Designa en formulärmall som baseras på en webbtjänst

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan designa en formulärmall som fungerar tillsammans med en webbtjänst om du vill fråga efter data, skicka data eller både fråga efter och skicka data.

Artikelinnehåll

Översikt

Att tänka på kompatibilitet

Innan du börjar

Designa en formulärmall med anslutningen till en fråga

Designa en formulärmall med en skicka-dataanslutning

Designa en formulärmall med query och skicka dataanslutningar

Översikt

Ett formulär kan ha en primär dataanslutning som kallas huvuddataanslutning och en eller flera sekundära dataanslutningar. Beroende på syftet med formuläret kan data hämtas från eller skickas till en extern datakälla, exempelvis en Microsoft SQL Server-databas eller en webbtjänst, via dataanslutningen.

När du utformar en formulärmall som baseras på en webbtjänst kan du välja att konfigurera en formulärmall så att formulär som baseras på mallen ska få data från, skicka data till, eller skicka och ta emot data till och från en webbtjänst. Om du utformar en formulärmall och om formuläret ska ta emot data från en webbtjänst skapas Microsoft Office InfoPath anslutningen till en fråga som huvudsakliga dataanslutningen för formuläret. Baserat på den dataanslutningen, skapas en huvudsakliga datakälla med frågefält, datafält och grupper som baseras på XML-schema av webbtjänsten. Frågefält innehåller data som webbtjänsten används för att bestämma vad som ska skickas till formuläret. När den huvudsakliga dataanslutningen används i formulär som baseras på formulärmallen skapas en fråga med hjälp av informationen i fälten fråga. InfoPath skickar sedan frågan via dataanslutning fråga till webbtjänsten. Webbtjänsten returnerar resultatet av frågan till formuläret via dataanslutning fråga.

Eftersom datastrukturen för fråge- och datafälten måste matcha lagringsstrukturen i webbtjänsten kan du inte ändra befintliga fält eller grupper i huvuddatakällan. Du kan endast lägga till fält och grupper i huvuddatakällans rotgrupp. Länkar till mer information om datakällor finns i avsnittet Se även.

När du utformar en formulärmall så att du kan skicka data till en webbtjänst skapas en dataanslutning för sändning i InfoPath i formulärets huvuddataanslutning. Användarna kan då skicka informationen i formulären till webbtjänsten. I formuläret läggs dessutom kommandot Skicka till på Arkiv-menyn och i verktygsfältet Standard aktiveras knappen Skicka. Du kan även anpassa sändningsalternativ för formulären. När du skapar dataanslutningen för sändning fastställer InfoPath vilka parametrar i webbtjänsten som är tillgängliga för mottagning av data. Utifrån denna information kan du ange från vilka fält du vill skicka information till webbtjänsten.

Om du designar en formulärmall för att både skicka data till och ta emot data från webbtjänsten skapas såväl en frågedataanslutning som en dataanslutning för sändning i InfoPath.

Följande standarder används i InfoPath vid kommunikation med webbtjänster:

 • SOAP (Simple Object Access Protocol)    SOAP är kommunikationsprotokollet för de XML-meddelanden som används vid kommunikationen med webbtjänsten.

 • WSDL (Web Services Description Language)    WSDL är en standard för XML-scheman som används för att beskriva plats, kommunikationsprotokoll och gränssnitt i en webbtjänst. InfoPath kan endast användas tillsammans med webbtjänster som har denna typ av kodning.

 • UDDI (Universal Description Discovery and Integration)    UDDI är en katalogtjänst som beskriver webbtjänster som erbjuds av företag.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

Du kan inte konfigurera en dataanslutning för sändning i en webbläsarkompatibel formulärmall så att användarna kan skicka ändringsinformation tillsammans med sina formulärdata till en webbtjänst för Microsoft ADO.NET DataSet-objekt. Ändringsinformationen består av ändringar som användaren gör i data som redan har lagrats i databasen. Användaren ansluts till databasen via webbtjänsten. Med hjälp av ändringsinformationen avgör ADO.NET hur data i databasen ska uppdateras. Fråga webbtjänstadministratören om ändringsinformation krävs när webbtjänsten ska uppdatera databasen. Om så är fallet måste du skapa en formulärmall vars formulär endast kan fyllas i med hjälp av InfoPath.

Överst på sidan

Innan du börjar

Om du vill designa en formulärmall som baseras på en webbtjänst måste du be webbtjänstens administratör att göra följande:

 • Informera dig om var webbtjänsten finns.

 • Verifiera att webbtjänsten använder Document Literal-kodning. InfoPath kan endast användas tillsammans med webbtjänster som har denna typ av kodning.

 • Ange namnet på den webbtjänståtgärd som skickar data till eller tar emot data från formulär som baseras på formulärmallen.

Överst på sidan

Designa en formulärmall med en frågedataanslutning

Om du vill designa en formulärmall med en frågedataanslutning måste du göra följande:

 1. Skapa formulärmallen    När du skapar en formulärmall som kan ta emot data från en webbtjänst skapas en frågedataanslutning mellan webbtjänsten och mallens formulär automatiskt som huvuddataanslutning i InfoPath. Dessutom skapas huvuddatakällan för formulärmallen.

 2. Lägga till en eller flera kontroller för att visa frågeresultatet    Du kan lägga till en kontroll i en formulärmall och kopplar kontrollen till ett fält i den huvudsakliga datakällan så att användare kan se och redigera data i fälten i den huvudsakliga datakällan när de öppnar formuläret.

Steg 1: Skapa formulärmallen

 1. På menyn Arkiv klickar du på Designa en formulärmall.

 2. Klicka på Formulärmall under Designa ett nytt i dialogrutan Designa en formulärmall.

 3. Klicka på Webbtjänst i listan Baserat på.

 4. Om du skapar en webbläsarkompatibel formulärmall markerar du kryssrutan Aktivera endast webbläsarkompatibla funktioner.

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på Ta emot data i guiden Dataanslutning och klicka på Nästa.

 7. Ange webbtjänstens plats på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

  Om du vill söka efter en webbtjänst med hjälp av en Universal Description Discovery and Integration (UDDI) Klicka på Sök i UDDI, ange URL-Adressen för den UDDI-server som du vill söka, ange om du vill söka efter leverantör eller en tjänst som tillhandahålls anger du ett sökord och klicka sedan på Sök. Webbtjänster som matchar dina sökord visas i listan Sökresultat. Markera den webbtjänst som du vill använda och klicka sedan på OK.

 8. Klicka på den webbtjänståtgärd som ska returnera data till formuläret i listan Välj en åtgärd och sedan på Nästa.

 9. Om guiden Dataanslutning upptäcker ett okänt element i webbtjänstens schema kan du på nästa sida i guiden behöva ange exempelvärden för parametrarna för att avgöra vilka fält eller grupper som ska läggas till i huvuddatakällan.

  Hur gör jag?

  1. Markera en parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Ange exempelvärde.

  2. Skriv ett värde att dina användare kan använda för det här fältet och klicka sedan på OK i rutan exempelvärde.

  3. Upprepa dessa steg för varje parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Nästa.

  Teknisk information

  När du konfigurerar en dataanslutning till en webbtjänst i guiden Dataanslutning Microsoft Office InfoPath ansluter till webbtjänsten och begär Web Service WSDL Description Language ()-fil. WSDL-filen innehåller schema som används av webbtjänsten. Webbtjänsten svarar på begäran genom att skicka den här filen till InfoPath. InfoPath använder informationen i den här filen för att lägga till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan i formulärmallen. Om InfoPath hittar en Okänd elementtyp i WSDL-filen är InfoPath används exempeldata som används för att fastställa definition av typen okänt element och lägger sedan till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan.

 10. Om webbtjänsten tar emot ändringsinformation kan du på nästa sida i guiden välja om du vill inkludera ändringsinformationen i datafrågan. I de flesta fall låter du kryssrutan Inkludera ändringsinformation när data skickas vara markerad och klickar på Nästa. Om du inte vill inkludera ändringsinformation avmarkerar du kryssrutan Inkludera ändringsinformation när data skickas innan du klickar på Nästa.

  Den här kryssrutan inaktiveras när du utformar webbläsarkompatibla formulärmallar.

  Teknisk information

  Den här sidan i guiden visas endast om WSDL-filen (Web Services Description Language) för webbtjänsten anger att webbtjänsten returnerar ett Microsoft ADO.NET DataSet-objekt.

 11. Skriv ett namn på dataanslutningen på nästa sida i guiden.

 12. Kontrollera att informationen i avsnittet Sammanfattning stämmer och klicka sedan på Slutför.

Steg 2: Lägga till en eller flera kontroller för att visa frågeresultatet

 1. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 2. Dra en kontroll till formulärmallen.

 3. Markera den grupp eller ett fält som du vill binda kontrollen till i dialogrutan Bindning för kontrollen.

Överst på sidan

Designa en formulärmall med en dataanslutning för sändning

Om du vill designa ett formulär med en dataanslutning för sändning måste du göra följande:

 1. Skapa formulärmallen    När du skapar en formulärmall från vilken data ska skickas till en webbtjänst skapas en dataanslutning för sändning mellan webbtjänsten och mallens formulär automatiskt som huvuddataanslutning i InfoPath. Dessutom skapas formulärmallens huvuddatakälla.

 2. Lägga till en eller flera controlsand binda dem till grupper eller fält, eller ange egenskaper för kontrollen att visa data i ett fält    Du kan lägga till kontroller i en formulärmall och binda kontrollerna till fält i den huvudsakliga datakällan om du vill tillåta användare att redigera informationen i fälten i den huvudsakliga datakällan.

 3. Konfigurera sändningsalternativ    Du kan konfigurera vilka data som ska skickas till webbtjänsten och olika sändningsalternativ för formuläret.

Steg 1: Skapa formulärmallen

 1. På menyn Arkiv klickar du på Designa en formulärmall.

 2. Klicka på Formulärmall under Designa ett nytt i dialogrutan Designa en formulärmall.

 3. Klicka på Webbtjänst i listan Baserat på.

 4. Om du skapar en webbläsarkompatibel formulärmall markerar du kryssrutan Aktivera endast webbläsarkompatibla funktioner.

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på Skicka data i guiden Dataanslutning och klicka sedan på Nästa.

 7. Ange webbtjänsten dit användarna ska skicka sina data på nästa sida i guiden. Klicka sedan på Nästa.

  Om du vill söka efter en webbtjänst med hjälp av en Universal Description Discovery and Integration (UDDI) Klicka på Sök i UDDI, ange URL-Adressen för den UDDI-server som du vill söka, ange om du vill söka efter leverantör eller en tjänst som tillhandahålls anger du ett sökord och klicka sedan på Sök. Webbtjänster som matchar dina sökord visas i listan Sökresultat. Markera den webbtjänst som du vill använda och klicka sedan på OK.

 8. Klicka på Nästa.

 9. Klicka på den webbtjänståtgärd som tar hand om dina skickade data i listan Välj en åtgärd och sedan på Nästa.

 10. Skriv ett namn på dataanslutningen på nästa sida i guiden.

 11. Kontrollera att informationen i avsnittet Sammanfattning är korrekt och klicka sedan på Slutför.

Steg 2: Lägga till en eller flera kontroller och binda till grupper eller fält

 1. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 2. Dra en kontroll till formulärmallen.

 3. Markera den grupp eller ett fält som du vill binda kontrollen till i dialogrutan Bindning för kontrollen.

 4. Upprepa steg 2 och 3 för andra kontroller som du vill lägga till en formulärmall.

Steg 3: Konfigurera sändningsalternativ

 1. Välj DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på dataanslutningen för sändning i dialogrutan Dataanslutningar och klicka sedan på Ändra.

 3. Klicka på Nästa två gånger i guiden Dataanslutning.

 4. Gör något av följande på nästa sida i guiden om du vill välja vilka data i formuläret som ska skickas för varje parameter i webbtjänsten:

  Skicka data i ett fält eller en grupp

  1. Klicka i listan Parametrar på en webbtjänstparameter som ska ta emot data från formuläret.

  2. Klicka på Fält eller grupp under Parameteralternativ.

  3. Klicka på Ändra Bild av knapp .

  4. Klicka på det fält eller den grupp vars datavärde du vill skicka i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

  5. Klicka på Endast textelement och underordnade element i rutan Inkludera om du bara vill skicka data i det här fältet och de underordnade elementen i fältet eller gruppen, eller klicka på XML-underträd, inklusive markerat element om du vill skicka fältnamnet, data i fältet och de underordnade fälten i den valda gruppen eller fältet.

  Skicka alla data i formuläret

  1. Klicka i listan Parametrar på en webbtjänstparameter som ska ta emot data från formuläret.

  2. Klicka på hela formuläret (XML-dokument, inklusive bearbetningsinstruktioner) under parameteralternativ.

  Skicka data som en sträng

  1. Klicka i listan Parametrar på en webbtjänstparameter som ska ta emot data från formuläret.

  2. Klicka på hela formuläret (XML-dokument, inklusive bearbetningsinstruktioner) under parameteralternativ.

  3. Markera kryssrutan Skicka data som en sträng.

   Obs!: Vanligtvis ska du markera den här kryssrutan när du vill skicka digitalt signerade data. I de flesta fall ska du avmarkera den.

  Teknisk information om ADO.NET DataSet objekt

  Om webbtjänsten kräver ett ADO.NET DataSet-objekt, väljer du en DataSet-nod när du konfigurerar den här dataanslutningen. Om du använder någon annan typ av nod för dataanslutningen till en webbtjänst som kräver ActiveX Data Objects (ADO) dataset-objekt, misslyckas sändningen.

 5. Klicka på Nästa.

 6. Klicka på Slutför.

 7. Klicka på Stäng.

 8. Klicka på SändningsalternativVerktyg-menyn.

  1. Skriv det nya namnet i rutan Beskrivning i dialogrutan Sändningsalternativ om du vill byta namn på knappen Skicka som visas i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka som visas på Arkiv-menyn när användare fyller i formuläret.

   Om du vill tilldela ett kortkommando till den här knappen och kommandot skriver du ett et-tecken (&) före det tecken som du vill använda som ett kortkommando. Skriv till exempel om du vill koppla ALT + B som kortkommandot för Skicka-knapp och kommandot Su & cka.

 9. Om du inte vill att andra ska använda kommandot Skicka eller Skicka-knapp i verktygsfältet Standard när de fyller i formuläret avmarkerar du kryssrutan Visa menyalternativet Skicka och knappen Skicka.

  1. Som standard när användaren skickar ett formulär InfoPath behåller formuläret öppet och visar ett meddelande för att ange om formuläret har skickats. Om du vill ändra standardbeteendet, klicka på Avancerat och gör sedan något av följande:

   1. Om du vill stänga formuläret eller skapa ett nytt tomt formulär när användaren anger en färdigt formulär, klickar du på det alternativ som du vill använda i listan när du skickar.

   2. Markera kryssrutan Använd anpassade meddelanden om du vill skapa ett anpassat meddelande som anger om formuläret skickades och Skriv dina meddelanden i rutorna på lyckade och misslyckade.

    Använda ett meddelande i rutan på fel för att informera användarna vad kan jag göra om de inte kan skicka sina formulär. Du kan till exempel föreslå att användare spara sina formulär och kontakta någon ytterligare anvisningar.

   3. Om du inte vill visa ett meddelande när användaren skickar ett formulär avmarkerar du kryssrutan Visa lyckade och misslyckade meddelanden.

Överst på sidan

Designa en formulärmall med både en frågedataanslutning och en dataanslutning för sändning

Om du vill designa en formulärmall med både en frågedataanslutning och en dataanslutning för sändning måste du göra följande:

 1. Skapa formulärmallen    När du skapar en formulärmall med vilken du både vill hämta data från och skicka data till en webbtjänst skapas en frågedataanslutning och en dataanslutning för sändning mellan formulärmallen och webbtjänsten automatiskt som huvuddataanslutning i InfoPath. Dessutom skapas formulärmallens huvuddatakälla.

 2. Lägga till en kontroll och binda den till ett fält så att data visas i fältet    Om du vill att användare ska kunna se och redigera data i huvuddatakällans fält lägger du till kontroller i formulärmallen och binder dem till fälten i huvuddatakällan.

 3. Konfigurera sändningsalternativ    Du kan konfigurera vilka data som ska skickas till webbtjänsten och olika sändningsalternativ för formuläret.

Steg 1: Skapa formulärmallen

 1. På menyn Arkiv klickar du på Designa en formulärmall.

 2. Klicka på Formulärmall under Designa ett nytt i dialogrutan Designa ett formulär.

 3. Klicka på Webbtjänst i listan Baserat på.

 4. Om du skapar en webbläsarkompatibel formulärmall markerar du kryssrutan Aktivera endast webbläsarkompatibla funktioner.

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på Ta emot och skicka data i guiden Dataanslutning och klicka på Nästa.

 7. Ange platsen för den webbtjänståtgärd som skickar data till formulärmallen på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

  Om du vill söka efter en webbtjänst med hjälp av en Universal Description Discovery and Integration (UDDI) Klicka på Sök i UDDI, ange URL-Adressen för den UDDI-server som du vill söka, ange om du vill söka efter leverantör eller en tjänst som tillhandahålls anger du ett sökord och klicka sedan på Sök. Webbtjänster som matchar dina sökord visas i listan Sökresultat. Markera den webbtjänst som du vill använda och klicka sedan på OK.

 8. Klicka på den webbtjänståtgärd som ska returnera data till formuläret i listan Välj en åtgärd och sedan på Nästa.

 9. Om guiden Dataanslutning upptäcker ett okänt element i webbtjänstens schema kan du på nästa sida i guiden behöva ange exempelvärden för parametrarna för att avgöra vilka fält eller grupper som ska läggas till i huvuddatakällan.

  Hur gör jag?

  1. Markera en parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Ange exempelvärde.

  2. Skriv ett värde att dina användare kan använda för det här fältet och klicka sedan på OK i rutan exempelvärde.

  3. Upprepa dessa steg för varje parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Nästa.

  Teknisk information

  När du konfigurerar en dataanslutning till en webbtjänst i guiden Dataanslutning Microsoft Office InfoPath ansluter till webbtjänsten och begär Web Service WSDL Description Language ()-fil. WSDL-filen innehåller schema som används av webbtjänsten. Webbtjänsten svarar på begäran genom att skicka den här filen till InfoPath. InfoPath använder informationen i den här filen för att lägga till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan i formulärmallen. Om InfoPath hittar en Okänd elementtyp i WSDL-filen är InfoPath används exempeldata som används för att fastställa definition av typen okänt element och lägger sedan till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan.

 10. Om webbtjänsten tar emot ändringsinformation kan du på nästa sida i guiden välja om du vill inkludera ändringsinformationen i datafrågan. I de flesta fall låter du kryssrutan Inkludera ändringsinformation när data skickas vara markerad och klickar på Nästa. Om du inte vill inkludera ändringsinformation klickar du på kryssrutan Inkludera ändringsinformation när data skickas så att den avmarkeras innan du klickar på Nästa.

  Den här kryssrutan inaktiveras när du utformar webbläsarkompatibla formulärmallar.

  Teknisk information

  Den här sidan i guiden visas endast om WSDL-filen (Web Services Description Language) för webbtjänsten anger att webbtjänsten returnerar ett ADO.NET DataSet-objekt.

 11. Skriv ett namn på frågedataanslutningen på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 12. Ange webbtjänsten dit användarna ska skicka sina formulär på nästa sida i guiden. Klicka sedan på Nästa.

  Om du vill söka efter en webbtjänst med hjälp av en Universal Description Discovery and Integration (UDDI) Klicka på Sök i UDDI, ange URL-Adressen för den UDDI-server som du vill söka, ange om du vill söka efter leverantör eller en tjänst som tillhandahålls anger du ett sökord och klicka sedan på Sök. Webbtjänster som matchar dina sökord visas i listan Sökresultat. Markera den webbtjänst som du vill använda och klicka sedan på OK.

 13. Klicka på den webbtjänståtgärd som tar emot skickade data i listan Välj en åtgärd och sedan på Nästa.

 14. Gör något av följande på nästa sida i guiden om du vill välja vilka data i formuläret som ska skickas för varje parameter i webbtjänsten:

  Skicka data i ett fält eller en grupp

  1. Klicka i listan Parametrar på en webbtjänstparameter som ska ta emot data från formuläret.

  2. Klicka på Fält eller grupp under Parameteralternativ.

  3. Klicka på Ändra Bild av knapp .

  4. Klicka på det fält eller den grupp vars datavärde du vill skicka i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

  5. Klicka på Endast textelement och underordnade element i rutan Inkludera om du bara vill skicka data i det här fältet och de underordnade elementen i fältet eller gruppen, eller klicka på XML-underträd, inklusive markerat element om du vill skicka fältnamnet, data i fältet och de underordnade fälten i den valda gruppen eller fältet.

  Skicka alla data i formuläret

  1. Klicka i listan Parametrar på en webbtjänstparameter som ska ta emot data från formuläret.

  2. Klicka på hela formuläret (XML-dokument, inklusive bearbetningsinstruktioner) under parameteralternativ.

  Skicka data som en sträng

  1. Klicka i listan Parametrar på en webbtjänstparameter som ska ta emot data från formuläret.

  2. Klicka på hela formuläret (XML-dokument, inklusive bearbetningsinstruktioner) under parameteralternativ.

  3. Markera kryssrutan Skicka data som en sträng.

   Vanligtvis ska du markera den här kryssrutan när du vill skicka digitalt signerade data. I de flesta fall ska du avmarkera den.

  Teknisk information om ADO.NET DataSet objekt

  Om webbtjänsten kräver ett ADO.NET DataSet-objekt väljer du en DataSet-nod när du konfigurerar den här dataanslutningen. Om du använder någon annan typ av nod för dataanslutningen till en webbtjänst som kräver ADO.NET DataSet, misslyckas sändningen.

 15. Klicka på Nästa.

 16. Ange ett namn på dataanslutningen för sändning på nästa sida i guiden och klicka sedan på Slutför.

Steg 2: Lägg till en kontroll och bind den till ett fält om du vill visa fältets data

 1. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 2. Dra en kontroll till formulärmallen.

 3. Markera det fält som du vill binda kontrollen till i dialogrutan Bindning för kontrollen.

Steg 3: Konfigurera sändningsalternativ

 1. Klicka på SändningsalternativVerktyg-menyn.

  1. Skriv det nya namnet i rutan Beskrivning i dialogrutan Sändningsalternativ om du vill byta namn på knappen Skicka som visas i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka som visas på Arkiv-menyn när användare fyller i formuläret.

   Om du vill tilldela ett kortkommando till den här knappen och kommandot skriver du ett et-tecken (&) före det tecken som du vill använda som ett kortkommando. Skriv till exempel om du vill koppla ALT + B som kortkommandot för Skicka-knapp och kommandot Su & cka.

 2. Om du inte vill att andra ska använda kommandot Skicka eller Skicka-knapp i verktygsfältet Standard när de fyller i formuläret avmarkerar du kryssrutan Visa menyalternativet Skicka och knappen Skicka.

  1. Som standard när användaren skickar ett formulär InfoPath behåller formuläret öppet och visar ett meddelande för att ange om formuläret har skickats. Om du vill ändra standardbeteendet, klicka på Avancerat och gör sedan något av följande:

   • Om du vill stänga formuläret eller skapa ett nytt tomt formulär när användaren anger en färdigt formulär, klickar du på det alternativ som du vill använda i listan när du skickar.

   • Markera kryssrutan Använd anpassade meddelanden om du vill skapa ett anpassat meddelande som anger om formuläret skickades och Skriv dina meddelanden i rutorna på lyckade och misslyckade.

    Använda ett meddelande i rutan på fel för att informera användarna vad kan jag göra om de inte kan skicka sina formulär. Du kan till exempel föreslå att användare spara sina formulär och kontakta någon ytterligare anvisningar.

   • Om du inte vill visa ett meddelande när användaren skickar ett formulär avmarkerar du kryssrutan Visa lyckade och misslyckade meddelanden.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×