Avancerad kategori (Access-alternativ)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Redigering

 • RETUR flyttar   

  • Inte alls    Markören stannar kvar i det aktuella fältet när du trycker på RETUR.

  • Nästa fält    Flyttar markören till nästa fält när du trycker på RETUR. Nästa fält finns som standard till höger eller vänster om det aktuella fältet, beroende på hur textriktningen är inställd.

  • Nästa post    Flyttar markören till det aktuella fältet i nästa post när du trycker på RETUR. Nästa post är posten som finns direkt under den aktuella posten.

 • Vid förflyttning till fält   

  Alternativen i det här avsnittet ändrar hur RETUR, TABB och piltangenterna beter sig när du använder dem för att flytta markören från fält till fält i formulär och datablad.

  • Markera hela fältet    Markerar hela fältet när markören placeras någonstans i fältet.

  • Placera markören i början    Flyttar markören till början av fältet när den placeras någonstans i fältet.

  • Placera markören i slutet    Flyttar markören till slutet av fältet när den placeras i fältet.

 • Piltangenterna flyttar   

  • Nästa fält    Flyttar markören till nästa fält när du trycker på höger- eller vänsterpilstangenten. Om du vill flytta markören mellan tecknen i ett valt fält trycker du på F2.

  • Nästa tecken    Flyttar markören till nästa eller föregående tecken i ett fält när du trycker på höger- eller vänsterpilstangenten.

  • Markören stannar i första/sista fältet    Hindrar markören från att flyttas från det första eller sista fältet till föregående eller nästa post när du använder vänster- och högerpilstangenten.

 • Standard för Sök/Ersätt

  Alternativen i det här avsnittet styr hur åtgärderna sök och ersätt beter sig i Microsoft Office Access 2007, och gäller för hela Office Access 2007.

  • Snabbsökning    Söker i det aktuella fältet och matchar hela fältet mot söksträngen.

  • Fullständig sökning    Söker i alla fält och matchar valfri del av fältet.

  • Sök i början av fält    Söker i det aktuella fältet och matchar de första tecknen i fältet.

 • Bekräfta

  • Poständringar    Visar ett bekräftelsemeddelande när du ändrar en post.

  • Borttagna dokument    Visar ett bekräftelsemeddelande när du tar bort ett databasobjekt.

  • Redigeringsfrågor    Visar ett bekräftelsemeddelande när du kör en tilläggs-, uppdaterings-, borttagnings-, tabellfråga mot en Access-databas.

 • Standardriktning

  • Vänster till höger    Anger att nya objekt ska visas i riktningen vänster till höger, som i europeiska språk. Den här inställningen visar till exempel det första fältet i en tabell i kolumnen längst till vänster och fyller på med nya fält till höger om den kolumnen, och placerar rutan för postnummer och navigeringsknapparna i databladsvyn i det vänstra hörnet.

  • Höger till vänster    Anger att nya objekt ska visas i riktningen vänster till höger, som i språk från Mellanöstern. Den här inställningen visar till exempel det första fältet i en tabell i kolumnen längst till höger och fyller på med nya fält till vänster om den kolumnen, och placerar rutan för postnummer och navigeringsknapparna i databladsvyn i det nedre högra hörnet.

 • Standardjustering

  • Gränssnittsläge    Gör så att tecknen visas enligt det språk som gäller för användargränssnittet. Om användaren till exempel har ett gränssnittspråk i riktningen vänster till höger (till exempel svenska), vänsterjusteras tecknen.

  • Textläge    Justerar visningstexten enligt riktningen på det första språkspecifika tecknet. Om till exempel det första starka tecknet (inte ett numeriskt eller specialtecken) är på svenska, vänsterjusteras texten.

 • Markörens förflyttning

  • Logisk    Anger att markören ska flytts inom dubbelriktad text enligt riktningen på det språk som påträffas. Om du till exempel använder piltangenterna för att flytta genom en mening som inleds på arabiska och sedan fortsätter på svenska, flyttar insättningspunkten först i riktningen höger till vänster genom den arabiska texten och börjar sedan med tecknet längst till vänster i det svenska ordet och fortsätter sedan att flytta i riktningen vänster till höger.

  • Visuell    Anger att markören ska flytts inom dubbelriktad text genom att flytta till nästa visuellt intilliggande tecken. Om du till exempel använder piltangenterna för att flyttar från höger till vänster genom en mening som inleds på arabiska och sedan fortsätter på svenska, flyttas insättningspunkten i riktningen höger till vänster genom den arabiska texten och fortsätter sedan med tecknet längst till höger i det engelska ordet och fortsätter sedan i riktningen höger till vänster.

  • IME-kontroll för databladMarkera det här alternativet om östasiatiskt IME-läge ska anges till "Ingen kontroll" när data registreras i tabelldatabladet.

  • Använd islamsk kalenderBaserar den underliggande datumreferensen på den islamiska månkalender. Om detta inte markeras använder databasen den gregorianska kalender. Det rekommenderas att du väljer en kalendertyp första gången som du skapar en databas, och sedan aldrig ändrar den inställningen.

Visas som

 • Visa detta antal senast använda dokument    Ange eller ändra antalet senast använda filer som visas i fönstret Öppna senast använda databaser på sidan Komma igång med Microsoft Office Access och i listan Senast använda dokument som visas när du klickar på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen .

 • Statusfält    Visar statusfältet längst ned i Access-fönstret.

 • Visa animering    Aktiverar animerade funktioner, t.ex. animerad infogning av nya kolumner i databladen.

 • Visa smarta etiketter på datablad    Visar smarta etiketter på databladen.

 • Visa smarta etiketter i formulär och rapporter    Visar smarta etiketter i formulär och rapporter.

 • Visa vid makrodesign   

  • Namnkolumn    Visar kolumnen Makronamn i makrodesignern. Du kan också visa eller dölja den här kolumnen genom att klicka på Makronamn i gruppen Visa/dölj på fliken Design. Observera att om du inaktiverar det här alternativet, men sedan öppnar ett makro (i designvyn) som innehåller makronamn, visas den dolda kolumnen. Den här inställningen gäller för alla databaser, men med kommandot Makronamn kan du inaktivera den här inställningen för det aktuella makrot.

  • Villkorskolumn    Visar kommandot Villkor i makrodesignern. Du kan också visa eller dölja den här kolumnen genom att klicka på Villkor i gruppen Visa/dölj på fliken Design. Observera att om du inaktiverar det här alternativet, men sedan öppnar ett makro (i designvyn) som innehåller ett eller flera villkor, visas den dolda kolumnen. Den här inställningen gäller för alla databaser, men med kommandot Villkor kan du inaktivera den här inställningen för det aktuella makrot.

Skriva ut

 • Vänstermarginal    Ändrar den vänstra standardmarginalen för datablad, moduler och nya formulär och rapporter. Du kan använda värden från noll till bredd eller höjd på en utskriven sida. Om du vill ändra marginalerna i befintliga formulär och rapporter, klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen pekar du på Skriv ut, klicka på Skriv ut och klicka sedan på Inställningar i dialogrutan Skriv ut.

 • Högermarginal    Ändrar standard högermarginal för datablad, moduler och nya formulär och rapporter. Du kan använda värden från noll till bredd eller höjd på en utskriven sida. Om du vill ändra marginalerna i befintliga formulär och rapporter, klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och använder kommandot Utskriftsformat.

 • Toppmarginal    Ändrar standard toppmarginal för datablad, moduler och nya formulär och rapporter. Du kan använda värden från noll till bredd eller höjd på en utskriven sida. Om du vill ändra marginalerna i befintliga formulär och rapporter, klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och använder kommandot Utskriftsformat.

 • Bottenmarginal    Ändrar standard bottenmarginal för datablad, moduler och nya formulär och rapporter. Du kan använda värden från noll till bredd eller höjd på en utskriven sida. Om du vill ändra marginalerna i befintliga formulär och rapporter, klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och använder kommandot Utskriftsformat.

Allmän

 • Visa användargränssnittsfel i tillägget    Om du arbetar som utvecklare markerar du den här kryssrutan om du vill visa fel i användargränssnittets anpassningskod, eller avmarkerar kryssrutan om du vill dölja felen.

 • Ge feedback med ljud    Spelar upp tillgängliga ljud som associeras med händelser i Microsoft Office Professional 2007-programmen, till exempel att öppna, spara och skriva ut filer samt visa felmeddelanden. Ljud som tilldelas till olika händelser kan ändras i dialogrutan Egenskaper för ljud i Kontrollpanelen i Windows. Om du markerar eller avmarkerar kryssrutan Ge feedback med ljud i ett Office-program, återspeglas detta även i andra Office-program. Om du vill byta ut ljudet som associeras med en händelse, öppnar du mappen Ljud i Kontrollpanelen i Windows. Datorn måste ha ett ljudkort för att kunna spela upp de flesta ljud.

 • Använd fyrsiffrigt år   

  • I den här databasen    Anger standardårsformat för den öppna databasen till fyra siffror (åååå).

   Obs!: Den här inställningen åsidosätter Aalla databaser för den öppna databasen.

  • I alla databaser    Anger standardårsformat för alla databaser till fyra siffror (åååå).

 • Webbalternativ    Visar dialogrutan Webbalternativ. Använd den här dialogrutan när du vill ange webbalternativ för databasobjekt. Du kan ange utseende på hyperlänkar och besökta länkar i tabeller, frågor, formulär och rapporter.

Avancerat

 • Öppna senast använda databas när Access startas    Med det här alternativet markerat öppnas den senast använda databasen i stället för att sidan Komma igång med Microsoft Office Access visas.

 • Öppna databaser

  • Delad    Öppnar en befintlig databas för delad användning. Detta är standardinställningen.

  • Exklusivt    Öppnar en befintlig databas för exklusiv användning av en enda användare.

 • Postlåsning

  • Inga lås    Låter posterna vara öppna för redigering.

  • Alla poster    Låser alla poster i det öppna formuläret eller databladet, och låser även posterna i den underliggande tabellen. Posterna förblir låsta så länge objekten är öppna.

  • Redigerad post    Låser bara posten som du redigerar.

 • Öppna databaser med låsning på postnivå    Gör låsning på postnivå till standardvärdet för den öppna databasen. Om du avmarkerar den här kryssrutan blir låsning på sidnivå standardvärde för den öppna databasen. Ditt val gäller för data i formulär, datablad och i kod som använder ett Recordset-objekt för att göra en loop genom posterna. Det här alternativet gäller inte för redigeringsfrågor eller kod som utför massåtgärder via SQL-uttryck.

 • Timeout för OLE/DDE (s)    Kontrollerar hur lång tid det tar innan ett nytt OLE- eller DDE-försök görs efter ett misslyckat försök. Giltiga värden: 0–300. Standardvärde: 30.

 • Uppdateringsintervall (s)    Hur många sekunder det dröjer innan poster uppdateras automatiskt i datablads- eller formulärvyn. Giltiga värden: 0–32 766. Standardvärde: 60. Värdet 0 förhindrar uppdateringar.

 • Antal uppdateringsförsök    Hur många gånger som Access försöker att spara en ändrad post som en annan användare har låst. Giltiga värden: 0–10. Standardvärde: 2.

 • ODBC-uppdateringsintervall (s)    Hur länge det dröjer innan Access automatiskt uppdaterar data som har samlats in via en ODBC-koppling. Den här inställningen aktiveras enbart om databasen delas i ett nätverk. Giltiga värden: 0–32 766. Standardvärde: 1500. Värdet noll förhindrar uppdateringar.

 • Intervall mellan uppdateringsförsök (ms)    Hur många millisekunder det dröjer innan Access försöker att spara en ändrad post som en annan användare har låst. Giltiga värden: 0–1 000. Standardvärde: 250.

 • DDE-åtgärder

  • Ignorera DDE-frågor    DDE-frågor från andra program ignoreras.

  • Aktivera DDE-uppdatering    Gör så att DDE-länkar uppdateras automatiskt vid de intervall som anges i rutan Uppdateringsintervall (s).

 • Kommandoradsargument    Skriv argumenten som ska köras när du startar Access eller öppnar en Access-databas.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×