Avancerade alternativ

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Redigeringsalternativ

Flytta markering efter att du tryckt på Retur     Gör en intilliggande cell till nästa aktiva cell när du trycker på RETUR i den aktuella cellen. Ange vilken intilliggande cell som ska bli aktiv i rutan Riktning.

Riktning     Gör en intilliggande cell till nästa aktiva cell när du trycker på RETUR i den aktuella cellen. Ange vilken intilliggande cell som ska bli aktiv i rutan Riktning.

Infoga decimaltecken automatiskt     Markera den här kryssrutan om du vill visa tal med decimaler som standard.

 • Antal     Ange antalet decimaler i rutan Antal för att ange var decimaltecknet ska placeras i tal som du anger som konstanter i ett kalkylblad. Ett positivt tal flyttar decimaltecknet åt vänster, medan ett negativt tal flyttar decimaltecknet åt höger. Om du lämnar rutan Antal tom eller anger 0 (noll), måste du ange decimaltecknet manuellt. Du kan åsidosätta det här alternativet genom att skriva ett decimaltecken i cellen när du skriver talet.

Aktivera fyllningshandtaget samt dra-och-släppa celler     Markera den här kryssrutan om du vill flytta och kopiera celler och data genom att dra med musen. Om du markerar det här alternativet kan du också dra fyllningshandtaget för att kopiera data och fylla intilliggande celler med en dataserie.

 • Varna innan celler skrivs över     Visar ett meddelande om du släpper celler över andra celler som innehåller data.

Tillåt redigering direkt i celler     Markera den här kryssrutan om du vill aktivera redigering i en cell genom att dubbelklicka på cellen i stället för genom att redigera cellinnehållet i formelfältet.

Utöka dataområdesformat och formler     Markera den här kryssrutan om du automatiskt vill formatera nya element som läggs till i slutet av en lista för att matcha formatet i resten av listan. Formler som upprepas på varje rad kopieras också. För att format och formler ska kunna utökas måste de visas på minst tre av de fem sista raderna som föregår den nya raden.

Aktivera automatisk procentinmatning     Markera den här kryssrutan om du vill multiplicera alla tal som är mindre än 1 med 100 om talen finns i celler som är formaterade med formatet Procent. Avmarkera kryssrutan om du vill multiplicera alla tal med 100 om talen finns i celler som är formaterade med formatet Procent, även siffror som är lika med eller större än 1.

Fyll i cellvärden automatiskt     Fyller i textposter som du börjar skriva i en kolumn med data. Om de första bokstäverna som du skriver matchar en befintlig post i kolumnen fylls den återstående texten i automatiskt.

Zooma med IntelliMouse-hjulet     Om du har pekdonet Microsoft IntelliMouse kan du välja det här alternativet om du vill använda hjulknappen för att zooma i stället för att rulla i kalkyl- eller diagrambladet.

Varna användaren för åtgärder som kan vara tidskrävande     Markera den här kryssrutan om du vill att ett meddelande ska visas när en åtgärd påverkar ett stort antal celler och kan ta lång tid att bearbeta.

 • När följande antal celler (i tusental) påverkas     Ange högst antal celler som kan påverkas av en åtgärd utan att något meddelande visas. Om fler celler än det antal celler du anger här påverkas visas ett meddelande.

 • Använd systemavgränsare     Markera den här kryssrutan om du vill använda standardalternativen för decimaltecken och tusentalsavgränsare. Avmarkera kryssrutan om du vill ange andra avgränsare.

  • Decimaltecken     Om du vill ändra decimaltecknet som används som standard avmarkerar du alternativet Använd systemavgränsare, väljer standardavgränsaren i rutan Decimaltecken och anger den avgränsare som du vill använda.

  • Tusentalsavgränsare     Om du vill ändra tusentalsavgränsaren som används som standard avmarkerar du alternativet Använd systemavgränsare, väljer standardavgränsaren i rutan Tusentalsavgränsare och anger den avgränsare som du vill använda.

Klipp ut, Kopiera och Klistra in

Visa knappen Inklistringsalternativ     Markera den här kryssrutan om du vill att en dialogruta med specialalternativ, till exempel Endast formatering och Länka celler, ska visas automatiskt när du klistrar in ett objekt.

Visa knappar för infogningsalternativ     Markera den här kryssrutan om du vill att en dialogruta med specialalternativ, till exempel Formatera som ovan och Radera formatering, ska visas när du infogar celler, rader eller kolumner.

Klipp ut, kopiera och sortera infogade objekt med de överordnade cellerna     Behåller grafikobjekt, knappar, textrutor, ritade objekt och bilder tillsammans med de tillhörande cellerna när du klipper ut, kopierar, filtrerar eller sorterar i ett kalkylblad.

Visa

Visa detta antal senast använda dokument     Visar en lista över senast använda arbetsböcker under Senast använda dokument när du klickar på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen så att du snabbt kan öppna dessa arbetsböcker. Ange hur många arbetsböcker som du vill ska visas i rutan Visa detta antal senast använda dokument. Ange eller välj ett positivt tal mellan 0 och 50.

Linjalenheter     Ange vilka enheter som du vill visa för linjalen i layoutvyn.

Visa alla fönster i Aktivitetsfältet      Markera den här kryssrutan om du vill visa flera arbetsböcker i Aktivitetsfältet.

Visa formelfält     Visar formelfältet. Formelfältet visas längst upp i kalkylbladet.

Visa skärmtips om funktioner     Visar korta beskrivningar av funktioner som du väljer i listan med funktioner som visas när funktionen Komplettera automatiskt för formel är aktiverad.

Visa diagramelementnamn vid hovring     Visar namnet på ett diagramelement när du placerar pekaren över elementet.

Visa punkt datavärden vid hovring     Visar värdet på en datapunkt när du placerar pekaren över den.

Visa för celler med kommentarer:     Välj något av följande alternativ för att ange hur kommentarer ska visas i kalkylbladet.

 • Inga kommentarer eller symboler     Döljer kommentarer och kommentarsmarkörer i celler med bifogade kommentarer.

 • Endast symboler, kommentarer vid hovring     Visar en liten röd triangel längst upp till höger i en cell med en bifogad kommentar. Kommentarerna visas bara när du placerar pekaren över en cell med en kommentar.

 • Kommentarer och symboler     Visar kommentaren och kommentarsmarkören, en liten triangel längst upp till höger i en cell med en bifogad kommentar.

Visa alternativ för den här arbetsboken

Visa alternativ för den här arbetsboken     Välj den arbetsbok i listrutan som påverkas av följande alternativ.

Visa vågrät rullningslist     Visar den vågräta rullningslisten längst ned i kalkylbladet.

Visa lodrät rullningslist     Visar den lodräta rullningslisten till höger om kalkylbladet (om du använder skrivriktningen vänster till höger) eller på vänster sida (om du använder skrivriktningen höger till vänster).

Visa bladflikar     Visar kalkylbladsflikar så att du kan växla mellan och välja enskilda kalkylblad. Kalkylbladsflikarna visas längst ned i kalkylbladsfönstret.

Gruppera datum i Autofilter-menyn     Ändrar den hierarkiska datumgrupperingen till en icke-hierarkisk datumlista i listan med datum längst ned på Autofilter-menyn i ett datumfilter. Du kan till exempel filtrera efter tvåsiffriga år genom att manuellt välja dem i en lista som inte är hierarkiskt ordnad.

Visa för objekt     Välj något av följande alternativ för att visa eller dölja grafikobjekt i arbetsboken.

 • Alla     Visar alla grafikobjekt, knappar, textrutor, ritade objekt och bilder.

 • Inget (dölj objekt)     Döljer alla grafikobjekt, knappar, textrutor, ritade objekt och bilder. Dolda objekt skrivs inte ut.

Visa alternativ för det här kalkylbladet

Visa alternativ för det här kalkylbladet    Välj det kalkylblad i listrutan som påverkas av följande alternativ.

Visa rad- och kolumnrubriker     Visar radnummer till vänster i kalkylbladet (om du använder skrivriktningen vänster till höger) eller på höger sida (om du använder skrivriktningen höger till vänster) och kolumnbokstäver längst upp i kalkylbladet.

Visa formler i celler i stället för beräknade resultat     Visar formlerna i celler i stället för värdena som returneras av formlerna.

Visa sidbrytningar     Visar automatiska sidbrytningar.

Visa en nolla i celler som har ett nollvärde     Visar 0 (noll) i celler som innehåller nollvärden.

Visa dispositionssymboler om en disposition används     Visar dispositionssymboler. Dispositionssymboler visas bara om kalkylbladet innehåller en disposition.

Visa stödlinjer     Visar cellstödlinjer. Om du vill skriva ut stödlinjerna kontrollerar du att kryssrutan Skriv ut är markerad under Stödlinjer i gruppen Alternativ på fliken Sidlayout.

 • Rutnätsfärg     Anger färgen för stödlinjer. Om du klickar på Automatisk används den färg som har definierats som textfärg på Kontrollpanelen i Windows.

Formler

Aktivera flertrådad beräkning     Det här alternativet är aktiverat som standard och används för snabb beräkning med hjälp av alla processorer på datorn eller med det antal processorer som du anger manuellt.

Antalet beräkningstrådar     Ange hur många processorer som ska användas för beräkningen.

 • Använd alla processorer på den här datorn     Med det här alternativet som är aktiverat som standard används alla processorer som är tillgängliga på datorn.

 • Manuellt     Ange hur många processorer som ska används. Skriv ett positivt tal mellan 1 och 1024 i rutan Manuellt.

Vid beräkning av den här arbetsboken

Vid beräkning av den här arbetsboken    Välj den arbetsbok i listrutan som påverkas av följande alternativ.

Uppdatera länkar till andra dokument     Beräknar och uppdaterar formler som innehåller referenser till andra program.

Ange visad precision     Ändrar lagrade värden i celler permanent från exakt precision (15 siffror) till det format som visas, inklusive decimaler.

Använd Macintosh datumsystem     Ändrar startdatumet som alla datumberäkningar baseras på från 1 januari 1900 till 2 januari 1904.

Spara värden för fjärrlänkar     Sparar kopior av värden i ett externt dokument som är länkat till ett Excel-kalkylblad. Om ett kalkylblad med länkar till stora områden i ett externt dokument kräver ovanligt mycket diskutrymme eller tar mycket lång till att öppna kan du minska diskutrymmet och tidsåtgången för att öppna kalkylbladet genom att avmarkera kryssrutan Spara värden för fjärrlänkar.

Allmänt

Ge feedback med ljud     Spelar upp tillgängliga ljud som är kopplade till programhändelser i Microsoft Office, till exempel när filer öppnas, sparas och skrivs ut, och när felmeddelanden visas. Du kan ändra ljuden för olika händelser i kontrollpanelen. I Microsoft Windows klickar du på Start och sedan på Kontrollpanelen, och i Windows Vista klickar du på Maskinvara och ljud och sedan på Ljud. Klicka på fliken Ljud. Om du vill ändra ljudet som hör till en händelse klickar du på programhändelsen i listan och markerar det ljud du vill använda. I Windows XP klickar du på Ljud, tal och ljudenheter. Klicka på Ändra ljudschema och sedan på fliken Ljud. Om du markerar eller avmarkerar kryssrutan Ge feedback med ljud i ett Office-program aktiveras eller inaktiveras funktionen också för alla andra Office-program. Datorn måste vara utrustad med ljudkort för att du ska kunna spela upp de flesta ljud.

Ge feedback med animering     Visar förflyttningar och ändringar i kalkylbladet när du infogar eller tar bort celler, rader eller kolumner. Animeringar kan ge sämre bildskärmsprestanda i vissa system.

Ignorera andra program som använder DDE (Dynamic Data Exchange)     Förhindrar datautbyte med andra program som använder DDE (Dynamic Data Exchange).

Fråga vid uppdatering av automatiska länkar     Visar ett meddelande där du kan bekräfta uppdateringen innan de länkade elementen uppdateras.

Visa användargränssnittsfel i tillägget     Visar fel i användargränssnittet i tillägg som du installerar och använder.

Skala innehållet för pappersstorlekarna A4 och 8,5 x 11 tum     I vissa länder eller regioner är standardstorleken för papper Letter och i andra är standardstorleken A4. Markera den här kryssrutan om du vill att Excel automatiskt ska justera dokument som är formaterade för standardpappersstorleken för ett annat land eller en annan region (till exempel Letter) så att de skrivs ut rätt på standardpappersstorleken som används där du bor (till exempel A4). Det här alternativet påverkar bara utskriften, inte formateringen i dokumentet.

Vid start öppnas alla filer i     När Excel startas öppnas automatiskt filerna i den mapp som du anger här. Ange var filerna lagras genom att ange den fullständiga sökvägen till mappen i textrutan.

Webbalternativ      Anger alternativ för hur Excel-data visas och svarar när informationen visas i en webbläsare.

Tjänstalternativ     Här kan du ange alternativ för kundfeedback och dokumenthantering.

Kompatibilitet med Lotus

Microsoft Office Excel-menytangent     Anger vilken tangent du kan använda för att komma åt kommandona i menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet.

Alternativa styrtangenter     Aktiverar en alternativ uppsättning tangenter för navigering i kalkylbladet, inmatning av formler, inmatning av etiketter och andra åtgärder.

Inställningar för kompatibilitet med Lotus för

Inställningar för kompatibilitet med Lotus för     Välj det kalkylblad i listrutan som påverkas av följande alternativ.

Alternativ uttrycksvärdering     Öppnar och utvärderar Lotus 1-2-3-filer utan att förlora eller ändra informationen. När du markerar det här alternativet utvärderar Excel textsträngar som 0 (noll), booleska uttryck som 0 eller 1 och databasvillkor enligt reglerna i Lotus 1-2-3.

Alternativ formelinmatning     Konverterar formler som anges i Lotus 1-2-3 version 2.2-syntax till Excel-syntax och gör att namn som har definierats i Excel fungerar som namn som har definierats i Lotus 1-2-3.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×