Automatiskt ta bort äldre RSS-objekt

Volymen på vissa RSS-feeds kan bli mycket stor. När du lägger till RSS-feeds i Microsoft Office Outlook 2007 kan det hända att postlåda i Microsoft Exchange eller Personlig mappfil (.pst) snabbt ökar i storlek.

Med hjälp av funktionen Arkivera automatiskt i Microsoft Outlook kan du automatiskt ta bort objekt som är äldre än ett visst datum. Många RSS-feeds innehåller nyheter och annan tidskänslig information. Det är ofta mindre viktigt att behålla gamla objekt än att behålla e-postmeddelanden.

Obs!: Instruktionerna i den här artikeln förutsätter att du har tillgång till funktionen Arkivera automatiskt. Det kan hända att den inte är tillgänglig om dina Outlook-profiler på datorn innehåller ett Exchange-konto med MRM (Messaging Records Management).

Artikelinnehåll

Mer information om automatisk arkivering

Anpassa automatisk arkivering för RSS-objekt

Aktivera automatisk arkivering

Ställa in automatisk arkivering för varje RSS-mapp

Manuellt arkivera och ta bort

Mer information om automatisk arkivering

Funktionen Arkivera automatiskt aktiveras som standard och körs automatiskt med bestämda mellanrum. Den arkiverar och, om så har angetts, tar bort äldre objekt från alla Outlook-mappar. Med äldre objekt menas objekt som har uppnått en angiven arkiveringsålder.

Som standard skapas arkiveringsfilerna i Outlook på följande plats:

 • Windows Vista    

  enhet:\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  Om mappen Local inte visas kan den vara dold. Information om hur du visar dolda mappar finns i Microsoft Windows Hjälp.

 • Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003    

  enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  Om mappen Local Settings inte visas kan den vara dold. Information om hur du visar dolda mappar finns i Windows Hjälp.

Objekt som har arkiverats kan nås direkt från Arkiv-mappar i navigeringsfönstret i Outlook. Visa Arkiv-mappar i navigeringsfönstret genom att klicka på MapplistaGå till-menyn.

När du öppnar Arkivmappar ser du att den befintliga mappstrukturen har bevarats. Om det finns en överordnad mapp för den mapp som du arkiverar skapas även den överordnade mappen i arkivfilen. I den överordnade mappen arkiveras dock endast objekt som uppfyller villkoren för automatisk arkivering. Om du vill flytta tillbaka arkiverade objekt till brevlådan kan du importera alla objekt från arkivfilen till de ursprungliga mapparna eller till andra mappar som du anger. Du kan också manuellt flytta eller kopiera objekt, eller dra dem mellan olika mappar.

Överst på sidan

Anpassa automatisk arkivering för RSS-objekt

Det finns två typer av inställningar för automatisk arkivering: globala inställningar och inställningar för enskilda mappar:

 • Globala inställningar    Dessa kallas även standardinställningar och avgör om automatisk arkivering över huvud taget körs och vad som sker med objekten i Outlook-mapparna, förutom Kontakter som inte ingår i den automatiska arkiveringen.

 • Inställningar för enskilda mappar    Dessa inställningar åsidosätter standardinställningarna så att du kan arkivera enskilda mappar på ett annat sätt.

Om inga arkiveringsinställningar anges för en viss mapp arkiveras inte mappen. Arkiveringsinställningar tillämpas endast på den aktuella brevlådan. Om du markerar en mapp i ditt Exchange-konto och väljer globala inställningar, tillämpas alltså inställningarna endast på Exchange-kontot.

Obs!: Utöver arkiveringsinställningar kan objekten i din brevlåda också vara underkastade lagringsprinciper och MRM (Messaging Records Management) som är obligatoriska i företaget. Lagringsprinciper och MRM gör att användarens lagring av objekten begränsas till en tidsperiod som definieras i företagets principer. Sådana principer åsidosätter eventuella inställningar för automatisk arkivering. Funktionen Arkivera automatiskt tas helt bort från alla Outlook-profiler på datorn om MRM aktiveras för ett Exchange-konto i en Outlook-profil på datorn.

Överst på sidan

Aktivera automatisk arkivering

Även om automatisk arkivering aktiveras som standard kan du stänga av och sätta på funktionen vid behov. Funktionen Arkivera automatiskt måste ha aktiverats om du vill genomföra procedurerna i den här artikeln.

Om du endast vill använda automatisk arkivering för mappar för RSS-feeds rekommenderar vi att du ändrar standardinställningarna så att funktionen Arkivera automatiskt aktiveras men bara körs på vissa mappar som du konfigurerar. Då kan du förhindra att innehållet i mappar som du inte vill påverka arkiveras eller tas bort av misstag.

 1. Klickar på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Arkivera automatiskt på fliken Annat.

  Inställningar för automatisk arkivering

 3. Markera kryssrutan Arkivera automatiskt var n dag.

 4. Ange en siffra mellan 1 och 60 i rutan för hur ofta du vill arkivera objekten automatiskt.

  Om du effektivt vill arkivera RSS-mappar rekommenderar vi att du väljer ett värde mellan 1 och 7 dagar. Detta anger inte hur många dagar objekten sparas utan hur ofta arkiveringsfunktionen körs. Ju oftare du kör funktionen desto mer exakt blir lagringstiden.

 5. Under Vid automatisk arkivering avmarkerar du kryssrutorna Ta bort inaktuella objekt (endast e-postmappar) och Arkivera eller ta bort gamla objekt.

  Genom att avmarkera de här kryssrutorna undviker du att mappar som du inte vill påverka oavsiktligt utsätts för arkiveringsåtgärder. Längre fram i den här artikeln får du vet hur du anger arkiveringsinställningar för enskilda mappar.

  Om du redan använder automatisk arkivering och globala inställningar har valts för vissa av mapparna behöver du inte ändra dina inställningar.

Överst på sidan

Ställa in automatisk arkivering för varje RSS-mapp

Du måste ange arkiveringsinställningar för varje enskild mapp med RSS-Feeds. Egenskaper för automatisk arkivering är inte rekursiva, d.v.s. de ärvs inte från en överordnad mapp.

 1. Högerklicka på mappen för RSS-feeds som du vill ange inställningar för i navigeringsfönstret och klicka sedan på Egenskaper på snabbmenyn.

 2. Klicka på fliken Arkivera automatiskt.

  Inställningar för automatisk arkivering av mapp för RSS-feeds

 3. Klicka på Arkivera den här mappen med följande inställningar.

 4. Ange den maximala tidsperiod som du vill att RSS-objekt ska sparas i Ta bort Outlook-objekt äldre än n period, där n är ett numeriskt värde mellan 1 och 999 och period står för månader, dagar eller veckor.

 5. Klicka på Ta bort gamla objekt permanent.

 6. Klicka på OK.

 7. Upprepa denna procedur för varje RSS-mapp med feeds-objekt som du automatiskt vill ta bort.

Överst på sidan

Manuellt arkivera och ta bort

 1. Klicka på ArkiveraArkiv-menyn.

 2. Ange om du vill arkivera alla mappar genom att använda inställningarna för automatisk arkivering (det vill säga antingen standardinställningarna eller inställningar som du anger för enskilda mappar) eller om du vill arkivera en enskild mapp genom att använda de alternativ som du anger i denna dialogruta.

Obs!:  När du arkiverar i en annan mapp än standardmappen anger du ett annat filnamn i rutan Arkivfil. En annan arkivfil skapas då automatiskt i Outlook för objekten i den markerade mappen.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×