Använda värden från en Access-databas för att fylla i en listruta, en nedrullningsbar listruta eller en kombinationsruta

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I ett InfoPath-formulär kan du fylla i en listruta, nedrullningsbar listruta eller kombinationsruta med data från anslutningen till en fråga till en Microsoft Office Access 2007 (accdb)-databas eller en Access-databas som sparats i en tidigare version (MDB-format).

I den här artikeln

Översikt

Att tänka på kompatibilitet

Innan du börjar

Steg 1: Lägga till en anslutning till en fråga

Steg 2: Konfigurera kontrollen

Valfritt: Ange ett filter för att begränsa objekt i kontrollen

Översikt

En listruta, nedrullningsbar listruta eller kombinationsruta visar objekt som användarna kan välja när de fyller i ett InfoPath-formulär. När du utformar en formulärmall kan du konfigurera följande typer av kontroller för att visa data från en sekundär dataanslutning till en Access-databas.

En sekundär dataanslutning är en dataanslutning till en extern datakälla som du lägger till i en formulärmall. Du kan konfigurera sekundära dataanslutningar för att hämta data som dina användare behöver för att fylla i formulär som är baserade på din formulärmall eller skicka formulärdata till en extern datakälla, t.ex. en webbtjänst.

När du lägger till en sekundär dataanslutning dessa frågor data i formulärmallen, skapas en sekundär datakälla som innehåller datafälten och grupperna som motsvarar hur data lagras i databasen. Dataanslutning frågan hämtar data från webbtjänsten och lagrar dessa data i formulärets sekundär datakälla.

Du kan konfigurera en sekundär dataanslutning för att spara resultaten för frågan på dina användares datorer så att dessa användare har åtkomst till data även när datorerna är anslutna till ett nätverk. Beroende på datatypen kanske du vill visa frågeresultat endast när användare är anslutna till ett nätverk.

Säkerhetsmeddelande : Om du använder en sekundär dataanslutning för att hämta känslig information från en extern datakälla, kanske du vill inaktivera den här funktionen för att skydda data mot obehörig användning om datorn förlorade eller stjäls. Om du inaktiverar den här funktionen blir data tillgänglig endast om användaren är ansluten till nätverket.

Om du vill begränsa antalet objekt i en listruta i verktygsfältet kan använda du en filter. Använda ett filter när du vill visa en delmängd av data som returneras av en fråga som baseras på villkor som valts ut av en användare. Att villkor kan vara ett objekt som är markerad i en annan kontroll (till exempel en listruta, kombinationsruta, nedrullningsbar listruta eller textruta) som är bunden till ett fält i datakällan.

Eftersom datastruktur i sekundär datakälla måste matcha hur data lagras i databasen, kan inte du ändra befintliga fält eller grupper i den sekundära datakällan. Länkar till mer information om dataanslutningar och datakällor i avsnittet Se även i den här artikeln.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

Du kan bara lägga till en frågedataanslutning till en Access-databas om du designar en formulärmall som inte är en webbläsarkompatibel formulärmall.

Överst på sidan

Innan du börjar

Du behöver följande information från din databasadministratör innan du kan använda värden från en Access-databas:

 • Namn och plats för databasen.

  Obs!: Om andra användare i nätverket kommer att skapa formulär som baseras på formulärmallen, se till att databasen är tillgänglig för dessa användare.

 • Namnet på tabellen eller frågan som erbjuder värden för kontrollerna. Du använder den här tabellen eller frågan som primär tabell när du konfigurerar dataanslutningen.

 • Namnen på andra tabeller eller frågor som den primära tabellen eller frågan kan kräva data. I de flesta fall aktiverats tabellrelationer redan i databasen. Om du behöver manuellt upprätta relationer mellan den primära tabellen eller frågan och en annan tabell eller fråga måste fältnamnen relaterade tabeller eller frågor.

Överst på sidan

Steg 1: Lägg till en frågedataanslutning

Om du inte har en befintlig fråga dataanslutning som du kan använda i formulärmallen kan använda följande procedur att lägga till en sekundär dataanslutning dessa frågor data i en formulärmall. Om din formulärmall har redan en sekundär dataanslutning som du kan använda kan du hoppa över det här avsnittet och gå till steg 2: Konfigurera kontrollen.

 1. Välj DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataanslutningar.

 3. Klicka på Skapa en ny anslutning för att i guiden Dataanslutning, sedan på Ta emot data och därefter på Nästa.

 4. Klicka på Databas (endast Microsoft SQL Server eller Microsoft Office Access) på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 5. Klicka på Välj databas på nästa sida i guiden.

 6. Gå till platsen för din databas i dialogrutan Välj datakälla.

  Obs!: Om databasen lagras i en nätverksplats, bläddra till sökväg för universal naming convention (UNC) på platsen. Bläddra inte till nätverksplats via en mappad nätverksenhet. Om du använder en mappad nätverksenhet (som, tilldela ett brev till en nätverksenhet, till exempel H: eller Z:) söker formulär som användare skapa som baseras på formulärmallen databas på den specifika mappad nätverksenheten. Om användaren inte har nätverksenhet mappade på exakt samma sätt i formuläret inte att hitta databasen.

 7. Klicka på namnet för databasen och klicka sedan på Öppna.

 8. Klicka på den primära tabellen eller frågan du vill använda i dialogrutan Välj tabell och klicka sedan på OK.

 9. Markera kryssrutan Visa tabellkolumner på nästa sida i guiden.

  Som standard läggs alla fält i tabellen eller frågan till den huvudsakliga datakällan i formulärmallen.

 10. Avmarkera kryssrutorna för fälten som du inte vill inkludera i huvuddatakällan.

 11. Lägg till alla valfria tabeller eller frågor som du vill inkludera i frågedataanslutningen.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Lägg till tabell.

  2. Klicka på namnet på den underordnade tabellen i dialogrutan Lägg till tabell eller fråga och klicka sedan på Nästa. InfoPath försöker ange relationer med matchande fältnamn i båda tabellerna. Om du inte vill använda den föreslagna relationen Markera relationen och klicka sedan på Ta bort relation. Om du vill lägga till en relation klickar du på Lägg till relation. Klicka på namnet på varje relaterade fält i kolumnen respektive i dialogrutan Lägg till relation och klicka sedan på OK.

  3. Klicka på Slutför.

  4. Upprepa de här stegen om du vill lägga till ytterligare underordnade tabeller.

 12. Klicka på Nästa.

 13. Markera kryssrutan Spara en kopia av data i formulärmallen för att göra resultaten från frågedataanslutningen tillgängligt när formuläret inte är anslutet till ett nätverk.

  Säkerhetsmeddelande : Markera den här kryssrutan lagrar data på användarens dator när formuläret använder den här anslutningen. Om formuläret hämtar känslig information från den här anslutningen, kanske du vill inaktivera den här funktionen för att skydda data om datorn förlorade eller stjäls eller annars utnyttjas av obehöriga användare.

 14. Klicka på Nästa.

 15. Ange ett beskrivande namn för den här sekundära dataanslutningen på nästa sida i guiden och bekräfta sedan att informationen i avsnittet Sammanfattning är korrekt.

 16. Markera kryssrutan Hämta data automatiskt när formuläret öppnas för att konfigurera formuläret för att automatiskt ta emot data när det öppnas.

Överst på sidan

Steg 2: Konfigurera kontrollen

 1. Om formulärmallen har flera vyer, klickar du på namnet på vynVisa-menyn för att gå till vyn med kontrollen där du vill visa data från den sekundära datakällan.

 2. Dubbelklicka i listrutan, den nedrullningsbara listrutan eller kombinationsrutan på den formulärmall du vill konfigurera.

 3. Klicka på fliken Data.

 4. Klicka på Lås upp värden från en extern datakälla under Poster i listruta.

 5. Klicka på den datakälla du vill använda i listan Datakälla.

 6. Klicka på Välj XPath Bild av knapp , bredvid rutan poster.

 7. Ange det fält eller den grupp vars fält innehåller data som visas för användaren och data som skickas till den externa datakällan genom att göra något av följande i dialogrutan Välj ett fält eller en grupp.

  Ange de data som visas är samma data som användaren skickar

  • Klicka på ett fält och sedan på OK.

  Ange att de data som visas skiljer sig från de data som användaren ska skicka

  Obs!: I det här scenariot kommer data som användaren ser från ett av fälten i gruppen och data som användaren skickar finns i ett annat fält i samma grupp.

  1. Klicka på en grupp och sedan på OK.

  2. Klicka på Välj XPath Bild av knapp , bredvid rutan värde i dialogrutan Egenskaper för kontrollen.

  3. Klicka på ett fält som innehåller data som användaren ska skicka till den externa databasen i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka på OK.

  4. Klicka på Välj XPath Bild av knapp , bredvid rutan namn i dialogrutan Egenskaper för kontrollen.

  5. Klicka på ett fält som innehåller data som ska visas i kontrollen i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

 8. Om fältet i rutan Visningsnamn innehåller poster med liknande namn och du endast vill visa unika namn, markerar du kryssrutan Visa endast poster med unika visningsnamn.

Överst på sidan

Överst på sidan

Valfritt: Ange ett filter för att begränsa objekt i kontrollen

 1. Dubbelklicka i listrutan, den nedrullningsbara listrutan eller kombinationsrutan på den formulärmall du vill konfigurera.

 2. Klicka på fliken Data.

 3. Klicka på Välj XPath Bild av knapp intill rutan Poster.

 4. Klicka på fältet eller gruppen som innehåller de fält som värdena för kontrollen hämtas från i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på Filtrera data.

 5. Klicka på Lägg till i dialogrutan Filtrera data.

  Obs!: Om du vill lägga till ett villkor i ett befintligt filter klickar du på det filter som du vill använda och klicka sedan på Ändra.

 6. Klicka på namnet på det fält vars data du vill filtrera i den första rutan i dialogrutan Ange filtervillkor.

 7. Klicka på den typ av filter som du vill använda i den andra rutan.

 8. I den tredje rutan klickar du på det typ av villkor du vill använda för filtret och anger villkoret.

 9. Konfigurera fler än ett villkor för filtret genom att klicka på och, och gör sedan något av följande:

  • Om du vill använda det befintliga och det nya villkoret i filtret klickar du på och, och lägger sedan till det nya villkoret.

  • Om du vill använda det befintliga eller det nya villkoret i filtret klickar du på eller och lägger sedan till det nya villkoret.

 10. Stäng dialogrutorna genom att klicka på OK.

 11. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

  Formulärmallen öppnas i ett nytt fönster.

 12. Markera olika värden i filterkontrollen att testa att filtret fungerar korrekt i fönstret för förhandsgranskning.

  Filtret fungerar inte som det ska

  Om värdena i kontrollen som innehåller ett filter inte är korrekta, antingen på grund av att det finns för många eller få värden, kan du försöka med följande:

  • Om du använder flera villkor i filtret tar du bort alla villkor förutom ett för att kontrollera att rätt värden returneras från det villkoret. Om det första villkoret returnerar rätt värden, lägger du till ett villkor till och testa det.

  • Filter skiljer mellan små och stora bokstäver. Om du vill visa data som börjar med en versal eller gemen bokstav kan du skapa ett filter med en versalvillkor, välja eller i dialogrutan Ange filtervillkor och sedan skapa ett gemenvillkor.

  • Om de filtrerade värdena är precis motsatta det du förväntar dig, och till exempel produkter från alla leverantörer visas i stället för produkter från en leverantör kan ändra filtertyp i villkoret. Om villkoret till exempel använder filtertypen är lika med och du får för många produkter kan du prova med filtertypen inte är lika med.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×