Använda miniatyrdiagram för att visa datatrender

En nyhet i Microsoft Excel 2010 är miniatyrdiagram som är ett pyttelitet diagram i en kalkylbladscell som ger en visuell bild av data. Använd miniatyrdiagram när du vill visa trender i en rad värden, till exempel minskningar och ökningar över säsongen eller ekonomiska cykler, eller när du vill framhäva högsta och lägsta värden. Placera ett miniatyrdiagram nära de data det tillhör för största effekt.

Artikelinnehåll

Vad är miniatyrdiagram?

Varför använda miniatyrdiagram?

Skapa ett miniatyrdiagram

Anpassa miniatyrdiagram

Styra vilka värdepunkter som visas

Ändra formatmall för eller formatera miniatyrdiagram

Visa eller dölja datamarkörer

Visa och anpassa axelinställningar

Hantera tomma celler eller nollvärden

Vad är miniatyrdiagram?

Till skillnad från diagram i ett Excel-kalkylblad är miniatyrdiagram inte objekt – ett miniatyrdiagram är i praktiken ett pyttelitet diagram i bakgrunden av en cell. På bilden nedan kan du se ett kolumnminiatyrdiagram i cell F2 och ett radminiatyrdiagram i F3. I båda miniatyrdiagrammen hämtas data från cellerna A2 till och med E2 och ett diagram över en akties resultat visas inuti en cell. I diagrammen visas värdena efter kvartal, det högsta värdet (2008-03-31) och det lägsta värdet (2008-12-31) som är markerat, alla datapunkter och den nedåtgående trenden för året.

xl_sparkline

I ett miniatyrdiagram i cell F6 visas femårsresultatet för samma aktie, men det visar ett stapeldiagram över vinst/förlust som endast visar om det fanns en vinst (som under åren 2004 till och med 2007) eller en förlust (2008) under året. I det här miniatyrdiagrammet visas värden från cellerna A6 till och med E6.

Eftersom ett miniatyrdiagram är ett pyttelitet diagram som är inbäddat i en cell kan du ange text i en cell och använda ett miniatyrdiagram som bakgrund, som på bilden nedan.

xl_sparkline_cell_text

Bild 1: I det här miniatyrdiagrammet är markören för det högre värdet grön och markören för det lägre värdet orange. Alla andra markörer visas i svart.

Du kan använda ett färgschema i miniatyrdiagrammen genom att välja ett inbyggt format från formatmallslistan (fliken Design, som blir tillgänglig när du väljer en cell som innehåller ett miniatyrdiagram). Du kan använda kommandot Miniatyrdiagramfärg eller Brytpunktsfärg om du vill välja en färg för det höga, låga, första och sista värdet (till exempel grönt för det höga och orange för det låga).

Överst på sidan

Varför använda miniatyrdiagram?

Data i en rad eller kolumn kan vara användbara, men det kan vara svårt att snabbt se mönster. Sammanhanget för siffrorna kan lyftas fram genom att infoga miniatyrdiagram bredvid dessa data. Ett miniatyrdiagram tar inte mycket plats och kan visa en trend som baseras på närliggande data på ett tydligt och komprimerat grafiskt sätt. Även om det inte är obligatoriskt att en miniatyrdiagramcell är placerad precis bredvid de data den återger är det att rekommendera.

Du kan snabbt se förhållandet mellan ett miniatyrdiagram och dess underliggande data, och när data ändras kan du se ändringen direkt i miniatyrdiagrammet. Förutom att skapa ett enda miniatyrdiagram för data i en rad eller kolumn kan du skapa flera miniatyrdiagram på samma gång genom att markera flera celler som motsvarar underliggande data, som på bilden nedan.

Du kan också skapa miniatyrdiagram av rader med data som du lägger till senare, genom att använda fyllningshandtaget i en närliggande cell som innehåller ett miniatyrdiagram.

En grupp miniatyrdiagram och tillhörande data

1. Dataintervallet som används av en grupp miniatyrdiagram

2. En grupp miniatyrdiagram

En fördel med att använda miniatyrdiagram är att de, till skillnad från diagram, skrivs ut när du skriver ut ett kalkylblad som de finns i.

Överst på sidan

Skapa ett miniatyrdiagram

 1. Markera en tom cell eller grupp med tomma celler som du vill infoga ett eller flera miniatyrdiagram i.

 2. Klicka på den typ av miniatyrdiagram som du vill skapa i gruppen Miniatyrdiagram på fliken Infoga: Rad, Kolumn eller Vinst/förlust.

  Gruppen Miniatyrdiagram på fliken Infoga

 3. Skriv cellområdet för cellerna som innehåller de data som du vill basera miniatyrdiagrammen på i rutan Data.

  Obs!    Du kan klicka på Bild av knapp om du vill dölja dialogrutan tillfälligt, markera cellområdet i kalkylbladet och sedan klicka på Bild av knapp när du vill återställa dialogrutan till dess vanliga storlek.

När ett eller flera miniatyrdiagram har markerats visas Verktyg för miniatyrdiagram, som visar fliken Design. På fliken Design kan du välja ett eller flera kommandon inom följande grupper: Miniatyrdiagram, Typ, Visa/dölj, Formatmall och Gruppera. Använd de här kommandona när du vill skapa ett nytt miniatyrdiagram, ändra typ, formatera det, visa eller dölja datapunkter i ett radminiatyrdiagram eller formatera den lodräta axeln i en miniatyrdiagramsgrupp. De här alternativen beskrivs i detalj i avsnittet nedan.

Överst på sidan

Anpassa miniatyrdiagram

När du har skapat miniatyrdiagram kan du styra vilka värdepunkter som visas (till exempel det höga, låga, första eller sista värdet eller negativa värden), ändra typ av miniatyrdiagram (Rad, Kolumn eller Vinst/förlust), använda formatmallar i en lista eller ange formateringsalternativ separat, ange alternativ på den lodräta axeln och styra hur tomma värden eller nollvärden visas i miniatyrdiagrammet.

Styra vilka värdepunkter som visas

Du kan markera enskilda datamarkörer (värden) i ett radminiatyrdiagram genom att göra några av eller alla markörerna synliga.

xl_sparkline_cell_text

I det här miniatyrdiagrammet är markören för det högre värdet grön och markören för det lägre värdet orange. Alla andra markörer visas i svart.

 • Markera kryssrutan Markörer om du vill visa alla värden.

 • Markera kryssrutan Negativa punkter om du vill visa negativa värden.

 • Markera kryssrutan Hög punkt eller Låg punkt om du vill visa det högsta eller lägsta värdet.

 • Markera kryssrutan Första punkt eller Sista punkt om du vill visa det första eller sista värdet.

Ändra formatmall för eller formatera miniatyrdiagram

Använd formatmallslistan på fliken Design, som blir tillgänglig när du markerar en cell som innehåller ett miniatyrdiagram.

 1. Markera ett miniatyrdiagram eller en miniatyrdiagramsgrupp.

 2. Om du vill använda en fördefinierad formatmall klickar du på en mall eller på pilen i det nedre högra hörnet i rutan i gruppen Formatmall på fliken Design om du vill visa ytterligare formatmallar.

  Formatmallslista för miniatyrdiagram

 3. Använd kommandona Miniatyrdiagramfärg eller Brytpunktsfärg om du vill använda en specifik formatering i ett miniatyrdiagram.

Visa eller dölja datamarkörer

I ett miniatyrdiagram med formatet Rad kan du visa datamarkörer, så att du kan framhäva olika värden.

 1. Välj ett miniatyrdiagram.

 2. Markera någon av kryssrutorna i gruppen Visa/dölj på fliken Design om du vill visa enskilda markörer (till exempel högt, lågt, negativt, första eller sista) eller markera kryssrutan Markörer om du vill visa alla markörer.

  Om du avmarkerar en kryssruta döljs den eller de markörer som anges.

Visa och anpassa axelinställningar

Du kan välja Datumaxeltyp (klicka på Axel i gruppen Gruppera) om du vill formatera formen på diagrammet i ett miniatyrdiagram så att det visar eventuella oregelbundna tidsperioder i underliggande data.

Datumaxeltyp för miniatyrdiagram

I ett linjeminiatyrdiagram kan du ändra lutningen för en ritad linje och positionen av datapunkterna i relation till varandra med hjälp av dataaxeltypen.

I ett kolumnminiatyrdiagram kan du ändra bredden på kolumnen och öka eller minska avståndet mellan kolumner om du använder dataaxeltypen, enligt följande bild.

Kolumnminiatyrdiagram med allmän axeltyp och datumaxeltyp

I exemplet som visas här finns två kolumnminiatyrdiagram där data från samma intervall används. För miniatyrdiagrammet med etiketten "Trend" används den allmänna axeltypen och för miniatyrdiagrammet med etiketten "Trend (dataaxeltyp)" används datumaxeltypen. I varje miniatyrdiagram är de två första datapunkterna avgränsade med två månader, och den andra och tredje är avgränsade med sju månader. Om du använder datumaxeltypen ändras avståndet mellan de tre kolumnerna proportionerligt så att oregelbundna tidsperioder avspeglas.

Du kan också använda dessa axelalternativ när du vill ange högsta och lägsta värden för den lodräta axeln i ett miniatyrdiagram eller en grupp av miniatyrdiagram. Om du uttryckligen anger de här värdena får du kontroll över skalan, så att relationen mellan värden visas på ett mer meningsfullt sätt.

 1. Klicka på Axel i gruppen Gruppera när du har markerat miniatyrdiagrammet eller miniatyrdiagramsgruppen.

 2. Klicka på Anpassat värde under Alternativ för minimivärden för lodrät axel eller Alternativ för maxvärden för lodrät axel.

 3. Ange de minimivärden eller maxvärden som du tycker bäst framhäver de olika värdena i miniatyrdiagrammen.

Du kan öka höjden på raden som innehåller miniatyrdiagrammet för att tydligare framhäva skillnaden i datavärden om några är mycket små och några är mycket stora.

Du kan också använda alternativet Rita upp data från höger till vänster om du vill ändra riktningen i vilken data ritas upp i ett miniatyrdiagram eller en miniatyrdiagramsgrupp.

Rita upp data från höger till vänster

Om det finns negativa värden i dina data kan du framhäva detta med en vågrät axel i miniatyrdiagrammet.

 1. Klicka på Axel i gruppen Gruppera när du har markerat miniatyrdiagrammet eller miniatyrdiagramsgruppen.

 2. Klicka på Visa axel under Alternativ för vågrät axel.
  För alla miniatyrdiagram som innehåller negativa data visas en vågrät axel vid 0.

  Miniatyrdiagram med en vågrät axel

Hantera tomma celler eller nollvärden

Du kan styra hur tomma celler i ett område hanteras i ett miniatyrdiagram (och därmed hur miniatyrdiagrammet visas) genom att använda dialogrutan Inställningar för dolda och tomma celler.

Dialogrutan Inställningar för dolda och tomma celler

Överst på sidan

Gäller för: Excel 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk