Distribuera School Data Sync med hjälp av OneRoster-CSV-filer

Obs!: 

Du kan använda OneRoster-CSV-filer (kommaavgränsade värdefiler) för med School Data Sync (SDS) för att importera och synkronisera information från ditt SIS (elevinformationssystem) för elever, lärare, skola, avsnitt och deltagarlistor med Office 365. Om du vill distribuera SDS med den här synkroniseringsmetoden: exportera CSV-filer i OneRoster-format från ditt SIS, konvertera dem till det format som krävs i School Data Sync med våra verktyg och ladda sedan upp filerna till School Data Sync och Azure AD.

I det här avsnittet:

Innan du börjar

Läs Översikt över School Data Sync och Classroom innan du börjar synkronisera med SDS med CSV-import.

Du kan installera Microsoft School Data Sync Toolkit för att slutföra processen. Det här verktyget hjälper dig att konvertera CSV-exporten, lägga till och uppdatera dina användare som synkroniseras mellan SIS och Office 365, och kan även användas för att verifiera data i CSV-filen. Mer information finns i Installera Microsoft School Data Sync Toolkit.

Kontrollera att du uppfyller följande krav:

 • En Office 365 för utbildning-klientorganisation.

 • Behörighet som global administratör

 • CSV-filerna får inte innehålla några tecken som visas i den här listan över ogiltiga tecken.

 • CSV-filerna får inte innehålla mer än 500 000 rader med data. Om några av CSV-filerna överskrider 500 000 rader delar du av de extra raderna i ytterligare 6 CSV-filer och skapar en ytterligare synkroniseringsprofil för att ladda upp och synkronisera de extra objekten och attributen.

Om du konfigurerar School Data Sync för en klient som synkroniseras från en lokal installation av Active Directory med AADConnect kanske du märker en ökning av antalet bortkopplare som visas i MIIS-klienten. Det här beror på att Office 365-gruppen inte kan synkroniseras tillbaka till AADConnect-metaversumet och den lokala installationen av Active Directory. De här varningarna har inte någon negativ inverkan på den aktuella AADConnect-distributionen utan ger endast information om det efterföljande synkroniseringsfelet. Du bör förvänta dig dessa varningar i AADConnect när du har aktiverat synkronisering i SDS, eftersom en Office 365-grupp skapas för varje klass som synkroniseras via SDS.

Obs!: Data som du skickar via School Data Sync kan vara tillgängliga för tredjepartsleverantörer av program genom deras program. Se därför till att endast synkronisera de data som du vill göra tillgängliga för tredjepartsleverantörerna.

Importera dina CSV-filer för att skapa din profil

Se till att du har exporterat CSV-filerna i OneRoster-format och att de är klara att använda. Följ sedan dessa anvisningar för att konvertera filerna och skapa synkroniseringsprofilen.

 1. Sara OneRoster-CSV-filerna i katalogen C:\temp.

 2. Installera School Data Sync Toolkit

 3. Skapa undermappen c:\temp\csvs.

 4. Skapa undermappen c:\temp\sdslogs.

 5. Kör kommandot Convert-OneRosterToMicrosoftSDS med syntaxen nedan:

  Convert-OneRosterToMicrosoftSDS -onerosterfolderpath “c:\temp” -sdsfolderpath “c:\temp\csvs” -logpath “c:\temp\logs”
 6. Gå till katalogen c:\temp\csvs och kontrollera att de nya SDS-konverterade filerna finns.

 7. Öppna sds.microsoft.com i din webbläsare och logga sedan in med autentiseringsuppgifterna för din Office 365 Education-klientorganisations globala administratör.

 8. Om det är första gången du loggar in och konfigurerar en profil måste du välja att aktivera/inaktivera SDS och Microsoft Classroom. Du aktiverar School Data Sync och fortsätter med konfigurationen genom att växla School Data Sync till positionen .

  Skärmbild av inställningar i School Data Sync för att aktivera eller inaktivera School Data Sync.

  När du har aktiverat School Data Sync-installationen väljer du Lägg till profil för att skapa en SDS-synkroniseringsprofil och starta synkroniseringen av data från SIS.

  Skärmbild av alternativet Lägg till profil i menyn för School Data Sync.
 9. Skriv in ett profilnamn i rutan Ange ett namn på din profil.

  Skärmbild av Ange ett namn för profilen under Lägg till profil i School Data Sync
 10. I avsnittet Dataextrahering väljer du CSV-filer i den nedrullningsbara menyn Välj datakälla.

  Skärmbild av alternativ för dataextrahering, under Lägg till profil i School Data Sync
 11. Välj antingen Skapa nya användare eller Synkronisera befintliga användare i avsnittet Dataextrahering.

  Skärmbild av alternativ för profilen att skapa och synkronisera nya användares data eller synkronisera data för befintliga användare under Lägg till profil i School Data Sync
  • Skapa nya användare Välj det här alternativet om du inte synkroniserar identiteter från din lokala installation av Active Directory eller om användarna som omfattas av synkroniseringen inte redan har skapats i Microsoft Azure Active Directory. Med det här alternativet skapas nya användarkonton för användare i CSV-filerna för elever och lärare.

  • Synkronisera befintliga användare Välj det här alternativet om du synkroniserar identiteter från din lokala installation av Active Directory eller om användarna som omfattas av synkroniseringen redan har skapats i Azure AD. Med det här alternativet skapas inte nya användarkonton för användare i CSV-filerna för elever och lärare.

 12. Om du har markerat alternativet Skapa nya användare kan du hoppa över det här steget. Om du har markerat alternativet Synkronisera befintliga användare väljer du lämpliga matchningsalternativ för ID:n i de tillgängliga nedrullningsbara menyerna. Det är här du definierar hur elever och lärare i CSV-filerna ska matchas med användarkontona i Office 365. Titta på videon om identitetsmatchning om du vill ha mer information om hur du väljer lämplig källa, suffix och målvärden, samt om hur du konfigurerar inställningarna för identitetsmatchning som visas nedan korrekt.

  Identitetsmatchningsalternativ – elever och lärare

  Skärmbild av tre inställningar för att synkronisera elever i School Data Sync, inklusive källegenskap, suffix och målegenskap.

  Skärmbild av tre inställningar för att synkronisera lärare i School Data Sync, inklusive källegenskap, suffix och målegenskap.

  Välj källegenskap Med hjälp av den här nedrullningsbara menyn kan du välja källegenskapen i CSV-filerna som ska användas för identitetsmatchning.

  • Secondary Email Attribut för sekundär e-post i CSV-filerna (t.ex. JensPersson@contoso.com)

  • Student Number Attribut för elevnummer i CSV-filerna (t.ex. 1234567)

  • Username Attribut för användarnamn i CSV-filerna (t.ex. JensPersson eller JensPersson@contoso.com)

  Välj suffix Med hjälp av den här nedrullningsbara menyn kan du lägga till ett domänsuffix till den valda källegenskapen. Alla domäner som lagts till i klientorganisationen visas.

  Välj målegenskap Med hjälp av den här nedrullningsbara menyn kan du välja målegenskapen i Office 365 för att slutföra matchningen mellan källa och mål.

  • UserPrincipalName Inloggningsnamn för användaren (t.ex. JensPersson@contoso.com)

  • Mail (E-post) PrimarySmtpAddress för användaren (t.ex. JensPersson@contoso.com)

  • mailNickname Exchange-alias för användaren (till exempel 1234567)    

 13. Välj Nästa när alternativen Profilnamn, Dataextrahering och Identetsmatchning har konfigurerats.

 14. Välj korrekt domän för varje tillgänglig listmeny på sidan Katalogalternativ. Om du markerade alternativet Synkronisera befintliga användare i steg 11 behöver du bara markera korrekt domän för Skolor och Avdelningar, eftersom alla befintliga elever och lärare redan har domäner kopplade till sina respektive användarkonton. Den här domänen kommer att användas som domänsuffix för Office 365-gruppen som skapats för varje avdelning, såvida inte en princip används som åsidosätter den här domäninställningen. Du kan också tilldela Classroom-licenser för alla användare inom ramen för synkroniseringen, genom att markera kryssrutan Tilldela Microsoft Classroom-licenser. Om du vill tillåta att SDS behåller kontrollen över visningsnamnen för avdelningen/gruppen i O365, ska du inte markera kryssrutan Synkronisera alternativ för visningsnamn för avdelningsgrupp. Om du föredrar att SDS skapar gruppens visningsnamn baserat på den första SDS-synkroniseringen, men vill tillåta att lärare kan skriva över och behålla ett eget visningsnamn efter att den första synkroniseringen är klar, markerar du den andra kryssrutan.

  Skärmbild av domänvalet för synkroniseringsprofilen och kryssrutor för att tilldela licenser för Microsoft Classroom och visningsnamnet för avsnittsgruppen i School Data Sync

  Om du valde alternativet Skapa nya användare i steg 11 behöver du enligt nedan markera en domän för Skolor och Avdelningar, förutom en domän för lärare och en domän för studenter. Den här domänen används som domänsuffix för användarkontot som skapas av SDS, för varje användare som ingår i CSV-filerna för elever och lärare.

  Endast en domän kan anges för lärare och en domän för studenter i en enskild synkroniseringsprofil. Om du har objekt av dessa typer som måste fördelas över flera domäner behöver du skapa en separat profil för varje uppsättning av användare (en synkroniseringsprofil per domän).

  Skärmbild av domänval för skolor/avsnitt, lärare och elever i School Data Sync
 15. Om du valde alternativet Skapa nya användare i steg 11 behöver du även tilldela korrekt SKU till var och en av de nyligen skapade lärarna och eleverna med listmenyerna enligt nedan. Varje tillgänglig SKU i din Office 365-klientorganisation finns i listan. Du kan också välja att tilldela var och en av de här användarna licens för Classroom, genom att markera kryssrutan som visas nedan. När du har slutfört den här delen av installationsguiden väljer du Nästa.

  Skärmbild av SKU och licensval för nya användare i School Data Sync
 16. Välj alla de attribut som du planerar att synkronisera (obligatoriska och valfria) för varje CSV-fil på sidan Välj egenskaper som ska synkroniseras. Varje attribut som väljs på den här sidan motsvarar respektive sidhuvudfält för attribut som ingår i CSV-filerna. I CSV-filer för School Data Sync finns information om de obligatoriska attributen (i grått) och valfria attribut som kan synkroniseras, samt formateringskraven för respektive CSV-fil. Välj Nästa när du har valt alla lämpliga attribut på den här sidan.

  Skärmbild av kategorier av egenskaper att synkronisera i School Data Sync-profilen
 17. På sidan Sammanfattning väljer du Skicka för att skapa profilen.

 18. Markera profilen som du just skapade i avsnittet Profilsamling på SDS-portalen.

 19. Välj Ladda upp filer så att du kan välja och ladda upp CSV-filer.

 20. Välj Lägg till filer för att välja CSV-filerna som ska laddas upp och välj sedan Ladda upp.

  Skärmbild av dialogruta för uppladdning av valda filer till synkroniseringsprofilen.

  CSV-filerna valideras under uppladdningen. Alla fel som hittas listas så att du kan åtgärda dem och försöka igen.

 21. När filerna har laddats upp markerar du alternativet Starta synkronisering för att börja synkronisera CSV-data till Azure AD

  Skärmbild av slutförda profilalternativ på instrumentpanelen School Data Sync, inklusive alternativet att starta synkronisering

Video: Så här matchar du käll- och målattribut för synkronisering

Titta på videon för identitetsmatchning om du vill se lyckade och misslyckade exempel på matchningslogik för synkronisering.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Mer information finns i

Översikt över School Data Sync och Classroom

CSV-filer för School Data Sync

Obligatoriska School Data Sync-attribut för PowerSchool Sync

Distribuera School Data Sync med CSV-filer

Distribuera School Data Sync med hjälp av PowerSchool Sync

Distribuera School Data Sync med Clever Sync

School Data Sync – fel och felsökning

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×