en fil som datakälla till valfri dator med rätt ODBC-drivrutin så att programmet kan lita på konsekventa och korrekta anslutningsinformation till alla datorer den användning. Eller placera den fil som datakällan på en server, dela mellan flera datorer i nätverket och enkelt uppdatera anslutningsinformationen i en och samma plats.

   En fildatakälla kan också vara odelbar. En odelbar fildatakälla är placerad på en dator och har pekare till en maskindatakälla. Du kan använda odelbara fildatakällor när du vill ha åtkomst till befintliga maskindatakällor från fildatakällor.

   Anslutningssträngar

   Du kan definiera en formaterad anslutningssträng med anslutningsinformation i en modul. Via anslutningssträngen skickas anslutningsinformationen direkt till ODBC-drivrutinshanteraren. Då blir programmet enklare att använda, i och med att du slipper kravet på att en systemadministratör eller användare först skapar en DSN innan databasen används.

 • Skapa ny databas    Om du väljer det här alternativet och sedan klickar på Nästa visas en sida i Access där du kan ange information om den nya SQL Server-databasen.

  • Vilken SQL Server vill du använda för den här databasen?     Ange namnet på den server som du vill använda.

  • Använda betrodd anslutning    När du använder en betrodd anslutning integreras SQL Server med säkerheten i operativsystemet Windows, så att bara en enda inloggning behövs till nätverket och databasen.

  • Inloggnings-ID och lösenord    Om du inte använder en betrodd anslutning anger du inloggnings-ID och lösenord för ett konto med SKAPA DATABAS-behörighet på servern.

  • Vilket namn vill du ge den nya SQL Server-databasen?     Ange namnet på den nya SQL Server-databasen. Namnet ändras i Access om det hamnar i konflikt med ett befintligt databasnamn. Ett numrerat suffix läggs då till (till exempel mindatabas 1).

Överst i avsnittet

Steg 2: välj vilka tabeller som ska utvidgas

I det här steget väljer du vilka Access-tabeller du vill utvidga till SQL Server-databasen. Markera de tabeller som du vill utvidga och använd sedan pilknapparna för att flytta dem till listan Exportera till SQL Server. Du kan även dubbelklicka på en tabell om du vill flytta den från en lista till en annan.

Listan Tillgängliga tabeller innehåller alla länkade tabeller förutom de SQL Server-tabeller som redan finns i en SQL Server-databas. Länkade tabeller som pekar på en SQL Server-databas som har valts för utvidgning visas automatiskt i listrutan Exportera till SQL Server och kan inte tas bort. Tabeller som för tillfället inte visas i Navigeringsfönstret utesluts också, exempelvis dolda tabeller och systemtabeller.

Tips: Alla tabeller med ett namn som slutar på "_lokal" utesluts från listan med tillgängliga tabeller i syfte att förhindra att tabeller som redan har utvidgats utvidgas igen. Om du vill utvidga dessa tabeller igen måste du byta namn på dem innan du kör Utvidgningsguiden. Detta gör du genom att ta bort suffixet "_lokal".

Överst i avsnittet

Steg 3: ange vilka attribut och alternativ som ska utvidgas

I det här steget väljer du vilka tabellattribut som ska utvidgas till SQL Server-databasen. Som standard markeras alla attribut för utvidgning.

Obs!: I Utvidgningsguiden konverteras som standard Access-fältnamn till giltiga SQL Server-fältnamn, medan Access-datatyper konverteras till motsvarande SQL Server-datatyper.

Vilka tabellattribut vill du utvidga?

I följande tabell anger vi vilka attribut som går att utvidga. Vi beskriver också hur de attributen hanteras i Utvidgningsguiden:

Attribut

Åtgärd om du markerar attributet

Index

Alla index utvidgas i Utvidgningsguiden.

I Utvidgningsguiden konverteras Access-primärnycklar till SQL Server-index. De markeras då som SQL Server-primärnycklar. Om du väljer att länka den utvidgade SQL Server-tabellen till Access-databasen läggs även prefixet "aaaaa" till i indexnamnet i Utvidgningsguiden. Detta beror på att i Access väljs det index som står först i den alfabetiska listan med tillgängliga index som primärnyckel. Prefixet "aaaaa" visar att rätt index har valts.

Alla andra index behåller det namn de redan fått, bortsett från att ogiltiga tecken ersätts med tecknet "_". Unika och icke-unika Access-index blir unika och icke-unika SQL Server-index.

En länkad tabell måste ha ett unikt index för att den ska kunna uppdateras i Access. Det går att utvidga ett befintligt unikt index i Utvidgningsguiden, men det går inte att skapa ett om det inte finns något. Om du vill kunna uppdatera data i tabellerna efter att ha utvidgat dem bör du se till att du lägger till ett unikt index i varje Access-tabell innan du utvidgar.

Verifieringsuttryck

I Utvidgningsguiden utvidgas följande som utlösare för uppdatering och infogning:

 • Alla obligatoriska fältegenskaper

 • Verifieringsuttryck för tabeller

 • Postverifieringsuttryck

 • Verifieringsuttryck för fält

En utlösare är en serie Transact-SQL-uttryck som hör till en SQL Server-tabell. En tabell kan ha tre utlösare, en för varje kommando som används för att ändra data i en tabell: kommandona UPPDATERA, INFOGA och RADERA. Utlösaren körs automatiskt när kommandot utförs. I Utvidgningsguiden används utlösare i stället för SQL Server-uttryck för att framtvinga verifiering på fältnivå eftersom du inte kan visa egna felmeddelanden om SQL Server-uttryck används.

Alla verifieringsuttryck har inte nödvändigtvis en 1:1-korrespondens med en utlösare. Varje verifieringsuttryck kan bli en del av olika utlösare och varje utlösare kan innehålla en kod för att efterlikna funktionen hos flera verifieringsuttryck.

När du anger att egenskapen Obligatorisk i ett Access-fält är sann kan användarna inte infoga en post och ignorera det obligatoriska fältet (om det inte finns något standardvärde bundet till fältet) eller ignorera fältet när en post uppdateras. Obligatoriska fält utvidgas till fält där Null-värden inte tillåts i SQL Server.

Verifieringstext

Egenskapen Verifieringstext i Access-databasen konverteras till egenskapen Verifieringstext i Access-projektet. Detta gör att Access-felmeddelanden kan visas vid restriktionsfel under körning.

Standard

I Utvidgningsguiden utvidgas alla Standardvärde-egenskaper till standardobjekt enligt ANSI-teckenuppsättning.

Tabellrelationer

Alla tabellrelationer utvidgas i Utvidgningsguiden.

Du bestämmer hur tabellrelationer och referensintegritet ska utvidgas genom att använda update-, insert- eller delete-utlösare, eller genom att använda DRI (Declared Referential Integrity). DRI fungerar på samma sätt som referensintegritet i Access, genom att primärnyckelrestriktioner anges för bastabeller (sidan "1" i en 1:N-relation) och sekundärnyckelrestriktioner för sekundärtabeller (oftast sidan "N" i en 1:N-relation).

 • Använd DRI    Välj Tabellrelationer och Använd DRI om du vill kräva referensintegritet genom DRI. Kolumnverifiering i Access-databasen konverteras till en DRI-kontrollrestriktion i SQL Server med ett verifieringsmeddelande, enligt följande tabell.

Access-databasrelation

SQL Server-sekundärnyckel

Validatio n Text

Uppdatera relaterade

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE

"Det går inte att ta bort posten eftersom tabellen <extern tabell> innehåller relaterade poster."

Borttagning av relaterade

ON DELETE CASCADE ON UPDATE NO ACTION

"Det går inte att lägga till eller ändra en post eftersom en relaterad post krävs i tabellen <huvudtabell>".

Uppdatera relaterade
och Borttagning av relaterade

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE

Värdet har inte angetts.

Inget DRI

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Det går inte att lägga till, ändra eller ta bort den här posten på grund av relationsbegränsningen mellan tabellerna <huvudtabell> och <extern tabell>.

 • Använd utlösare    Om du har angett sammanhängande uppdateringar eller borttagningar i Access-tabellrelationerna, och du vill behålla denna inställning i de utvidgade tabellerna väljer du Tabellrelationer och Använd utlösare. Då utvidgas de sammanhängande uppdateringarna och borttagningarna som utlösare och referensintegritet framtvingas.

  En tabellrelation har inte nödvändigtvis en 1:1-korrespondens med en utlösare. Varje relation kan bli en del av olika utlösare och varje utlösare kan innehålla en kod för att efterlikna funktionaliteten hos flera referensintegritetsuttryck. Infogningsutlösare används i underordnade tabeller och raderingsutlösare används i överordnade tabeller.

  Obs!: I Access krävs DRI för att kunna läsa databasdiagram i en SQL Server-databas. För att det ska gå att läsa databasdiagrammet i Access när referensintegriteten framtvingas med hjälp av utlösarna placeras DRI på relationerna genom Utvidgningsguiden men restriktioner för sekundärnycklar kontrolleras inte.

Vilka dataalternativ vill du inkludera?

 • Lägga till tidsstämpelfält i tabellerna    I SQL Server används ett tidsstämpelfält som anger att en post har ändrats (men inte när den ändrades) genom att ett fält med ett unikt värde skapas. Fältet uppdateras sedan när en post uppdateras. För en länkad tabell i Access används värdet i tidsstämpelfälten för att ange om en post har ändrats innan den uppdateras. I allmänhet ger ett tidsstämpelfält bäst prestanda och pålitlighet. Om det inte finns något tidsstämpelfält måste alla fält i posten kontrolleras i SQL Server för att det ska gå att fastslå om posten har ändrats, vilket ger sämre prestanda.

  I följande tabell beskrivs de tillgängliga inställningarna i den här listan:

Inställning

Beskrivning

Ja, låt guiden bestämma

Om de ursprungliga Access-tabellerna innehåller fält för flyttal (enkla eller dubbla), PM eller OLE-objekt, skapas nya tidsstämpelfält i Utvidgningsguiden i SQL Server-tabellerna för dessa fält.

Ja, alltid

Ett tidsstämpelfält skapas i Utvidgningsguiden för alla utvidgade tabeller oavsett vilka fälttyper de innehåller. Detta förbättrar prestanda för utvidgade Access-tabeller som kanske inte innehåller PM-, OLE-objekt eller flyttalsfält, men som har andra slags fält.

Nej, aldrig

Tidsstämpelfält läggs inte till i tabeller i Utvidgningsguiden.

Viktigt!: I länkade SQL Server-tabeller görs inga kontroller i Access för att fastslå om fält med PM- eller OLE-objekt har ändrats eftersom dessa fält kan utgöras av många megabyte och en jämförelse skulle vara för påfrestande för nätverket och för tidskrävande. Om bara ett text- eller bildfält har ändrats och det inte finns något tidsstämpelfält skrivs därför ändringen över i Access. Det kan även verka som om värdet på ett flyttalsfält har ändrats trots att det inte har det, vilket innebär att i avsaknad av ett tidsstämpelfält kan det hända att det registreras att posten har ändrats fastän den inte har det.

 • Skapa endast tabellstrukturen. Utvidga inga data.    I Utvidgningsguiden utvidgas alla data till SQL Server som standard. Om du markerar kryssrutan Skapa endast tabellstrukturen. Utvidga inga data. utvidgas endast datastrukturen.

Överst i avsnittet

Steg 4: välj hur programmet ska utvidgas

På nästa sida i guiden kan du välja ett av tre olika sätt att utvidga Access-databasprogrammet. Under Ange vilka ändringar du vill göra i programmet väljer du ett av följande alternativ:

 • Skapa ett nytt klient-serverprogram för Access    Om du väljer det här alternativet skapas ett nytt Access-projekt i Utvidgningsguiden. Du uppmanas ange ett namn, vilket enligt standard är det aktuella Access-databasnamnet. Ett "CS"-suffix läggs till och sedan lagras projektet på samma plats som den befintliga Access-databasen.

  I Utvidgningsguiden skapas Access-projektfilen och sedan utvidgas alla databasobjekt från Access-databasen till Access-projektet. Om du inte sparar lösenord och användar-ID visas dialogrutan Egenskaper för datalänk i Access första gången du öppnar Access-projektet, så att du kan ansluta till en SQL Server-databas.

 • Länka SQL Server-tabeller till det befintliga programmet    Om du väljer det här alternativet ändras Access-databasen i Utvidgningsguiden så att uppgifterna i den nya SQL Server-databasen, i stället för uppgifterna i Access-databasen, används för frågor, formulär, rapporter och dataåtkomstsidor. De Access-tabeller som du utvidgar får suffixet "_lokal" i Utvidgningsguiden. Om du till exempel utvidgar en tabell som heter Anställda, får tabellen namnet Anställda_lokal i Access-databasen. Sedan skapas en länkad SQL Server-tabell som heter "Anställda" i Utvidgningsguiden.

  Obs!: När utvidgningen är klar kommer de tabeller som fick suffixet "_lokal" inte att användas längre. Det är hur som helst en bra idé att behålla de lokala tabellerna tills du har verifierat att utvidgningen lyckades. Vid ett senare tillfälle kan du sedan ta bort de lokala tabellerna för att minska storleken på Access-databasen. Se till att säkerhetskopiera databasen innan du tar bort någon tabell.

  I de frågor, formulär, rapporter och dataåtkomstsidor som baseras på de ursprungliga Anställda-tabellerna kommer nu i stället den länkade Anställda-tabellen i SQL Server att användas. Många av egenskaperna i fälten i den ursprungliga lokala tabellen ärvs i den nya lokala tabellen, till exempel Beskrivning, Titel, Format, Indatamask och Decimaler.

 • Inga ändringar i programmet    Välj det här alternativet om du endast vill kopiera data till SQL Server-databasen och inte göra några andra ändringar i det befintliga Access-databasprogrammet.

Spara lösenord och användar-ID    I Utvidgningsguiden skapas som standard länkade tabeller i det befintliga programmet eller så skapas ett Access-projekt utan att användarnamn och lösenord sparas. Detta innebär att användarna uppmanas att ange användarnamn och lösenord varje gång de loggar in på en SQL Server-databas.

Om du markerar Spara lösenord och användar-ID kan användarna ansluta till en SQL Server-databas utan att logga in. Om du markerar Skapa nytt klient-serverprogram i Access lagras användarnamn och lösenord i OLE DB-anslutningssträngen i Access-projektet.

Obs!: Det här alternativet är inaktiverat för alternativet Inga ändringar i programmet om en länkad SQL Server-tabell konfigureras med en MSysConf-tabell för att förhindra att lösenord sparas.

Utvidgningsguiden – rapport

När du klickar på Slutför skapas en rapport i Utvidgningsguiden med en detaljerad beskrivning av alla skapade objekt och information om eventuella fel som påträffades under processen. Rapporten visas i en förhandsgranskning i Utvidgningsguiden, och du kan då skriva ut eller spara rapporten, till exempel som en XPS- eller PDF-fil. Rapporten sparas inte som ett Access-objekt när du stänger fönstret Förhandsgranskning.

Rapporten i Utvidgningsguiden innehåller information om följande:

 • Utvidgningsparametrar, bland annat vilka tabellattribut du valde att utvidga och hur du utvidgade databasen.

 • Tabellinformation, bland annat en jämförelse av Access- och SQL Server-värden för namn, datatyper, index, verifieringsuttryck, standardvärden, utlösare och information om huruvida tidsstämplar lades till.

 • Eventuella fel, till exempel fulla databas- och transaktionsloggfiler, otillräcklig behörighet, enheter och databaser som inte skapades, tabeller, standardvärden och verifieringsuttryck som ignorerades, relationer som inte framtvingades, frågor som hoppades över (eftersom de inte kunde översättas till SQL Server-syntax) samt konverteringsfel för kontroll och datakälla i formulär och rapporter.

Överst i avsnittet

Överst på sidan

Så här utvidgas databasobjekt

Följande data och databasobjekt utvidgas:

 • Data och datatyper    Alla Access-databas-datatyper konverteras till sin motsvarighet i SQL Server. I guiden konverteras Access-databastext till Unicode genom att Unicode-strängidentifieraren läggs till för alla strängvärden och genom att Unicode-prefixet n läggs till för alla datatyper.

 • Frågor   

  • Markera de frågor där det inte finns någon SORTERA EFTER-sats, annars konverteras parametrar till vyer.

  • Redigeringsfrågor konverteras till lagrade procedurredigeringsfrågor. AKTIVERA NOCOUNT läggs till efter parameterdeklarationskoden för att den lagrade proceduren ska köras i Access.

  • Markera frågor som refererar endast till tabeller (även kallade basfrågor) där parametrar används eller där en SORTERA EFTER-sats konverteras till användardefinierade funktioner. Om det behövs läggs ÖVERSTA 100 PROCENTEN-satsen till för en fråga som innehåller en SORTERA EFTER-sats.

  • I de parameterfrågor där namngivna parametrar används, behålls det ursprungliga textnamn som används i Access-databasen. Det namnet konverteras då till lagrade procedurer eller till infogade användardefinierade funktioner.

   Obs!: Om någon fråga inte kom med i utvidgningen, måste du konvertera den manuellt. Det kan handla om direktfrågor, datadefinitionsfrågor och korsfrågor i SQL. Du kan också behöva utvidga för djupt kapslade frågor manuellt.

 • Formulär, rapporter och kontroller    SQL-uttryck i egenskaperna Datakälla, Kontrollkälla och Radkälla för formulär, rapporter och kontroller behålls på plats och konverteras inte till lagrade procedurer eller användardefinierade funktioner.

 • Startegenskaper    Följande startegenskaper utvidgas i Utvidgningsguiden:

  StartUpShowDBWindow
  StartUpShowStatusBar
  AllowShortcutMenus
  AllowFullMenus
  AllowBuiltInToolbars
  AllowToolbarChanges
  AllowSpecialKeys
  UseAppIconForFrmRpt
  AppIcon
  AppTitle
  StartUpForm
  StartUpMenuBar
  StartupShortcutMenuBar

 • Moduler och makron    I Utvidgningsguiden görs inga ändringar i moduler och makron. Du kanske behöver göra ändringar i programmet för att kunna utnyttja alla funktioner i SQL Server. Mer information finns i MSDN-artikeln Optimering av Microsoft Office Access-program som är länkade till SQL Server.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×