Diagramtyper

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Diagramfunktionen i Office gör det lätt att skapa ett attraktivt diagram i Excel och sedan lägga till det i ditt dokument.

Obs!: Delar av innehållet i det här avsnittet behöver inte gälla alla språkområden.

Det finns många typer av diagram där du kan visa data på sätt som är användbara för publiken. Här är några exempel på de vanligaste diagramtyperna och hur de kan användas.

diagram, stapel

Data som är ordnad i kolumner och rader på ett Excel-blad kan ritas i ett stapeldiagram. I stapeldiagram ordnas kategorier vanligtvis längs den vågräta axel och värden längs den lodräta axeln.

Stapeldiagram kan användas för att visa hur data ändras över tid eller för att visa jämförelser mellan objekt.

Stapeldiagrammen har följande undertyper:

 • Grupperat stapeldiagram     Jämför värden för olika kategorier. I ett grupperat stapeldiagram visas värdena i lodräta 2D-rektanglar. I en grupperad stapel i ett 3D-diagram visas data med hjälp av 3D-perspektiv.

 • Staplat stapeldiagram     Visar förhållandet mellan individuella element och helheten, och bidraget för varje värde jämförs med det totala värdet för olika kategorier. I ett staplat stapeldiagram visas värdena i staplade lodräta 2D-rektanglar. I ett staplat 3D-stapeldiagram visas data med hjälp av 3D-perspektiv. 3D-perspektivet är inte ett äkta 3D-diagram eftersom en tredje axel för djup inte används.

 • Staplat fraktionsstapeldiagram     Jämför hur mycket varje värde bidrar procentuellt till det totala värdet för olika kategorier. I ett staplat fraktionsstapeldiagram visas värdena i staplade lodräta 2D-rektanglar. I ett staplat fraktionsstapeldiagram i 3D visas data med hjälp av 3D-perspektiv. 3D-perspektivet är inte ett äkta 3D-diagram eftersom en tredje axel för djup inte används.

 • 3D-stapeldiagram     Har tre axlar som du kan ändra (en vågrät axel, en lodrät axel och en djupaxel). Datapunkter jämförs längs den vågräta axeln och djupaxeln.

diagram, linje

Data som är ordnade i kolumner och rader på ett Excel-blad kan ritas i ett linjediagram. Linjediagram kan användas för att visa kontinuerliga data över tiden mot en gemensam skala och de passar därför bra för att visa trender i data vid jämna intervaller. I ett linjediagram fördelas kategorierna jämnt längs den vågräta axeln och värdena längs den lodräta axeln.

Linjediagram fungerar bra om kategorietiketterna är text och representerar jämnt fördelade värden som månader, kvartal och räkenskapsår.

Linjediagrammen har följande undertyper:

 • Linjediagram med eller utan markörer     Visar trender över tid eller ordnade kategorier, särskilt när det finns många datapunkter och ordningen i vilken de presenteras är viktig. Om det finns många kategorier eller då värdena är approximerade ska du använda linjediagram utan markörer.

 • Staplat linjediagram med eller utan markörer     Visar trender för bidraget för varje värde över tid eller ordnade kategorier. Om det finns många kategorier eller om värdena är ungefärliga ska du använda ett staplat linjediagram utan markörer.

 • Staplat fraktionslinjediagram med eller utan brytpunkter     Visar trender över den procentenhet varje värde bidrar med över tid eller ordnade kategorier. Om det finns många kategorier eller då värdena är approximerade ska du använda ett staplat fraktionslinjediagram utan brytpunkter.

 • 3D-linjediagram    I 3D-linjediagram visas varje rad eller kolumn av data som en 3D-stapel. Ett 3D-linjediagram har en vågrät axel, en lodrät axel och en djupaxel som du kan ändra.

diagram, cirkel

Data som är ordnade i en kolumn eller rad i ett Excel-blad kan ritas i ett cirkeldiagram. Cirkeldiagram används för att illustrera storleken på posterna i en dataserie, i förhållande till sammanlagt antal poster. Datapunkterna i cirkeldiagrammet visas som antal procent av hela cirkeln.

Använd ett cirkeldiagram när du bara har en dataserie som du vill rita, ingen av de värden som du vill rita är negativa, när det finns få nollvärden som ska ritas, när du har färre än sju kategorier och när kategorierna representerar delar av hela cirkeln.

Cirkeldiagram har följande undertyper:

 • Cirkeldiagram     Visar varje värdes andel av helheten i 2D- eller 3D-format. Du kan manuellt dra ut sektorer som du vill framhäva ur diagrammet.

 • Cirkel av cirkel- och Stapel ur cirkel-diagram     Visar cirkeldiagram med användardefinierade värden som är hämtade från huvuddiagrammet och kombinerade i ett sekundärt cirkeldiagram eller i ett stapeldiagram. Dessa diagramtyper är användbara när du vill förtydliga små segment i huvuddiagrammet.

 • Ringdiagram     Precis som ett cirkeldiagram visar ett ringdiagram relationen mellan delarna till en helhet. Det kan dock innehålla mer än en dataserie. Varje ring i diagrammet representerar en dataserie. Visar data i ringar, där varje ring representerar en dataserie. Om procenttal visas i dataetiketterna total varje ring 100%.

  diagram, ring

diagram, liggande

Data som är ordnade i kolumner och rader i ett Excel-blad kan ritas i ett liggande diagram.

Använd liggande diagram om du vill visa jämförelser mellan enskilda element.

Liggande diagram har följande undertyper:

 • Grupperad liggande stapel och Staplad 3D-Grupperad liggande diagram     Jämför värden mellan kategorier. I ett grupperat stapeldiagram ordnas vanligtvis kategorierna längs den lodräta axeln och värden längs den vågräta axeln. Grupperad liggande stapel i 3D-diagram visar vågräta rektanglar i 3D-format. Det visas inga data med tre axlar.

 • Staplad liggande stapel och Staplad 3D-liggande diagram     Visar förhållandet mellan individuella element och helheten. Staplad liggande stapel i 3D-diagram visar vågräta rektanglar i 3D-format. Det visas inga data med tre axlar.

 • Staplat liggande fraktionsstapeldiagram och staplat liggande fraktionsstapeldiagram i 3D     Jämför i procent hur mycket som varje värde bidrar med till totalen för alla kategorier. Ett staplat liggande fraktionsstapeldiagram i 3D visar vågräta rektanglar i 3D-format. Data visas inte mot tre axlar.

diagram, punkt

Data som är ordnade i kolumner och rader i ett Excel-blad kan ritas i ett punktdiagram. Ett punktdiagram har två värdeaxlar. I punktdiagrammet visas numeriska data längs den vågräta axeln (x-axeln) och andra värden längs den lodräta axeln (y-axeln). Dessa värden kombineras till en enskild datapunkt och visar dem med ojämna intervall eller kluster.

Med punktdiagram visas relationen mellan numeriska värden i flera dataserier eller som uppritade två grupper med nummer som en serie xy-koordinater. Punktdiagram används vanligtvis för att visa och jämföra numeriska värden, som exempelvis vetenskapliga data, statistiska data och mätdata.

Punktdiagram har följande undertyper:

 • Punktdiagram     Jämför värdepar. Använd ett punktdiagram med brytpunkter men utan linjer om du har många datapunkter och kopplingslinjer relevant data svårare att läsa. Du kan också använda den här typen av diagram när du inte behöver visa connectivity datapunkter.

 • Punktdiagram med utjämnade linjer och punktdiagram med utjämnade linjer och brytpunkter     Visar en utjämnad linje som sammanbinder datapunkterna. Utjämnade linjer kan visas med eller utan brytpunkter. Använd en utjämnad linje utan brytpunkter om du har många datapunkter.

 • Punktdiagram med raka linjer och punktdiagram med raka linjer och brytpunkter     Visar raka sammanbindande linjer mellan datapunkterna. Raka linjer kan visas med eller utan brytpunkter.

 • Bubbeldiagram eller bubbeldiagram med 3D-effekt    Ett bubbeldiagram är ett slags punktdiagram diagram, där Bubblans storlek motsvarar värdet av en tredje variabel. Jämför uppsättningar med tre värden i stället för två. Det tredje värdet bestämmer storleken på bubbelbrytpunkten. Du kan välja att visa bubblor i 2D-format eller med en 3D-effekt.

  diagram, bubbla

diagramområde

Data som är ordnade i kolumner och rader i ett Excel-blad kan ritas i ett ytdiagram. Genom att visa summan för de uppritade värdena kan ett ytdiagram även visa relationen mellan delen och helheten.

Ytdiagram förstärker magnituden av förändringen över tiden och de kan användas för att dra uppmärksamheten till det totala värdet i en trend. Till exempel kan data som representerar vinst över en tidsperiod ritas upp i ett ytdiagram för att förstärka intrycket av den totala vinsten.

Ytdiagram har följande undertyper:

 • Ytdiagram     Visar värdetrenden över tid eller andra kategoridata. 3D-ytdiagram innehåller tre axlar (vågrät, lodrät och djup) som du kan ändra. Generellt sett är det bättre att använda ett linjediagram i stället för ett ytdiagram som inte är staplat, eftersom data från en serie kan döljas bakom data från en annan serie i ett sådant diagram.

 • Staplat ytdiagram     Visar trenden för hur mycket varje värde bidrar med över tid eller andra kategoridata. Ett staplat ytdiagram i 3D visas på samma sätt, men här används 3D-perspektivet. 3D-perspektivet är inte ett äkta 3D-diagram eftersom en tredje axel för djup inte används.

 • Staplat fraktionsytediagram     Visar trenden för hur mycket procent varje värde bidrar över tid eller andra kategoridata. Ett staplat fraktionsytediagram i 3D visas på samma sätt, men här används 3D-perspektivet. 3D-perspektivet är inte ett äkta 3D-diagram eftersom en tredje axel för djup inte används.

diagram, börskurs

Information som är ordnad i kolumner och rader i en speciell ordning på ett Excel-blad kan ritas upp i ett börskursdiagram.

Precis som namnet antyder används börskursdiagram främst för att illustrera förändringar i aktiekurser. Den här diagramtypen kan även användas för vetenskapliga data. Du kan till exempel använda börskursdiagram för att påvisa fluktuationer i dags- och årstemperaturer.

Börskursdiagram har följande undertyper:

 • Högsta-lägsta-sista börskursdiagram av typen     Visar aktiekurser. Tre serier med värden i rätt ordning krävs: högsta, lägsta och sista.

 • Börskursdiagrammet första-högsta-lägsta-sista     Kräver fyra serier med värden i rätt ordning: öppna, högsta, lägsta och sista.

 • Börskursdiagram av typen volym-högsta-lägsta-sista     Kräver fyra serier med värden i rätt ordning: volym, högsta, lägsta och sista. Den mäter volym med hjälp av två värdeaxlar: en för de kolumner som mäter volym och en annan för aktiekurserna.

 • Börskursdiagram av typen volym-första-högsta-lägsta-sista     Kräver fem serier med värden i rätt ordning: volym, öppna, högsta, lägsta och sista.

diagram, funktionsyta

Data som är ordnade i kolumner och rader i ett Excel-blad kan ritas i ett funktionsytediagram. Färger och mönster anger områden inom samma intervall med värden, som på en topografisk karta.

Ett funktionsytediagram används för att hitta optimala kombinationer mellan två datauppsättningar.

Funktionsytediagram har följande undertyper:

 • 3D-funktionsytediagram     Visar trender med värden i två dimensioner i en kontinuerlig kurva. Färgbanden i diagrammet representerar inte dataserier. De representerar skillnaden mellan värdena. Det här diagrammet visar informationen i en 3D-vy, som kan liknas vid en gummiduk som sträcks ut över ett 3D-stapeldiagram. Det används vanligtvis för att visa relationer mellan stora mängder data som annars skulle kunna vara svåra att se.

 • 3D-funktionsytediagram med stålram     Visar endast linjer. Ett 3D-funktionsytediagram med stålram är inte lätt att läsa av, men det är användbart när du vill rita upp stora datauppsättningar.

 • Konturdiagram     Funktionsytor sedda ovanifrån och liknar tvådimensionella topografiska kartor. I ett konturdiagram representeras olika värdeområden av färgade band. Linjerna i ett konturdiagram ansluter interpolerade punkter med samma värde.

 • Stålramskontursdiagram     Ytdiagram som visas ovanifrån. När det inte finns några färgband på ytan visas bara linjerna i stålramen. Diagram med stålramskontur kan vara svåra att läsa av, så du kanske vill använda ett 3D-ytdiagram istället.

diagram, polär

I ett polärdiagram har varje kategori sin egen värdeaxel som strålar ut från mittpunkten. Linjerna kopplar samman alla värden i samma serie.

Använd polärdiagram för att jämföra aggregerade värden för flera dataserier.

Polärdiagram har följande undertyper:

 • Polärdiagram     Visar förändringar i värden i relation till en central punkt.

 • Polärdiagram med brytpunkter    Visar förändringar i värden i relation till en central punkt med brytpunkter.

 • Fyllt polärdiagram     Visar förändringar i värden i relation till en central punkt och fyller ytan som täcks av en dataserie med färg.

Du kan använda en Map-diagram för att jämföra värden och visa kategorier över regioner. Använda den när du har regioner i dina data som länder, lägen, regioner eller postnummer.

Kartdiagram med värdedata i Excel Kartdiagram efter kategori i Excel

Mer information finns i Skapa en map-diagram.

Trattdiagram visar värden över flera faser i en process.

Trattdiagram som visar försäljningsförlopp, med faser i den första kolumnen och värden i andra

Normalt innehåller minska värdena gradvis, så att fälten så att den liknar en tratt. Mer information finns i Skapa ett trattdiagram.

Ett träddiagram ger en hierarkisk vy av dina data och ett enkelt sätt att jämföra olika nivåer av kategorisering. Ett träddiagram visar kategorier med färg och närhet och visa enkelt stora mängder data som är svåra med andra diagramtyper. Ett träddiagram kan ritas när det finns tomma celler i den hierarkiska strukturen och träddiagram är användbara för att jämföra proportioner i hierarkin.

Exempel på ett träddiagram i Office 2016 för Windows

Det finns inga diagramundertyper för träddiagram.

Mer information finns i Skapa ett träddiagram.

Ett solstrålediagram är idealisk för att visa hierarkiska data och kan ritas när det finns tomma celler i den hierarkiska strukturen. Varje nivå i hierarkin representeras av en ring eller en cirkel med innersta cirkel som upp i hierarkin. Ett solstrålediagram utan hierarkiska data (en nivå över kategorier) liknar ett ringdiagram. Ett solstrålediagram med flera nivåer av kategorier visas dock hur yttre ringar relaterade till inre ringar. Ett solstrålediagram är bäst vid visar hur en ring är uppdelat i dess bidragande delar.

Bild av ett solstrålediagram i Office 2016 för Windows

Det finns inga diagramundertyper för solstrålediagram.

Mer information finns i Skapa ett solstrålediagram.

Visar det ett vattenfallsdiagram totala din ekonomiska data när värden läggs till eller dras ifrån. Det är användbara för att förstå hur ett startvärde påverkas av en serie positiva och negativa värden. Kolumner som är färgkodat så att du kan snabbt se positiva jämfört med negativa tal.

Exempel på vattenfallsdiagram

Det finns inga diagramundertyper för vattenfallsdiagram.

Mer information finns i Skapa ett vattenfallsdiagram.

Data som ritats i ett histogram visar frekvenser i en fördelning. Varje kolumn i diagrammet kallas för ett fack, som kan ändras för att ytterligare analysera dina data.

Exempelhistogram

Typer av histogram

 • Histogram    Histogrammet visar fördelningen av dina data indelade i frekvensfack.

  Histogram i undertypsdiagrammet Histogram
 • Paretodiagram    Ett paretodiagram är ett sorterat histogram som innehåller både kolumner som sorteras i fallande ordning och en linje som representerar den ackumulerade totala procentsatsen.

  Paretodiagramsundertyp i tillgängliga histogram

Mer information finns för Histogram och Pareto -diagram.

Ett låd- och morrhårsdiagram visar fördelningen av data i kvartiler, där medelvärdet och avvikelserna markeras. Rutorna kan ha linjer som löper vertikalt, så kallade "morrhår". Dessa linjer anger variabilitet utanför de övre och nedre kvartilerna. Alla punkter utanför dessa linjer eller morrhår är att betrakta som avvikelser. Använd den här diagramtypen när det finns flera datauppsättningar som är knutna till varandra på ett eller annat sätt.

Exempel på låddiagram

Mer information finns i Skapa en ruta och morrhår diagram.

Det finns många typer av diagram där du kan visa data på sätt som är användbara för publiken. Här är några exempel på de vanligaste diagramtyperna och hur de kan användas.

diagram, stapel

Data som är ordnad i kolumner och rader på ett Excel-blad kan ritas i ett stapeldiagram. I stapeldiagram ordnas kategorier vanligtvis längs den vågräta axel och värden längs den lodräta axeln.

Stapeldiagram kan användas för att visa hur data ändras över tid eller för att visa jämförelser mellan objekt.

Stapeldiagrammen har följande undertyper:

 • Grupperat stapeldiagram     Jämför värden för olika kategorier. I ett grupperat stapeldiagram visas värdena i lodräta 2D-rektanglar. I en grupperad stapel i ett 3D-diagram visas data med hjälp av 3D-perspektiv.

 • Staplat stapeldiagram     Visar förhållandet mellan individuella element och helheten, och bidraget för varje värde jämförs med det totala värdet för olika kategorier. I ett staplat stapeldiagram visas värdena i staplade lodräta 2D-rektanglar. I ett staplat 3D-stapeldiagram visas data med hjälp av 3D-perspektiv. 3D-perspektivet är inte ett äkta 3D-diagram eftersom en tredje axel för djup inte används.

 • Staplat fraktionsstapeldiagram     Jämför hur mycket varje värde bidrar procentuellt till det totala värdet för olika kategorier. I ett staplat fraktionsstapeldiagram visas värdena i staplade lodräta 2D-rektanglar. I ett staplat fraktionsstapeldiagram i 3D visas data med hjälp av 3D-perspektiv. 3D-perspektivet är inte ett äkta 3D-diagram eftersom en tredje axel för djup inte används.

 • 3D-stapeldiagram     Har tre axlar som du kan ändra (en vågrät axel, en lodrät axel och en djupaxel). Datapunkter jämförs längs den vågräta axeln och djupaxeln.

 • Cylinder-, kon- och pyramiddiagram     Finns tillgängliga i samma grupperade, staplade, staplade fraktions- och 3D-diagramtyper som finns för rektangulära stapeldiagram. De visar och jämför data på samma sätt. Den enda skillnaden är att dessa diagramtyper visar cylindrar, koner och pyramider i stället för rektanglar.

diagram, linje

Data som är ordnade i kolumner och rader på ett Excel-blad kan ritas i ett linjediagram. Linjediagram kan användas för att visa kontinuerliga data över tiden mot en gemensam skala och de passar därför bra för att visa trender i data vid jämna intervaller. I ett linjediagram fördelas kategorierna jämnt längs den vågräta axeln och värdena längs den lodräta axeln.

Linjediagram fungerar bra om kategorietiketterna är text och representerar jämnt fördelade värden som månader, kvartal och räkenskapsår.

Linjediagrammen har följande undertyper:

 • Linjediagram med eller utan markörer     Visar trender över tid eller ordnade kategorier, särskilt när det finns många datapunkter och ordningen i vilken de presenteras är viktig. Om det finns många kategorier eller då värdena är approximerade ska du använda linjediagram utan markörer.

 • Staplat linjediagram med eller utan markörer     Visar trender för bidraget för varje värde över tid eller ordnade kategorier. Om det finns många kategorier eller om värdena är ungefärliga ska du använda ett staplat linjediagram utan markörer.

 • Staplat fraktionslinjediagram med eller utan brytpunkter     Visar trender över den procentenhet varje värde bidrar med över tid eller ordnade kategorier. Om det finns många kategorier eller då värdena är approximerade ska du använda ett staplat fraktionslinjediagram utan brytpunkter.

 • 3D-linjediagram    I 3D-linjediagram visas varje rad eller kolumn av data som en 3D-stapel. Ett 3D-linjediagram har en vågrät axel, en lodrät axel och en djupaxel som du kan ändra.

diagram, cirkel

Data som är ordnade i en kolumn eller rad i ett Excel-blad kan ritas i ett cirkeldiagram. Cirkeldiagram används för att illustrera storleken på posterna i en dataserie, i förhållande till sammanlagt antal poster. Datapunkterna i cirkeldiagrammet visas som antal procent av hela cirkeln.

Använd ett cirkeldiagram när du bara har en dataserie som du vill rita, ingen av de värden som du vill rita är negativa, när det finns få nollvärden som ska ritas, när du har färre än sju kategorier och när kategorierna representerar delar av hela cirkeln.

Cirkeldiagram har följande undertyper:

 • Cirkeldiagram     Visar varje värdes andel av helheten i 2D- eller 3D-format. Du kan manuellt dra ut sektorer som du vill framhäva ur diagrammet.

 • Cirkel av cirkel- och Stapel ur cirkel-diagram     Visar cirkeldiagram med användardefinierade värden som är hämtade från huvuddiagrammet och kombinerade i ett sekundärt cirkeldiagram eller i ett stapeldiagram. Dessa diagramtyper är användbara när du vill förtydliga små segment i huvuddiagrammet.

 • Uppdelat cirkeldiagram     Visar hur mycket varje värde bidrar med till totalen samtidigt som enskilda värden förtydligas. Uppdelade cirkeldiagram kan visas i 3D-format. Du kan ändra inställning för cirkeluppdelningen för alla segment och enskilda segment. Men du kan inte flytta segment i ett uppdelat cirkeldiagram manuellt.

diagram, liggande

Data som är ordnade i kolumner och rader i ett Excel-blad kan ritas i ett liggande diagram.

Använd liggande diagram om du vill visa jämförelser mellan enskilda element.

Liggande diagram har följande undertyper:

 • Grupperat liggande stapeldiagram     Jämför värden för olika kategorier. I ett grupperat liggande stapeldiagram är kategorierna vanligtvis ordnade längs den lodräta axeln och värdena längs den vågräta. Ett grupperat liggande stapeldiagram i 3D visar vågräta rektanglar i 3D-format. Data visas inte mot tre axlar.

 • Staplat liggande stapeldiagram     Visar förhållandet mellan individuella element och helheten. Ett staplat liggande stapeldiagram i 3D visar vågräta rektanglar i 3D-format. Data visas inte mot tre axlar.

 • Staplat liggande fraktionsstapeldiagram och staplat liggande fraktionsstapeldiagram i 3D     Jämför i procent hur mycket som varje värde bidrar med till totalen för alla kategorier. Ett staplat liggande fraktionsstapeldiagram i 3D visar vågräta rektanglar i 3D-format. Data visas inte mot tre axlar.

 • Vågrät cylinder-, kon- och pyramiddiagram     Finns tillgängliga för samma grupperade diagramtyper, staplade diagramtyper och staplade liggande fraktionsstapeldiagramtyper som finns för rektangulära liggande diagram. De visar och jämför data på samma sätt. Den enda skillnaden är att dessa diagramtyper visar cylindrar, koner och pyramider i stället för vågräta rektanglar.

diagramområde

Data som är ordnade i kolumner och rader i ett Excel-blad kan ritas i ett ytdiagram. Genom att visa summan för de uppritade värdena kan ett ytdiagram även visa relationen mellan delen och helheten.

Ytdiagram förstärker magnituden av förändringen över tiden och de kan användas för att dra uppmärksamheten till det totala värdet i en trend. Till exempel kan data som representerar vinst över en tidsperiod ritas upp i ett ytdiagram för att förstärka intrycket av den totala vinsten.

Ytdiagram har följande undertyper:

 • Ytdiagram     Visar värdetrenden över tid eller andra kategoridata. 3D-ytdiagram innehåller tre axlar (vågrät, lodrät och djup) som du kan ändra. Generellt sett är det bättre att använda ett linjediagram i stället för ett ytdiagram som inte är staplat, eftersom data från en serie kan döljas bakom data från en annan serie i ett sådant diagram.

 • Staplat ytdiagram     Visar trenden för hur mycket varje värde bidrar med över tid eller andra kategoridata. Ett staplat ytdiagram i 3D visas på samma sätt, men här används 3D-perspektivet. 3D-perspektivet är inte ett äkta 3D-diagram eftersom en tredje axel för djup inte används.

 • Staplat fraktionsytediagram     Visar trenden för hur mycket procent varje värde bidrar över tid eller andra kategoridata. Ett staplat fraktionsytediagram i 3D visas på samma sätt, men här används 3D-perspektivet. 3D-perspektivet är inte ett äkta 3D-diagram eftersom en tredje axel för djup inte används.

diagram, punkt

Data som är ordnade i kolumner och rader i ett Excel-blad kan ritas i ett punktdiagram. Ett punktdiagram har två värdeaxlar. I punktdiagrammet visas numeriska data längs den vågräta axeln (x-axeln) och andra värden längs den lodräta axeln (y-axeln). Dessa värden kombineras till en enskild datapunkt och visar dem med ojämna intervall eller kluster.

Med punktdiagram visas relationen mellan numeriska värden i flera dataserier eller som uppritade två grupper med nummer som en serie xy-koordinater. Punktdiagram används vanligtvis för att visa och jämföra numeriska värden, som exempelvis vetenskapliga data, statistiska data och mätdata.

Punktdiagram har följande undertyper:

 • Punktdiagram endast med brytpunkter     Jämför värdepar. Använd ett punktdiagram med brytpunkter, men utan linjer, om du har många datapunkter och när sammanbundna linjer skulle göra informationen svår att läsa. Du kan även använda den här diagramtypen när du inte behöver visa konnektivitet för datapunkterna.

 • Punktdiagram med utjämnade linjer och punktdiagram med utjämnade linjer och brytpunkter     Visar en utjämnad linje som sammanbinder datapunkterna. Utjämnade linjer kan visas med eller utan brytpunkter. Använd en utjämnad linje utan brytpunkter om du har många datapunkter.

 • Punktdiagram med raka linjer och punktdiagram med raka linjer och brytpunkter     Visar raka sammanbindande linjer mellan datapunkterna. Raka linjer kan visas med eller utan brytpunkter.

diagram, bubbla

Ett bubbeldiagram är ett slags punktdiagram där bubblans storlek motsvarar värdet av en tredje variabel.

Bubbeldiagram har följande undertyper:

 • Bubbeldiagram eller bubbeldiagram med 3D-effekt     Jämför uppsättningar av tre värden i stället för två. Det tredje värdet bestämmer storleken på bubbelmarkeringen. Du kan välja att visa bubblorna i 2D-format eller med en 3D-effekt.

diagram, börskurs

Information som är ordnad i kolumner och rader i en speciell ordning på ett Excel-blad kan ritas upp i ett börskursdiagram.

Precis som namnet antyder används börskursdiagram främst för att illustrera förändringar i aktiekurser. Den här diagramtypen kan även användas för vetenskapliga data. Du kan till exempel använda börskursdiagram för att påvisa fluktuationer i dags- och årstemperaturer.

Börskursdiagram har följande undertyper:

 • Börskursdiagram av typen Högsta-Lägsta-Sista     Illustrerar aktiekurser. Du måste ange tre värdeserier i rätt ordning: högsta, lägsta och sedan sista.

 • Börskursdiagram av typen Första-Högsta-Lägsta-Sista     Kräver fyra serier med värden i rätt ordning (första, högsta, lägsta och sista).

 • Börskursdiagram av typen Volym-Högsta-Lägsta-Sista     Kräver fyra serier med värden i rätt ordning (volym, högsta, lägsta och sista). Det används för att mäta volymen med hjälp av två värdeaxlar: en för de kolumner som mäter volymen och en annan för börskurserna.

 • Börskursdiagram av typen Volym-Första-Högsta-Lägsta-Sista     Kräver fem serier med värden i rätt ordning (volym, första, högsta, lägsta och sista).

diagram, funktionsyta

Data som är ordnade i kolumner och rader i ett Excel-blad kan ritas i ett funktionsytediagram. Färger och mönster anger områden inom samma intervall med värden, som på en topografisk karta.

Ett funktionsytediagram används för att hitta optimala kombinationer mellan två datauppsättningar.

Funktionsytediagram har följande undertyper:

 • 3D-funktionsytediagram     Visar trender med värden i två dimensioner i en kontinuerlig kurva. Färgbanden i diagrammet representerar inte dataserier. De representerar skillnaden mellan värdena. Det här diagrammet visar informationen i en 3D-vy, som kan liknas vid en gummiduk som sträcks ut över ett 3D-stapeldiagram. Det används vanligtvis för att visa relationer mellan stora mängder data som annars skulle kunna vara svåra att se.

 • 3D-funktionsytediagram med stålram     Visar endast linjer. Ett 3D-funktionsytediagram med stålram är inte lätt att läsa av, men det är användbart när du vill rita upp stora datauppsättningar.

 • Konturdiagram     Funktionsytor sedda ovanifrån och liknar tvådimensionella topografiska kartor. I ett konturdiagram representeras olika värdeområden av färgade band. Linjerna i ett konturdiagram ansluter interpolerade punkter med samma värde.

 • Stålramskontursdiagram     Ytdiagram som visas ovanifrån. När det inte finns några färgband på ytan visas bara linjerna i stålramen. Diagram med stålramskontur kan vara svåra att läsa av, så du kanske vill använda ett 3D-ytdiagram istället.

diagram, ring

Likt ett cirkeldiagram visar ringdiagram hur delar förhåller sig till helheten. Men det kan innehålla fler än en dataserie. Varje ring i ringdiagrammet representerar en dataserie.

Ringdiagram har följande undertyper:

 • Ringdiagram     Visar data i ringar, där varje ring representerar en dataserie. Om procent visas i dataetiketterna innebär varje ring 100 %.

 • Uppdelat ringdiagram     Visar hur mycket varje värde bidrar med till totalen samtidigt som enskilda värden förtydligas. Men de kan innehålla fler än en dataserie.

diagram, polär

I ett polärdiagram har varje kategori sin egen värdeaxel som strålar ut från mittpunkten. Linjerna kopplar samman alla värden i samma serie.

Använd polärdiagram för att jämföra aggregerade värden för flera dataserier.

Polärdiagram har följande undertyper:

 • Polärdiagram     Visar förändringar i värden i relation till en central punkt.

 • Fyllt polärdiagram     Visar förändringar i värden i relation till en central punkt och fyller ytan som täcks av en dataserie med färg.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Skapa ett diagram

Redigera data i ett diagram

Lägg till en sekundäraxel i ett diagram

Skapa ett organisationsschema.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×