Designa en formulärmall med hjälp av inställningar i ett dataanslutningsbibliotek

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Den här artikeln innehåller information om hur du designar en formulärmall utifrån inställningar som har lagrats i ett dataanslutningsbibliotek på en Microsoft Office SharePoint Server 2007-webbplats för hämtning och sändning av data.

Artikelinnehåll

Översikt

Innan du börjar

Designa en formulärmall med en frågedataanslutning

Designa en formulärmall med en dataanslutning för sändning

Översikt

En sekundär dataanslutning är en dataanslutning till en extern datakälla som du lägger till en egen formulärmall. Den här anslutningen skiljer sig från den huvudsakliga dataanslutningen som skapas när du utformar en formulärmall som utgår från en databas, webbtjänst eller inställningar i ett anslutningsbibliotek. Du kan lägga till en sekundär dataanslutning om du inte kan skapa en fråga eller skicka data via den huvudsakliga dataanslutningen.

Ett formulär kan ha en primär dataanslutning som kallas huvuddataanslutning och en eller flera sekundära dataanslutningar. Beroende på syftet med formuläret kan data hämtas från eller skickas till en extern datakälla, exempelvis en Microsoft SQL Server-databas eller en webbtjänst, via dataanslutningen.

Om du utformar flera formulärmallar med liknande dataanslutningar överväga att använda en dataanslutningsfil istället för att skapa en dataanslutning till en extern datakälla för varje formulärmall. Det här sättet måste du uppdatera endast en dataanslutningsfil när dataanslutningsinformationen ändras för en uppsättning relaterade formulärmallar. När du flyttar dina formulärmallar från ett testnätverk till ett nätverk, måste du uppdatera dataanslutningsinställningarna endast en gång i anslutningsbibliotek i stället för att uppdatera dataanslutning i varje formulärmall. När ett formulär som baseras på en formulärmall som använder en dataanslutningsfil använder dataanslutningen kan uppdateras dataanslutningen automatiskt med de nya inställningarna.

En dataanslutningsfil är en XML-fil med filnamnstillägget .xml eller .udcx skulle hämtas filen som innehåller anslutningsinformation för en annan extern datakälla. Den här filen är lagrad i ett dataanslutningsbibliotek på en server som kör Microsoft Office SharePoint Server 2007. En dataanslutningsfil har skapats av en utvecklare eller genom att konvertera en dataanslutning i en befintlig formulärmall till en dataanslutningsfil genom att klicka på knappen Konvertera i dialogrutan Dataanslutningar (Verktyg-menyn).

Fördelarna med att använda dataanslutningsfiler är följande:

 • Flera formulär kan använda samma dataanslutningsfil så inte behöver du skapa samma dataanslutning från grunden för varje formulärmall.

 • Om platsen eller inställningarna för den externa datakällan ändras behöver du endast uppdatera dataanslutningsfilen, inte varje enskilt formulär.

 • Dataanslutningsfilen kan innehålla alternativa autentiseringsinformation som kan användas av servern när en användare fyller i ett formulär med hjälp av en webbläsare.

 • Formulär som baseras på en webbläsarkompatibel formulärmall som är ifyllda i en webbläsare kan ansluta till servrar i en annan domän med dataanslutningar som använder dataanslutningsfiler.

Microsoft Office InfoPath används dataanslutningsfiler som följer Universal dataanslutning version 2.0 filformatet. Den här versionen är inbegriper version 1.0 filformatet används av Microsoft Office FrontPage och Microsoft Office Excel. InfoPath kan inte använda dataanslutningsfiler i version 1.0-format.

När du skapar en formulärmall som baseras på inställningarna i en dataanslutningsfil skapas en dataanslutning som baseras på sidan Inställningar i dataanslutningsbiblioteket i Microsoft Office InfoPath. Om dataanslutningsfilen innehåller inställningar för anslutningen till en fråga, skapas i formuläret huvudsakliga datakälla med frågefält, datafält och grupper som motsvarar hur data lagras i den externa datakällan som refereras till av inställningar i dataanslutningsfilen. Frågefält innehåller de data som används i den externa datakällan för att bestämma vad som ska skickas till formuläret. Resultatet av frågan placeras i datafält. Om du vill ge användarna möjlighet att skapa en fråga för den externa datakällan, läggs en Kör fråga-knapp i formulärmallen.

Eftersom datastrukturen för fråge- och datafälten måste matcha lagringsstrukturen i den externa datakällan kan du inte ändra befintliga fält eller grupper i huvuddatakällan. Du kan endast lägga till fält eller grupper i huvuddatakällans rotgrupp.

Om du använder inställningar för en dataanslutning för sändning aktiveras knappen Skicka i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn i formulär som baseras på den aktuella formulärmallen. Det gör att användare kan skicka informationen i sina formulär till den externa datakällan.

Överst på sidan

Innan du börjar

Om du vill designa en formulärmall som baseras på inställningarna i ett dataanslutningsbibliotek måste du begära följande informationen från administratören för dataanslutningsbiblioteket eller den person som skapade dataanslutningsfilen:

 • Platsen för Office SharePoint Server 2007-webbplatsen där anslutningsbiblioteket finns.

 • Namnet på den dataanslutningsfil som du vill använda.

Överst på sidan

Designa en formulärmall med en frågedataanslutning

Om du vill designa en formulärmall som baseras på en dataanslutningsfil med inställningar för en frågedataanslutning måste du göra följande:

 1. Designa formulärmallen som baseras på dataanslutningsfilen    Då skapas huvuddatakällan för formulärmallen med lämpliga fält och grupper utifrån inställningarna i dataanslutningsfilen.

 2. Lägga till en kontroll i formulärmallen som visar frågeresultatet    Om du vill att användarna ska kunna se information som har lagrats i fälten och grupperna i huvuddatakällan måste du lägga till en kontroll i formulärmallen och sedan binda kontrollen till ett frågefält eller ett datafält i huvuddatakällan.

Steg 1: Designa en formulärmall som baseras på dataanslutningsfilen

 1. Klicka på Designa en formulärmallArkiv-menyn.

 2. Klicka på Formulärmall under Designa ett nytt i dialogrutan Designa en formulärmall.

 3. Klicka på Anslutningsbibliotek i listan Baserat på.

 4. Om du designar en webbkompatibel formulärmall markerar du kryssrutan Aktivera endast webbläsarkompatibla funktioner.

 5. Klicka på OK.

 6. I listan Plats, i guiden Dataanslutning, klickar du på namnet på den plats på Office SharePoint Server 2007-servern där dataanslutningsbiblioteket finns.

  Lägg till platsen i listan

  1. Klicka på Hantera webbplatser.

  2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Hantera platser.

  3. I rutan URL anger du platsen för dataanslutningsbiblioteket.

  4. Skriv ett namn för dataanslutningsbiblioteket i rutan Visningsnamn. Det här namnet visas i platslistan i guiden Dataanslutning.

  5. Klicka på OK.

  6. Klicka på Stäng.

 7. Klicka på namnet på dataanslutningsbiblioteket så att en lista över samtliga dataanslutningsfiler visas, klicka på den dataanslutningsfil som du vill använda för den aktuella dataanslutningen och klicka sedan på Nästa.

 8. Om du valde en dataanslutningsfil med anslutningsinställningar till en webbtjänst kan du på nästa sida i guiden behöva ange exempelvärden för de olika parametrarna för att avgöra vilka fält eller grupper som ska läggas till i den sekundära datakällan.

  Hur gör jag?

  1. Markera en parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Ange exempelvärde.

  2. Skriv ett värde att dina användare kan använda för det här fältet och klicka sedan på OK i rutan exempelvärde.

  3. Upprepa dessa steg för varje parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Nästa.

  Teknisk information

  När du konfigurerar en dataanslutning till en webbtjänst i guiden Dataanslutning Microsoft Office InfoPath ansluter till webbtjänsten och begär Web Service WSDL Description Language ()-fil. WSDL-filen innehåller schema som används av webbtjänsten. Webbtjänsten svarar på begäran genom att skicka den här filen till InfoPath. InfoPath använder informationen i den här filen för att lägga till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan i formulärmallen. Om InfoPath hittar en Okänd elementtyp i WSDL-filen är InfoPath används exempeldata som används för att fastställa definition av typen okänt element och lägger sedan till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan.

 9. Om den externa datakälla som inställningarna refererar till returnerar ett Microsoft ADO.NET DataSet-objekt kan du på nästa sida i guiden välja om du vill inkludera ändringsinformation när användare skickar formulärdata. I de flesta fall låter du kryssrutan Inkludera ändringsinformation när data skickas vara markerad och klickar på Nästa. Om du inte vill inkludera ändringsinformation avmarkerar du kryssrutan Inkludera ändringsinformation när data skickas innan du klickar på Nästa.

  Teknisk information

  Den här sidan i guiden visas endast om inställningarna gäller för en webbtjänst och WSDL-filen (Web Service Description Language) anger att webbtjänsten returnerar ett ADO.NET DataSet-objekt.

 10. Skriv ett namn för dataanslutningen på nästa sida i guiden och klicka sedan på Slutför.

Steg 2: Lägg till en kontroll som visar data i fältet

 1. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 2. Dra en kontroll till formulärmallen.

 3. Markera det fält som du vill binda kontrollen till i dialogrutan Bindning för kontroll.

Överst på sidan

Designa en formulärmall med en dataanslutning för sändning

Om dataanslutningsfilen innehåller inställningar för en dataanslutning för sändning kan du konfigurera formulärmallen så att användarna kan skicka formulärdata via denna anslutning. När du gör det läggs knappen Skicka till i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn i formuläret. Du kan konfigurera sändningsalternativ för formuläret i dialogrutan Sändningsalternativ (på Verktyg-menyn). Sändningsalternativen konfigureras på samma sätt som när du designar en formulärmall som baseras på en databas eller en webbtjänst. Länkar till mer information om hur du designar formulärmallar för databaser och webbtjänster finns i avsnittet Se även.

 1. Klicka på Designa en formulärmallArkiv-menyn.

 2. Klicka på Formulärmall under Designa ny i dialogrutan Designa en formulärmall.

 3. Klicka på Anslutningsbibliotek i listan Baserat på.

 4. Om du designar en webbkompatibel formulärmall markerar du Aktivera endast webbläsarkompatibla funktioner.

 5. Klicka på OK.

 6. I listan Plats, i guiden Dataanslutning, klickar du på namnet på den plats på Office SharePoint Server 2007-servern där anslutningsbiblioteket finns.

  Lägg till platsen i listan

  1. Klicka på Hantera webbplatser.

  2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Hantera platser.

  3. I rutan URL anger du platsen för dataanslutningsbiblioteket.

  4. Skriv ett namn för dataanslutningsbiblioteket i rutan Visningsnamn. Det här namnet visas i platslistan i guiden Dataanslutning.

  5. Klicka på OK.

  6. Klicka på Stäng.

 7. Klicka på namnet på dataanslutningsbiblioteket så att en lista över samtliga dataanslutningsfiler visas, klicka på den dataanslutningsfil som du vill använda för den aktuella dataanslutningen och klicka sedan på Nästa.

 8. Om du valde en dataanslutningsfil med anslutningsinställningar till en webbtjänst kan du på nästa sida i guiden behöva ange exempelvärden för de olika parametrarna för att avgöra vilka fält eller grupper som ska läggas till i den sekundära datakällan.

  Hur gör jag?

  1. Markera en parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Ange exempelvärde.

  2. Skriv ett värde att dina användare kan använda för det här fältet och klicka sedan på OK i rutan exempelvärde.

  3. Upprepa dessa steg för varje parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Nästa.

  Teknisk information

  När du konfigurerar en dataanslutning till en webbtjänst i guiden Dataanslutning Microsoft Office InfoPath ansluter till webbtjänsten och begär Web Service WSDL Description Language ()-fil. WSDL-filen innehåller schema som används av webbtjänsten. Webbtjänsten svarar på begäran genom att skicka den här filen till InfoPath. InfoPath använder informationen i den här filen för att lägga till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan i formulärmallen. Om InfoPath hittar en Okänd elementtyp i WSDL-filen är InfoPath används exempeldata som används för att fastställa definition av typen okänt element och lägger sedan till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan.

 9. Ange ett beskrivande namn för dataanslutningen på nästa sida i guiden och klicka sedan på Slutför.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×