Använda grupprinciper för att styra synkroniseringsinställningar för OneDrive-klienten

Uppdaterades senast: maj 2017

Den här artikeln är avsedd för IT-administratörer som hanterar OneDrive-synkroniseringsklienten i en Windows Server Enterprise-miljö som använder Active Directory Domain Services. Grupprincipobjekt är tillgängliga som en del av OneDrive-distributionspaketet.

Obs!: Om du inte är en IT-administratör läser du Komma igång med den nya OneDrive-synkroniseringsklienten i Windows för information om inställningar för OneDrive-synkronisering. Mer information om hur du använder administrationscentret för OneDrive för att styra synkroniseringsinställningar i organisationen finns i Administrationscenter för OneDrive.

Följande principer för användarkonfiguration är tillgängliga:

Följande principer för datorkonfiguration är tillgängliga:

Använda en grupprincip med OneDrive

Innan du kan administrera OneDrive med en grupprincip måste du ladda ned OneDrive-distributionspaketet och lägga till filerna OneDrive.admx och OneDrive.adml på den centrala lagringsplatsen för grupprinciper.

De här principerna fungerar genom att registernycklar, som OneDrive-synkroniseringsklienten (OneDrive.exe) kan identifiera, anges på datorer i din domän. Avsnitten nedan beskriver vad varje princip gör och standardfunktionaliteten om du inte konfigurerar principen.

En anmärkning om att använda de här principerna: När du aktiverar eller inaktiverar en princip uppdateras motsvarande registernyckel på datorerna i din domän. Om du senare anger principen som Ej konfigurerad igen ändras inte motsvarande registernyckel och den gällande principinställningen ändras inte heller. Efter att du konfigurerar en princip ska du alltså fortsättningsvis använda inställningarna Aktiverad och Inaktiverad för den principen.

När du ändrar .admix-filen för att inkludera innehavare-ID ska du ersätta {INFOGA KLIENTENS GUID HÄR} med ditt ID. Inkludera inte parenteser.

Principer för användarkonfiguration

Principerna för användarkonfiguration finns under Användarkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\OneDrive.

Samtidig redigering och delning i programmet för Office-filer   

Med den här principen kan användare arbeta tillsammans med dokument i realtid och dela dokumenten från Office 2016- och Office 2103-program. Aktivering av den här principen anger följande registernyckelvärde till 1:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive]
"EnableAllOcsiClients"=dword:00000001

Om du aktiverar den här inställningen visas fliken Office i OneDrive-synkroniseringsinställningarna och Använd Office 2016 för att synkronisera Office-filer som jag öppnar väljs som standard.

Skärmbild av fliken Office bland inställningarna för den nya synkroniseringsklienten för OneDrive för företag.

Om du inaktiverar den här inställningen döljs fliken Office i synkroniseringsklienten medan samtidig redigering och delning inaktiveras i programmet för Office. Inställningen Användare kan välja hur Office-filer i konflikt ska hanteras kommer att fungera som inaktiverad och vid eventuella filkonflikter behålls båda kopiorna. Mer information om inställningarna i synkroniseringsklienten finns i Använd Office 2016 för att synkronisera Office-filer som jag öppnar.

Senarelägg uppdatering av OneDrive.exe till den andra distributionsomgången   

Vi släpper uppdateringar av OneDrive.exe i två ringar. Den första ringen, Production (produktion), är standardinställningen. Det tar vanligtvis en till två veckor att distribuera den här ringen till alla. När vi har distribuerat den första ringen till alla släpper vi den andra ringen, Enterprise. Om du väljer Enterprise-ringen får du upp till 60 dagar på dig att förbereda för uppdateringar och deras distribution inom organisationen. Aktivering av den här principen anger följande registernyckelvärde till 1:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive]
"EnableEnterpriseUpdate"=dword:00000001

Om du aktiverar den här inställningen uppdateras OneDrive-synkroniseringsklienter i domänen (inklusive de som används för synkronisering av personliga konton) under den andra ringen.

Om du inaktiverar den här inställningen uppdateras OneDrive-synkroniseringsklienter så snart uppdateringar är tillgängliga under den första ringen.

Mer information om uppdateringsringarna och hur synkroniseringsklienten söker efter uppdateringar finns i artikeln om uppdateringsprocessen för OneDrive-synkroniseringsklienten.

Hindra användare från att ändra sökvägen till OneDrive-mappen   

Med den här principen kan du förhindra att användare ändrar platsen för OneDrive-mappen på sin dator.

Om du vill använda den här principen måste du uppdatera filen OneDrive.admx på den centrala lagringsplatsen för grupprinciper och lägga till ditt klientorganisations-ID. Aktivering av den här principen anger följande registernyckelvärde till 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Tenants\tenant ID]
"DisableCustomRoot"=dword:00000001

Till exempel:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Tenants\1111-2222-3333-4444-5555-6666]
"DisableCustomRoot"=dword:00000001

Om du aktiverar den här inställningen kan användare inte ändra sökvägen till mappen "OneDrive – {klientorganisationsnamn}" i guiden Välkommen till OneDrive. Det här säkerställer att användarna måste använda standardplatsen eller, om du har angett inställningen Ange standardsökvägen för OneDrive-mappen, ha sin lokala OneDrive-mapp på den plats du har angett.

Om du inaktiverar den här inställningen kan användare ändra sökvägen till synkroniseringsmappen i guiden Välkommen till OneDrive.

Om du behöver använda den här inställningen för flera klientorganisationer kopierar du principdefinitionen i filen OneDrive.admx och klistrar in den längst ned i filen i avsnittet Insert multi-tenant settings here (infoga inställningar för flera klientorganisationer här) ovanför taggen </policies>. Ersätt sedan det första klientorganisations-ID:t med det andra. Igen i filen OneDrive.adml kopierar du och klistrar in resurserna i avsnittet Insert multi-tenant settings here (infoga inställningar för flera klientorganisationer här) ovanför taggen </stringTable>. Ersätt {TenantName} med det ytterligare klientorganisationsnamnet.

Hindra användare från att synkronisera privata OneDrive-konton   

Med den här principen kan du blockera användare från att synkronisera personliga filer till OneDrive-lagringsutrymmet de får med ett Microsoft-konto. Som standard tillåts användare att synkronisera privata OneDrive-konton. Aktivering av den här principen anger följande registernyckelvärde till 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive]
"DisablePersonalSync"=dword:00000001

Om du aktiverar den här inställningen kommer användarna inte att kunna konfigurera en synkroniseringsrelation för sina privata OneDrive-konton. Om en användare tidigare synkroniserade ett privat OneDrive-konto visas ett fel när han eller hon startar synkroniseringsklienten. Användarens filer finns emellertid kvar på datorn.

Om du inaktiverar den här inställningen tillåts användare att synkronisera privata OneDrive-konton.

Ange standardsökvägen för OneDrive-mappen   

Med den här principen kan du ange en specifik sökväg som standardsökväg för OneDrive-mappen när användare går genom guiden Välkommen till OneDrive för att konfigurera synkroniseringsklienten. Som standard ligger sökvägen under %userprofile%.

Om du vill använda den här principen måste du uppdatera filen OneDrive.admx på den centrala lagringsplatsen för grupprinciper och lägga till ditt klientorganisations-ID och önskad standardsökväg enligt nedan. Den här principen anger följande registernyckel till en sträng med filsökvägen. I stället för att ange en REG_SZ skapar du en REG_EXPAND_SZ så att du kan använda miljövariabler som %userprofile% i sökvägen.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Tenants\tenant ID]
"DefaultRootDir"="D:\\CompanyData"

Om du aktiverar den här inställningen får den lokala OneDrive – <klientorganisationsnamn>-mappen den standardsökväg som du anger i OneDrive ADMX-filen.

Om du inaktiverar den här inställningen får den lokala mappen OneDrive – <klientorganisationsnamn> sökvägen i %userprofile%.

Om du behöver använda den här inställningen för flera klientorganisationer kopierar du principdefinitionen i filen OneDrive.admx och klistrar in den längst ned i filen i avsnittet Insert multi-tenant settings here (infoga inställningar för flera klientorganisationer här) ovanför taggen </policies>. Ersätt sedan det första klientorganisations-ID:t med det andra. Igen i filen OneDrive.adml kopierar du och klistrar in resurserna i avsnittet Insert multi-tenant settings here (infoga inställningar för flera klientorganisationer här) ovanför taggen </stringTable>. Ersätt {TenantName} med det ytterligare klientorganisationsnamnet.

Användarna kan välja hur de ska hantera Office-filer i konflikt   

Med den här principen anger du vad som ska hända om det uppstår en konflikt mellan Office 2016-filversioner under synkronisering. Som standard tillåts användarna att välja om de vill sammanfoga ändringarna eller behålla båda versionerna. Användare kan också konfigurera synkroniseringsklienten till att alltid dela upp filen i två versioner och behålla båda. (Det här alternativet är bara tillgängligt för Office 2016. Med tidigare versioner av Office delades filen alltid upp i två versioner som behölls.). Aktivering av den här principen anger följande registernyckelvärde till 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive]
"EnableHoldTheFile"=dword:00000001

Om du aktiverar den här inställningen tillåts användarna att välja om de vill sammanfoga ändringarna eller behålla båda versionerna. Användare kan också konfigurera synkroniseringsklienten till att alltid dela upp filen i två versioner och behålla båda i enlighet med vad som visas nedan.

Office-fliken i dialogrutan Inställningar för synkronisering

Om du inaktiverar den här inställningen delas filen alltid upp i två versioner som behålls vid en synkroniseringskonflikt. Konfigurationsinställningen i synkroniseringsklienten är inaktiverad.

Du måste aktivera principen för samtidig redigering och delning i appar för Office-filer innan du kan aktivera den här principen. Mer information om inställningarna i synkroniseringsklienten finns i Använd Office 2016 för att synkronisera Office-filer som jag öppnar.

Principer för datorkonfiguration

Principerna för datorkonfiguration finns under Datorkonfiguration\Principer\Administrativa mallar\OneDrive.

Ange den maximala procentandelen bandbredd som OneDrive.exe får använda för uppladdning   

Med den här principen kan du konfigurera den maximala procentandelen bandbredd på datorn som OneDrive-synkroniseringen får använda för uppladdning. (OneDrive använder endast den här bandbredden vid synkronisering av filer.) Hur mycket bandbredd som finns tillgängligt för en dator ändras ständigt. En procentandel gör det därför möjligt att anpassa synkroniseringen efter både ökningar och minskningar av bandbreddstillgängligheten under synkronisering i bakgrunden. Ju lägre procentandel av bandbredden OneDrive-synkroniseringen får använda desto långsammare synkronisering av filerna. Vi rekommenderar ett värde på minst 50 %. Standardvärdet är 99 %. Synkroniseringsfunktionen möjliggör begränsning av uppladdningen genom att periodiskt tillåta synkroniseringsmotorn att använda hela hastigheten under en minut och sedan sänka den till den procentandel som anges med den här inställningen. Det möjliggör två viktiga scenarier. För det första kommer en mycket liten fil att laddas upp snabbt eftersom den ryms inom intervallet då synkroniseringen använder högsta möjliga hastighet. För det andra kommer synkroniseringen att fortsätta optimera uppladdningshastigheten för alla tidskrävande uppladdningar enligt den procentandel som anges med den här inställningen. Aktivering av den här principen anger följande registernyckelvärde till en siffra mellan 10 och 99.

[HKLM\SOFTWARE·\Microsoft\OneDrive]
"AutomaticUploadBandwidthPercentage=dword:00000032

Ovanstående registernyckel anger procentsatsen för uppladdningsbandbredd till 50 %. Värdet anges till 00000032, det hexadecimala värdet för 50.

Om du aktiverar den här inställningen kommer datorer som påverkas av den här principen att använda den maximala procentandelen bandbredd du anger.

Om du inaktiverar den här inställningen använder datorerna den maximala procentandelen bandbredd som fastställs av tjänsten.

Hindra användare från att använda funktionen för hämtning av fjärrfiler för att komma åt filer på datorn   

Med de här principerna kan du blockera användare från att använda hämtningsfunktionen när de loggar in med sina Microsoft-konton på OneDrive.exe. Med hämtningsfunktionen kan användarna gå till OneDrive.com, välja en Windows-dator som är online, köra OneDrive-synkroniseringsklienten och komma åt alla sina personliga filer från datorn. Standardinställningen är att användare tillåts använda hämtningsfunktionen.

Det finns två principer, en för 32-bitars datorer och en för 64-bitars datorer. Aktivering av dessa principer anger följande registernyckelvärden till 1.

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Remote Access]
"GPOEnabled"=dword:00000001
[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\OneDrive\Remote Access]
"GPOEnabled"=dword:00000001

Om du aktiverar den här inställningen hindras användare från att använda hämtningsfunktionen.

Om du inaktiverar den här inställningen kan användare använda hämtningsfunktionen.

Närliggande avsnitt

Distribuera nya OneDrive-synkroniseringsklienten i en företagsmiljö
Hindra användare från att installera synkroniseringsklienten
Tillåt synkronisering endast på datorer som är anslutna till vissa domäner
Blockera synkronisering av vissa filtyper

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×