Beräkningsoperatorer och ordning på operationer

Operatorer anger vilken typ av beräkning som du vill utföra på elementen i en formel. I Excel utförs beräkningar i en standardordning, men du kan också bestämma ordningen på dem.

Aritmetiska operatorer

Om du vill utföra grundläggande matematiska operationer (till exempel addition, subtraktion eller multiplikation), kombinera tal och skapa numeriska resultat använder du följande aritmetiska operatorer.

Aritmetisk operator

Betydelse (exempel)

+ (plustecken)

Addition (3+3)

– (minustecken)

Subtraktion (3–1) eller negation (–1)

* (asterisk)

Multiplikation (3*3)

/ (snedstreck)

Division (3/3)

% (procenttecken)

Procent (20 %)

^ (cirkumflex)

Exponentiering (3^2)

Jämförelseoperatorer

Du kan jämföra två värden med följande operatorer. När två värden jämförs med dessa operatorer blir resultatet det logiska värdet SANT eller FALSKT.

Jämförelseoperator

Betydelse (exempel)

= (likhetstecken)

Lika med (A1=B1)

> (större än-tecken)

Större än (A1>B1)

< (mindre än-tecken)

Mindre än (A1<B1)

>= (större än eller lika med-tecken)

Större än eller lika med (A1>=B1)

<= (mindre än eller lika med-tecken)

Mindre än eller lika med (A1<=B1)

<> (inte lika med-tecken)

Inte lika med (A1<>B1)

Kopplingsoperatorer

Använd tecknet & om du vill koppla ihop en eller flera textsträngar och skapa en enda textsträng.

Kopplingsoperator

Betydelse (exempel)

&

Kopplar ihop två värden till ett sammanhängande textvärde ("Nord"&"väst")

Referensoperatorer

Kombinerar områden med celler för beräkningar med följande operatorer.

Referensoperator

Betydelse (exempel)

: (kolon)

Områdesoperator, som skapar en referens till alla celler mellan två referenser, inklusive de två referenserna (B5:B15)

; (semikolon)

Unionsoperator, som kombinerar flera referenser till en referens (SUMMA(B5:B15;D5:D15))

(ett blanksteg)

Skärningsoperator, som skapar en referens till celler som är gemensamma för de två referenserna (B7:D7 C6:C8)

Operationernas ordning i formler

En formel i Excel inleds alltid med ett likhetstecken (=). Efter likhetstecknet anges de element som ska beräknas (operanderna), som avgränsas med beräkningsoperatorer. I Excel beräknas formeln från vänster till höger, enligt en viss ordning för varje operator i formeln.

Om du kombinerar flera operatorer i en enda formel utförs operationerna i Excel i den ordning som visas i tabellen nedan. Om formeln innehåller operatorer med samma prioritet, till exempel om en formel innehåller både en multiplikations- och divisionsoperator, beräknas operatorerna från vänster till höger i Excel.

Operator

Beskrivning

: (kolon)

; (semikolon)

(ett blanksteg)

Referensoperatorer

– (minustecken)

Negation (som i -1)

% (procenttecken)

Procent

^ (cirkumflex)

Exponentiering

* (asterisk)

/ (snedstreck)

Multiplikation och division

+ (plustecken)

– (minustecken)

Addition och subtraktion

& (et-tecken)

Kopplar ihop två strängar med text

= (likhetstecken)

> (större än-tecken)

< (mindre än-tecken)

>= (större än eller lika med-tecken)

<= (mindre än eller lika med-tecken)

<> (inte lika med-tecken)

Jämförelse

Om du vill ändra beräkningsordningen omsluter du den del av formeln som ska beräknas först i en parentes. I exempelvis följande formel blir resultatet 11 eftersom multiplikation beräknas före addition i Excel. I formeln multipliceras 2 med 3 och sedan adderas 5 till resultatet.

= 5+2*3

Om du däremot använder parentes för att ändra syntaxen adderas 5 och 2, och sedan multipliceras resultatet med 3 till 21 i Excel.

= (5+2)*3

I följande exempel tvingar parentesen runt den första delen av formeln Excel att beräkna B4+25 först och sedan dividera resultatet med summan av värdena i cellerna D5, E5 och F5.

= (B4+25)/SUMMA(D5:F5)

Hur värden konverteras i formler

När du skriver en formel förväntar Excel vissa typer av värden för de olika operatorerna. Om du skriver en annan typ av värde än vad som förväntas i Excel, kan det ibland omvandlas automatiskt.

Formeln

Skapar

Förklaring

= "1"+"2"

3

När du använder ett plustecken (+) förväntar Excel tal i formeln. Även om citattecknen innebär att "1" och "2" är textvärden konverteras de automatiskt till tal i Excel.

= 1+"4,00 kr"

5

När en formel förväntar ett tal konverteras text i Excel om den är i ett format som vanligtvis fungerar för ett tal.

= "2001-06-01"-"2001-05-01"

31

Excel tolkar texten som ett datum i formatet åååå-mm-dd, konverterar datumen till serienummer och beräknar sedan skillnaden mellan dem .

=ROT ("8+1")

#VÄRDEFEL!

I Excel går det inte att konvertera texten till ett tal eftersom texten "8+1" inte kan konverteras till ett tal. Du kan använda "9" eller "8"+"1" i stället för "8+1" om du vill konvertera texten till ett tal och returnera resultatet 3.

= "A"&SANT

ASANT

När text förväntas konverteras tal och logiska värden som SANT och FALSKT till text i Excel.

Se även

Ändra en formel

Ändra omberäkning, iteration eller precision för formler

Gäller för: Excel för Mac 2011Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk