Designa ett formulär så att det svarar på statusen för ett arbetsflöde

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan utforma Microsoft Office InfoPath-formulär för att visa specifika data som hör till den aktuella statusen för ett arbetsflöde. Du gör detta genom att utforma en formulärmall och använda regler som starta en åtgärd former baserat på status för arbetsflödet. Det här kan effektivisera processer som personer använder för att fylla i formulär.

I den här artikeln beskrivs hur du utformar en formulärmall för utgiftsrapport du vill visa olika vyer av formulärmallen, beroende på statusen för ett associerat arbetsflöde för godkännande. Exempelvis innan arbetsflödet startas visas en utgifter vy som innehåller en upprepande tabell där användare kan ange utgifter i formuläret. När sidan Arbetsflödesstatus är Pågår visas formuläret en sammanfattning av kostnaden vy som visar totala utgifter i varje kategori. När sidan Arbetsflödesstatus är slutförd kan visa formuläret slutförd vyn, vilket innefattar information om uppskattade återbetalning gånger.

Om du vill aktivera formulär så att de svarar på statusen på arbetsflöden måste du utföra uppgifter på Microsoft Office SharePoint Server 2007-webbplatsen eller Windows SharePoint Services 3.0-webbplatsen där formulären finns, samt uppgifter i InfoPath. På SharePoint-webbplatsen måste du skapa ett arbetsflöde och en innehållstyp för webbplatser och i InfoPath måste du lägga till en dataanslutning i en formulärmall, skapa en regel och publicera formulärmallen.

Obs!: I den här artikeln används ett exempelscenario där en formulärmall publiceras som en webbplatsinnehållstyp. Du kan även publicera en formulärmall på en delad nätverksplats eller skapa ett nytt dokumentbibliotek när du publicerar en formulärmall på en SharePoint-webbplats. Mer information om publicering av formulärmallar finns i avsnittet Se även.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Introduktion till hur du använder arbetsflöden i InfoPath-formulär

Kompatibilitetsfrågor

Innan du börjar

Steg 1: Lägga till ett arbetsflöde för godkännande i ett bibliotek

Steg 2: Lägga till en dataanslutning i en formulärmall

Steg 3: Lägga till en regel i en formulärmall så att en viss vy visas

Steg 4: Publicera en formulärmall som en webbplatsinnehållstyp

Steg 5: Lägga till en innehållstyp i ett dokumentbibliotek

Introduktion till hur du använder arbetsflöden i InfoPath-formulär

Arbetsflöden hjälper olika personer att samarbeta kring dokument och hantera projektuppgifter genom att implementera specifika affärsprocesser för dokument och objekt på en Microsoft Office SharePoint Server 2007-webbplats eller en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats. Arbetsflöden hjälper organisationer att följa konsekventa affärsprocesser och de förbättrar även organisationernas effektivitet och produktivitet genom att hantera de uppgifter och steg som är inbegripna i vissa affärsprocesser. Detta gör att de som utför dessa uppgifter kan koncentrera sig på att utföra arbetet i stället för på att hantera själva arbetsflödet.

Du kan aktivera ett InfoPath-formulär att visa specifika data som hör till den aktuella statusen för ett arbetsflöde. Du gör detta genom att utforma en formulärmall och använda regler som starta en åtgärd i formuläret baserat på status för arbetsflödet. Det här kan effektivisera processer som personer använder för att fylla i formulär. Du kan till exempel aktivera ett formulär för att visa en skrivskyddad vy när status för ett arbetsflöde är färdigt och data i formuläret bör därför inte ändras.

Arbetsflöden måste läggas till i en SharePoint-lista, ett SharePoint-bibliotek eller en SharePoint-innehållstyp om de ska bli tillgängliga för användning i InfoPath-formulärmallar. De tillgängliga arbetsflödena för en webbplats varierar också beroende på typ av webbplats och på om de anpassade arbetsflödena har skapats med hjälp av Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

I den här artikeln används arbetsflödet för godkännande för att illustrera hur arbetsflöden kan användas tillsammans med InfoPath-formulärmallar. Arbetsflödet för godkännande vidarebefordrar ett InfoPath-formulär som sparats i ett bibliotek till en grupp personer för godkännande. Som standard associeras godkännandearbetsflödet till innehållstypen Dokument och blir automatiskt tillgängligt i dokument- och formulärbibliotek.

Varje arbetsflöde definieras av distinkta status med beskrivande namn, till exempel Pågår. Namn för status varierar beroende på vilken typ av arbetsflöde. Till exempel ett arbetsflöde för godkännande, som är tillgänglig på servrar som körs med Microsoft Office SharePoint Server 2007 – innehåller en status för Pågående, Avbruten och slutförd. Status för en Trelägesarbetsflödet – som är tillgängliga i Windows SharePoint Services 3.0 – kan definieras av den person som lägger till arbetsflödet i ett bibliotek eller en lista, medan andra arbetsflöden använda standard status, till exempel i statusen anges tidigare. Även om beskrivande namn visas för användaren, representeras arbetsflöde status med hjälp av programmering av numeriska värden. Om du vill designa en formulärmall och svara på en specifik arbetsflödesstatus vet du det numeriska värdet för arbetsflödesstatus som du vill använda. Detta beror på att InfoPath använder det numeriska värdet av arbetsflödet för att starta en åtgärd, till exempel byta vy.

Som tidigare påpekats kan du aktivera en InfoPath-formulärmall så att den visar specifika data som motsvarar ett arbetsflödes aktuella status. Den här artikeln beskriver hur en formulärmall för en utgiftsrapport aktiveras så att den automatiskt visar en viss vy beroende på status i arbetsflödet, men du kan även anpassa arbetsflödet genom att lägga till ytterligare åtgärder. I stället för att aktivera formulär så att de visar en viss vy kan du exempelvis aktivera dem så att de visar ett dialogrutemeddelande med instruktioner. Och i stället för att använda arbetsflödet för godkännande kan du använda trelägesarbetsflödet.

Obs!: Om du aktiverar andra åtgärder än de som beskrivs i den här artikeln kan du behöva utföra ytterligare steg som bidrar till att säkerställa att formulärmallen fungerar korrekt med det arbetsflöde som du använder.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

Om du tänker skapa en webbläsarkompatibel formulärmall, kom då ihåg att dokumentets åtgärdsfält, som är synligt när man fyller i formulär i Microsoft Office-dokument (däribland InfoPath-formulär), inte är synligt i webbläsarkompatibla formulärmallar som användaren fyller i inuti en webbläsare. Du kan dock ändå använda webbläsarbaserade formulär med arbetsflöden. Om deltagare i arbetsflödet vill ändra arbetsflödesstatus för sådana formulär kan de använda dokumentbibliotekets inställningar. Mer information om hur man ändrar arbetsflödesinställningarna med hjälp av SharePoint-webbplatser finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Innan du börjar

Kontrollera följande innan du börjar utföra uppgifterna i den här artikeln:

 • Kontakta servergruppens administratör och bekräfta att arbetsflödet för godkännande är installerat och aktiverat för den SharePoint-webbplats som du tänker använda.

 • Kontrollera att du har lägst behörighetsnivå Design för SharePoint-webbplatsen. Den här behörighetsnivån krävs för att du ska kunna publicera en formulärmall och skapa ett arbetsflöde.

 • Skapa en formulärmall med två eller fler vyer och anpassa varje vy så att den visar den typ av data som är lämplig för varje status i arbetsflödet. Du kan exempelvis skrivskydda kontrollerna i den vy som du vill ska visas när arbetsflödet har slutförts.

 • Skapa ett dokument eller ett formulärbibliotek och kontrollera att biblioteket är inställt så att det tillåter flera innehållstyper.

Överst på sidan

Steg 1: Lägga till ett arbetsflöde för godkännande i ett bibliotek

Det här exemplet koncentreras på godkännandearbetsflödet, men du kan använda en annan arbetsflödestyp om du vill det. Om du använder en annan arbetsflödestyp kan alternativen för det arbetsflödet skilja sig från dem som beskrivs i den här artikeln.

 1. Öppna det bibliotek som du vill lägga till ett arbetsflöde för.

 2. Klicka på inställningarna för den bibliotekstyp du öppnar på Inställningar-menyn.

  I ett dokumentbibliotek klickar du till exempel på Inställningar för dokumentbibliotek.

 3. Klicka på Arbetsflödesinställningar under Behörigheter och hantering.

 4. Klicka på Lägg till arbetsflöde.

 5. Klicka på Godkännande i avsnittet Arbetsflöde på sidan Lägg till arbetsflöde.

 6. Skriv ett unikt namn för arbetsflödet i avsnittet Namn.

  1. Ange en uppgiftslista som ska användas med detta arbetsflöde i avsnittet Uppgiftslista.

   Meddelanden: 

   • Du kan använda den standardinställda Uppgifter-listan eller skapa en ny lista. Om du använder den standardinställda Uppgifter-listan, kommer arbetsflödesdeltagare enkelt att kunna hitta och visa sina arbetsflödesuppgifter genom att använda Mina uppgifter-vyn över Uppgifter-listan.

   • Om uppgifterna för detta arbetsflöde medger insyn i känslig eller konfidentiell information som du vill hålla separat från den allmänna Uppgifter-listan, ska du skapa en ny uppgiftslista.

   • Om ditt företag planerar att skapa många arbetsflöden eller om arbetsflödena omfattar många uppgifter bör du skapa en ny uppgiftslista. I detta fall kan det vara lämpligt att skapa uppgiftslistor för varje arbetsflöde.

 7. I avsnittet Historiklista väljer du en historiklista som ska användas med detta arbetsflöde. I historiklistan visas alla de händelser som inträffar under varje instans av arbetsflödet.

  Du kan använda standardhistoriklistan eller skapa en ny. Om din organisation kommer att använda flera arbetsflöden kan du skapa en separat historiklista för varje arbetsflöde.

 8. Om du vill att arbetsflödet ska kunna startas manuellt markerar du kryssrutan Tillåt att det här arbetsflödet startas manuellt av en autentiserad användare med behörigheten Redigera objekt i avsnittet Startalternativ.

 9. Om du vill att det ska krävas ytterligare behörighet för att kunna starta arbetsflödet markerar du kryssrutan Kräv behörigheten Hantera listor för att starta arbetsflödet.

 10. Ange andra önskade alternativ, däribland när du vill att arbetsflödet ska starta, och klicka sedan på Nästa.

 11. På sidan Anpassa arbetsflöde anger du önskade alternativ, däribland hur uppgifter ska vidarebefordras, startvärdena för standardarbetsflödet samt hur arbetsflödet ska slutföras, och klickar sedan på OK.

  Ange alternativ i följande avsnitt. Du behöver inte ange alternativ i varje avsnitt:

  Arbetsflödesuppgifter

  Om du vill

  Gör du så här

  Tilldela uppgifter till alla deltagare samtidigt (parallellt arbetsflöde)

  Markera Alla deltagare samtidigt (parallellt).

  Tilldela uppgifter till en deltagare i taget, vilket kräver att en deltagare slutför en uppgift innan nästa deltagare tar emot en uppgift (seriellt arbetsflöde)

  Markera En deltagare i taget (seriellt).

  Tillåta att arbetsflödesdeltagare tilldelar om uppgifterna till andra personer

  Markera kryssrutan Tilldela om uppgiften till en annan person.

  Tillåta att arbetsflödesdeltagare begär en ändring i dokumentet eller objektet. Ändringen måste godkännas innan uppgiften slutförs.

  Markera kryssrutan Begära en ändring innan uppgiften slutförs.

  Standardstartvärden för arbetsflöde

  Om du vill

  Gör du så här

  Ange en standardlista över deltagare för alla instanser av detta arbetsflöde

  Skriv namnet på de deltagare som du vill ta med när arbetsflödet startar eller klicka på Godkännare och markera sedan personer och grupper från katalogtjänsten.

  Meddelanden: 

  • Avgränsa namnen med semikolon.

  • Om du har konfigurerat arbetsflödet som ett seriellt arbetsflöde lägger du till namnen på arbetsflödesdeltagarna i den ordning som du vill att uppgifterna ska tilldelas.

  Tilldela en enskild uppgift till grupper i stället för att tilldela varje gruppmedlem individuella uppgifter.

  Markera kryssrutan Tilldela en enskild uppgift till varje grupp som anges (utöka inte grupper).

  Tillåta att personer som startar arbetsflödet ändrar eller lägger till deltagare

  Markera kryssrutan Tillåt ändringar i deltagarlistan när arbetsflödet har startats.

  Ange ett standardmeddelande som visas med varje uppgift

  Skriv ett meddelande eller instruktioner i textrutan.

  Ange ett förfallodatum för parallella arbetsflöden

  Ange ett datum under Uppgifterna förfaller (parallellt).

  Ange hur lång tid arbetsflödesdeltagare ska ha på sig för att slutföra arbetsflödesuppgifter

  Ange en siffra under Ge varje person så här lång tid att slutföra sin uppgift (seriellt) och välj sedan dag/dagar eller vecka/veckor som tidsintervall.

  Ange en lista över personer som ska få aviseringar (inte aktivitetstilldelningar) när arbetsflödet har startats

  Ange namnet på de personer som du vill ska meddelas under Meddela andra, eller också kan du klicka på Kopia och välja personer och grupper från katalogtjänsten.

  Obs!: Avgränsa namnen med semikolon.

  Slutföra arbetsflödet

  Om du vill

  Gör du så här

  Ange att ett parallellt arbetsflöde slutförs när ett särskilt antal deltagare slutför sina uppgifter

  Markera kryssrutan Följande antal uppgifter är slutförda och skriv sedan ett nummer.

  Ange att ett arbetsflöde slutförs när dokumentet eller objektet avvisas

  Markera kryssrutan Dokument avvisas.

  Ange att ett arbetsflöde slutförs när dokumentet eller objektet ändras

  Markera kryssrutan Dokument ändras.

  Åtgärder när arbetsflödet har slutförts

  Om du vill

  Gör du så här

  Uppdatera godkännandestatus för ett dokument eller objekt när arbetsflödet har slutförts

  Markera kryssrutan Uppdatera godkännandestatus (använd det här arbetsflödet om du vill styra innehållsgodkännande).

  Meddelanden: 

  • Om du använder arbetsflödet för godkännande för att hantera innehållsgodkännande för ett bibliotek och markerade kryssrutan Starta det här arbetsflödet om du vill godkänna publiceringen av en huvudversion av ett objekt på sidan Lägg till arbetsflöde är den här kryssrutan markerad som standard.

  • Om du inte markerade kryssrutan Starta det här arbetsflödet om du vill godkänna publiceringen av en huvudversion av ett objekt på sidan Lägg till arbetsflöde eftersom du inte vill att det här arbetsflödet ska fungera som standardarbetsflöde för godkännande av innehåll i ett bibliotek kan du markera den här kryssrutan. Då görs det här arbetsflödet till ett sekundärt arbetsflöde för godkännande av innehåll, som vissa användare kan starta manuellt.

Överst på sidan

Steg 2: Lägga till en dataanslutning i en formulärmall

Anvisningarna nedan förklarar hur man lägger till en sekundär dataanslutning som frågar efter statusen för det arbetsflöde som du lade till i steg 1. Den här sekundära dataanslutningen tillhandahåller de data som aktiverar reglerna i formuläret så att vyerna kan växlas i enlighet med arbetsflödets status.

 1. Klicka på DataanslutningarVerktyg-menyn i InfoPath.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataanslutningar.

 3. Klicka på Skapa en ny anslutning för att i guiden Dataanslutning, sedan på Ta emot data och därefter på Nästa.

 4. Klicka på SharePoint-bibliotek eller -lista på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 5. Ange URL:en till SharePoint-webbplatsen på nästa sida i guiden.

 6. Klicka på namnet på det dokumentbibliotek där du i steg 1 lade till arbetsflödet för godkännande i listan Välj en lista eller ett bibliotek och klicka sedan på Nästa.

 7. På nästa sida i guiden går du till listan Markera fält och markerar kryssrutan bredvid namnet på det fält som motsvarar namnet på arbetsflödet.

  Det är inte säkert att namnet på fältet stämmer exakt överens med namnet på arbetsflödet. Om fältnamnet börjar med ett annat specialtecken än ett understreck eller en bokstav anpassas namnet på arbetsflödet i listan.

 8. Markera kryssrutan Inkludera data endast för det aktiva formuläret och klicka sedan på Nästa.

 9. Avmarkera kryssrutan Lagra en kopia av data i formulärmallen och klicka sedan på Nästa.

 10. Ange ett beskrivande namn för den här sekundära dataanslutningen i rutan Ange ett namn på dataanslutningen på nästa sida i guiden. Namnet visas sedan i listan Datakälla i åtgärdsfönstret Datakälla.

 11. Om du vill att frågan ska köras automatiskt när formuläret öppnas av en användare markerar du kryssrutan Hämta data automatiskt när formuläret öppnas.

 12. Klicka på Slutför på den sista sidan i guiden.

 13. Klicka på Stäng i dialogrutan Dataanslutningar.

Överst på sidan

Steg 3: Lägga till en regel i en formulärmall så att en viss vy visas

När du utformar en formulärmall kan du använda för att visa en dialogruta, värdet för ett fält automatiskt, skapa en fråga eller skicka formulärdata till en dataanslutning, växla vyer, eller öppna eller stänga ett formulär som svar på vissa händelser och villkor. Händelser kan innebära att ändra till ett visst fält eller en grupp i datakälla, klickar på en knapp, när ett upprepande avsnitt eller rad i en upprepande tabell eller inledande infogas eller skickas av ett formulär. Villkoren kan omfatta beräkningar, XPath-uttryck och användarroller. Villkor kan också innehålla om värdet för ett fält är tomt, är inom ett bestämt intervall, är lika med värde för ett annat fält eller börjar med eller innehåller vissa tecken.

I det här fallet skapar du en regel som växlar vy utifrån arbetsflödets status.

 1. Klicka på FormuläralternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Öppna och spara i listan Kategori.

 3. Klicka på Regler under Funktioner för Öppna.

 4. Klicka på Lägg till i dialogrutan Regler för att öppna formulär.

 5. Ange ett namn på regeln i rutan Namn.

  Skriv till exempel Växla vyer.

 6. Om du vill ange ett villkor för när regeln ska gälla klickar du på Ange villkor.

 7. Klicka på Markera ett fält eller en grupp i den första rutan under Tillämpa regeln när det här villkoret är uppfyllt.

 8. Klicka på namnet på den sekundära datakälla som du lade till i steg 2 i listan Datakälla och klicka sedan på OK.

 9. Klicka på namnet på det fält som motsvarar arbetsflödets status.

  Du kan behöva expandera mapparna i fönstret tills du ser det önskade fältet.

 10. Klicka på är lika med i den andra listan i dialogrutan Villkor.

 11. Klicka på Skriv in ett tal i den tredje listan och skriv sedan ett värde som motsvarar arbetsflödets status.

  Skriv till exempel 5 för en vy som visas när arbetsflödet är slutfört.

  Numeriska värden för status i arbetsflödet för godkännande

  Status

  Numeriskt värde

  Arbetar

  2

  Slutförd

  5

  Avbrutet

  15

  Godkänd

  16

  Icke godkänd

  17

  Meddelanden: 

  • De numeriska värdena för status i andra arbetsflöden kan variera.

  • Värdet för arbetsflödets status i InfoPath är skrivskyddat. Det innebär att du inte kan designa en formulärmall så att en användare manuellt kan ändra status på arbetsflödet genom att ange ett värde i en kontroll i själva formuläret.

 12. Klicka på OK.

 13. Klicka på Lägg till åtgärd i dialogrutan Regel.

 14. Klicka på Växla vyer under Åtgärd.

 15. Klicka på namnet på den vy som du vill ska visas när arbetsflödets status är detsamma som statusen för det här villkoret under Vy och klicka sedan på OK.

  Om du exempelvis skrev 2 i steg 11 klickar du på namnet på den vy som du vill ska visas när arbetsflödet status är lika med Pågår.

 16. Klicka på OK i dialogrutan Regel.

 17. Upprepa steg 4 till 16 om du vill skapa ytterligare regler som växlar till lämpliga vyer vid vart och ett av stegen i arbetsflödet.

Överst på sidan

Steg 4: Publicera en formulärmall som en webbplatsinnehållstyp

När du publicerar en formulärmall kan du antingen publicera den i ett dokumentbibliotek eller publicera den som en webbplatsinnehållstyp som kan användas i flera dokumentbibliotek i en webbplatssamling. Eftersom du redan har skapat ett dokumentbibliotek och tilldelat det ett arbetsflöde måste du publicera formulärmallen som en innehållstyp. Senare kan du associera formulärmallens webbplatsinnehållstyp till det bibliotek som du har skapat.

Förutom att publicera en formulärmall som en webbplatsinnehållstyp kan du även publicera en formulärmall på en delad nätverksplats eller skapa ett nytt dokumentbibliotek när du publicerar en formulärmall på en SharePoint-webbplats. Mer information om publicering av formulärmallar finns i avsnittet Se även.

 1. Klicka på Spara på Arkiv-menyn.

 2. I dialogrutan Spara som bläddrar du till den plats där du vill spara en formulärmall och klicka sedan på Spara.

 3. Du öppnar åtgärdsfönstret Kontrollera layout genom att klicka på Kontrollera layoutVerktyg-menyn.

 4. Om det finns fel angivna i åtgärdsfönstret Kontrollera layout korrigerar du felen och klickar sedan på Uppdatera om du vill kontrollera om felen fortfarande finns kvar.

 5. Klicka på PubliceraArkiv-menyn.

 6. Klicka på Till en SharePoint-server med eller utan InfoPath Forms Services i Publiceringsguiden och klicka sedan på Nästa.

 7. Ange platsen för den SharePoint-webbplats där du vill publicera formulärmallen på nästa sida i guiden i rutan Ange platsen för din SharePoint- eller InfoPath Forms Services-webbplats och klicka sedan på Nästa.

 8. Om du vill tillåta att användarna fyller i det här formuläret med hjälp av en webbläsare markerar du kryssrutan Aktivera formuläret så att det kan fyllas i med en webbläsare på nästa sida i guiden.

 9. Klicka på Webbplatsinnehållstyp (avancerat) och sedan på Nästa.

 10. Klicka på Skapa en ny innehållstyp på nästa sida i guiden.

 11. Klicka på Formulär i listan Basera innehållstypen på och klicka sedan på Nästa.

 12. Skriv ett namn och en beskrivning för den nya innehållstypen på nästa sida i guiden, och klicka sedan på Nästa.

 13. Ange SharePoint-webbplatsens sökväg i rutan Ange sökväg och filnamn för formulärmallen på nästa sidan i guiden, och klicka sedan på Bläddra.

 14. I dialogrutan Bläddra bläddrar du till den plats på servern där du vill publicera formulärmallen som en webbplatsinnehållstyp. Ange sedan namnet på formulärmallen i rutan Filnamn och klicka på Spara.

 15. Klicka på Nästa.

 16. Välj de fält i formulärmallen som ska visas som kolumner i dokumentbibliotekets standardvy.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Lägg till.

  2. Markera fältet som du vill lägga till som en kolumn i dokumentbiblioteket och gör sedan något av följande:

   • Skriv ett namn för kolumnen i rutan kolumnnamn.

   • Markera webbplatskolumnen i listan webbplatskolumngrupp och välj ett namn i listan kolumnnamn.

    Du kan definiera hur du vill visa fältet i dokumentbiblioteket genom att klicka på ett värde i listan med funktioner om du väljer ett upprepande fält att visa data i dokumentbiblioteket. Du kan välja om du vill visa det första värdet i fältet, det sista värdet i fältet eller antalet över alla förekomster av fältet eller om du vill sammanfoga alla värden.

  3. Klicka på OK.

 17. Klicka på Nästa.

 18. Kontrollera att informationen stämmer på nästa sida i guiden och klicka sedan på Publicera.

 19. Klicka på Stäng och kontrollera sedan att formulärmallen är en innehållstyp på SharePoint-webbplatsen.

  Hur gör jag?

  1. Öppna SharePoint-webbplatsen i en webbläsare.

  2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn i webbplatsens övre högra hörn.

  3. Klicka på webbplatsinnehållstyper under gallerier i Webbplatsinställningar.

   Formulärmallen ska stå under InfoPath innehållstyper i Galleriet för innehållstyper webbplats.

Överst på sidan

Steg 5: Lägga till en innehållstyp i ett dokumentbibliotek

Innehållstyper som gör det möjligt för organisationer att ordna, hantera och hantera innehåll effektivare över en webbplatssamling. Genom att definiera innehållstyper för specifika typer av dokument, en organisation se till att var och en av dessa grupper av innehåll hanteras mer effektivt. Du kan konfigurera en lista eller ett bibliotek ska innehålla objekt av flera objekttyper eller dokumenttyper genom att lägga till innehållstyper i listan eller biblioteket.

Obs!: För att kunna lägga till innehållstyper i en lista eller ett bibliotek måste du har lägst behörighetsnivån Design för listan eller biblioteket.

Kontrollera att biblioteket är konfigurerat så att det tillåter flera olika innehållstyper innan du börjar.

Tillåta flera innehållstyper

 1. Klicka på Inställningar för dokumentbibliotekInställningar-menyn.

 2. Klicka på Avancerade inställningar under Allmänna inställningar.

 3. Välj Ja i avsnittet Innehållstyper om du vill tillåta flera innehållstyper och klicka sedan på OK.

 1. Om listan eller biblioteket inte redan är öppen klickar du på listans eller bibliotekets namn i Snabbstart.

  Obs!: Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på listans eller bibliotekets namn.

 2. Klicka på Inställningar för dokumentbibliotekInställningar-menyn.

 3. Klicka på Lägg till från befintliga webbplatsinnehållstyper under Innehållstyper.

 4. Markera den grupp av webbplatsinnehållstyper som du vill välja bland från listan Välj webbplatsinnehållstyper från i avsnittet Välj innehållstyper.

 5. Klicka på önskad innehållstyp i listan Tillgängliga webbplatsinnehållstyper och klicka sedan på Lägg till så att den valda innehållstypen flyttas till listan Innehållstyper som ska läggas till.

 6. Upprepa steg 4 och 5 om du vill lägga till fler innehållstyper och klicka sedan på OK.

När en användare skapar ett nytt formulär i det här biblioteket kommer formulärvyn nu att visas enligt arbetsflödets status.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×