Designa en formulärmall för användning offline

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln

Förstå egenskaperna hos offlineformulär

Skapa en dataanslutning till en SQL-databas för användning offline

Skapa en dataanslutning till en Access-databas för användning offline

Skapa en dataanslutning för ett SharePoint-dokumentbibliotek för användning offline

Konfigurera datatillgänglighet

Avaktivera användning offline

Förstå egenskaperna hos offlineformulär

Du kanske behöver designa en formulärmall för Microsoft Office InfoPath som användare kan fylla i när deras datorer är frånkopplade från nätverket. Du kan exempelvis designa en formulärmall som en skadereglerare kan använda när han/hon är ute och undersöker en skadeanmälan. Formulärmallen innehåller sekundära dataanslutningar som erbjuder data till formuläret från en extern databas. Skaderegleraren behöver dessa data för att kunna fylla i formuläret. När han eller hon fortfarande är kvar på kontoret och uppkopplad till nätverket går det att skapa ett formulär baserat på den här formulärmallen och sedan spara den på datorn. Sedan kan han/hon öppna den och fylla i den utan att behöva vara uppkopplad. Efter återkomsten till kontoret går det sedan att skicka formuläret.

Som standard går det att använda ett formulär som är sparat på en dator utan att varar uppkopplad till en nätverksanslutning. När en användare skapar ett formulär baserat på formulärmallen hämtar och lagrar InfoPath en kopia av formulärmallen på användarens dator. När som helst när användaren öppnar ett formulär baserat på formulärmallen kontrollerar InfoPath först om det finns någon nätverksanslutning för datorn. Om det finns en nätverksanslutning kontrolleras platsen där formulärmallen hämtades för att avgöra om det finns en uppdaterad version av den. Om det finns en uppdaterad version uppdaterar InfoPath formulärmallen på användarens dator. Om det inte finns någon nätverksanslutning använder InfoPath den version av formulärmallen som finns lagrad på användarens dator.

När du vill designa en formulärmall för användning offline måste formulärmallen lagras på användarens dator och alla data som krävs av användaren för att fylla i formuläret, t.ex. alternativ i en listruta, måste vara tillgängligt för användaren även om datorn inte är uppkopplad till nätverket. Data i de här kontrollerna tillhandahålls via en sekundär dataanslutning till en extern datakälla. Denna data kan lagras i användarens dator, antingen som en formulärmall eller på en speciell lagringsplats som kallas för cacheminnet.

När du lägger till en sekundär dataanslutning till en formulärmall som söker data från en extern datakälla skickar InfoPath en fråga till den externa datakällan. Resultaten av frågan lagras sedan i formulärmallarna. När användaren skapar ett nytt formulär baserat på den här formulärmallen, blir data som har sparats till formulärmallen tillängligt för användaren.

När formuläret använder den här sekundära dataanslutningen för att uppdatera innehållet för en kontroll för en listruta eller kombinationsruta med senaste data från den externa datakällan lagras resultaten med InfoPath på en speciell lagringsplats som kallas cacheminnet, under förutsättning att datorn är ansluten till ett nätverk. InfoPath använder data i det här cacheminnet för att erbjuda data till de här kontrollerna.

Du kan göra något av följande för att göra data från en sekundär dataanslutning tillgänglig för dina användare, även om deras datorer inte är anslutna till nätverket:

 • Lagra data från den externa datakällan i formulärmallen.

 • Använd den sekundära dataanslutningen när formuläret öppnas.

Efter att du har konfigurerat den sekundära dataanslutningen för att arbeta när användarens dator är offline kan du även konfigurera formulärmallen för att hämta senaste data från den externa datakällan. Du kan konfigurera formulärmallen för att hämta senaste data (genom att begränsa tillgängligheten för befintliga data i formuläret till ett angivet antal dagar) och sedan lägga till en knapp för att hämta senaste data.

Lagra data i formulärmallen

Om du vill lagra data från en sekundär dataanslutning i en formulärmall markerar du kryssrutan Lagra en kopia av data i formulärmallen i Guiden Dataanslutning när du skapar en sekundär dataanslutning.

Dialogrutan för Guiden Dataanslutning

När du markerar den här kryssrutan använder InfoPath dataanslutningen för att hämta data från den externa datakällan. Sedan lagras data i formulärmallen. När en användare skapar ett formulär eller öppnar ett befintligt formulär baserat på din formulärmall, hämtas en kopia av formulärmallen, tillsammans med lagrade data, till användarens dator. Om användarens dator är ansluten till ett nätverk när formuläret skapas hämtar InfoPath data genom den externa dataanslutningen när som helst när formuläret använder dataanslutningen. Om användaren inte är ansluten till ett nätverk när formuläret skapas använder InfoPath de data som finns lagrade i formulärmallen på användarens dator.

Eftersom data hämtades vid tidpunkten då dataanslutningen skapades kan den externa datakällan ha uppdaterats vid den tidpunkt då användaren skapar ett formulär baserat på den här formulärmallen. Om du vill att dina användare ska ta emot senaste data från en extern datakälla när de skapar ett nytt formulär eller öppnar ett befintligt formulär baserat på din formulärmall, ska du designa formulärmallen för användning av en sekundär dataanslutning när formuläret först öppnas.

Använd den sekundära dataanslutningen när formuläret öppnas

Markera kryssrutan Hämta data automatiskt när formuläret öppnas i Guiden Dataanslutning när du skapar din sekundära dataanslutning om du vill att dina användare ska ta emot den senaste informationen från en extern datakälla, istället för att använda data som finns lagrade i formulärmallen. Sista sidan i guiden Dataanslutning

När en användare skapar ett nytt formulär under nätverksanslutningen använder InfoPath den här sekundära dataanslutningen för att hämta senaste data från den externa datakällan. Dessa data finns lagrade i cacheminnet.Om användaren öppnar ett befintligt formulär som finns sparat på datorn kontrollerar InfoPath om datorn är ansluten till ett nätverk. Om datorn är ansluten till ett nätverk hämtar InfoPath senaste data från den externa datakällan genom att använda den här dataanslutningen. Om användaren arbetar offline använder InfoPath data som finns lagrade i cacheminnet eller i formulärmallen.

Säkerhetsmeddelande: Data som hämtats från en sekundär datakälla är lagrad på datorn som oformaterad text. Om du använder en sekundär dataanslutning för att hämta känslig information från en extern datakälla, kanske du vill inaktivera den här funktionen för att skydda data mot obehörig användning om datorn förlorade eller stjäls. Om du inaktiverar den här funktionen blir data tillgänglig endast om användaren är ansluten till nätverket.

Hämta senaste data

Om en extern datakälla uppdateras kan du konfigurera en formulärmall för att tillåta användare att hämta senaste data genom den sekundära dataanslutningen. För att göra detta kan du begränsa tillgängligheten för data som är lagrat i cacheminnet under ett speciellt antal dagar och sedan kan du lägga till en knapp som hämtar data från externa datakällor genom att använda alla sekundära dataanslutningar i formuläret. Om du gör detta bidrar det till att säkerställa att användarna arbetar med senaste data.

Alternativt kan du begränsa tillgängligheten för data från en sekundär dataanslutning genom att ställa in ett sista datum för hur länge du vill att data ska lagras på en användares dator. Dialogrutan Formuläralternativ

När du använder det här alternativet gör InfoPath data från alla sekundära dataanslutningar tillgängliga för formuläret under det specificerade antalet dagar. Efter att den här perioden är slut visas inte data i formuläret. Du kan sedan lägga till en knapp till formuläret som användare kan klicka på för att hämta data, genom att använda en specifik dataanslutning eller alla sekundära dataanslutningar i formuläret.

Säkerhetsmeddelande: Även om data inte är tillgängligt i formuläret ligger data kvar på användarens dator efter att att det angivna antalet dagar är slut. Data skrivs bara över när det krävs plats för något annat av operativsystemet.

Överst på sidan

Skapa en dataanslutning till en SQL-databas för användning offline

Innan du lägger till en sekundär dataanslutning till en Microsoft SQL Server-databas för formulärmallen behöver du följande information från databasadministratören.

 • Namnet på servern där databasen som du använder formulärmallen med är lagrad.

 • Namnet på databasen som du använder den här formulärmallen med.

 • Verifieringen som krävs av databasen. Genom att använda antingen Microsoft Windows-verifiering eller SQL Server-verifiering kan databasen avgöra hur användare ska få åtkomst till databasen.

 • Namnet på tabellen som innehåller data du vill skicka till formuläret. Det här är den primära tabellen. Om du tänker använda mer än en tabell i databasen måste du ha namnen på de sekundära underordnade tabellerna. Du behöver även namnen på fälten i de underordnade tabellerna som har relationer till fälten i den primära tabellen.

 • Om du kan lagra frågeresultat på ett säkert sätt i formuläret för användning offline.

När du hämtar den här informationen kan du använda följande metod för att skapa dataanslutningen till en SQL-databas för användning offline.

 1. Välj DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataanslutningar.

 3. Klicka på Skapa en ny anslutning för att i guiden Dataanslutning, sedan på Ta emot data och därefter på Nästa.

 4. Klicka på Databas (endast Microsoft SQL Server eller Microsoft Office Access) på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 5. Klicka på Välj databas på nästa sida i guiden.

 6. Klicka på Ny källa i dialogrutan Välj datakälla.

 7. Klicka på Microsoft SQL Server i listan Vilken typ av datakälla vill du ansluta till? och klicka sedan på Nästa.

 8. Skriv namnet på servern där databasen är lagrad i rutan Servernamn.

 9. Gör något av följande under Inloggningsinformation:

  • Klicka på Använd Windows-verifiering om databasen avgör vem som har åtkomst till servern baserat på uppgifterna som används i ett Microsoft Windows-nätverk.

  • Klicka på Använd följande användarnamn och lösenord om databasen avgör vem som har åtkomst till servern baserat på ett angivet användarnamn och lösenord som du får av databasadministratören och skriv sedan användarnamn och lösenord i rutorna Användarnamn och Lösenord.

 10. Klicka på Nästa.

 11. Klicka på databasen du vill använda på nästa sida i guiden. I listan Välj den tabell som innehåller de data som du vill använda markerar du kryssrutan Anslut till en särskild tabell, klickar på den primära tabellens namn och sedan på Nästa.

 12. Skriv ett namn på filen som lagrar dataanslutningsinformationen i rutan Filnamn på nästa sida i guiden.

 13. Spara inställningarna genom att klicka på Slutför.

 14. Lägg till valfria tabeller som du vill använda i frågedataanslutningen.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Lägg till tabell.

  2. Klicka på namnet på den underordnade tabellen i dialogrutan Lägg till tabell eller fråga och klicka sedan på Nästa. InfoPath försöker ange relationer med matchande fältnamn i båda tabellerna. Om du inte vill använda den föreslagna relationen Markera relationen och klicka sedan på Ta bort relation. Om du vill lägga till en relation klickar du på Lägg till relation. Klicka på namnet på varje relaterade fält i kolumnen respektive i dialogrutan Lägg till relation och klicka sedan på OK.

  3. Klicka på Slutför.

  4. Upprepa de här stegen om du vill lägga till ytterligare underordnade tabeller.

 15. Klicka på Nästa.

 16. Markera kryssrutan Lagra en kopia av data i formulärmallen om du vill att data från den här sekundära dataanslutningen ska vara tillgängliga även om en användares dator inte är ansluten. När du markerar den här kryssrutan söker InfoPath de externa datakällorna och lagrar resultaten i formulärmallen.

  Säkerhetsmeddelande: Markera den här kryssrutan lagras frågeresultatet i formulärmallen. Eftersom data lagras i en formulärmall finns de i formulär som användare fyller i, även om datorn inte är ansluten till ett nätverk. Om du får känslig information från den här anslutningen kanske du vill inaktivera den här funktionen för att skydda data om datorn förlorade eller stjäls.

 17. Klicka på Nästa.

 18. Ange ett beskrivande namn för den här sekundära dataanslutningen på nästa sida i guiden. Bekräfta att informationen i avsnittet Sammanfattning är korrekt. Genom att markera kryssrutan Hämta data automatiskt när formuläret är öppet tillåter du dina användare att använda den här sekundära anslutningen när de skapar ett nytt formulär eller öppnar ett befintligt formulär baserat på mallen.

Överst på sidan

Skapa en dataanslutning till en Access-databas för användning offline

Du behöver följande information från databasadministratören innan du lägger till en sekundär dataanslutning till en Access-databas för formulärmallen.

 • Namn och plats för databasen.

  Obs!: Du behöver även veta om databasen är på en nätverksplats som är tillgänglig för dina användare. Om andra användare i nätverket skapar formulär baserade på den här formulärmallen finns din databas placerad på en nätverksplats som är tillgänglig för användarna.

 • Om formulärmallen endast söker i databasen behöver du namnet på tabellen som innehåller resultaten för frågan som skickades till databasen. Den här tabellen blir den primära tabellen när du konfigurera frågedataanslutningen.

 • Namnen på andra tabeller som den primära tabellen kan kräva data från. I de flesta fall aktiverats tabellrelationer redan i databasen. Om du måste upprätta relationer mellan den primära tabellen och en annan tabell, måste de relaterade fältnamn i båda tabellerna.

När du hämtar den här informationen kan du använda följande metod för att skapa dataanslutningen till en Access-databas för användning offline.

 1. Välj DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataanslutningar.

 3. Klicka på Skapa en ny anslutning för att i guiden Dataanslutning, sedan på Ta emot data och därefter på Nästa.

 4. Klicka på Databas (endast Microsoft SQL Server eller Microsoft Office Access) på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 5. Klicka på Välj databas på nästa sida i guiden.

 6. Gå till platsen för din databas i dialogrutan Välj datakälla.

  Obs!: Om databasen lagras i en nätverksplats, bläddra till UNC-sökvägen till platsen. Bläddra inte till nätverksplats via en mappad nätverksenhet. Om du använder en mappad nätverksenhet söker formulär som skapats baserat på den här formulärmallen databasen från en mappad nätverksenhet. Om användaren inte har en mappad nätverksenhet formuläret inte att hitta databasen.

 7. Klicka på namnet för databasen och sedan på Öppna.

 8. Klicka på den primära tabellen du vill använda i dialogrutan Välj tabell och klicka sedan på OK.

 9. Markera kryssrutan Visa tabellkolumner på nästa sida i guiden.

  Alla fälten i tabellen läggs standardmässigt till huvuddatakällan för formulärmallen.

 10. Rensa kryssrutorna för de fält du inte vill inkludera i huvuddatakällan under Datakällstruktur.

  Lägg till andra tabeller eller frågor du vill använda i den här dataanslutningen.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Lägg till tabell.

  2. Klicka på namnet på den underordnade tabellen i dialogrutan Lägg till tabell eller fråga och klicka sedan på Nästa. InfoPath försöker ange relationer med matchande fältnamn i båda tabellerna. Om du inte vill använda den föreslagna relationen Markera relationen och klicka sedan på Ta bort relation. Om du vill lägga till en relation klickar du på Lägg till relation. Klicka på namnet på varje relaterade fält i kolumnen respektive i dialogrutan Lägg till relation och klicka sedan på OK.

  3. Klicka på Slutför.

  4. Upprepa de här stegen om du vill lägga till ytterligare underordnade tabeller.

 11. Klicka på Nästa.

 12. Genom att markera kryssrutan Lagra en kopia av data i formulärmallen gör du data från den här sekundära dataanslutningen tillgänglig om en användares dator inte är ansluten till ett nätverk. När du markerar kryssrutan söker InfoPath i externa datakällan och lagrar resultaten av frågan i mallen.

  Säkerhetsmeddelande: Markera den här kryssrutan lagras frågeresultatet i formulärmallen. Eftersom data lagras i en formulärmall finns de i formulär som användare fyller i, även om datorn inte är ansluten till ett nätverk. Om du får känslig information från den här anslutningen kanske du vill inaktivera den här funktionen för att skydda data om datorn förlorade eller stjäls.

 13. Klicka på Nästa.

 14. Ange ett beskrivande namn för den här sekundära dataanslutningen på nästa sida i guiden. Bekräfta att informationen i avsnittet Sammanfattning är korrekt. Genom att markera kryssrutan Hämta data automatiskt när formuläret är öppet tillåter du dina användare att använda den här sekundära anslutningen när de skapar ett nytt formulär eller öppnar ett befintligt formulär baserat på mallen.

Överst på sidan

Skapa en dataanslutning för ett SharePoint-dokumentbibliotek för användning offline

Du behöver följande information från din webbplatsens administratör för att lägga till en sekundär dataanslutning till formulärmallen.

 • Platsen för webbplatsen Microsoft Windows SharePoint Services och den behörighet som krävs för åtkomst till den.

 • Verifiering att webbplatsen är konfigurerad så att användare kan få åtkomst till data från dokumentbiblioteket eller listan.

 • Verifiering att du kan lagra data från dokumentbiblioteket eller listan på dina användares datorer för användning offline.

När du hämtar den här informationen kan du använda följande metod för att skapa dataanslutningen till en Access-databas för användning offline.

 1. Välj DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataanslutningar.

 3. Klicka på Skapa en ny anslutning för att i guiden Dataanslutning, sedan på Ta emot data och därefter på Nästa.

 4. Klicka på SharePoint-bibliotek eller -lista på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 5. Skriv URL för SharePoint-webbplatsen med det här dokumentbiblioteket eller listan på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 6. Klicka på listan eller biblioteket du vill använda i listan Välj lista eller bibliotek på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 7. Markera kryssrutorna intill de fält som erbjuder data för formulärmallen på nästa sida i guiden. Markera kryssrutan Inkludera data endast för det aktiva formuläret om formuläret ska publiceras för dokumentbiblioteket och du vill att formulär som är baserade på den här formulärmallen ska hämta metadata för formuläret.

 8. Klicka på Nästa.

 9. Markera kryssrutan Lagra en kopia av data i formulärmallen för att göra data från den här sekundära dataanslutningen tillgängligt även om en användares dator inte är anslutet till nätverket. När du markerar den här kryssrutan söker InfoPath i externa datakällor och lagrar frågeresultaten i formulärmallen.

  Säkerhetsmeddelande: Markera den här kryssrutan lagras frågeresultatet i formulärmallen. Eftersom data lagras i en formulärmall finns de i formulär som användare fyller i, även om datorn inte är ansluten till ett nätverk. Om du får känslig information från den här anslutningen kanske du vill inaktivera den här funktionen för att skydda data om datorn förlorade eller stjäls.

 10. Klicka på Nästa.

 11. Ange ett beskrivande namn för den här sekundära dataanslutningen på nästa sida i guiden och bekräfta sedan att informationen i avsnittet Sammanfattning är korrekt.

 12. Markera kryssrutan Hämta data automatiskt när formuläret är öppet för att tillåta användare att använda den här sekundära dataanslutningen när de skapar ett nytt formulär eller öppnar ett befintligt baserat på formulärmallen.

Överst på sidan

Konfigurera datatillgänglighet

Du kan konfigurera formulärmallen för att göra data i cacheminnet tillgänglig om den externa datakällan regelbundet uppdateras med nya data. Denna data är tillgänglig för formulär baserade på den här formulärmallen under ett begränsat antal dagar, som överensstämmer med uppdaterat schema för den externa datakällan. Genom att begränsa antalet data som data finns tillgängligt för formulär baserade på den här formulärmallen kan du kräva att användare regelbundet uppdaterar data från den externa datakällan.

Du kan lägga till en knapp till formulärmallen som användare kan klicka på för att uppdatera data från alla sekundära dataanslutningar som används i formulärmallen.

Obs!: Om du använder en knapp för att uppdatera dataanslutningen ska du informera dina användare om att klicka på den här knappen bara när de är anslutna till ett nätverk.

Ange antalet dagar som data i cacheminnet ska vara tillgängligt

Den här inställningen gäller för alla sekundära dataanslutningar i formulärmallen.

 1. Klicka på FormuläralternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Offline i dialogrutan Formuläralternativ i listan Kategori.

 3. Markera kryssrutan Lagra data som returneras från frågor så att de kan användas i offlineläge under Offline.

 4. Klicka på Lagrade frågor förfaller efter följande antal dagar.

 5. Välj det antal dagar i listan som du vill att data i cacheminnet ska vara tillgängligt för formuläret.

Lägga till en knapp för att uppdatera dataanslutningen

 1. Om formulärmallen har flera vyer, klickar du på namnet på vynVisa-menyn för att gå till vyn med kontrollen där du vill visa data från den sekundära datakällan.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Dra en knapp till formulärmallen.

 4. Dubbelklicka på knappen som du just la till formulärmallen.

 5. Klicka på fliken Allmänt.

 6. Klicka på Uppdatera i listan Åtgärd.

 7. Skriv det namn som du vill ska visas på knappen i rutan Etikett.

 8. Klicka på Inställningar.

 9. Gör något av följande i dialogrutan Uppdatera:

  • Klicka på En sekundär datakälla för att konfigurera knappen för hämtning av senaste data genom den här dataanslutningen.

  • Klicka på Alla sekundära datakällor för att konfigurera knappen för hämtning av senaste data genom alla sekundära dataanslutningar.

 10. Klicka på den sekundära datakällan som är associerad med frågedataanslutningen i listan Välj den sekundära datakällan.

 11. Stäng alla öppna dialogrutor genom att klicka på OK.

 12. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Avaktivera användning offline

I vissa fall kanske du vill designa en formulärmall som användarna bara kan fylla i när de är anslutna till ett nätverk. Om din formulärmall exempelvis har en dataanslutning till en extern datakälla som innehåller känslig eller konfidentiell data kanske du vill konfigurera formulärmallen för att tillåta att formulär fylls i endast vid uppkopplat tillstånd. Genom att konfigurera formulärmallen på det här sättet kan du hjälpa till att skydda data om datorn skulle bli stulen eller borttappad, eftersom data inte lagras på användarens dator.

Utför följande steg för att konfigurera formulärmallen och tillåta användare att fylla i formuläret.

 1. Klicka på FormuläralternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Offline i dialogrutan Formuläralternativ i listan Kategori.

 3. Avmarkera kryssrutan Tillåt att användare fyller i formuläret om inga data är tillgängliga under Offline.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×