Använda spårade ändringar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med spårade ändringar kan flera användare samarbeta i ett dokument, och varje persons ändringar spåras och visas i en annan färg. Ändringarna kan emellertid inte ingå i dokumenttexten tills de har granskats och godkänts.

Gör något av följande:

Aktivera Spåra ändringar

När spårade ändringar är aktiverat markerar Word alla ändringar som har gjorts av alla författare av dokumentet. Detta är användbart när du samarbetar med andra författare eftersom du kan se vilka författare som har gjort en viss ändring.

 1. Öppna det dokument du vill redigera.

 2. På fliken Granska under Uppföljning klickar du på Spåra ändringar för att aktivera spåra ändringar.

  Fliken Granska, gruppen Spårning

  Tips!: 

  • Varje granskares ändringar visas i en egen färg. Om det finns fler än åtta granskare återanvänds färgerna.

  • Du kan tilldela en viss färg till dina egna spårade ändringar på Word-menyn genom att klicka på Inställningar och sedan under Utdata och delning klickar du på Spåra ändringar Knappen Inställningar för Spåra ändringar i Word . Välj den färg du vill använda i rutan Språk.

  • Granskarens namn, datum och tid då ändringen gjordes, och den typ av ändring som gjordes (till exempel borttagen) visas också i markeringen bubblor för varje ändring. Om du inte visar markeringspratbubblor visas denna information när du hovrar över en ändring.

  • Alternativen Markera ändringar på menyn Verktyg > Spåra ändringar (Visa ändringar på skärmen, Visa ändringar i det utskrivna dokumentet) och alternativen på fliken Granska (Slutlig med markeringar, Slutgiltig, Ursprungsversion med markeringar, Ursprunglig) sparas inte. Om du inte vill att spårade ändringar ska visas nästa gång du öppnar dokumentet måste du acceptera eller ignorera ändringarna. Om du vill att en post för revisionerna sparar du en kopia av dokumentet innan du accepterar eller avvisar ändringar.

Visa spårade ändringar eller kommentarer efter typ eller av granskare

Du kan visa eller dölja ett dokuments kommentarer, formatering, infogningar och borttagningar eller visa kommentarer för granskarna som du väljer.

 • På fliken Granska under Uppföljning popup-menyn Visa markering klickar du på det alternativ som du vill använda.

  Fliken Granska, gruppen Spårning

  Tips: Om du vill visa en skuggad bakgrund bakom det område där spårade ändringar eller kommentarer visas i den högra marginalen går du till popup-menyn Visa markering och väljer Områdesfokus för markering. Det skuggade områdets storlek skrivs också ut med dokumentet för att skilja på dokumenttexten och spårade ändringar eller kommentarer.

Stänga av spårade ändringar i pratbubblor

Som standard visas infogningar och borttagningar, kommentarer, granskarens namn och en tidsstämpel visas i pratbubblorna som visas i marginalerna i dokumentet. Du kan ändra inställningarna för att visa spårade ändringar i brödtexten i dokumentet.

 1. På fliken Granska under Uppföljning på popup-menyn Visa markering klickar du på Inställningar.

  Fliken Granska, gruppen Spårning

 2. Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Visa spårade ändringar i brödtexten i dokumentet i stället för i pratbubblor

Avmarkera kryssrutan Visa ändringar med pratbubblor.

Dölja granskarnas namn och tids och datumstämpel i pratbubblor

Avmarkera kryssrutan Inkludera granskare, tidsstämpel och händelseknappar.

Obs!: När pratbubblor är avstängda omges kommenterad text av parenteser, markeras med en färg och identifieras av granskarens initialer. Kommentarer visas i ett litet popup-fönster när du håller pekaren över den kommenterade texten, förutom när ditt dokument är i publiceringslayoutvy.

Ändra formateringen för spårade ändringar

Du kan anpassa hur ombearbetningsmarkering visas och fungerar i Word.

 1. På fliken Granska under Uppföljning på popup-menyn Visa markering klickar du på Inställningar.

  Fliken Granska, gruppen Spårning

 2. Markera de alternativ du vill använda. I tabellen nedan listas några vanliga formateringsalternativ.

Om du vill

Gör följande

Ändra färg och annan formatering som används för att identifiera ändringar

Under Markera väljer du de formateringsalternativ som du vill använda på popup-menyer.

Ange borttagningar utan att visa text som har tagits bort

Under Markera på popup-menyn Borttagningar popup-menyn klickar du på # eller ^.

Borttagen text ersättas med tecknet # eller ^.

Ändra utseendet på ändrade rader

Under Markera på popup-menyerna Ändrade rader och Färger väljer du de alternativ du vill använda.

Spåra text som flyttats

Under Flyttningar klickar du på Spåra flyttningar, och klickar sedan på popup-menyerna Flyttad från, Flyttad till och Färg, och väljer de alternativ som du vill använda.

Ändra färg som används i Word för att markera ändringar som görs i tabellceller

Under Markering av tabellcell på popup-menyerna Infogade celler, Borttagna celler, Kopplade celler och Dela celler väljer du de alternativ som du vill använda.

Granska spårade ändringar och kommentarer

Du kan granska och acceptera eller avvisa varje spårad ändring i sekvens, acceptera eller avvisa alla ändringar samtidigt, ta bort alla kommentarer på en gång, eller granska de objekt som skapats av en viss person.

 1. Ifall ombearbetningsmarkeringar inte visas i dokumentet på menyn Verktyg pekar du på Spåra ändringarochklickar på Markera ändringar. Välj sedan Markera ändringar på skärmen.

 2. Gör något av följande:

Om du vill

På fliken Granska gör du så här

Sedan gör du så här

Granska nästa ändring

Under Ändringar klickar du på Nästa

Klicka på Acceptera eller Ignorera.

Granska nästa ändring

Under Ändringar klickar du på Föregående

Klicka på Acceptera eller Ignorera.

Acceptera alla ändringar på en gång

Under Ändringar klickar du på pilen bredvid Acceptera

Klicka på Acceptera alla ändringar i dokumentet.

Ignorera alla ändringar samtidigt

Under Ändringar klickar du på pilen bredvid Ignorera

Klicka på Ignorera alla ändringar i dokumentet.

Ta bort Ignorera alla kommentarer samtidigt

Under Kommentarer klickar du på pilen bredvid Ta bort

Klicka på Ta bort alla kommentarer i dokumentet.

Granska objekt som skapats av en viss granskare

Under Uppföljning klickar du på Visa markering

Peka på Granskare och avmarkera sedan alla bockar utom den bredvid namnet på den granskare vars ändringar du vill granska.

För att markera eller avmarkera kryssrutorna för alla granskare i listan klickar du på Alla Granskare.

Obs!: När du placerar muspekaren på en spårad ändring visas ett skärmtips med författarens namn, datum och tid för ändringen och den typ av ändring som gjordes.

Skriva ut spårade ändringar

Spårade ändringar kan vara bra att ta med i en tryckt version av dokumentet.

 1. Öppna det dokument som innehåller de spårade ändringar som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Skriv ut på menyn Arkiv.

 3. På popup-menyn Kopior och sidor klickar du på Microsoft Word.

  Tips: Om du inte ser popup-menyn Kopior och sidor klickar du på den blå nedåtriktade pilen till höger om popup-menyn Skrivare.

 4. På popup-menyn Skriv ut klickar du på Dokument som visar markeringar.

Se även

Infoga, ta bort eller ändra en kommentar

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×