Dataanalys

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

 • Om dialogrutan Dataanalys visas klickar du på det verktyg som du vill använda under Analysverktyg och klickar sedan på OK.

 • Ange lämplig information och klicka på alternativen i dialogrutan för det verktyg du valt. Avsluta med att klicka på OK.

  Om du vill visa en beskrivning av verktygen och information om hur du använder dialogrutan för respektive verktyg klickar du på namnet på verktyget i följande lista:

  Anova

  Du kan använda dessa analysverktyg för att utföra olika typer av variansanalyser. Vilket verktyg du bör använda beror på antalet faktorer och antalet befintliga observationer för de populationer som du vill undersöka.

  Anova: En faktor

  Med det här verktyget kan du utföra en enkel variansanalys på data från två eller fler sampel. Analysen testar hypotesen att varje sampel kommer från samma underliggande sannolikhetsfördelning mot den alternativa hypotesen att den underliggande sannolikhetsfördelningen inte är samma för alla sampel. Om det bara finns två sampel kan funktionen TTEST användas. Med fler än två sampel finns det ingen praktisk generalisering av TTEST, och i dessa sammanhang kan Anova-modellen användas i stället.

  Anova: En faktor dialogrutan.

  Indataområde      Ange cellreferensen för det dataområde som du vill analysera. Referensen måste bestå av två eller fler intilliggande dataområden ordnade i kolumner eller rader.

  Gruppera efter      Klicka antingen på Rader eller Kolumner för att ange om informationen i indataområdet är ordnad i rader eller kolumner.

  Etiketter på första raden/Etiketter i första kolumnen     Om den första raden i indataområdet innehåller etiketter markerar du kryssrutan Etiketter på första raden. Om etiketterna finns i den första kolumnen i indataområdet markerar du kryssrutan Etiketter i första kolumnen. Den här kryssrutan är inte markerad om indataområdet saknar etiketter. Lämpliga dataetiketter skapas automatiskt för utdatatabellen.

  Alfa      Ange på vilken nivå du vill beräkna kritiska värden för F-statistik. Alfanivån är en signifikansnivå som relaterar till sannolikheten av ett typ-I-fel (förkastar en sann hypotes).

  Utdataområde      Ange referensen för cellen längst upp till vänster i utdatatabellen. Storleken på utdataområdet fastställs automatiskt och ett meddelande visas om utdatatabellen ersätter befintliga data eller om den är större än kalkylbladet.

  Nytt kalkylblad      Klicka här om du vill infoga ett nytt kalkylblad i den aktiva arbetsboken och klistra in resultatet med början i cell A1. Om du vill namnge det nya kalkylbladet skriver du ett namn i rutan.

  Ny arbetsbok      Klicka här om du vill skapa en ny arbetsbok där resultaten läggs till i ett nytt kalkylblad.

  Anova: Två faktorer med reproducering

  Det här analysverktyget är praktiskt när informationen kan klassificeras i två dimensioner. I ett försök som mäter höjden på växter kan växterna exempelvis tilldelas olika typer av växtnäring (t.ex. A, B, C) och kan dessutom odlas i olika temperaturer (t.ex. låg, hög). För vart och ett av de sex möjliga paren {växtnäring, temperatur} finns det ett gemensamt antal observationer av växtens höjd. Med det här Anova-verktyget kan du undersöka:

  • Om växtens höjd för olika typer av växtnäring kommer från samma underliggande population. Temperaturfaktorn ignoreras vid den här analysen.

  • Om höjden på växter som odlats vid olika temperaturnivåer kommer från samma underliggande population. Växtnäringsfaktorn ignoreras vid den här analysen.

   Om, med beaktande av de effekter som kan härledas från olika typer av växtnäring i den första punkten och från olika temperaturer i den andra punkten, de sex sampel som representerar alla möjliga värdepar {växtnäring, temperatur} kommer från samma population. Den alternativa hypotesen antar att det finns kombinationseffekter av {växtnäring, temperatur} som dominerar över skillnader som beror på enbart växtnäring eller enbart temperatur.

   Indataintervall för Anova-verktyget

   Anova: Två faktorer med reproducering

   Indataområde      Ange cellreferensen för det dataområde som du vill analysera. Referensen måste bestå av två eller fler intilliggande dataområden ordnade i kolumner eller rader.

   Rader per sampel      Ange antalet rader för varje sampel. Varje sampel måste innehålla samma antal rader eftersom varje rad representerar en reproducering av data.

   Alfa      Ange på vilken nivå du vill beräkna kritiska värden för F-statistik. Alfanivån är en signifikansnivå som relaterar till sannolikheten av ett typ-I-fel (förkastar en sann hypotes).

   Utdataområde      Ange referensen för cellen längst upp till vänster i utdatatabellen. Storleken på utdataområdet fastställs automatiskt och ett meddelande visas om utdatatabellen ersätter befintliga data eller om den är större än kalkylbladet.

   Nytt kalkylblad      Klicka här om du vill infoga ett nytt kalkylblad i den aktiva arbetsboken och klistra in resultatet med början i cell A1. Om du vill namnge det nya kalkylbladet skriver du ett namn i rutan.

   Ny arbetsbok      Klicka här om du vill skapa en ny arbetsbok där resultaten läggs till i ett nytt kalkylblad.

   Anova: Två faktorer utan reproducering

   Det här analysverktyget är praktiskt om informationen kan klassificeras i två dimensioner, precis som vid två faktorer med reproducering. För det här verktyget antas det emellertid att det bara finns en observation för varje par av mätdata (t.ex. varje {växtnäring, temperatur} i exemplet ovan).

   Anova: Två faktorer utan reproducering

   Indataområde      Ange cellreferensen för det dataområde som du vill analysera. Referensen måste bestå av två eller fler intilliggande dataområden ordnade i kolumner eller rader.

   Etiketter      Den här kryssrutan är inte markerad om indataområdet saknar etiketter. Lämpliga dataetiketter skapas automatiskt för utdatatabellen.

   Alfa      Ange på vilken nivå du vill beräkna kritiska värden för F-statistik. Alfanivån är en signifikansnivå som relaterar till sannolikheten av ett typ-I-fel (förkastar en sann hypotes).

   Utdataområde      Ange referensen för cellen längst upp till vänster i utdatatabellen. Storleken på utdataområdet fastställs automatiskt och ett meddelande visas om utdatatabellen ersätter befintliga data eller om den är större än kalkylbladet.

   Nytt kalkylblad      Klicka här om du vill infoga ett nytt kalkylblad i den aktiva arbetsboken och klistra in resultatet med början i cell A1. Om du vill namnge det nya kalkylbladet skriver du ett namn i rutan.

   Ny arbetsbok      Klicka här om du vill skapa en ny arbetsbok där resultaten läggs till i ett nytt kalkylblad.

  Korrelations

  Du kan använda funktionerna KORREL och PEARSON om du vill beräkna korrelationskoefficienten mellan två mätvariabler när det finns N observationer för varje variabel. (Om någon av observationerna för en individ i populationen saknas ignoreras individen.) Analysverktyget för korrelation är särskilt användbart när det finns mer än två mätvariabler för samtliga N individer. Verktygets utdata är en tabell, en korrelationsmatris, som visar värdet för KORREL (eller PEARSON) för varje möjligt par av mätvariabler.

  Korrelationskoefficienten är, liksom kovariansen, ett mått på hur två variabler “varierar tillsammans". Till skillnad från kovariansen är korrelationskoefficienten normaliserad så att värdet inte beror på vilka enheter som de två mätvariablerna uttrycks i. (Om två mätvariabler exempelvis är vikt och höjd, påverkas inte korrelationskoefficienten om höjdenheten ändras från tum till centimeter.) Korrelationskoefficientens värde ligger alltid inom intervallet -1 till +1.

  Du kan använda analysverktyget för korrelation om du vill undersöka varje par av mätvariabler och avgöra om de två variablerna har ett samband, d.v.s. om stora värden för den ena variabeln vanligtvis associeras med stora värden för den andra (positiv korrelation), om små värden för den ena variabeln motsvaras av stora värden för den andra (negativ korrelation) eller om det inte finns något samband mellan värdena för de båda variablerna (korrelation nära 0 (noll)). 

  Korrelations-dialogruta

  Indataområde      Ange cellreferensen för det dataområde som du vill analysera. Referensen måste bestå av två eller fler intilliggande dataområden ordnade i kolumner eller rader.

  Gruppera efter      Klicka antingen på Rader eller Kolumner för att ange om informationen i indataområdet är ordnad i rader eller kolumner.

  Etiketter på första raden/Etiketter i första kolumnen     Om den första raden i indataområdet innehåller etiketter markerar du kryssrutan Etiketter på första raden. Om etiketterna finns i den första kolumnen i indataområdet markerar du kryssrutan Etiketter i första kolumnen. Den här kryssrutan är inte markerad om indataområdet saknar etiketter. Lämpliga dataetiketter skapas automatiskt för utdatatabellen.

  Utdataområde      Ange referensen för cellen längst upp till vänster i utdatatabellen. Bara halva tabellen fylls i eftersom korrelationen mellan två dataområden är oberoende av områdenas bearbetningsordning. Celler i utdatatabellen med matchande rad- och kolumnkoordinater innehåller värdet 1 eftersom varje datamängd korrelerar exakt med sig själv.

  Nytt kalkylblad      Klicka här om du vill infoga ett nytt kalkylblad i den aktiva arbetsboken och klistra in resultatet med början i cell A1. Om du vill namnge det nya kalkylbladet skriver du ett namn i rutan.

  Ny arbetsbok      Klicka här om du vill skapa en ny arbetsbok där resultaten läggs till i ett nytt kalkylblad.

  Kovariansen

  Analysverktygen för kovarians och korrelation kan användas i samma beräkning, om det finns N skilda mätvariabler för observationer av en mängd individer. Båda verktygen returnerar en utdatatabell, en matris, som visar korrelationen eller kovariansen mellan varje par av mätvariabler. Skillnaden är att korrelationskoefficienten är normaliserad så att värdet alltid ligger inom intervallet -1 och +1. Motsvarande kovarianser är inte normaliserade. Både korrelationskoefficienten och kovariansen är mått på hur två variabler “varierar tillsammans".

  Med analysverktyget för kovarians kan du beräkna värdet av funktionen KOVAR för varje par av mätvariabler. (Du kan använda funktionen KOVAR direkt i stället för kovariansverktyget om det bara finns två mätvariabler, d.v.s. N=2.) Posten på rad i, kolumn i i utdatamatrisen som returneras av verktyget är kovariansen för den i:te mätvariabeln i relation till sig själv, d.v.s. populationsvariansen för den variabeln, som kan beräknas med funktionen VARIANSP.

  Du kan använda analysverktyget för kovarians om du vill undersöka varje par av mätvariabler och avgöra om de två mätvariablerna har ett samband, d.v.s. om stora värden för den ena variabeln vanligtvis associeras med stora värden för den andra (positiv korrelation), om små värden för den ena variabeln motsvaras av stora värden för den andra (negativ korrelation) eller om det inte finns något samband mellan värdena för de båda variablerna (korrelation nära 0 (noll)). 

  Kovariansen dialogrutan.

  Indataområde      Ange cellreferensen för det dataområde som du vill analysera. Referensen måste bestå av två eller fler intilliggande dataområden ordnade i kolumner eller rader.

  Grupperat efter      Klicka antingen på Rader eller Kolumner för att ange om informationen i indataområdet är ordnad i rader eller kolumner.

  Etiketter på första raden/Etiketter i första kolumnen     Om den första raden i indataområdet innehåller etiketter markerar du kryssrutan Etiketter på första raden. Om etiketterna finns i den första kolumnen i indataområdet markerar du kryssrutan Etiketter i första kolumnen. Den här kryssrutan är inte markerad om indataområdet saknar etiketter. Lämpliga dataetiketter skapas automatiskt för utdatatabellen.

  Utdataområde      Ange referensen för cellen längst upp till vänster i utdatatabellen. Bara halva tabellen fylls i eftersom kovariansen mellan två dataområden är oberoende av områdenas bearbetningsordning. Tabellens diagonal innehåller variansen för varje område.

  Nytt kalkylblad      Klicka här om du vill infoga ett nytt kalkylblad i den aktiva arbetsboken och klistra in resultatet med början i cell A1. Om du vill namnge det nya kalkylbladet skriver du ett namn i rutan.

  Ny arbetsbok      Klicka här om du vill skapa en ny arbetsbok där resultaten läggs till i ett nytt kalkylblad.

  Beskrivande statistik

  Med hjälp av analysverktyget för beskrivande statistik skapas en rapport över univariat statistik för data i indataområdet där den centrala tendensen och föränderligheten av dessa data visas.

  Dialogrutan Beskrivande statistik

  Indataområde      Ange cellreferensen för det dataområde som du vill analysera. Referensen måste bestå av två eller fler intilliggande dataområden ordnade i kolumner eller rader.

  Gruppera efter      Klicka antingen på Rader eller Kolumner för att ange om informationen i indataområdet är ordnad i rader eller kolumner.

  Etiketter på första raden/Etiketter i första kolumnen     Om den första raden i indataområdet innehåller etiketter markerar du kryssrutan Etiketter på första raden. Om etiketterna finns i den första kolumnen i indataområdet markerar du kryssrutan Etiketter i första kolumnen. Den här kryssrutan är inte markerad om indataområdet saknar etiketter. Lämpliga dataetiketter skapas automatiskt för utdatatabellen.

  Förtroendenivå för medelvärdet      Markera den här kryssrutan om du vill inkludera en rad med konfidensnivån för medelvärdet i utdatatabellen. Skriv den konfidensnivå som du vill använda i rutan. Ett värde på 95 % beräknar exempelvis konfidensnivån för medelvärdet vid en signifikans på 0,05.

  N:te största      Markera den här kryssrutan om du vill inkludera en rad med det n:te största värdet för varje dataområde i utdatatabellen. Skriv talet för n i rutan. Om du skriver 1 innehåller raden maximum av datamängden.

  N:te minsta      Markera den här rutan om du vill inkludera en rad med n:te lägsta värde för varje dataområde i utdatatabellen. Skriv talet för n i rutan. Om du skriver 1 innehåller raden minimum av datamängden.

  Utdatområdet      Ange referensen för cellen längst upp till vänster i utdatatabellen. Med det här statistikverktyget skapas två kolumner med information från varje datamängd. Den vänstra kolumnen innehåller statistiketiketter och den högra kolumnen innehåller statistiken. En statistiktabell med två kolumner skapas för varje kolumn eller rad i indataområdet, beroende på vilket alternativ du valt under Gruppera efter.

  Nytt kalkylblad      Klicka här om du vill infoga ett nytt kalkylblad i den aktiva arbetsboken och klistra in resultatet med början i cell A1. Om du vill namnge det nya kalkylbladet skriver du ett namn i rutan.

  Ny arbetsbok      Klicka här om du vill skapa en ny arbetsbok där resultaten läggs till i ett nytt kalkylblad.

  Summeringsstatistik      Markera den här kryssrutan om du vill skapa fält för följande statistik i utdatatabellen: Medelvärde, Standardfel (av medelvärdet), Medianvärde, Typvärde, Standardavvikelse, Varians, Toppighet, Snedhet, Variationsvidd, Minimum, Maximum, Summa, Antal, Högsta (#), Lägsta (#) och Konfidensnivå.

  Exponentiell utjämning

  Med analysverktyget för exponentiell utjämning kan du förutsäga ett värde som baseras på en prognos från den föregående perioden (prognosen justeras för fel i föregående prognos). Metoden använder en utjämnande konstant, a, vars storlek bestämmer hur väl prognoser svarar mot fel i föregående prognoser.

  Obs!: Värden mellan 0,2 och 0,3 är rimliga utjämningskonstanter. Dessa värden anger att den aktuella prognosen ska justeras med mellan 20 och 30 procent för fel i föregående prognos. Större konstanter ger snabbare gensvar men kan ge upphov till felaktiga projektioner. Mindre konstanter kan resultera i stora glapp mellan prognosvärden.

  Dialogrutan exponentiell utjämning

  Indataområde      Ange cellreferensen för det dataområde som du vill analysera. Området måste innehålla en kolumn eller rad med fyra eller fler dataceller.

  Dämpningsfaktor      Skriv den dämpningsfaktor du vill använda som exponentiell utjämnande konstant. Dämpningsfaktorn är en korrektionsfaktor som minimerar instabiliteten hos data som samlats in från en population. Dämpningsfaktorns standardvärde är 0,3.

  Obs!: Värden mellan 0,2 och 0,3 är rimliga utjämningskonstanter. Dessa värden anger att den aktuella prognosen ska justeras med mellan 20 och 30 procent för fel i föregående prognos. Större konstanter ger snabbare gensvar men kan ge upphov till felaktiga projektioner. Mindre konstanter kan resultera i stora glapp mellan prognosvärden.

  Etiketter      Markera den här kryssrutan om den första raden och kolumnen i indataområdet innehåller etiketter. Avmarkera kryssrutan om indataområdet saknar etiketter. Lämpliga dataetiketter skapas automatiskt för utdatatabellen.

  Utdataområde      Ange referensen för cellen längst upp till vänster i utdatatabellen. Om du markerar kryssrutan Standardfel skapas en utdatatabell med två kolumner med standardfelvärden i den högra kolumnen. Om det inte finns tillräckligt med historiska värden för att skapa en prognos eller beräkna ett standardfel, returneras felvärdet #SAKNAS!.

  Obs!: Utdataområdet måste finnas i samma kalkylblad som de data som används i indataområdet. Av den anledningen är alternativen Nytt kalkylblad och Ny arbetsbok inte tillgängliga.

  Diagramutdata      Markera den här kryssrutan om du vill skapa ett inbäddat diagram för de aktuella och prognostiserade värdena i utdatatabellen.

  Standardfel      Markera den här kryssrutan om du vill inkludera en kolumn som innehåller standardfelvärden i utdatatabellen. Avmarkera kryssrutan om du vill skapa en utdatatabell med en enda kolumn utan standardfelvärden.

  F-Test två sampel antar olika varianser

  Analysverktyget F-test: Två sampel antar olika varianser utför ett två-sampel F-test som jämför två populationsvarianser.

  Du kan exempelvis använda verktyget F-test för tidsvärden från en simtävling mellan två lag. Verktyget testar hypotesen att de båda samplen kommer från populationer med samma varianser mot den alternativa hypotesen som antar att varianserna inte är samma i de underliggande populationerna.

  Verktyget används för att beräkna värdet f av en F-statistik (eller F-kvot). Om värdet för f ligger nära 1 tyder det på att varianserna i de underliggande populationerna är lika. Om f < 1 i utdatatabellen, returnerar "P(F <= f) ensidig" sannolikheten att observera ett värde i F-statistiken som är mindre än f när populationsvarianserna är lika, och "F-kritisk ensidig" anger det kritiska värdet som är mindre än 1 för angiven signifikansnivå (alfa). Om f > 1, returnerar "P(F <= f) ensidig" sannolikheten att observera ett värde i en F-statistik som är större än f när populationsvarianserna är lika, och "F-kritisk ensidig" anger det kritiska värdet som är större än 1 för alfa.

  F-Test två sampel antar olika varianser dialogrutan

  Variabel 1-område      Ange referensen för den första kolumnen eller raden med data som du vill analysera.

  Variabel 2-område      Ange referensen för den andra kolumnen eller raden med data som du vill analysera.

  Etiketter      Markera den här kryssrutan om den första raden eller kolumnen i indataområdet innehåller etiketter. Avmarkera kryssrutan om indataområdet saknar etiketter. Lämpliga dataetiketter skapas automatiskt för utdatatabellen.

  Alfa      Skriv konfidensnivån för testet. Värdet måste ligga inom intervallet 0–1. Alfanivån är en signifikansnivå som relaterar till sannolikheten av ett typ-I-fel (förkastar en sann hypotes).

  Utdataområde      Ange referensen för cellen längst upp till vänster i utdatatabellen. Storleken på utdataområdet fastställs automatiskt och ett meddelande visas om utdatatabellen ersätter befintliga data.

  Nytt kalkylblad      Klicka här om du vill infoga ett nytt kalkylblad i den aktiva arbetsboken och klistra in resultatet med början i cell A1. Om du vill namnge det nya kalkylbladet skriver du ett namn i rutan.

  Ny arbetsbok      Klicka här om du vill skapa en ny arbetsbok där resultaten läggs till i ett nytt kalkylblad.

  Fourieranalys

  Verktyget för Fourier-analys löser problem i linjära system och analyserar periodiska data med hjälp av metoden FFT (Fast Fourier Transform) som transformerar data. Det här verktyget stöder även omvända transformationer där det omvända värdet för transformerade data returnerar originaldata.

  Indata- och utdataintervall för Fourieranalys

  Dialogrutan Fourieranalys

  Indataområde      Ange referensen för området med reella och komplexa data som du vill transformera. Komplexa data måste ha formatet x+yi eller x+yj. Antalet indataområdesvärden måste vara en jämn tvåpotens. Om x är ett negativt tal måste det föregås av en apostrof ( ' ). Maximalt antal värden är 4096.

  Etiketter på första raden      Markera den här kryssrutan om den första raden innehåller etiketter. Avmarkera kryssrutan om indataområdet saknar etiketter. Lämpliga dataetiketter skapas automatiskt för utdatatabellen.

  Utdataområde      Ange referensen för cellen längst upp till vänster i utdatatabellen. Storleken på utdataområdet fastställs automatiskt och ett meddelande visas om utdatatabellen ersätter befintliga data.

  Nytt kalkylblad      Klicka här om du vill infoga ett nytt kalkylblad i den aktiva arbetsboken och klistra in resultatet med början i cell A1. Om du vill namnge det nya kalkylbladet skriver du ett namn i rutan.

  Ny arbetsbok      Klicka här om du vill skapa en ny arbetsbok där resultaten läggs till i ett nytt kalkylblad.

  Invers      Om den här kryssrutan är markerad betraktas data i indataområdet som transformerade. En inverstransformation utförs och ursprungliga data returneras. Om kryssrutan är avmarkerad transformeras data i indataområdet i utdatatabellen.

  Histogram

  Med hjälp av analysverktyget för histogram beräknas enskilda och kumulativa frekvenser för ett cellområde med data och datauppsättningar. Verktyget genererar data för antalet förekomster av ett värde i en data uppsättning.

  Du kan exempelvis bestämma betygsfördelningen i bokstavskategorier för en klass med 20 elever. Ett histogram illustrerar gränserna för betygsgraderna och antalet betyg mellan den lägsta och den aktuella gränsen. Det vanligast förekommande betyget utgör typläget.

  Dialogrutan Histogram

  Indataområde      Ange cellreferensen för det dataområde som du vill analysera.

  Fackområde (valfritt)      Ange cellreferensen för ett område som innehåller ett valfritt antal gränsvärden som definierar fackområden. Värdena bör vara sorterade i stigande ordning. Antalet datapunkter mellan det aktuella fackområdet och intilliggande högre fackområde (i förekommande fall) räknas. Antalet räknas i ett visst fackområde om det är lika med eller mindre än fackområdesantalet ned till det sista fackområdet. Alla värden under det första fackvärdet räknas ihop, på samma sätt som värdena över det sista fackvärdet.

  Om du inte anger fackområde, skapas en mängd med jämnt fördelade intervall mellan datavärdenas minimum och maximum.

  Etiketter      Markera den här kryssrutan om den första raden eller kolumnen i indataområdet innehåller etiketter. Avmarkera kryssrutan om indataområdet saknar etiketter. Lämpliga dataetiketter skapas automatiskt för utdatatabellen.

  Utdataområde      Ange referensen för cellen längst upp till vänster i utdatatabellen. Storleken på utdataområdet fastställs automatiskt och ett meddelande visas om utdatatabellen ersätter befintliga data.

  Nytt kalkylblad      Klicka här om du vill infoga ett nytt kalkylblad i den aktiva arbetsboken och klistra in resultatet med början i cell A1. Om du vill namnge det nya kalkylbladet skriver du ett namn i rutan.

  Ny arbetsbok      Klicka här om du vill skapa en ny arbetsbok där resultaten läggs till i ett nytt kalkylblad.

  Pareto (sorterat histogram)      Markera den här kryssrutan om du vill visa data i utdatatabellen i fallande ordning. Om kryssrutan inte är markerad visas data i stigande ordning och de tre kolumnerna längst till höger som innehåller sorterade data utesluts.

  Kumulativa procenttal      Markera den här kryssrutan om du vill skapa en kolumn i utdatatabellen med kumulativa procenttal och inkludera en linje för kumulativa procentvärden i histogrammet. Avmarkera kryssrutan om du vill utesluta de kumulativa procenttalen.

  Diagramutdata      Markera den här kryssrutan om du vill skapa ett inbäddat histogram jämte utdatatabellen.

  Glidande medelvärde

  Analysverktyget för glidande medelvärde visar värden i prognosperioder baserade på det genomsnittliga värdet av variabeln över ett visst antal av de föregående perioderna. Ett glidande medelvärde visar trendinformation som ett enkelt genomsnitt av alla historiska data skulle maskera. Använd det här verktyget om du vill förutsäga försäljning, lager eller andra trender. Varje prognosvärde baseras på följande formel.

  Formel för beräkning av glidande medelvärden

  där:

  • N är antalet tidigare perioder som ska tas med i det glidande medelvärdet

  • Aj är det faktiska värdet vid tiden j

  • Fj är det prognostiserade värdet vid tiden j

   Glidande medelvärde dialogrutan

   Indataområde      Ange cellreferensen för det dataområde som du vill analysera. Området måste bestå av en kolumn eller rad som innehåller fyra eller fler dataceller.

   Etiketter på första raden      Markera den här kryssrutan om den första raden innehåller etiketter. Avmarkera kryssrutan om indataområdet saknar etiketter. Lämpliga dataetiketter skapas automatiskt för utdatatabellen.

   Intervall      Ange antalet värden som ska ingå i det glidande medelvärdet. Standardintervallet är 3.

   Utdataområde      Ange referensen för cellen längst upp till vänster i utdatatabellen. Om du markerar kryssrutan Standardfel skapas en utdatatabell med två kolumner med standardfelvärden i den högra kolumnen. Om det inte finns tillräckligt med historiska värden för att skapa en prognos eller beräkna ett standardfel, returneras felvärdet #SAKNAS!.

   Utdataområdet måste finnas i samma kalkylblad som de data som används i indataområdet. Av den anledningen är alternativen Nytt kalkylblad och Ny arbetsbok inte tillgängliga.

   Diagramutdata      Markera den här kryssrutan om du vill skapa ett inbäddat histogram jämte utdatatabellen.

   Standardfel      Markera den här kryssrutan om du vill inkludera en kolumn som innehåller standardfelvärden i utdatatabellen. Avmarkera kryssrutan om du vill skapa en utdatatabell med en enda kolumn utan standardfelvärden.

  Slumptalsgenerering

  Med analysverktyget för slumptalsgenerering kan du fylla ett område med oberoende slumptal från en av flera fördelningar. Du kan använda det här verktyget om du vill beskriva individer i en population med hjälp av en sannolikhetsfördelning. Du kan exempelvis använda en normalfördelning för att beskriva individernas längd i en population eller använda en Bernoulli-fördelning med två möjliga resultat för att beskriva populationen av resultat från slantsingling.

  Slumpmässiga tal generationens dialogrutan.

  Antal variabler      Skriv antalet kolumner med värden som ska användas i utdatatabellen. Om du inte anger något tal fylls alla kolumner i angivet utdataområde.

  Antal slumptal      Skriv antalet datapunkter som ska visas. Varje datapunkt visas på en rad i utdatatabellen. Om du inte anger något tal fylls alla rader i angivet utdataområde.

  Fördelning      Klicka på den fördelningsmetod som du vill använda för att skapa slumptal.

  Likformig      Den här metoden karaktäriseras av nedre och övre gränser. Variabler slumpas med lika stor sannolikhet från alla värden i området. Ett vanligt program använder en likformig fördelning i intervallet 0–1.

  Normal      Den här metoden karaktäriseras av ett medelvärde och en standardavvikelse. Ett vanligt program använder medelvärdet 0 och standardavvikelsen 1 för standardnormalfördelningen.

  Bernoulli      Den här metoden karaktäriseras av en sannolikhet för ett lyckat resultat (p-värde) i ett givet försök. Bernoulli-slumpvariabler har värdet 0 eller 1. Du kan exempelvis illustrera en likformig slumpvariabel i intervallet 0–1. Om variabeln är mindre än eller lika med sannolikheten för ett lyckat resultat, tilldelas Bernoulli-slumpvariabeln värdet 1. I annat fall tilldelas den värdet 0.

  Binomial      Den här metoden karaktäriseras av en sannolikhet för ett lyckat resultat (p-värde) i ett antal försök. Du kan exempelvis generera ett "antal försöks" Bernoulli-slumpvariabler, vars summa är en binomial slumpvariabel.

  Poisson      Den här metoden karaktäriseras av ett lambda-värde, motsvarande 1/medelvärdet. Poisson-fördelningen används ofta för att beskriva antalet händelser per tidsenhet, t.ex. i vilken takt som bilar i genomsnitt kommer till en trafikavgiftsplats.

  Upprepning      Den här metoden karaktäriseras av en nedre och övre gräns, ett steg, repetitionstakt för värden och en repetitionstakt för sekvensen.

  Diskret      Den här metoden karaktäriseras av ett värde och det associerade sannolikhetsområdet. Området måste innehålla två kolumner: den vänstra kolumnen innehåller värden och den högra sannolikheter som associeras med värdet på raden. Summan av sannolikheterna måste vara 1.

  Parametrar      Ange värden som karaktäriserar den valda fördelningen.

  Slumptalsfrö      Skriv ett valfritt värde som slumptalen ska genereras från. Du kan använda värdet igen för att generera samma slumptal.

  Utdataområde      Ange referensen för cellen längst upp till vänster i utdatatabellen. Storleken på utdataområdet fastställs automatiskt och ett meddelande visas om utdatatabellen ersätter befintliga data.

  Nytt kalkylblad      Klicka här om du vill infoga ett nytt kalkylblad i den aktiva arbetsboken och klistra in resultatet med början i cell A1. Om du vill namnge det nya kalkylbladet skriver du ett namn i rutan.

  Ny arbetsbok      Klicka här om du vill skapa en ny arbetsbok där resultaten läggs till i ett nytt kalkylblad.

  Rang och percentil

  Med analysverktyget för rang och percentil kan du returnera en tabell som innehåller ordningstal och procentuell rang för varje värde i en datamängd. Du kan använda verktyget om du vill analysera den relativa positionen för värdena i en datamängd. Verktyget använder funktionerna RANG och PROCENTRANG. RANG tar inte hänsyn till identiska värden. Om du vill ta hänsyn till identiska värden i analysen använder du funktionen RANG tillsammans med korrigeringsfaktorn som rekommenderas i hjälpen för funktionen RANG.

  Dialogrutan Rang och percentil

  Indataområde      Ange cellreferensen för det dataområde som du vill analysera.

  Grupperat efter      Klicka antingen på Rader eller Kolumner för att ange om informationen i indataområdet är ordnad i rader eller kolumner.

  Etiketter på första raden/Etiketter i första kolumnen     Om du klickar på Kolumner och den första raden i indataområdet innehåller etiketter markerar du kryssrutan Etiketter på första raden. Om du klickar på Rader och den första kolumnen i indataområdet innehåller etiketter markerar du kryssrutan Etiketter på första kolumnen. Avmarkera kryssrutan om indataområdet saknar etiketter. Lämpliga dataetiketter skapas automatiskt för raderna och kolumnerna i utdatatabellen.

  Utdataområde      Ange referensen för cellen längst upp till vänster i utdatatabellen. En utdatatabell genereras för varje datamängd i indataområdet. Varje utdatatabell innehåller fyra kolumner: datapunktnumret, datapunktvärdet, datapunktrangen och datapunktprocentrangen sorterade i stigande ordning.

  Nytt kalkylblad      Klicka här om du vill infoga ett nytt kalkylblad i den aktiva arbetsboken och klistra in resultatet med början i cell A1. Om du vill namnge det nya kalkylbladet skriver du ett namn i rutan.

  Ny arbetsbok      Klicka här om du vill skapa en ny arbetsbok där resultaten läggs till i ett nytt kalkylblad.

  Regression

  Med regressionsanalysverktyget kan du utföra en linjär regressionsanalys baserat på "minsta kvadrat"-metoden för att anpassa en linje genom en observationsmängd. Du kan använda det här verktyget om du vill analysera hur en enstaka beroende variabel påverkas av värdet i en eller flera oberoende variabler. Du kan exempelvis analysera hur en idrottsmans prestationsförmåga påverkas av faktorer som ålder, längd och vikt. Du kan fördela måttet på prestationsförmågan till var och en av de fyra faktorerna baserat på en mängd prestationsdata, och sedan använda regressionsresultatet för att förutsäga en ny, otestad idrottsmans prestationsförmåga.

  Verktyget för regressionsanalys använder funktioner REGR.

  Dialogrutan regression

  Y-indataområde      Ange referensen för området med beroende data. Området får bara bestå av en kolumn.

  X-indataområde      Ange referensen för det område med oberoende data som ska analyseras. Oberoende variabler från området sorteras i stigande ordning från vänster till höger. Maximalt antal indataområden är 16.

  Etiketter      Markera kryssrutan om den första raden eller kolumnen i indataområdet eller indataområdena innehåller etiketter. Avmarkera kryssrutan om indataområdet saknar etiketter. Lämpliga dataetiketter skapas automatiskt för utdatatabellen.

  Konfidensnivå      Markera den här kryssrutan om du vill inkludera ytterligare en nivå i sammanfattningsutdatatabellen. Ange den konfidensnivå som du vill använda utöver standardnivån på 95 %.

  Konstanten är noll      Markera den här kryssrutan om du vill tvinga regressionslinjen att passera genom origo.

  Utdataområde      Ange referensen för cellen längst upp till vänster i utdatatabellen. Räkna med åtminstone sju kolumner till sammanfattningsutdatatabellen där följande ingår: Anova-tabell, koefficienter, standardfel för y-uppskattningen, r2-värden, antal observationer och standardfel för koefficienter.

  Nytt kalkylblad      Klicka här om du vill infoga ett nytt kalkylblad i den aktiva arbetsboken och klistra in resultatet med början i cell A1. Om du vill namnge det nya kalkylbladet skriver du ett namn i rutan.

  Ny arbetsbok      Klicka här om du vill skapa en ny arbetsbok där resultaten läggs till i ett nytt kalkylblad.

  Residualer      Markera den här kryssrutan om du vill inkludera restvärden i residualutdatatabellen.

  Standardiserade residualer      Markera den här kryssrutan om du vill inkludera standardiserade restvärden i residualutdatatabellen.

  Residualdiagram      Markera den här kryssrutan om du vill skapa ett diagram för varje oberoende variabel kontra restvärdet.

  Regressionsdiagram      Markera den här kryssrutan om du vill skapa ett diagram med prognostiserade värden kontra observerade värden.

  Normalsannolikhetskurva      Markera den här kryssrutan om du vill skapa ett diagram som ritar punkter för normal sannolikhet.

  Sampling

  Analysverktyget för sampling används för att skapa ett sampel från en population genom att indataområdet behandlas som en population. Om populationen är för stor för att behandlas eller illustreras i ett diagram kan du använda ett representativt sampel. Du kan även skapa ett sampel som bara innehåller värden från en del av cykeln om du tror att indata är periodiska. Om indataområdet exempelvis innehåller kvartalsförsäljningssiffror, kan sampling med en periodicitet på fyra placera värden från samma kvartal i utdataområdet.

  Dialogrutan sampling

  Indataområde      Ange referensen för dataområdet som innehåller den population med värden som du vill skapa ett sampel från. Samplen skapas först från den första kolumnen, sedan från den andra kolumnen o.s.v.

  Etiketter      Markera kryssrutan om den första raden eller kolumnen i indataområdet innehåller etiketter. Avmarkera kryssrutan om indataområdet saknar etiketter. Lämpliga dataetiketter skapas automatiskt för utdatatabellen.

  Samplingsmetod      Klicka på Periodisk eller Slumpvis för att ange samplingsintervall.

  Period      Ange periodintervallet för samplingen. Det periodiska värdet i indataområdet och alla efterföljande periodiska värden kopieras till utdatakolumnen. Samplingen upphör när slutet av indataområdet nås.

  Antal sampel      Ange antalet slumpvärden som ska visas i utdatakolumnen. Varje värde kommer från en slumpmässig position i indataområdet och varje antal kan väljas mer än en gång.

  Utdataområde      Ange referensen för cellen längst upp till vänster i utdatatabellen. Data skrivs i en kolumn under utdataområdet. Om du markerar Periodisk är antalet värden i utdatatabellen lika med antalet värden i indataområdet dividerat med samplingsfrekvensen. Om du markerar Slumpvis är antalet värden i utdatatabellen lika med antalet sampel.

  Nytt kalkylblad      Klicka här om du vill infoga ett nytt kalkylblad i den aktiva arbetsboken och klistra in resultatet med början i cell A1. Om du vill namnge det nya kalkylbladet skriver du ett namn i rutan.

  Ny arbetsbok      Klicka här om du vill skapa en ny arbetsbok där resultaten läggs till i ett nytt kalkylblad.

  t-Test

  Med dessa analysverktyg kan du testa om populationsmedelvärdena för samplen är lika. De tre verktygen gör olika antaganden: att populationsvarianserna är lika, att populationsvarianserna inte är lika, samt att båda värdena representerar mätdata från samma individ, men före och efter behandling.

  Alla tre verktygen nedan används för att beräkna värdet på en t-statistik, t, som visas som "t-stat" i utdatatabellerna. Beroende på vilka data som används kan t vara större eller mindre än noll. Om t < 0, och under antagandet att de underliggande populationerna har samma medelvärde, returnerar "P(T <= t) ensidig" sannolikheten att observera ett värde i t-statistiken som är mer negativt än t. Om t >=0 returnerar "P(T <= t) ensidig" sannolikheten att observera ett värde i t-statistiken som är mer positivt än t. "t kritiskt ensidig" anger brytpunkten där sannolikheten att observera ett värde i t-statistiken som större än eller lika med "t kritiskt ensidig" är alfa.

  "P(T <= t) tvåsidig" returnerar sannolikheten att observera ett värde i t-statistiken med ett absolutvärde som är större än t. "P kritiskt tvåsidig" anger brytpunkten där sannolikheten att observera ett värde i t-statistiken med ett absolutvärde som är större än "P kritiskt tvåsidig" är alfa.

  t-test: Parat två-sampel för medelvärde

  Du kan använda ett parat test när det finns naturliga par för observationerna i samplen, t.ex. när en sampelgrupp testas två gånger, före och efter ett experiment. Det här analysverktyget och dess formel utför ett t-test av typen parat två-sampel för att avgöra om observationer före och efter en behandling kan antas komma från populationer med samma populationsmedelvärde. Den här typen av t-test antar inte att de båda populationernas varians är lika.

  Obs!: Det här verktyget kan bland annat returnera resultat av typen "parad varians", som är ett ackumulerat mått på spridningen runt medelvärdet, härlett från följande formel.

  Formel för beräkning av polärvarians

  t-Test: Parat två-sampel för medelvärden

  Variabel 1-område      Ange cellreferensen för det första dataområdet som du vill analysera. Området måste bestå av en kolumn eller rad och innehålla samma antal datapunkter som det andra området.

  Variabel 2-område      Ange cellreferensen för det andra dataområdet som du vill analysera. Området måste bestå av en kolumn eller rad och innehålla samma antal datapunkter som det första området.

  Antagen medelvärdesskillnad      Ange det värde som du vill använda för skillnaden i sampelmedelvärden. Värdet 0 (noll) anger att sampelmedelvärdena förväntas vara lika.

  Etiketter      Markera den här kryssrutan om den första raden eller kolumnen i indataområdena innehåller etiketter. Avmarkera kryssrutan om indataområdena saknar etiketter. Lämpliga dataetiketter skapas automatiskt för utdatatabellen.

  Alfa      Skriv konfidensnivån för testet. Värdet måste ligga inom intervallet 0–1. Alfanivån är en signifikansnivå som relaterar till sannolikheten av ett typ-I-fel (förkastar en sann hypotes).

  Utdataområde      Ange referensen för cellen längst upp till vänster i utdatatabellen. Storleken på utdataområdet fastställs automatiskt och ett meddelande visas om utdatatabellen ersätter befintliga data.

  Nytt kalkylblad      Klicka här om du vill infoga ett nytt kalkylblad i den aktiva arbetsboken och klistra in resultatet med början i cell A1. Om du vill namnge det nya kalkylbladet skriver du ett namn i rutan.

  Ny arbetsbok      Klicka här om du vill skapa en ny arbetsbok där resultaten läggs till i ett nytt kalkylblad.

  t-test: Två sampel antar lika varians

  Med det här analysverktyget kan du utföra ett test av typen två-sampel t-test. Den här typen av t-test antar att båda datamängderna kommer från populationer med samma varians och kallas även för homoskedastiskt t-test. Du kan använda den här typen av t-test för att avgöra om de båda samplen kan antas komma från populationer med samma populationsmedelvärde.

  t-Test: två sampel antar lika varians dialogrutan.

  Variabel 1-område      Ange cellreferensen för det första dataområdet som du vill analysera. Området måste bestå av en enkel kolumn eller rad med data.

  Variabel 2-område      Ange cellreferensen för det andra dataområdet som du vill analysera. Området måste bestå av en enkel kolumn eller rad med data.

  Antagen medelvärdesskillnad      Ange det värde som du vill använda för skillnaden i sampelmedelvärden. Värdet 0 (noll) anger att sampelmedelvärdena förväntas vara lika.

  Etiketter      Markera den här kryssrutan om den första raden eller kolumnen i indataområdena innehåller etiketter. Avmarkera kryssrutan om indataområdena saknar etiketter. Lämpliga dataetiketter skapas automatiskt för utdatatabellen.

  Alfa      Skriv konfidensnivån för testet. Värdet måste ligga inom intervallet 0–1. Alfanivån är en signifikansnivå som relaterar till sannolikheten av ett typ-I-fel (förkastar en sann hypotes).

  Utdataområde      Ange referensen för cellen längst upp till vänster i utdatatabellen. Storleken på utdataområdet fastställs automatiskt och ett meddelande visas om utdatatabellen ersätter befintliga data.

  Nytt kalkylblad      Klicka här om du vill infoga ett nytt kalkylblad i den aktiva arbetsboken och klistra in resultatet med början i cell A1. Om du vill namnge det nya kalkylbladet skriver du ett namn i rutan.

  Ny arbetsbok      Klicka här om du vill skapa en ny arbetsbok där resultaten läggs till i ett nytt kalkylblad.

  t-test: Två sampel antar olika varianser

  Med det här analysverktyget kan du utföra ett två-sampel t-test. Den här typen av t-test antar att de båda datamängderna kommer från populationer med olika varians och kallas även för heteroskedastiskt t-test. På samma sätt som i fallet ovan (med lika varians) kan du använda den här typen av t-test för att avgöra om två sampel kan antas komma från populationer med samma populationsmedelvärden. Använd det här testet om det finns olika individer i de båda samplen. Använd det parade testet (se exemplet nedan) om det finns en enda uppsättning individer och de båda samplen representerar mätningar för respektive individ före och efter behandling.

  Använd nedanstående formel när du vill bestämma det statistiska värdet för testet t.

  Formel för t-värdesberäkning

  Följande formel används för att beräkna frihetsgraderna, df. Eftersom beräkningen sällan returnerar ett heltal avrundas df-värdet till närmaste heltal för att erhålla ett kritiskt värde från t-tabellen. Excel-funktionen TTEST använder det beräknade df-värdet utan avrundning eftersom det går att beräkna ett värde för TTEST med ett df-värde som inte är ett heltal. De här skillnaderna i beräkningen av frihetsgrader innebär att TTEST och verktyget t-test ger olika resultat i fall med olika varians.

  Formel för approximering av frihetsgrader

  t-Test: två sampel antar olika varianser dialogrutan.

  Variabel 1-område      Ange cellreferensen för det första dataområdet som du vill analysera. Området måste bestå av en enkel kolumn eller rad med data.

  Variabel 2-område      Ange cellreferensen för det andra dataområdet som du vill analysera. Området måste bestå av en enkel kolumn eller rad med data.

  Antagen medelvärdesskillnad      Ange det värde som du vill använda för skillnaden i sampelmedelvärden. Värdet 0 (noll) anger att sampelmedelvärdena förväntas vara lika.

  Etiketter      Markera den här kryssrutan om den första raden eller kolumnen i indataområdena innehåller etiketter. Avmarkera kryssrutan om indataområdena saknar etiketter. Lämpliga dataetiketter skapas automatiskt för utdatatabellen.

  Alfa      Skriv konfidensnivån för testet. Värdet måste ligga inom intervallet 0–1. Alfanivån är en signifikansnivå som relaterar till sannolikheten av ett typ-I-fel (förkastar en sann hypotes).

  Utdataområde      Ange referensen för cellen längst upp till vänster i utdatatabellen. Storleken på utdataområdet fastställs automatiskt och ett meddelande visas om utdatatabellen ersätter befintliga data.

  Nytt kalkylblad      Klicka här om du vill infoga ett nytt kalkylblad i den aktiva arbetsboken och klistra in resultatet med början i cell A1. Om du vill namnge det nya kalkylbladet skriver du ett namn i rutan.

  Ny arbetsbok      Klicka här om du vill skapa en ny arbetsbok där resultaten läggs till i ett nytt kalkylblad.

  z-Test

  Med det här analysverktyget kan du utföra ett två-sampel z-test för medelvärden med kända varianser. Det här verktyget används ofta för att testa hypotesen att det inte finns någon skillnad mellan två populationsmedelvärden mot antingen ensidiga eller tvåsidiga alternativa hypoteser. Om varianserna inte är kända bör funktionen ZTEST användas i stället.

  När du använder verktyget z-test måste verktygets utdata tolkas med omsorg. "P(Z <= z) ensidig" innebär egentligen P(Z >= ABS(z)), d.v.s. sannolikheten att ett z-värde ligger längre från 0 i samma riktning som det observerade z-värdet när det inte finns någon skillnad mellan populationsmedelvärdena. "P(Z <= z) tvåsidig" betyder egentligen P(Z >= ABS(z) eller Z <= -ABS(z)), d.v.s. sannolikheten att ett z-värde ligger längre från 0 i endera riktning än det observerade z-värdet när det inte finns någon skillnad mellan populationsmedelvärdena. Det tvåsidiga resultatet är bara det ensidiga resultatet multiplicerat med 2. Verktyget z-test kan också användas i samband med hypotesen att det finns ett specifikt värde som inte är noll för skillnaden mellan de båda populationsmedelvärdena. Du kan till exempel använda det här testet för bestämma skillnader i prestationsförmåga mellan två bilmodeller.

  z-Test: två sampel för medelvärden

  Variabel 1-område      Ange cellreferensen för det första dataområdet som du vill analysera. Området måste bestå av en enkel kolumn eller rad med data.

  Variabel 2-område      Ange cellreferensen för det andra dataområdet som du vill analysera. Området måste bestå av en enkel kolumn eller rad med data.

  Antagen medelvärdesskillnad      Ange det värde som du vill använda för skillnaden i sampelmedelvärden. Värdet 0 (noll) anger att sampelmedelvärdena förväntas vara lika.

  Varians variabel 1 (känd)      Ange den kända populationsvariansen för Variabel 1-indataområdet.

  Varians variabel 2 (känd)      Ange den kända populationsvariansen för Variabel 2-indataområdet.

  Etiketter      Markera den här kryssrutan om den första raden eller kolumnen i indataområdena innehåller etiketter. Avmarkera kryssrutan om indataområdena saknar etiketter. Lämpliga dataetiketter skapas automatiskt för utdatatabellen.

  Alfa      Skriv konfidensnivån för testet. Värdet måste ligga inom intervallet 0–1. Alfanivån är en signifikansnivå som relaterar till sannolikheten av ett typ-I-fel (förkastar en sann hypotes).

  Utdataområde      Ange referensen för cellen längst upp till vänster i utdatatabellen. Storleken på utdataområdet fastställs automatiskt och ett meddelande visas om utdatatabellen ersätter befintliga data.

  Nytt kalkylblad      Klicka här om du vill infoga ett nytt kalkylblad i den aktiva arbetsboken och klistra in resultatet med början i cell A1. Om du vill namnge det nya kalkylbladet skriver du ett namn i rutan.

  Ny arbetsbok      Klicka här om du vill skapa en ny arbetsbok där resultaten läggs till i ett nytt kalkylblad.

  Meddelanden: 

  • Dataanalysfunktionerna kan bara användas i ett kalkylblad i taget. När du utför dataanalyser i grupperade kalkylblad visas resultatet i det första kalkylbladet och tomma formaterade tabeller visas i de övriga kalkylbladen. Om du vill utföra dataanalyser i de resterande kalkylbladen använder du analysverktyget i dessa kalkylblad.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×