Distribuera School Data Sync med hjälp av PowerSchool Sync

PowerSchool är ett SIS (Student Information System) som integreras med SDS (School Data Sync). Med PowerSchool-synkroniseringsmetoden kan du ansluta direkt till ditt SIS med de REST-baserade API:erna som tillhandahålls av PowerSchool och synkronisera data direkt i stället för att använda CSV-filer. Följ anvisningarna i den här artikeln om du vill konfigurera SDS med PowerSchool-synkroniseringsmetoden.

I det här avsnittet:   

Förutsättningar

Läs Översikt över School Data Sync och kontrollera att du uppfyller följande krav innan du börjar synkronisera med SDS med PowerSchool-synkroniseringsmetoden:

 • En Office 365 för utbildning-innehavare.

 • Behörighet som global administratör

 • Attribut som synkroniseras från PowerSchool SIS får inte innehålla någon.

  ogiltiga tecken

Obs!: Obs! Data som du skickar via School Data Sync kan vara tillgängliga för tredjepartsleverantörer av program genom deras program. Se därför till att endast synkronisera de data som du vill göra tillgängliga för tredjepartsleverantörerna.

Installera plugin-programmet REST API för PowerSchool

Innan SDS kan komma åt data från PowerSchool SIS måste du installera plugin-programmet nedan i PowerSchool och skaffa OAuth-autentiseringsuppgifter genom att följa anvisningarna nedan.

 1. Skapa en installationsfil för XML-plugin-program med följande innehåll på den lokala datorn och spara filen som ”plugin.xml”.

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   
  <plugin xmlns="http://plugin.powerschool.pearson.com" 
  
      
  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  
      xsi:schemaLocation='http://plugin.powerschool.pearson.com plugin.xsd' 
  
  
  
      name="Microsoft School Data Sync" 
  
      version="1.0.0" 
  
      description="Plugin for PowerSchool REST 
  
  API for Microsoft SDS"> 
  
    <oauth></oauth> 
  
    <publisher name="Microsoft Corp."> 
  
      
  
  <contact email="sis@microsoft.com" /> 
  
    </publisher> 
  
  </plugin> 
  
 2. Logga in på PowerSchool-webbplatsen för administratörer med dina autentiseringsuppgifter som systemadministratör.

 3. Välj System på startsidans huvudmeny och öppna sedan System Settings (Systeminställningar) > Plugin Management Configuration (Konfiguration för hantering av plugin-program) > Install (Installera).

 4. Ange eller välj installationsfilen för plugin-programmet som du just skapade (.xml) och välj sedan Install (Installera).

  Plugin-programmet visas i avsnittet Installed Plugins (Installerade plugin-program) på sidan Plugin Management Dashboard (Instrumentpanel för hantering av plugin-program). Kontrollera att plugin-programmet är aktiverat. Om det inte är det väljer du alternativet Enable (Aktivera) på sidan Plugin Management Dashboard (Instrumentpanel för hantering av plugin-program).

  Kontrollera att plugin-programmet är aktiverat på sidan med hanteringsinstrumentpanelen för plugin-program.
 5. Välj Data Configuration (Datakonfiguration) för att visa OAuth-autentiseringsuppgifterna som skapades för plugin-programmet:

  Välj Datakonfiguration för att visa OAuth-autentiseringsuppgifterna för plugin-programmet
 6. Skriv ned värdena för Client ID (Klient-ID) och Client Secret (Klienthemlighet) så att du kan ange den informationen när du skapar School Information Sync-profilen.

Kontrollera att REST-slutpunkterna kan nås via Internet

Microsoft School Data Sync måste kunna nå skolans PowerSchool-server. Kontrollera att servern är tillgänglig genom att öppna portarna 80 och 443 från Internet till PowerSchool-servern.

Verifiera att slutpunkterna är korrekt konfigurerade genom att kontrollera att du kan öppna webbsidor på PowerSchool-servern via Internet. Använd till exempel din webbläsare för att öppna https://<instans>.powerschool.com/public/ och http://<instans>.powerschool.com/public/.

Om distributionsvarningar för AADConnect

Om du konfigurerar School Data Sync för en klient som synkroniseras från en lokal installation av Active Directory med AADConnect kanske du märker en ökning av antalet bortkopplare som visas i MIIS-klienten. Det här beror på att Office 365-gruppen inte kan synkroniseras tillbaka till AADConnect-metaversumet och den lokala installationen av Active Directory. De här varningarna har inte någon negativ inverkan på den aktuella AADConnect-distributionen utan ger endast information om det efterföljande synkroniseringsfelet. Du bör förvänta dig dessa varningar i AADConnect när du har aktiverat synkronisering i SDS, eftersom en Office 365-grupp skapas för varje klass som synkroniseras via SDS.

Synkronisera dina SIS-data med hjälp av PowerSchool-synkroniseringsmetoden

Titta på videon: Distribuera School Data Sync

Distribuera videon om School Data Sync

När du har installerat plugin-programmet och konfigurerat åtkomst skapar du en profil i Microsoft School Data Sync för att synkronisera dina användares information.

Åtkomst till SDS och första inloggning

 1. Om du vill få åtkomst till administrationsportalen för School Data startar du en privat webbläsare, går till sds.microsoft.com och loggar sedan in med ditt konto som Global administratör för O365.

 2. Om det är första gången du loggar in på SDS måste du välja att aktivera/inaktivera SDS och Microsoft Classroom. Du aktiverar School Data Sync och fortsätter med konfigurationen genom att växla School Data Sync till positionen På.

Skärmbild av inställningar i School Data Sync för att aktivera eller inaktivera School Data Sync.

Skapa en synkroniseringsprofil och synkronisera dina SIS-Data

 1. När School Data Sync har aktiverats klickar du på +Lägg till profil i navigeringsrutan till vänster för att skapa en synkroniseringsprofil.

  Add Profile_C3_20175211236
 2. På sidan Innan du börjar fyller du i formuläret efter önskemål. Klicka på Starta när du är klar.

  Before you begin - PowerSchool_C3_201752112132
  • Namne den här profilen – Ange ett namn på synkroniseringsprofilen. Det här namnet används till att identifiera synkroniseringsprofilen i SDS-instrumentpanelen och kan inte ändras när profilen har konfigurerats.

  • Välj synkroniseringsmetod – Välj mellan de tre tillgängliga synkroniseringsmetoderna som visas. Om du synkroniserar med PowerSchool markerar du alternativet för PowerSchool API. 

 3. På Sidan Synkroniseringsalternativ väljer du lämpligt alternativ för att skapa nya användare eller synkronisera befintliga användare. Slutför sedan valen på sidan efter önskemål.

  Sync Options Page PowerSchool_C3_201752113040

  • Befintliga användare – Välj det här alternativet om du redan har användarkonton i O365-klientorganisationen för alla elever och lärare som finns i PowerSchool.

  • Nya användare – Välj det här alternativet om du vill att SDS ska skapa användarkonton för dina elever och lärare som finns i PowerSchool.

  • Webbåtkomst-URL – det här är URL:en för ditt PowerSchool-SIS som nås via internet.

  • Klient-ID – det här är det klient-ID som registrerats i Installera plugin-programmet REST API för PowerSchool i den här artikeln.

  • Klienthemlighet – det här är klienthemligheten som registrerats i Installera plugin-programmet REST API för PowerSchool i den här artikeln.

  • Välj domän för skolor/avsnitt – välj domänen i den här listmenyn som du vill koppla till med skolorna och avsnitten när de synkroniseras från PowerSchool. Det här domänsuffixet används i varje avdelnings primära smtp-adress för motsvarande O365-grupp som SDS skapar för varje avdelning.

  • Välj skolor att synkronisera – med det här alternativet kan du välja skolan som du vill synkronisera från PowerSchool.

  • Välj skolår – det här är skolåret från PowerSchool som du vill synkronisera under den här profilen. Endast 1 skolår kan synkroniseras per profil.

  • Lärare och elever har klasser på flera skolor – markera den här rutan om du har en lärare eller elev som är kopplade till fler än en skola inom PowerSchool.

  • Skolegenskaper – det här är skolegenskaperna som ingår i PowerSchool som kan synkroniseras i SDS. De grå attributen är de obligatoriska attributen och måste finnas i PowerSchool för varje skola som ska synkroniseras. De ytterligare attributen som visas är valfria och kan synkroniseras om du väljer att göra det.

  • Avsnittsegenskaper – det här är avsnittsegenskaperna som ingår i PowerSchool som kan synkroniseras i SDS. De grå attributen är de obligatoriska attributen och måste finnas i PowerSchool för varje avsnitt som ska synkroniseras. De ytterligare attributen som visas är valfria och kan synkroniseras om du väljer att göra det.

  • Synkroniseringsalternativ för visningsnamn för avdelningsgrupp – om du markerar den här rutan kan lärarna styra avdelningens visningsnamn efter den första synkroniseringen och förhindra SDS att skriva över avdelningsvisningsnamn som görs av lärare.

  • Licensalternativ – om du markerar den här rutan tilldelas licensen för förhandsversionen av Classroom till alla elever och lärare som finns i CSV-filerna. Det här ger de användarna åtkomst till Microsoft Classroom.

  • Intune for Education  – om du markerar den här rutan licensieras alla elever och lärare för Intune for Education. Det skapar även automatiskt flera standardgrupper som kan användas i Intune for Education-appen.

 4. På sidan Alternativ för lärare väljer du lämpliga ID-matchningsalternativ, bekräftar att läraregenskaperna är markerade och klickar sedan på Nästa.

  Teacher options_C3_201752121124

  • Primärnyckel (målkatalog) – det här är användarattributet i Azure AD som används för SDS-identitetsmatchning. Titta på videon om identitetsmatchning om du vill ha mer information om hur du väljer lämpligt målkatalogattribut samt om hur du konfigurerar inställningarna för identitetsmatchning för läraren.

  • Domän (valfritt) – det här är ett valfritt domänvärde som du kan lägga till i det valda källkatalogattributet för att slutföra identitetsmatchningen för lärare. Om du måste matcha med ett UserPrincipalName- eller Mail-attribut måste du inkludera en domän i strängen. Källattributet måste redan innehålla domänen eller så kan du lägga till lämplig domän i källattributet med hjälp av den här listmenyn.

  • Primärnyckel (källkatalog) – det här är lärarattributet i PowerSchool som används för SDS-identitetsmatchning. Titta på videon om identitetsmatchning om du vill ha mer information om hur du väljer lämpligt källkatalogattribut samt om hur du konfigurerar inställningarna för identitetsmatchning för lärare.

 5. På sidan Alternativ för elever väljer du lämpliga ID-matchningsalternativ, bekräftar att elevegenskaperna är markerade och klickar sedan på Nästa.

  Student Options Page_C3_201752123140
  • Primärnyckel (källkatalog) – det här är elevattributet i PowerSchool som används för SDS-identitetsmatchning. Titta på videon om identitetsmatchning om du vill ha mer information om hur du väljer lämpligt källkatalogattribut samt om hur du konfigurerar inställningarna för identitetsmatchning för lärare.

  • Primärnyckel (målkatalog) – det här är användarattributet i Azure AD som används för SDS-identitetsmatchning. Titta på videon om identitetsmatchning om du vill ha mer information om hur du väljer lämpligt målkatalogattribut samt om hur du konfigurerar inställningarna för identitetsmatchning för eleven.

  • Domän (valfritt) – det här är ett valfritt domänvärde som du kan lägga till i det valda källkatalogattributet för att slutföra identitetsmatchningen för elever. Om du måste matcha med ett UserPrincipalName- eller Mail-attribut måste du inkludera en domän i strängen. Källattributet måste redan innehålla domänen eller så kan du lägga till lämplig domän i källattributet med hjälp av den här listmenyn.

 6. På sidan Granska kontrollerar du att du har gjort lämpliga val. Om det inte krävs några fler ändringar klickar du på Skapa profil.  

  Review Page PowerSchool_C3_201752123513

Video: Så här matchar du käll- och målattribut för synkronisering

Titta på videon för identitetsmatchning om du vill se lyckade och misslyckade exempel på matchningslogik för synkronisering:

Video om identitetsmatrismatchning

Närliggande avsnitt

Översikt över School Data Sync
School Data Sync-attribut som krävs för PowerSchool Sync

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×