Egenskapen Properties

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Gäller för

Objektet AccessObject

Objektet Control

Objektet Label

Objektet Page

Objektet SubForm

Objektet BoundObjectFrame

Objektet CurrentProject

Objektet Line

Objektet PageBreak

Objektet TabControl

Objektet CheckBox

Objektet CustomControl

Objektet ListBox

Objektet Rectangle

Objektet TextBox

Objektet CodeProject

Objektet Form

Objektet ObjectFrame

Objektet Report

Objektet ToggleButton

Objektet ComboBox

Objektet GroupLevel

Objektet OptionButton

Objektet Section

Objektet CommandButton

Objektet Image

Objektet OptionGroup

Objektet SmartTag

Egenskapen Properties som det gäller AccessObject, Kodprojekt och CurrentProject objekt.

Returnerar en referens till ett AccessObject-, CurrentProject- eller CodeProject-objekts AccessObjectProperties-mängd.

uttryck.Properties

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar något av objekten ovan.

Kommentarer

AccessObjectProperties samling objektet är samlingen av alla egenskaper som är relaterade till en AccessObject, aktuellt datumentProjecteller Kodprojekt objekt. Du kan referera till enskilda medlemmar i samlingen med hjälp av medlemsobjektet index eller ett stränguttryck som är namnet på medlemsobjektet. Det första medlemsobjektet i samlingen har indexvärdet 0 och det totala antalet medlemsobjekt i samlingen är värdet för egenskapen samlingen AccessObjectPropertiesantal minus 1.

Du kan inte använda egenskapen Properties när du vill returnera egenskaper från ett AccessObject-objekt som är medlem i en mängd som väljs med ett CurrentData-objekt.

Egenskapen Properties som det gäller för det smarta etiketten objektet.

Returnerar en SmartTagProperties-mängd som representerar mängden med egenskaper för en viss smart tagg.

uttryck.Properties()

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett SmartTag-objekt.

Egenskapen Properties som det gäller för alla andra objekt i listan gäller för.

Returnera en referens till en kontroll Egenskaper samling objekt.

uttryck.Properties

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Mängdobjektet Properties är en mängd med alla egenskaper som gäller för en kontroll. Du kan referera till enskilda medlemmar i mängden med hjälp av medlemsobjektets index eller ett stränguttryck som består av namnet på medlemsobjektet. Det första medlemsobjektet i mängden har indexvärdet 0 och det totala antalet medlemsobjekt i mängden är värdet på Properties-mängdens Count-egenskap minus 1.

Exempel

I proceduren nedan används egenskapen Properties för att skriva alla egenskaper för kontrollerna i ett formulär till felsökningsfönstret. När du vill köra koden placerar du en kommandoknapp med namnet cmdListProperties i ett formulär och klistrar in koden i formulärets deklarationsavsnitt. Klicka på kommandoknappen när du vill skriva ut listan med egenskaper i felsökningsfönstret.

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×