Beräkningsoperatorer och ordning

Operatorer anger vilken typ av beräkning som ska utföras på elementen i en formel. Excel utför beräkningar i en standardiserad ordningsföljd, men du kan även styra ordningen på beräkningarna.

Aritmetiska operatorer

Om du vill utföra grundläggande matematiska operationer (som addition, subtraktion och multiplikation), kombinera tal eller generera numeriska resultat använder du följande aritmetiska operatorer.

Aritmetisk operator

Betydelse (exempel)

+ (plustecken)

addition (3 + 3)

– (minustecken)

Subtraktion (3–1) eller negativt värde (–1)

* (asterisk)

multiplikation (3 * 3)

/ (snedstreck)

division (3 / 3)

% (procenttecken)

procent (20 %)

^ (cirkumflex)

exponentiering (3^2)

Jämförelseoperatorer

Använd följande två operatorer om du vill jämföra två värden. När två värden jämförs med hjälp av dessa operatorer, blir resultatet ett logiskt värde, antingen SANT eller FALSKT.

Jämförelseoperator

Betydelse (exempel)

= (likhetstecken)

Lika med (A1=B1)

> (större än-tecken)

Större än (A1>B1)

< (mindre än-tecken)

Mindre än (A1<B1)

>= (större än eller lika med-tecken)

Större än eller lika med (A1>=B1)

<= (mindre än eller lika med-tecken)

Mindre än eller lika med (A1<=B1)

<> (inte lika med-tecken)

Inte lika med (A1<>B1)

Kopplingsoperator

Om du vill sammanfoga en eller flera textsträngar till ett sammanhängande textstycke använder du operatorn &.

Kopplingsoperator

Betydelse (exempel)

& (et-tecken)

Sammanfogar två värden för att ge ett sammanhängande textvärde ("Nord"&"väst")

Referensoperatorer

Med följande operatorer kan du kombinera cellområden för beräkningar.

Referensoperator

Betydelse (exempel)

: (kolon)

Områdesoperator som skapar en referens till alla celler mellan två referenser, inklusive de två referenserna (B5:B15)

, (komma)

Unionsoperator som kombinerar flera referenser till en referens (SUMMA(B5:B15;D5:D15))

(ett blanksteg)

Skärningspunktsoperator, som producerar en referens till celler som är gemensamma för två referenser (B7:D7 C6:C8)

Beräkningsordning i formler

En formel i Excel börjar alltid med ett likhetstecken (=). Efter likhetstecknet följer de element som ska beräknas (operanderna), som skiljs åt av operatorer. Formeln beräknas från vänster till höger, enligt en särskild ordning för varje operator i formeln.

Om du kombinerar flera operatorer i en enstaka formel utförs operationerna i den ordning som visas i tabellen nedan. Om en formel innehåller operatorer med samma prioritet ,det kan vara en formel som innehåller både en multiplikations- och divisionsoperator,  beräknas operatorerna från vänster till höger.

Operator

Beskrivning

: (kolon)

, (komma)

(ett blanksteg)

Referensoperatorer

– (minustecken)

Negation (som i –1)

% (procenttecken)

Procent

^ (cirkumflex)

Exponent

* (asterisk)

/ (snedstreck)

Multiplikation och division

+ (plustecken)

– (minustecken)

Addition och subtraktion

& (et-tecken)

Sammanfogar två textsträngar

= (likhetstecken)

> (större än-tecken)

< (mindre än-tecken)

>= (större än eller lika med-tecken)

<= (mindre än eller lika med-tecken)

<> (inte lika med-tecken)

Jämförelse

Om du vill ändra beräkningsordningen omsluter du den del som ska beräknas först med parenteser. Följande formel ger resultatet 11 eftersom multiplicering utförs före addition. Formeln multiplicerar 2 med 3 och lägger sedan till 5.

= 5+2*3

Om du använder parenteser för att ändra syntaxen kan du först addera 5 och 2 och sedan multiplicera resultatet med 3 och få resultatet 21.

= (5+2)*3

I följande exempel gör parenteserna runt första delen av formeln att B4+25 beräknas först, och sedan divideras resultatet med summan av värdena från D5, E5 och F5.

= (B4+25)/SUM(D5:F5)

Hur Excel omvandlar värden i formler

När du skriver en formel förväntar sig Excel vissa typer av värden för varje operatör. Om du anger en annan typ av värde än det förväntade kan Excel ibland omvandla värdet.

Formeln

Ger resultatet

Förklaring

= "1"+"2"

3

När du använder ett plustecken (+) förväntar sig Excel siffror i formeln. Även om citattecknen anger att "1" och "2" är textvärden, omvandlar Excel automatiskt textvärdena till siffror.

= 1+"$4,00"

5

När en formel förväntar sig en siffra, omvandlar Excel text om den är i ett format som normalt kan omvandlas till en siffra.

= "2001-06-01"-"2001-05-01"

31

Excel tolkar texten som ett datum i formatet yyyy-mm-dd, omvandlar datumen till värden och beräknar skillnaden.

=ROT ("8+1")

#VÄRDEFEL!

Excel kan inte omvandla texten till ett nummer eftersom texten "8+1" inte kan omvandlas till en siffra. Du kan använda "9" eller "8"+"1" i stället för "8+1" för att konvertera texten till ett nummer och returnera resultatet 3.

= "A"&SANT

ASANT

När text förväntas omvandlar Excel siffror och logiska värden som SANT och FALSKT till text.

Se även

Ändra en formel

Ändra beräkningen, iterationen eller precisionen för en formel

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×