Felsöka arbetsflöden

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Office SharePoint Designer 2007 är ett av alla de verktyg i SharePoint-produkter och -teknik som du kan skapa arbetsflöden med. En av de unika funktionerna i Office SharePoint Designer 2007 för att skapa arbetsflöden är att du kan felsöka arbetsflödet medan du utformar det.

I den här artikeln går vi igenom hur du felsöker arbetsflödet i Office SharePoint Designer 2007. Artikeln innehåller även felsökningsinformation om felmeddelanden i arbetsflödet i Office SharePoint Designer 2007 och om felmeddelanden som visas i webbläsaren för arbetsflöden som har skapats i Office SharePoint Designer 2007.

Allmän information

Sanningen om felsöka arbetsflöde

Visa Arbetsflödesfel i SharePoint Designer

Visa Arbetsflödesfel i webbläsaren

Starta om ett arbetsflöde efter felsökning

Var du kan få mer hjälp?

Felmeddelanden som visas i SharePoint Designer

(0, 0) Aktiviteten ”ID3” verifiering misslyckades: egenskapen ”villkor” har ogiltigt värde. Villkorsuttrycket är ogiltigt. Typ ”: WFLib.StringConditions, WFLib, Version = 1.0.0.0, kultur = neutral, PublicKeyToken = 41c356f81cbff68b” inte är godkända för användning i arbetsflödesregler eller villkor)

Det finns redan ett arbetsflöde med namnet namn på arbetsflöde

Fel hittades när kompileras arbetsflödet. Arbetsflödesfilerna har sparats men kan inte köras.

Det gick inte att läsa in konfigurationsfilen för arbetsflödet

Det gick inte att läsa in arbetsflödet

SharePoint Designer ett fel uppstod när initieringsformuläret

Aktivitetstyp rot är ogiltig

Ett Stegnamn som du har valt är inte giltig. Bekräfta att den är tom och att den inte stämmer överens med eventuella befintliga steg namn

Det finns redan en lista, undersökning eller ett dokumentbibliotek med samma namn

Den här åtgärden kräver att godkännande av innehåll är aktiverat för den aktuella listan

Den här gren måste ha ett villkor

Den här gren måste ha två eller flera åtgärder eller ändras om du vill köra i tur och ordning

Den här webbplatsen stöder inte arbetsflöden som skapats i SharePoint Designer

Det går inte att associera arbetsflödet

Det går inte att läsa in arbetsflödesåtgärder från servern

Oväntat fel på servern

Användardefinierade arbetsflöden har inaktiverats av SharePoint-administratören. Användardefinierade arbetsflöden kommer inte att kunna köra

När du anger att arbetsflödet ska starta automatiskt, bör du kontrollera det finns standardvärden för alla parametrar för initiering

Arbetsflöden måste vara kopplade till en SharePoint-lista. Den här webbplatsen innehåller inga listor. Innan du kan skapa ett arbetsflöde, måste du lägga till en lista på webbplatsen.

Du kan inte skapa ett objekt i den här aktuella listan eftersom det startar en annan instans av samma arbetsflöde. Radera den starta arbetsflödet automatiskt när ett nytt objekt skapas kryssrutan om du vill åtgärda det här problemet.

Du kan inte använda en aktivitetsåtgärd i det här arbetsflödet eftersom det startar en annan instans av samma arbetsflöde. Radera den starta arbetsflödet automatiskt när ett nytt objekt skapas kryssrutan om du vill åtgärda det här problemet.

Du måste välja en listan för att koppla det här arbetsflödet med för att fortsätta

Du angav identiska målfilnamn för några av de filer du vill kopiera. Kontrollera att alla filer har unika namn och försök igen.

Felmeddelanden som visas i webbläsaren

Ett fel har uppstått i godkännandeprocessen

Dokument som har checkats ut

Dokumentet måste checkas ut

Alternativ för felkontroll i ett listobjekt

Felkontroll ut ett listobjekt

Fel vid kopiering av ett listobjekt

Fel uppstod ett listobjekt

Fel vid borttagning av ett listobjekt

Ignorera utcheckning av ett listobjekt fel

Fel vid uppdatering av ett listobjekt

Det gick inte vid start

Det gick inte startas (försöker igen)

Listobjekt hittades inte

Saknade filnamnet. Ett värde måste anges för ”FileLeafRef” i ItemProperties.

Datakällkontrollen det gick inte att utföra kommandot Infoga

Att går inte skicka e-postmeddelandet. Kontrollera postinställningar för utgående e-för servern är korrekt konfigurerad.

Oväntat fel inträffade

Uppdatera konflikt

Andra felsökningsscenarier

Röda hyperlänkar visas i Workflow Designer i Office SharePoint Designer 2007

Användaren kan inte ange värden i en åtgärd i Workflow Designer i Office SharePoint Designer 2007

Arbetsflöden startar automatiskt kompilera inte i Office SharePoint Designer 2007

Sanningen om att felsöka arbetsflöden

Arbetsflödet är en av de mest avancerade och kraftfulla funktionerna i SharePoint-produkter och -teknik. Med ett arbetsflöde kan du snabbt lägga till villkorsstyrd logik på webbplatsen eller i programmet utan att skriva någon kod. Även om arbetsflödena är väldigt kraftfulla är de också känsliga för problem i användarmiljön, speciellt när det gäller tillståndet för de listobjekt som arbetsflödet utgår ifrån och de serverinställningar som styr arbetsflödena. Det är inte svårt att förstå att om ett problem uppstår så fungerar inte arbetsflödet. Det vanligaste anledningen till avbrott i arbetsflödet är i stora drag defekter i arbetsflödesdesignen, nätverksproblem eller begränsade användarbehörigheter. Eftersom allt hänger ihop och arbetsflödets uppbyggnad är så komplext kan felsökningen vara en utmaning.

Referera till felsökningsinformation i den här artikeln som en form av vägledning. I den här artikeln förklarar de vanligaste orsakerna till Arbetsflödesfel. Detta beror på att många orsaker till Arbetsflödesfel kanske är unika för din miljö för användare. Lös felet arbetsflöde, rekommenderar vi att du även söka efter andra problem i din miljö om du tror att problemets art är ovanliga. Avsnittet senare var du vill få mer hjälp? också hänvisas du till användbara resurser för att få mer hjälp om hur du felsöker Arbetsflödesfel.

Överst på sidan

Visa arbetsflödesfel i SharePoint Designer

När du utformar ett arbetsflöde i Office SharePoint Designer 2007 är det viktigt att kontrollera om arbetsflödet saknar data eller innehåller ogiltiga data. Om det gör det kommer det inte att kompileras på rätt sätt. Klicka på Kontrollera arbetsflöde i arbetsflödesdesignern. Om det saknas data i arbetsflödet eller om det innehåller ogiltiga data kan Office SharePoint Designer 2007 meddela dig detta på flera sätt (se bilden).

Felindikatorer i arbetsflödesdesignern

1. Klicka på Kontrollera arbetsflöde när du vill kontrollera arbetsflödet. Om det innehåller fel visas följande meddelande.

Varningsmeddelande när ett arbetsflöde som innehåller fel kompileras

Du kan klicka på OK om du vill spara och stänga arbetsflödet för att fortsätta arbeta på det senare. Då sparas arbetsflödet bara som ett utkast. Som vi nämnde tidigare måste du åtgärda alla fel innan arbetsflödet kan kompileras. Du bör klicka på Kontrollera arbetsflöde innan du klickar på Avsluta och kompilerar arbetsflödet.

2. En röd hyperlänk betyder att det fattas ett obligatoriskt värde i ett villkor eller i en åtgärd. Klicka på hyperlänken för att lägga till rätt parameter.

3. Felikonen innebär att något måste konfigureras innan du startar arbetsflödet.

4. När du vilar muspekaren över felikonen visas ett skärmtips om hur du kan åtgärda felet.

5. Under Arbetsflödessteg innebär en felikon bredvid något av arbetsflödesstegen att steget innehåller ett fel. Klicka på steget så visas felen.

Överst på sidan

Visa arbetsflödesfel i webbläsaren

Ibland händer det att arbetsflöden som har kompilerats i Office SharePoint Designer 2007 inte kan köras på servern. Det finns flera anledningar till att det inte går – ett exempel är att det kan finnas ett arbetsflöde som skapar ett nytt objekt i ett bibliotek och att det här biblioteket har tagits bort eller att dina behörigheter nyligen har ändrats och att du därför inte har tillgång till listan eller webbplatsen. När ett arbetsflöde inte kan slutföras visas dess slutstatus i kolumnen med arbetsflödets namn i den lista som arbetsflödet är kopplat till (se bilden).

Felindikator i arbetsflödeskolumnen för ett objekt

Slutförd är ett av slutstatusalternativen i den här kolumnen, några andra exempel är Fel uppstod, Stoppad och Kunde inte startas (försöker igen).

Om du klickar på statuslänken dirigeras du till sidan Arbetsflödesstatus som innehåller en kort beskrivning av felet i avsnittet Arbetsflödeshistorik (se bilden).

Beskrivning av felet i arbetsflödeshistoriken för ett objekt

Överst på sidan

Starta om ett arbetsflöde efter en felsökning

För att starta om ett arbetsflöde efter en felsökning rekommenderar vi att du startar om arbetsflödet manuellt och sedan startar det manuellt i webbläsaren. Om du bara vill testa ett arbetsflöde behöver du med den här metoden inte skapa en massa extra listobjekt bara för att utlösa ett arbetsflöde som är konfigurerat att starta när ett objekt skapas.

Om föregående förekomst av ett arbetsflöde resulterat i ett fel, måste du avbryta arbetsflödet innan du försöker starta den igen. Mer information om hur du avbryter ett arbetsflöde finns i artikeln avbryta ett pågående arbetsflöde.

Överst på sidan

Var kan jag få mer hjälp?

Få mer hjälp på arbetsflöden genom att söka i forumet och en egen fråga:

Överst på sidan

Felmeddelanden som visas i SharePoint Designer

I det här avsnittet tar vi upp felmeddelanden om arbetsflödet som visas i Office SharePoint Designer 2007. Den troliga orsaken till felet och vilken korrigerande åtgärd du ska vidta anges för varje felmeddelande.

Obs!: Vissa fel kan bara åtgärdas av serveradministratören, därför anges även åtgärdsinformation till honom eller henne för vissa felmeddelanden.

(0, 0) Autentisering av aktiviteten 'ID3' misslyckades: Egenskapen "Villkor" innehåller ogiltigt värde. Villkorsuttryck är ogiltigt. Typen: "WFLib.StringConditions, WFLib, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=41c356f81cbff68b" är inte autentiserad för användning i arbetsflödesregler eller villkor).

Det här kompileringsfelet visas på fliken Avancerat i dialogrutan Arbetsflödesfel.

Obs!: Identifikation och sammansättningsinformation kan variera för olika förekomster av felmeddelandet.

Orsak

 • En eller flera av de åtgärder som används i arbetsflödets referenssammansättningar finns inte med på den säkra listan i web.config-filen.

 • En eller flera av de åtgärder som används i arbetsflödets referenssammansättningar är angivna som osäkra på den säkra listan i web.config-filen.

Lösning

En serveradministratör bör öppna web.config-filen och kontrollera att sammansättningarna har rätt status i filens lista. Gör så här:

 1. Öppna arbetsflödet i arbetsflödesdesignern i Office SharePoint Designer 2007 och anteckna vilka åtgärder och villkor som används.

 2. Utgå från servern, öppna ACTIONS-filen och anteckna vilka sammansättningar och vilken typ som används för de olika åtgärderna och villkoren. Sökvägen till ACTIONS-filen är:

  enhet\Program\Delade filer\Microsoft Shared\web server extensions\%versionsnummer%\MALL\%språk-LCID%\arbetsflöde

 3. Utgå från servern, öppna web.config-filen från rotkatalogen i Anteckningar eller någon annan textredigerare och kontrollera att typerna för åtgärderna och villkoren finns med som säkra sammansättningar på den säkra listan.

  Obs!: Jokertecken (*) kan användas som typnamn för de typer som är angivna som säkra, och sammansättningar kan eventuellt godkänna vissa typer. Om en typ är angiven som både säker och osäker i en sammansättning (även indikerade av jokertecken) betyder det att den är osäker. Därför är det ytterst viktigt att kontrollera att typen för den aktuella åtgärden eller villkoret utan tvivel är angiven som säker i listan över säkra sammansättningar.

Överst på sidan

Det finns redan ett arbetsflöde med namnet namn på arbetsflöde

Orsak

Du har angett ett namn som redan används av ett annat arbetsflöde på webbplatsen.

Lösning

Ange ett unikt namn för arbetsflödet. Arbetsflödesnamn måste vara unika på sin webbplats.

Överst på sidan

Fel påträffades när arbetsflödet kompilerades. Arbetsflödesfilerna har sparats men kan inte köras.

Orsak

 • Du kan ha avbrutit arbetsflödets kompileringsprocess av misstag.

 • Servern kunde inte godkänna arbetsflödet eftersom det innehåller fel.

Lösning

 • Om du har avbrutit arbetsflödeskompileringen av misstag klickar du på Slutför i arbetsflödesdesignern för att kompilera arbetsflödet igen.

 • Annars kontrollerar du att giltiga data och logik används i arbetsflödesdesignen.

Överst på sidan

Det gick inte att läsa in arbetsflödets konfigurationsfil

Orsak

En möjlig orsak är att arbetsflödets XML-konfigurationsfil som du försöker öppna innehåller ogiltig XOML-kod.

Lösning

 1. Klicka på plustecknet (+) bredvid biblioteket Arbetsflöden i mapplistan i Office SharePoint Designer 2007 för att utöka biblioteket och klicka sedan på plustecknet (+) bredvid arbetsflödets mapp för att utöka mappen.

 2. Öppna konfigurationsfilen (Arbetsflödesnamn.xoml.wfconfig.xml) genom att dubbelklicka på den.

 3. Högerklicka var som helst på sidan och klicka sedan på Verifiera giltig XML.

 4. Åtgärda eventuella fel och spara filen.

 5. Öppna arbetsflödet igen.

Överst på sidan

Arbetsflödet gick inte att läsa in

Orsak

En möjlig orsak är att arbetsflödets regelfil som du försöker öppna innehåller ogiltig XML-kod.

Lösning

 1. Klicka på plustecknet (+) bredvid biblioteket Arbetsflöden i mapplistan i Office SharePoint Designer 2007 för att utöka biblioteket och klicka sedan på plustecknet (+) bredvid arbetsflödets mapp för att utöka mappen.

 2. Dubbelklicka på regelfilen för att öppna den.

  Namnet på regelfilen är vanligtvis av typen Arbetsflödesnamn.xoml.regler.

 3. Högerklicka var som helst på sidan och klicka sedan på Verifiera giltig XML.

 4. Åtgärda eventuella fel, spara och stäng filen.

Överst på sidan

Ett fel uppstod när SharePoint Designer genererade initieringsformuläret

Orsak

Du kan av misstag ha avbrutit kompileringsprocessen för ett arbetsflöde som innehåller initieringsparametrar.

Lösning

Klicka på Slutför för att kompilera arbetsflödet igen.

Överst på sidan

Rotaktivitetstypen är ogiltig

Orsak

Sammansättningsinformation för en eller flera sammansättningar refererar till en typ som inte finns med på den säkra listan i web.config-filen.

Lösning

 • Utgå från servern och återställ web.config-filen i rotkatalogen till ursprunglig version. En ren installation av Microsoft Office SharePoint Server 2007 eller Windows SharePoint Services 3.0 kan vara nödvändig.

– ELLER –

 1. Kontrollera att följande kod finns med i web.config-filen. Du kan kopiera hela koden eller nödvändiga delar efter behov.

  <authorizedType Assembly="System.Workflow.Activities, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="System.Workflow.*" TypeName="*" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="System.Workflow.ComponentModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="System.Workflow.*" TypeName="*" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="Microsoft.SharePoint, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" Namespace="Microsoft.SharePoint.Workflow" TypeName="SPWorkflowActivationProperties" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="Microsoft.SharePoint, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" Namespace="Microsoft.SharePoint.Workflow" TypeName="SPWorkflowTaskProperties" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="Microsoft.SharePoint, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" Namespace="Microsoft.SharePoint.Workflow" TypeName="SPWorkflowHistoryEventType" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="Microsoft.SharePoint.WorkflowActions, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" Namespace="Microsoft.SharePoint.WorkflowActions" TypeName="*" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="Guid" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="DateTime" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="Boolean" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="Double" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="String" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Collections" TypeName="Hashtable" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Collections" TypeName="ArrayList" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Diagnostics" TypeName="DebuggableAttribute" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Runtime.CompilerServices" TypeName="CompilationRelaxationsAttribute" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Runtime.CompilerServices" TypeName="RuntimeCompatibilityAttribute" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="Int32" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="TimeSpan" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Collections.ObjectModel" TypeName="Collection`1" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="System.Workflow.Runtime, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="System.Workflow.Runtime" TypeName="CorrelationToken" Authorized="True" />
 2. Spara web.config-filen.

 3. Starta om Internet Information Services (IIS) med hjälp av verktyget IISReset. Använda kommandotolken iisreset / noforce.

Överst på sidan

Det angivna stegnamnet är ogiltigt. Kontrollera att det inte är tomt och att det inte har samma namn som ett redan befintligt steg.

Orsak

Du har antingen inte skrivit något i rutan Stegnamn eller också finns det redan ett annat stegnamn i arbetsflödet som heter samma som det du angav.

Lösning

Ange ett unikt stegnamn i rutan Stegnamn för det steget.

Ange ett stegnamn för arbetsflödessteget i arbetsflödesdesignern

Överst på sidan

Det finns redan en lista, en undersökning eller ett dokumentbibliotek med det här namnet.

Det här meddelandet kan visas om du anger ett namn för ett anpassat uppgiftsformulär i guiden Anpassad uppgift. Med den här guiden konfigurerar du de tre uppgiftsåtgärderna: Tilldela en grupp ett formulär, Tilldela en Att göra-uppgift och Samla in data från en användare.

Orsak

 • Namnet på det anpassade uppgiftsformuläret används redan av ett annat anpassat uppgiftsformulär.

 • Namnet på det anpassade formuläret är detsamma som arbetsflödets namn.

Lösning

 • Ange ett unikt namn för det anpassade uppgiftsformuläret.

 • Om det anpassade uppgiftsformuläret i uppgiftsåtgärden har samma namn som arbetsflödet tar du bort uppgiftsåtgärden och lägger till den igen. Du måste ange ett unikt namn för det anpassade uppgiftsformuläret.

Överst på sidan

Den här åtgärden kräver att innehållsgodkännande är aktiverat för listan

Det här felmeddelandet visas som ett skärmtips när du placerar muspekaren på felikon, enligt det tidigare avsnittet Visa Arbetsflödesfel i SharePoint Designer.

Orsak

Du försöker ange något i fältet Godkännandestatus för en lista eller ett biblioteksobjekt i en lista eller i ett bibliotek som inte har funktionen Godkännande av innehåll aktiverad.

Lösning

Så här aktiverar Godkännande av innehåll för listan eller biblioteket:

 1. Högerklicka på listan eller biblioteket i mapplistan i Office SharePoint Designer 2007 och klicka på Egenskaper.

 2. Klicka på fliken Inställningar.

 3. Markera kryssrutan Kräv godkännande av innehåll för skickade objekt.

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ett villkor krävs för den här förgreningen

Det här meddelandet visas med en felikon bredvid en åtgärd i arbetsflödesdesignern.

Orsak

Om ett steg innehåller villkorsstyrda förgreningar måste alla förgreningar utom den sista ha ett villkor. Om den sista förgreningen inte har något villkor fungerar den som "annars"-delen i ett om/annars-uttryck: Arbetsflödet kör någon av de andra förgreningarna om de här villkoren är uppfyllda. Annars körs åtgärden i den sista förgreningen som inte innehåller något villkor.

Lösning

 • Lägg till ett villkor i aktuell förgrening av steget. Klicka på Villkor i förgreningen och välj ett villkor i listan.

 • Flytta förgreningen utan villkor till slutet av steget. Gör det genom att klicka på nedpilen i det övre högra hörnet av aktuell förgrening och klicka sedan på Flytta förgrening nedåt. Upprepa samma sak tills förgreningen är längst ner i steget.

Överst på sidan

Den här förgreningen måste ha två eller fler åtgärder eller ändras till att köras sekventiellt

Det här meddelandet visas med en felikon bredvid en åtgärd i arbetsflödesdesignern.

Orsak

Inställningen för arbetsflödet är att åtgärder ska köras parallellt, men förgreningen innehåller bara en åtgärd.

Lösning

Lägg antingen till en åtgärd i rätt förgrening eller ändra inställningarna i arbetsflödet så att åtgärderna körs sekventiellt:

 • Om du vill lägga till en åtgärd i aktuell förgrening i arbetsflödet klickar du på Åtgärder och klickar sedan på en åtgärd i listan eller på Fler åtgärder för att se den fullständiga listan.

 • Om du vill att åtgärderna i arbetsflödet ska köras sekventiellt klickar du på nedpilen i det övre högra hörnet i aktuell förgrening och sedan på Kör alla åtgärder i ordning.

Överst på sidan

Den här webbplatsen stöder inte arbetsflöden som skapats i SharePoint Designer

Orsak

 • Office SharePoint Designer 2007 kan inte uppfatta om webbplatsens server kör Microsoft Office SharePoint Server 2007 eller Windows SharePoint Services 3.0.

 • Du har inte rätt behörighet för att skapa arbetsflöden.

Lösning

 • Avsluta och starta om Office SharePoint Designer 2007. Om du fortfarande inte kan skapa arbetsflöden är det möjligt att servern inte är tillgänglig eller att servern inte kör Office SharePoint Server 2007 eller Windows SharePoint Services 3.0. Kontakta din serveradministratör för att få hjälp.

 • Webbplatsens ägare bör bekräfta att de berörda användarna har lagts till i listan över användare som har behörighet till biblioteket Arbetsflöden. Lägg till dem i listan om de inte redan finns med:

  1. Högerklicka på biblioteket Arbetsflöden i mapplistan i Office SharePoint Designer 2007 och klicka sedan på Egenskaper.

  2. Klicka på fliken Säkerhet.

  3. Klicka på Hantera behörigheter med webbläsaren.

  4. Klicka på Nytt på sidan Behörigheter: Arbetsflöden i webbläsaren och klicka sedan på Lägg till användare.

  5. Lägg till användaren i listan.

Överst på sidan

Det gick inte att associera arbetsflödet

Det här är ett kompileringsfel i arbetsflödet.

Orsak

Arbetsflödesmappen för det aktuella arbetsflödet finns inte i mappen Arbetsflöden i mapplistan och har antagligen flyttats.

Lösning

Leta upp arbetsflödesmappen i mapplistan och flytta tillbaka den till mappen Arbetsflöden.

Överst på sidan

Det går inte att läsa in arbetsflödesåtgärder från servern

Orsak

 • Du eller en utvecklare inom organisationen kan ha lagt till anpassade aktiviteter i ett arbetsflöde och då råkat ange felaktiga eller ogiltiga XML-koder i filen.

 • WSS.ACTIONS-filen är skadad

  Obs!: Vi rekommenderar att du varje gång du skapar en anpassad åtgärd börjar med att skapa en kopia av WSS.ACTIONS-filen på samma plats som WSS.ACTIONS-filen. Lägg sedan till regler och parametrar för den anpassade åtgärden i kopian. Det bästa är att skapa en sådan kopia av WSS.ACTIONS-filen för varje anpassad åtgärd eller villkor. Om ACTIONS-filen med informationen för den anpassade åtgärden skulle skadas kan du i sådana fall alltid återställa filen till sin ursprungliga version och sedan lägga till all information för den anpassade åtgärden en gång till.

Lösning

En serveradministratör bör korrigera den ogiltiga XML-koden i ACTIONS-filen. Gör följande på frontwebbservern som kör antingen Office SharePoint Server 2007 eller Windows SharePoint Services 3.0:

 1. Öppna Utforskaren och gå till aktuell ACTIONS-fil. Sökvägen är:

  enhet\Program\Delade filer\Microsoft Shared\web server extensions\%versionsnummer%\MALL\%språk-LCID%\arbetsflöde

 2. Öppna ACTIONS-filen i Office SharePoint Designer 2007.

 3. Högerklicka var som helst i XML-filen och klicka sedan på Verifiera giltig XML.

 4. Åtgärda eventuella fel och spara filen.

 5. Starta om Internet Information Services (IIS) med hjälp av verktyget IISReset. Använda kommandotolken iisreset / noforce.

 6. Upprepa den här processen för alla andra frontwebbservrar om det behövs.

Om problemet inte åtgärdas med ovanstående metod kan du försöka med följande:

 1. Återställ WSS.ACTIONS-filen till sin ursprungliga version.

 2. Skapa en kopia av WSS.ACTIONS-filen på samma plats och lägg till den anpassade åtgärdsinformationen.

  Upprepa det här steget för alla anpassade åtgärder.

  Obs!: Vi rekommenderar att du varje gång du skapar en anpassad åtgärd börjar med att skapa en kopia av WSS.ACTIONS-filen på samma plats som WSS.ACTIONS-filen. Lägg sedan till regler och parametrar för den anpassade åtgärden i kopian. Det bästa är att skapa en sådan kopia av WSS.ACTIONS-filen för varje anpassad åtgärd eller villkor. Om ACTIONS-filen med informationen för den anpassade åtgärden skulle skadas kan du i sådana fall alltid återställa filen till sin ursprungliga version och sedan lägga till all information för den anpassade åtgärden en gång till.

Om WSS.ACTIONS-filen är skadad återställer du den till sin ursprungliga version.

Överst på sidan

Ett oväntat fel inträffade på servern

Det här är ett kompileringsfel i arbetsflödet.

Orsak

Du kan ha lagt till nya poster i listan över säkra sammansättningar i web.config-filen. En eller flera sammansättningar kan ha ogiltiga starkt krypterade namn.

Lösning

Öppna web.config-filen i Anteckningar eller någon annan textredigerare och korrigera den sammansättning som innehåller det ogiltiga starkt krypterade namnet.

Överst på sidan

Användardefinierade arbetsflöden har av inaktiverats SharePoint-administratören. Användardefinierade arbetsflöden går inte att starta.

Orsak

Det går inte att skapa anpassade arbetsflöden på den här webbplatsen eftersom de har inaktiverats på servern.

Lösning

Serveradministratören måste kunna anpassa arbetsflöden för webbplatsen. Han eller hon måste då ha behörighet till webbplatsen Central administration:

 1. Öppna webbplatsen Central administration som den här webbplatsen hanteras ifrån.

 2. Klicka på Programhantering i det övre länkfältet.

 3. Klicka på Arbetsflödesinställningar under Arbetsflödeshantering.

 4. Klicka på Ja i avsnittet Användardefinierade arbetsflöden.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

När du anger att ett arbetsflöde ska starta automatiskt bör du se till att alla initieringsparametrar har standardvärden.

Orsak

Det här meddelandet visas när du konfigurerar ett arbetsflöde så att det startas automatiskt och det använder ett initieringsformulär. Om arbetsflödet startas automatiskt i stället för manuellt kan användare inte ange initieringsparametrar i initieringsformuläret när de startar arbetsflödet.

Om du inte har angett några standardvärden används arbetsflödets egna standardvärden, till exempel 0 för Antal, Ja för Boolesk och tomt värde för datumväljare, alternativfält och textrutor.

Lösning

Så här anger du standardvärden för initieringsparametrarna i arbetsflödet:

 1. Öppna arbetsflödet (Arkiv-menyn, kommandot Öppna arbetsflöde i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klicka på Initiering i arbetsflödesdesignern.

 3. Klicka på en parameter i dialogrutan Initieringsparametrar för arbetsflöde och sedan på Ändra.

 4. Klicka på Nästa i dialogrutan Ändra fält.

 5. Ange ett standardvärde och klicka på Slutför.

Överst på sidan

Arbetsflöden måste vara associerade med en SharePoint-lista. Den här webbplatsen innehåller inga listor. Du måste lägga till en lista på webbplatsen innan du kan skapa ett arbetsflöde.

Orsak

Du försöker skapa ett arbetsflöde som inte är kopplat till en lista. Alla arbetsflöden som skapas i Office SharePoint Designer 2007 måste vara kopplade till en lista eller ett bibliotek.

Lösning

Klicka på en lista eller ett bibliotek i listrutan i första sidan i arbetsflödesdesignern och gå till nästa steg. Om det inte finns något i listrutan måste du först skapa en lista eller ett bibliotek på webbplatsen.

Överst på sidan

Du kan inte skapa ett objekt i den aktuella listan eftersom en annan förekomst av samma arbetsflöde startar då. Avmarkera kryssrutan Starta det här arbetsflödet automatiskt när ett nytt objekt skapas för att åtgärda det här problemet.

Det här meddelandet visas med en felikon bredvid liståtgärden i arbetsflödesdesignern.

Orsak

Du försöker designa ett arbetsflöde som skapar ett objekt i den lista som arbetsflödet är kopplat till. Om en användare skapar ett objekt i den listan och arbetsflödet startas automatiskt så skapar arbetsflödet ännu ett objekt, vilket leder till ännu en förekomst av arbetsflödet. Det här kan göra att arbetsflödet körs i en oändlig loop.

Lösning

 • Använd en annan lista i åtgärden än den som är kopplad till arbetsflödet.

 • Koppla arbetsflödet till en annan lista.

 • Avmarkera kryssrutan Starta det här arbetsflödet automatiskt när ett nytt objekt skapas på första sidan i arbetsflödesdesignern och markera kryssrutan Tillåt att det här arbetsflödet startas manuellt från ett objekt.

Överst på sidan

Det går inte att använda en uppgiftsåtgärd i det här arbetsflödet eftersom det startar en annan förekomst av samma arbetsflöde. Avmarkera kryssrutan Starta det här arbetsflödet automatiskt när ett nytt objekt skapas för att åtgärda det här problemet.

Det här meddelandet visas med en felikon bredvid uppgiftsåtgärden i arbetsflödesdesignern.

Orsak

Du har använt en av uppgiftsåtgärderna (Tilldela en grupp ett formulär, Tilldela en Att göra-uppgift eller Samla in data från en användare) i ett arbetsflöde som är kopplat till listan Uppgifter, och har även konfigurerat arbetsflödet så att det startas automatiskt när en ny uppgift skapas. Om arbetsflödet startas när en användare skapar en uppgift i listan Uppgifter skapar arbetsflödet en till uppgift, vilket ger ytterligare en förekomst av arbetsflödet. Det här kan göra att arbetsflödet körs i en oändlig slinga.

Lösning

 • Koppla arbetsflödet till en annan lista.

 • Avmarkera kryssrutan Starta det här arbetsflödet automatiskt när ett nytt objekt skapas på första sidan i arbetsflödesdesignern och markera kryssrutan Tillåt att det här arbetsflödet startas manuellt från ett objekt.

Överst på sidan

Du måste välja en lista som arbetsflödet ska associeras med för att kunna fortsätta.

Det här meddelandet visas när ett arbetsflöde inte är kopplat till en lista på första sidan i arbetsflödesdesignern.

Orsak

Det här kan bero på något av följande:

 • Konfigurationsfilen för det här arbetsflödet kan ha tagits bort.

 • Kopplingsinformation i arbetsflödets konfigurationsfil kan ha tagits bort.

 • Om arbetsflödet tidigare var kopplat till en lista kan listan ha ändrats eller tagits bort helt.

 • Du kan prova att öppna den anpassade åtgärden för arbetsflödet i Office SharePoint Designer 2007.

Lösning

Om någon anpassad åtgärd är öppen stänger du det fönstret. Annars klickar du på en lista eller ett bibliotek i listrutan på första sidan i arbetsflödesdesignern innan du går vidare.

Överst på sidan

Du har angett identiska platser för några av de filer du försöker kopiera. Kontrollera att alla målfiler har unika namn och försök igen.

Det här meddelandet visas när du försöker kompilera ett arbetsflöde som:

 • Är inställt på att starta manuellt.

 • Innehåller en uppgiftsåtgärd där namnet på uppgiften är identiskt med namnet på arbetsflödet.

Orsak

När du kompilerar ett arbetsflöde sparar Office SharePoint Designer 2007 initieringsformuläret (Arbetsflödenamn.aspx) och det anpassade uppgiftsformuläret (Uppgiftsnamn.aspx) till samma arbetsflödesmapp. Ett arbetsflöde kompileras inte korrekt om de här formulären har samma filnamn, eftersom två filer i samma mapp inte kan ha samma namn.

Lösning

Byt namn på uppgiften i arbetsflödet:

 1. I uppgiftsåtgärden klickar du på länken till guiden Anpassad uppgift.

 2. Klicka på OK i varningsmeddelandet om att pågående förekomster av arbetsflödet kan brytas om du ändrar den anpassade uppgiften.

 3. Klicka på Nästa.

 4. Ange ett annat namn i fältet Namn. Kontrollera att det namn du anger inte är detsamma som namnet på arbetsflödet.

Överst på sidan

Felmeddelanden som visas i webbläsaren

I det här avsnittet tar vi upp arbetsflödesfel som visas i webbläsaren och som bara gäller för arbetsflöden som har skapats i Office SharePoint Designer 2007. Den troliga orsaken till felet och vilken korrigerande åtgärd du ska vidta anges för varje felmeddelande.

Information om var du vill visa arbetsflödet felmeddelanden i webbläsaren, finns i avsnittet tidigare Visa Arbetsflödesfel i webbläsaren.

Ett fel har uppstått i godkännandeprocessen

Orsak

Arbetsflödet försöker antagligen att ange något i fältet Godkännandestatus för ett objekt i en lista som inte har funktionen Godkännande av innehåll aktiverad.

Lösning

Du måste aktivera Godkännande av innehåll för listan eller biblioteket som är kopplat till det aktuella arbetsflödet. Gör så här:

 1. Högerklicka på listan eller biblioteket i mapplistan i Office SharePoint Designer 2007 och klicka på Egenskaper.

 2. Klicka på fliken Inställningar.

 3. Markera kryssrutan Kräv godkännande av innehåll för skickade objekt.

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Dokumentet är utcheckat

Orsak

Arbetsflödet försöker utföra ogiltiga åtgärder på objekt som redan är utcheckade, till exempel att checka ut dem. Arbetsflöden kan inte heller köras för objekt som är utcheckade.

Lösning

Kontrollera att dokumentet är incheckat.

Överst på sidan

Dokumentet måste vara utcheckat

Orsak

Arbetsflödet försöker utföra en åtgärd i ett dokument som måste vara utcheckat. Arbetsflödet kanske till exempel försöker checka in ett dokument som redan är incheckat.

Lösning

 • Kontrollera att dokumentet är utcheckat.

 • Kontrollera om det står i listinställningarna att dokumentet måste checkas in innan det kan redigeras:

  1. Visa listan eller biblioteket i webbläsaren.

  2. Klicka på Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotekInställningar-menyn.

  3. Klicka på Versionsinställningar under Allmänna inställningar.

  4. Kontrollera om det valda alternativet finns under Kräv utcheckning.

   Om alternativet Ja har angetts och utcheckning därmed är obligatorisk lägger du till ett villkor i arbetsflödet som kontrollerar om fältet Utcheckat till är tomt. Om det inte är det så är dokumentet utcheckat och arbetsflödet kan återupptas. Om fältet är tomt lägger du till åtgärden Checka ut objekt i arbetsflödet och vidtar lämplig åtgärd efter att dokumentet har checkats ut.

   Obs!: Du bör kontrollera om listan eller biblioteket måste checkas ut innan du utformar ett arbetsflöde som gör ändringar i det objektet, till exempel uppdaterar eller tar bort det. Då är det lättare att avgöra om arbetsflödet måste checka ut objektet innan en viss åtgärd körs för det.

Överst på sidan

Fel vid incheckning av listobjekt

Orsak

Några av de vanligaste orsakerna är:

 • Dokumentet i listan kan ha fel status – objektet kanske redan är incheckat till exempel.

 • Arbetsflödesuppslagen i åtgärden Checka in objekt kanske refererar till värden som har ändrats eller tagits bort.

 • Din behörighet kanske gör att arbetsflödet inte får tillgång till listobjektet. Ett arbetsflöde som har utformats i Office SharePoint Designer 2007 körs alltid med samma behörighet som den person som startade det. Om personen inte har tillräcklig behörighet för att få tillgång till listan eller objektet har arbetsflödet inte heller den behörigheten.

 • Det objekt som arbetsflödet för närvarande agerar utifrån kan ha ändrats eller tagits bort.

Lösning

 • Kontrollera att objektet har rätt status för att arbetsflödet ska kunna använda det. Om arbetsflödet till exempel försöker checka in ett dokument kontrollerar du att objektet är utcheckat. Om det går lägger du till ett villkor i arbetsflödet som avgör om objektet är utcheckat eller inte och lägger sedan till en åtgärd som checkar in objektet. Därefter kan arbetsflödet utföra de korrekta åtgärderna efter att objektet har checkats in.

 • Öppna arbetsflödet i Office SharePoint Designer 2007 och kontrollera att uppslagen i åtgärden Checka in objekt leder till korrekta värden.

 • Om du inte tror att du har rätt behörighet för att köra arbetsflödet kontaktar du webbplatsens ägare.

 • Kontrollera att det objekt som arbetsflödet försökte checka in verkligen finns.

Överst på sidan

Fel vid utcheckning av listobjekt

Orsak

Några av de vanligaste orsakerna är:

 • Dokumentet i listan kan ha fel status – objektet kanske redan är utcheckat till exempel.

 • Arbetsflödesuppslagen i åtgärden Checka ut objekt kanske refererar till värden som har ändrats eller tagits bort.

 • Din behörighet kanske gör att arbetsflödet inte får tillgång till listobjektet. Ett arbetsflöde som har utformats i Office SharePoint Designer 2007 körs alltid med samma behörighet som den person som startade det. Om personen inte har tillräcklig behörighet för att få tillgång till listan eller objektet har arbetsflödet inte heller den behörigheten.

 • Det objekt som arbetsflödet för närvarande agerar utifrån kan ha ändrats eller tagits bort.

Lösning

 • Kontrollera att objektet har rätt status för att arbetsflödet ska kunna använda det. Om arbetsflödet till exempel försöker checka ut ett dokument kontrollerar du att objektet är incheckat. Om det går lägger du till ett villkor i arbetsflödet som avgör om objektet är utcheckat eller inte och lägger sedan till en åtgärd som checkar in objektet. Därefter kan arbetsflödet utföra de korrekta åtgärderna efter att objektet har checkats in.

 • Öppna det aktuella arbetsflödet i Office SharePoint Designer 2007 och kontrollera att uppslagen i åtgärden Checka ut objekt leder till korrekta värden.

 • Om du inte tror att du har rätt behörighet för att köra arbetsflödet kontaktar du webbplatsens ägare.

 • Kontrollera att det objekt som arbetsflödet försökte checka ut verkligen finns.

Överst på sidan

Fel vid kopiering av listobjekt

Orsak

Några av de vanligaste orsakerna är:

 • Det finns en konflikt mellan ett fält i det objekt som kopieras och ett fält i mållistan. Ett fält i ett objekt i Lista A matchar till exempel inte de möjliga värdena i ett fält i Lista B eftersom antalet tillåtna tecken i de olika fälten inte är samma.

 • Objektet som kopieras kanske är kopplat till något och listan som objektet kopieras till har inte stöd för kopplingar.

 • Arbetsflödesuppslagen i åtgärden Kopiera listobjekt kanske refererar till värden som har ändrats eller tagits bort.

 • Listan som åtgärden Kopiera listobjekt refererar till har inte matchande kolumner eller kolumnegenskaper. För att ett objekt ska kunna kopieras måste fälten i det ursprungliga objektet matcha fälten i mållistan. Du kan till exempel inte kopiera ett objekt från Tillkännagivande till Delade dokument eftersom listorna inte innehåller samma kolumner och kolumnegenskaper.

 • Din behörighet kanske gör att arbetsflödet inte får tillgång till listobjektet. Ett arbetsflöde som har utformats i Office SharePoint Designer 2007 körs alltid med samma behörighet som den person som startade det. Om personen inte har tillräcklig behörighet för att få tillgång till listan eller objektet har arbetsflödet inte heller den behörigheten.

 • Det objekt som arbetsflödet för närvarande agerar utifrån kan ha ändrats eller tagits bort.

Lösning

 • Kontrollera att informationstypen i fälten i käll- och mållistan är samma. Om det till exempel finns ett fält av informationstypen Datum i det ursprungliga objektet ska motsvarande fält i mållistan också vara av informationstypen Datum.

 • Öppna arbetsflödet i Office SharePoint Designer 2007 och kontrollera att uppslagen i åtgärden Kopiera listobjekt leder till korrekta värden.

 • Om du inte tror att du har rätt behörighet för att köra arbetsflödet kontaktar du webbplatsens ägare.

 • Kontrollera att det objekt som arbetsflödet försökte kopiera verkligen finns.

Överst på sidan

Fel när listobjekt skapades

Orsak

Några av de vanligaste orsakerna är:

 • Ett fält i det aktuella objektet eller i en annan lista mappas till ett fält i det skapade objektet, och informationstyperna eller formaten i de här fälten stämmer inte överens. Ett fält i ett objekt i Lista A matchar till exempel inte de möjliga värdena i ett fält i Lista B eftersom antalet tillåtna tecken i de olika fälten inte är samma. En annan orsak kan vara att det fält som mappas är av typen Person eller Grupp där det går att ange ett gruppvärde, men motsvarande fält i det skapade objektet i mållisten godkänner inte gruppvärden.

 • Arbetsflödesuppslagen i åtgärden Skapa listobjekt kanske refererar till värden som har ändrats eller tagits bort.

 • Din behörighet kanske gör att arbetsflödet inte får tillgång till listobjektet. Ett arbetsflöde som har utformats i Office SharePoint Designer 2007 körs alltid med samma behörighet som den person som startade det. Om personen inte har tillräcklig behörighet för att få tillgång till listan eller objektet har arbetsflödet inte heller den behörigheten.

 • Det objekt som arbetsflödet för närvarande agerar utifrån kan ha ändrats eller tagits bort.

Lösning

 • Kontrollera att informationstyperna för alla fält som mappas ihop matchar varandra. Om ett fält av informationstypen Datum i det aktuella objektet till exempel mappas till ett fält i det skapade objektet måste motsvarande fält i det skapade objektet också vara av informationstypen Datum.

 • Öppna arbetsflödet i Office SharePoint Designer 2007 och kontrollera att uppslagen i åtgärden Skapa listobjekt leder till korrekta värden.

 • Om du inte tror att du har rätt behörighet för att köra arbetsflödet kontaktar du webbplatsens ägare.

 • Kontrollera att det objekt som arbetsflödet för närvarande agerar utifrån verkligen finns på webbplatsen.

Överst på sidan

Fel vid borttagning av listobjekt

Orsak

Några av de vanligaste orsakerna är:

 • Arbetsflödesuppslagen i åtgärden Ta bort listobjekt kanske refererar till värden som har ändrats eller tagits bort.

 • Din behörighet kanske gör att arbetsflödet inte får tillgång till listobjektet. Ett arbetsflöde som har utformats i Office SharePoint Designer 2007 körs alltid med samma behörighet som den person som startade det. Om personen inte har tillräcklig behörighet för att få tillgång till listan eller objektet har arbetsflödet inte heller den behörigheten.

 • Det objekt som arbetsflödet för närvarande agerar utifrån kan ha ändrats eller tagits bort.

Lösning

 • Öppna arbetsflödet i Office SharePoint Designer 2007 och kontrollera att uppslagen i åtgärden Skapa listobjekt leder till korrekta värden.

 • Om du inte tror att du har rätt behörighet för att köra arbetsflödet kontaktar du webbplatsens ägare.

 • Kontrollera att det objekt som arbetsflödet för närvarande agerar utifrån verkligen finns på webbplatsen.

Överst på sidan

Det gick inte att ignorera utcheckningen av ett listobjekt

Orsak

Några av de vanligaste orsakerna är:

 • Listobjektet har fel status. Objektet kanske till exempel måste vara utcheckat för att arbetsflödet ska kunna ignorera utcheckningen, men dokumentet kanske är incheckat.

 • Arbetsflödesuppslagen i åtgärden Ignorera utcheckning av objekt kanske refererar till värden som har ändrats eller tagits bort.

 • Din behörighet kanske gör att arbetsflödet inte får tillgång till listobjektet. Ett arbetsflöde som har utformats i Office SharePoint Designer 2007 körs alltid med samma behörighet som den person som startade det. Om personen inte har tillräcklig behörighet för att få tillgång till listan eller objektet har arbetsflödet inte heller den behörigheten.

 • Det objekt som arbetsflödet för närvarande försöker ignorera en utcheckning för kan ha ändrats eller tagits bort.

Lösning

 • Kontrollera att objektet har rätt status. Om arbetsflödet försöker ignorera en utcheckning måste dokumentet till exempel vara utcheckat. Du kan lägga till ett villkor som avgör om fältet Checkats ut av är tomt. Om det inte är det är objektet utcheckat och arbetsflödet kan ignorera utcheckningen. Om fältet är tomt kan arbetsflödet hoppa över åtgärden Ignorera utcheckning av objekt.

 • Öppna arbetsflödet i Office SharePoint Designer 2007 och kontrollera att uppslagen i åtgärden Ignorera utcheckning av objekt leder till korrekta värden.

 • Om du inte tror att du har rätt behörighet för att köra arbetsflödet kontaktar du webbplatsens ägare.

 • Kontrollera att det objekt som arbetsflödet för närvarande agerar utifrån verkligen finns på webbplatsen.

Överst på sidan

Fel vid uppdatering av listobjekt

Orsak

Några av de vanligaste orsakerna är:

 • Ett fält i det aktuella objektet eller i en annan lista mappas till ett fält i det objekt som uppdateras och informationstyperna eller formaten i de här fälten stämmer inte överens. Ett fält i ett objekt i Lista A matchar till exempel inte de möjliga värdena i ett fält i Lista B eftersom antalet tillåtna tecken i de olika fälten inte är samma. En annan orsak kan vara att det fält som mappas är av typen Person eller Grupp där det går att ange ett gruppvärde, men motsvarande fält i det objekt som uppdateras godkänner inte gruppvärden.

 • Arbetsflödesuppslagen i åtgärden Uppdatera listpost kanske refererar till värden som har ändrats eller tagits bort.

 • Din behörighet kanske gör att arbetsflödet inte får tillgång till listobjektet. Ett arbetsflöde som har utformats i Office SharePoint Designer 2007 körs alltid med samma behörighet som den person som startade det. Om personen inte har tillräcklig behörighet för att få tillgång till listan eller objektet har arbetsflödet inte heller den behörigheten.

 • Det objekt som arbetsflödet försöker uppdatera kan ha ändrats eller tagits bort.

 • Objektet kan ha checkats ut av en annan användare.

Lösning

 • Kontrollera att informationstypen i fälten i käll- och mållistan är samma. Om ett fält av informationstypen Datum i det aktuella objektet till exempel är mappat till ett fält i det uppdaterade objektet måste motsvarande fält i mållisten också vara av informationstypen Datum.

 • Öppna arbetsflödet i Office SharePoint Designer 2007 och kontrollera att uppslagen i åtgärden Uppdatera listpost leder till korrekta värden.

 • Om du inte tror att du har rätt behörighet för att köra arbetsflödet kontaktar du webbplatsens ägare.

 • Kontrollera att det objekt som arbetsflödet försöker uppdatera verkligen finns.

 • Kontrollera att objektet är incheckat.

Överst på sidan

Kunde inte startas

Det här meddelandet visas som en länk i arbetsflödeskolumnen för det objekt som arbetsflödet inte kunde startas för.

Orsak

Om felbeskrivningen Avbröts av administratören visas i listan Arbetsflödeshistorik kan det ha orsakats av ett känt problem i ett arbetsflöde som ingår i en webbplatsmall.

Lösning

 • Radera eventuella initieringsparametrar eller uppgiftsåtgärder i det berörda arbetsflödet.

 • Gör så här:

  1. Dubbelklicka på arbetsflödets konfigurationsfil i mappen för det arbetsflödet i Office SharePoint Designer 2007 för att öppna den.

   Arbetsflödets konfigurationsfil heter Arbetsflödesnamn.xoml.wfconfig.xml.

  2. Leta upp strängen som gäller för RulesVersion och ändra versionen till v1.0.

   Obs!: Strängen RulesVersion visas bara om arbetsflödet innehåller villkor.

  3. Exportera webbplatsen som en webbplatsmall. I avsnittet Se även finns det en länk till mer information om hur du sparar en webbplats som webbplatsmall.

  4. Importera webbplatsmallen om du vill skapa en ny webbplats.

Överst på sidan

Kunde inte startas (försöker igen)

Det här felet kan inträffa om du kör ett arbetsflöde som har utformats i Office SharePoint Designer 2007 och som använder anpassade aktiviteter skapade i Visual Studio.

Orsak

Det här kan bero på något av följande:

 • Arbetsflödessammansättningen som arbetsflödets mallfil refererar till kunde inte hittas i den globala sammansättningscachen.

  Obs!: Det här gäller bara arbetsflöden som innehåller anpassade aktiviteter skapade i Visual Studio.

 • Den anpassade arbetsflödesåtgärden eller villkorssammansättningen som det refereras till i motsvarande anpassade ACTIONS-fil kunde inte hittas i den globala sammansättningscachen.

 • Den anpassade arbetsflödesåtgärden eller villkorssammansättningen som det refereras till i motsvarande anpassade ACTIONS-fil har en sammansättning med ett felaktigt starkt krypterat namn. Starkt krypterade namn på sammansättningar är skiftlägeskänsliga.

 • Den anpassade arbetsflödesåtgärden eller villkorssammansättningen som det refereras till i motsvarande anpassade ACTIONS-fil refererar till en typ som inte finns med på den säkra listan i web.config-filen.

 • Den anpassade arbetsflödesåtgärden eller villkorssammansättningen som det refereras till i motsvarande anpassade ACTIONS-fil refererar till en typ som är angiven som osäker på den säkra listan i web.config-filen.

Lösning

Gör så här om det berörda arbetsflödet innehåller färdiga åtgärder eller villkor:

 1. Sök igenom alla ACTIONS-filer och skapa en lista över sammansättningar och de typer det refereras till i de sammansättningar som används för att definiera åtgärderna och villkoren.

 2. Kontrollera att sammansättningsversionen stämmer överens med sin referens i den globala sammansättningscachen.

 3. Kontrollera att de starkt krypterade namnen på sammansättningarna är korrekta. Du måste jämföra sammansättningsnamnet med den offentliga nyckeln och vad du hittar i den globala sammansättningscachen. Öppna sedan kodfilen (till exempel CS-filen) och kontrollera att namnområdet och typnamnen för funktionerna och namnen är korrekta.

 4. Kontrollera att web.config-filen innehåller en post för varje sammansättning och motsvarande typ som används för att definiera en åtgärd eller ett villkor, att typen anges som behörig i posten och att den inte anges som obehörig i några andra poster (såvida den inte är osäker – då bör åtgärden eller villkoret tas bort från arbetsflödet i stället).

Gör så här om det berörda arbetsflödet innehåller anpassade aktiviteter skapade i Visual Studio:

 1. Sök igenom arbetsflöde.xml-filen efter sammansättningens starkt krypterade namn och kontrollera att exakt samma version av sammansättningen finns i den globala sammansättningscachen.

 2. Öppna filen med bakomliggande kod för arbetsflödet och kontrollera att det refereras på rätt sätt till arbetsflödets klassnamn och namnområde.

  Obs!: För att de nya ändringarna ska börja användas kanske du måste ta bort och lägga till funktionen igen.

Överst på sidan

Listobjektet hittades inte

Orsak

 • Det listobjekt som det är meningen att arbetsflödet ska använda för att utföra en viss åtgärd är inte tillgängligt. Listobjektet kan ha ändrats eller tagits bort.

 • Arbetsflödet försöker matcha värden (uppslag eller fält) i villkoret, och ett av dessa värden eller båda kan ha ändrats eller tagits bort.

Lösning

 • Öppna det aktuella arbetsflödet i Office SharePoint Designer 2007 och kontrollera att de värden som anges i villkoret leder till befintliga värden.

 • Kontrollera också att uppslagen i följande åtgärder i eventuella arbetsflöden leder till korrekta värden:

  • Checka in ett objekt

  • Checka ut ett objekt

  • Kopiera listobjekt

  • Ta bort objekt

  • Uppdatera listpost

  • Ignorera utcheckning av objekt

Överst på sidan

Filnamn saknas. Ett värde måste anges för FileLeafRef i ItemProperties.

Orsak

Det här felet uppstår vanligtvis när det finns uppslag i arbetsflödet som leder till objekt eller värden som inte finns eller som har ändrats.

Lösning

Öppna arbetsflödet i Office SharePoint Designer 2007 och kontrollera att uppslaget i arbetsflödet leder till korrekta värden.

Överst på sidan

Datakällkontrollen kunde inte köra insert-kommandot

Det här felet inträffar när du försöker starta ett arbetsflöde.

Orsak

 • Du visar startsidan för ett arbetsflöde som startas manuellt i webbläsaren från Office SharePoint Designer 2007 (genom att trycka på F12 till exempel) och du försöker starta arbetsflödet från den här sidan. Arbetsflödets startsida är bara en förhandsgranskning av hur sidan återges i webbläsaren. Sidans URL-adress innehåller inte de obligatoriska parametrar som behövs för att starta arbetsflödet.

 • En annan användare försöker starta samma arbetsflöde på samma gång.

Lösning

 • Starta arbetsflödet från webbplatsen i webbläsaren.

 • Försök starta arbetsflödet en gång till.

Överst på sidan

Det gick inte att skicka e-postmeddelandet. Kontrollera att inställningarna för utgående e-post är korrekta.

Orsak

Problemet kan bero på felaktiga inställningar för utgående e-post på servern.

Lösning

Så här kontrollerar du inställningarna för utgående e-post på servern:

 1. Öppna webbplatsen Central administration som webbplatsen hanteras ifrån.

 2. Klicka på Åtgärder i det övre länkfältet.

 3. Klicka på Inställningar för utgående e-post under Topologi och tjänster.

 4. Kontrollera att serverinställningarna för Utgående SMTP-server: är rätt konfigurerade.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ett oväntat fel uppstod

Felmeddelandet Ett oväntat fel uppstod visas i webbläsaren för en okänd användare när han eller hon försöker skapa eller uppdatera ett listobjekt.

Orsak

Listan eller biblioteket tillåter antagligen att anonyma användare lägger till eller redigerar objekt, och arbetsflödet som är kopplat till listan eller biblioteket är konfigurerat att startas automatiskt när ett objekt skapas eller ändras, men ett arbetsflöde kan inte startas av en oautentiserad användare.

Lösning

Konfigurera arbetsflödet så att det antingen startas manuellt eller blockera anonyma användare från att få tillgång till listan eller biblioteket. Då kan anonyma användare inte längre utlösa arbetsflöden genom att skapa eller redigera objekt.

 • Om du vill göra så att arbetsflödet startas manuellt öppnar du arbetsflödet i Office SharePoint Designer 2007, markerar kryssrutan Tillåt att det här arbetsflödet startas manuellt från ett objekt och avmarkerar de andra kryssrutorna.

 • Om du vill förhindra anonym åtkomst till webbplatsen så att anonyma användare inte kan lägga till eller ändra objekt till listor gör du så här:

  1. Öppna den lista eller det bibliotek du vill stänga av anonym åtkomst till i webbläsaren.

  2. Klicka på Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotekInställningar-menyn.

  3. Klicka på Behörigheter för lista eller Behörigheter för bibliotek i kolumnen Behörigheter och hantering.

   Obs!: Inställningar-menyn kan inte användas på sidan Behörighet om listan eller biblioteket ärver behörigheter från den överordnade webbplatsen. Om listan eller biblioteket ärver behörigheter från den överordnade webbplatsen, måste du först inaktivera arvet från den överordnade webbplatsen. Det gör du genom att klicka på Redigera behörigheterÅtgärder-menyn och sedan klicka på OK för att fortsätta. Annars går du vidare till steg 4.

  4. Klicka på Anonym åtkomstInställningar-menyn på sidan Behörighet.

  5. Avmarkera alla kryssrutor på sidan Ändra inställningar för anonym åtkomst.

   Obs!: Endast behörigheten Visa objekt är tillgänglig för bibliotek som ett extra skydd för biblioteket.

  6. Klicka på OK.

Överst på sidan

Uppdateringskonflikt

Orsak

Objektet som arbetsflödet försöker uppdatera uppdateras redan – kanske av ett annat arbetsflöde.

Lösning

Försök köra arbetsflödet igen.

Obs!: Om den föregående instansen av arbetsflödet resulterat i ett fel, kontakta serveradministratören om du vill avbryta arbetsflödet, innan du försöker att köra arbetsflödet. Mer information om avbryta arbetsflöden finns i avbryta ett pågående arbetsflöde.

Överst på sidan

Andra felsökningsscenarier

I det här avsnittet tar vi upp felsökningsscenarier som det kanske inte visas något felmeddelande för.

Röda hyperlänkar visas i arbetsflödesdesignern i Office SharePoint Designer 2007

Ibland visas röda hyperlänkar när du klickar på Kontrollera arbetsflöde i arbetsflödesdesignern.

Orsak

Röda hyperlänkar betyder att du inte har angett en obligatorisk parameter i en åtgärd eller i ett villkor. Ett arbetsflöde kan inte kompileras om obligatoriska parametrar i åtgärder och villkor inte innehåller några värden.

Lösning

Klicka på den röda hyperlänken och ange ett lämpligt värde.

Obs!: Om fältet *Skicka det här meddelande som e-post* visas som en röd hyperlänk i åtgärden Skicka ett e-postmeddelande kontrollerar du att du har angett några värden i fälten Till och Ämne.

Överst på sidan

Användaren kan inte ange värden i en åtgärd i arbetsflödesdesignern i Office SharePoint Designer 2007

När du klickar på en länk i en åtgärd för att ange värden visas värdena inte.

Orsak

Den berörda åtgärdens ACTIONS-fil och sammansättningen som åtgärden refererar till är inte kompatibla.

Lösning

 1. Öppna kodfilen (CS- eller VB-filen) för sammansättningen och kontrollera att funktionssignaturen i ACTIONS-filen är samma som referensen i sammansättningen.

 2. Rensa datorns proxysammansättningscache på följande plats:

  %Enhet\%Documents and Settings%\%användare%\Application Data\Microsoft\Sharepoint Designer\proxysammansättningscache

Överst på sidan

Arbetsflöden som ska startas automatisk kompileras inte i Office SharePoint Designer 2007

Arbetsflöden som ska startas automatiskt körs inte när ett nytt objekt läggs till eller ändras. Inget felmeddelande visas.

Orsak

 • Användaren som skapade eller ändrade objektet var inloggad med användarnamnet Systemkonto. Användarnamnet Systemkonto kan inte starta arbetsflöden som är konfigurerade att startas automatiskt när ett objekt skapas eller ändras.

 • Objektet lades till i listan via ett e-postmeddelande. I listinställningarna finns ett alternativ som låter användarna skicka e-postmeddelanden direkt till listan. När användare skickar meddelanden till listan är avsändarnamnet alltid användaren Systemkonto.

Lösning

 • Logga in som en annan användare än Systemkonto och lägg till objektet direkt i listan eller uppdatera ett objekt så att arbetsflödet startas.

 • Konfigurera arbetsflödet så att det startas manuellt. Du gör det genom att öppna arbetsflödet i Office SharePoint Designer 2007 och markera kryssrutan Tillåt att det här arbetsflödet startas manuellt från ett objekt på första sidan i arbetsflödesdesignern.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×